6

VOORWOORD De gemeenten Beemster en Purmerend kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één gemeente: Purmerend. Een krachtige gemeente, die er voor haar inwoners wil zijn en die haar maatschappelijke opgaven kan realiseren. Een gemeente die voor en vooral sámen met haar inwoners, ondernemers en organisaties bouwt aan haar toekomst. Beemster en Purmerend hebben ieder een eigen historie en eigen kenmerken. Beemster heeft een sterk imago als droogmakerij en werelderfgoed, Purmerend heeft zich als marktstad met regionale functie ontwikkeld. Daarmee zijn ze historisch en geografisch nauw met elkaar verbonden. Beide gemeenten staan voor uiteenlopende opgaven die ze samen beter aankunnen dan alleen. Vanuit hun eigen kracht kunnen ze elkaar versterken, door het beste van elkaar over te nemen en mogelijke verschillen te overbruggen. Door de samenvoeging worden krachten gebundeld in één gemeente die klaar is voor de toekomst. Een gemeente die de behoeften en belangen van haar inwoners, ondernemers en organisaties zo goed mogelijk kan behartigen en in de regio een krachtige positie kan innemen. Een gemeente die de meest optimale dienstverlening aan haar inwoners wil en kan waarmaken. Beemster en Purmerend zijn - apart en samen - op veel verschillende manieren met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Deze contacten hebben heel duidelijk gemaakt wat zij voor de nieuwe gemeente van belang en van waarde vinden. Op basis hiervan is in dit herindelingsadvies een brede visie op de toekomst van onze nieuwe gemeente geschetst. Leeswijzer De voorgeschiedenis en totstandkoming van deze herindeling zijn toegelicht in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 zijn de unieke kenmerken van de gemeenten Beemster en Purmerend uitgebreid in beeld gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen en opgaven zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Beemster en Purmerend geloven samen in het belang van een krachtige nieuwe gemeente. Een gemeente die staat voor: • • • een stad waarin wonen, werken, winkelen, dienstverlening en recreëren belangrijk zijn het behoud van het open landschap en de stedelijke dynamiek een groene en agrarische gemeente • een duurzame gemeente • • • stimuleren van ondernemers- en handelsgeest behoud en versterking van historie en Werelderfgoed behoud van eigenheid en gemeenschapszin in alle dorpen en wijken Dit herindelingsadvies is de tweede formele stap in het wettelijke proces voor de fusie van de twee gemeenten. De Wet Arhi (Algemene regels herindeling) beschrijft het wettelijke kader voor herindeling. De gemeenteraden van Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 met het vaststellen van het herindelingsontwerp formeel besloten samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Na de vaststelling volgde een periode van acht weken (1 oktober tot 27 november 2019) waarin het ontwerp ter inzage lag en iedereen daarop een zienswijze kon indienen. Daarna is het ontwerp omgezet in voorliggend herindelingsadvies. De gemeenteraden stellen dit advies vast en bieden het de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan. Het herindelingsadvies vormt de basis voor het wetsvoorstel dat later door het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt opgesteld. Dat advies leidt tot de benodigde wet voor de herindeling van de twee gemeenten per 1 januari 2022. Wij bouwen samen enthousiast en met vertrouwen verder aan onze nieuwe gemeente! De colleges van burgemeesters en wethouders van Beemster en Purmerend Januari 2020 • • optimale infrastructuur een bereikbare gemeente Hoe deze toekomst van de nieuwe gemeente eruit kan zien, staat in hoofdstuk 4. De herindeling heeft ook financiële en personele gevolgen. De nieuwe gemeente is financieel gezond en een goede werkgever. In hoofdstuk 5 is hier aandacht voor. Om tot een herindeling te kunnen komen, wordt het voorstel door het ministerie van BZK beoordeeld aan de hand van criteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling. Hoofdstuk 6 bevat daarom een motivering hoe de herindeling van Beemster en Purmerend aan deze criteria voldoet. In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe de komende periode benut wordt om per 1 januari 2022 samen één Purmerend te kunnen zijn. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 nader ingegaan op het zienswijzeproces dat is ingezet na de besluitvorming op het herindelingsontwerp. En zijn de beoordelingen en reacties op de ingediende zienswijzen weergegeven in de reactienota en toegevoegd in bijlage D. voorwoord 2

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication