41

Om die reden zijn de tarieven hiervan in onderstaande tabel gezet, met als vergelijking ook de tarieven voor woningeigenaren. De tarieven moeten worden vermenigvuldigd met de WOZ-waarde. Tarieven 2019 OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen OZB gebruikers niet-woningen Purmerend 0,0981% 0,1895% 0,1734% Beemster 0,1188% 0,1325% 0,1300% Tot 2018 betaalden in Beemster niet-eigenaren van woningen hetzelfde tarief als eigenaren van woningen. Dat principe is in 2019 verlaten en sindsdien wordt ook in Beemster rekening gehouden met verschillen in waardestijging. In Purmerend liggen de tarieven om die reden nog wel hoger. 5.5. Gevolgen herindeling Het belangrijkste effect voor de begrotingen van beide gemeenten is de verandering van de berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering laat na samenvoeging een structureel nadeel van € 1,4 miljoen zien, omdat er sprake is van een samenvoeging van een sterk verstedelijkte gemeente met een klein grondgebied en een dun bebouwde gemeente met een groot grondgebied. Elke gemeente krijgt een vaste bijdrage van € 0,4 miljoen. Door het verdwijnen van één van de twee gemeenten is er € 0,4 miljoen nadeel. De andere € 1,0 miljoen nadeel komt door een berekening in het gemeentefonds die we de dichtheidsfactor noemen. Hierin wordt het aantal inwoners gedeeld door de oppervlakte van land en binnenwater. Door de grote oppervlakte van Beemster daalt deze factor voor Purmerend en Beemster samen. Dat zorgt voor een nadeel. Hierdoor wordt er in de nieuwe situatie per Beemsterling meer ontvangen en per Purmerender minder. De frictie-uitkering die de gemeente voor de proceskosten krijgt, bedraagt € 5,8 miljoen en is naar de huidige verwachting meer dan voldoende voor de te maken kosten van de herindeling. Deze uitkering wordt vanaf 2021 in vijf jaar ontvangen. Het grootste deel van de kosten hebben de gemeenten al bij de start van de ambtelijke samenwerking genomen (zie 5.6). 5.6. Personeel Vanaf 1 januari 2014 wordt het gemeentebestuur van Beemster ondersteund vanuit de ambtelijke organisatie van Purmerend, waarbij ca. 43 FTE medewerkers van Beemster geïntegreerd zijn. De kosten van ambtelijke organisatie worden nu doorbelast naar de gemeente Beemster. Beemster heeft nog een kleine eigen formatie met enkele vaste medewerkers. Deze medewerkers worden op een passende functie in de organisatie van Purmerend geplaatst, zoals dit ook bij de ambtelijke samenwerking in 2014 is gebeurd. In het bestuurlijk akkoord is dit ook zo benoemd (zie bijlage ‘bestuurlijk akkoord’). De totale organisatie van beide gemeenten per 1 januari 2019 is (begrote formatie): Gemeente Purmerend Beemster Totaal FTE 734,7 5,4 740,1 37 financiën en personeel

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication