52

Wat Wie Vaststellen herindelingsontwerp Verzenden herindelingsontwerp aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten en waterschappen Terinzagelegging van het herindelingsontwerp (8 weken) Verwerken van zienswijzen m.b.t. het herindelingsontwerp Vaststellen herindelingsadvies Vaststellen herindelingsadvies Toezenden herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland Wat Ministerie van BZK beoordeelt het herindelingsadvies en stelt een voorstel voor herindelingswet op. Regulier wetgevingstraject van Ministerraad, RvS, Parlement, bekrachtiging door Koning en publicatie in Staatsblad. Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente Start nieuwe gemeente Wie Ministerie van BZK gemeenteraden stuurgroep colleges van B&W stuurgroep colleges van B&W gemeenteraden Wanneer 26 september 2019 opvolgend 1 oktober tot 27 november 2019 november 2019 - december 2019 januari 2020 februari/maart 2020 maart 2020 Wanneer juli 2020 - juni 2021 november 2021 1 januari 2022 doorkijk op vervolgproces 48

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication