35

OV-infrastructuur om reistijden zo kort mogelijk te houden en OV-systemen beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze aanpak mikt op intensieve verstedelijking bij de knooppunten. Het stationsgebied van Purmerend is een belangrijk sleutelgebied in de regio. De nieuwe gemeente maakt deel uit van de Vervoerregio Amsterdam, een krachtige partner in onder meer de aanleg van ontbrekende infrastructuurschakels, de exploitatie van het OV of zelfs de ontwikkeling van geheel nieuwe vervoersconcepten. In de regio zijn er enkele specifieke aandachtspunten, bijvoorbeeld de wijze waarop de aansluiting wordt geregeld van het streekbus-netwerk op het OV-netwerk van Amsterdam, vooral de nieuwe Noord/Zuidlijn. Maar ook het behoud en versterken van een goede spoorwegverbinding richting het noorden en het zuiden zijn onderdeel van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Daarnaast heeft de nieuwe gemeente ook ambitie in het versterken van de digitale infrastructuur (breedband) en het warmtenet. Ruim driekwart van alle huishoudens en bedrijven in Purmerend is al aangesloten op de milieuvriendelijke stadsverwarming. In het overige deel wordt per wijk samen met de bewoners onderzocht welke infrastructuur voor warmte hier wordt aangelegd. Omdat heel Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn, komt ook de rest van de gemeente aan de beurt. Het buitengebied vormt hier een bijzondere opgave. 4.9. Cultuur en erfgoed De nieuwe gemeente is een gemeente waarin alle inwoners goed gedijen, omdat ze (kunnen) deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en culturele leven, een gemeente waar ze in hun dorp of wijk veilig en plezierig wonen en kunnen leren, waar inwoners oog voor elkaar hebben, elkaar helpen, aangemoedigd en zo nodig geholpen worden om mee te doen: zó zien we onze nieuwe gemeente! Werelderfgoed Vanwege de unieke verkaveling, het sloten- en wegenpatroon en het uitzonderlijke voorbeeld van een door de mens geschapen architectonisch ensemble en landschap, bekroonde de UNESCO in 1999 Droogmakerij De Beemster met het predicaat Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam, ook werelderfgoed, loopt voor een deel door De Beemster. Een unieke combinatie van twee werelderfgoederen. De nieuwe gemeente is trots op de status van werelderfgoed. De nieuwe gemeente - verbonden aan het ‘siteholderschap’ voor dit werelderfgoed - is eerstverantwoordelijke en beheerder en neemt alle verplichtingen die aan de status van dit werelderfgoed verbonden zijn over. Deze verplichtingen staan hoog op onze agenda. Er is ruimte voor groei en nieuwe ontwikkelingen maar steeds met behoud van en respect voor die historische waarden. Dit roept in onze samenleving soms spanningen op. Grotere ruimtelijke plannen weegt de gemeente heel zorgvuldig af. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ook de UNESCO blijven meekijken om te zien of de gemeente goed met het werelderfgoed omgaat. De nieuwe gemeente draagt ook zorg voor de historie in de kernen en alle erfgoed-objecten van de gemeente. Deze staan onder meer vermeld op de cultuurhistorische waardenkaart Purmerend. De nieuwe gemeente heeft aandacht voor cultuur en culturele instellingen en ziet mogelijkheden om deze regionaal, nationaal en internationaal, gericht op kwaliteitstoerisme op de kaart te zetten. Het ondersteunen en faciliteren van de bestaande diverse partijen, stadspromotie en VISIT Beemster passen hierbij. 4.10. Dienstverlening De nieuwe gemeente zorgt voor dienstverlening op maat, passend bij de behoeften. De nieuwe gemeente is er voor al haar inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties: benaderbaar en laagdrempelig. Dat is en blijft uitgangspunt. Dienstverlening op maat en waar mogelijk digitaal ondersteund. Goede (digitale) dienstverlening, een snelle, deskundige, zorgvuldige afhandeling van vragen, aanvragen en meldingen horen daarbij. 31 de toekomst van onze nieuwe gemeente

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication