69

gemeenteraad van Beemster in aanloop naar het omgevingsplan buitengebied een werkgroep biodiversiteit ingesteld. Het onderwerp kan hier besproken worden en daarmee op de politieke agenda van het omgevingsplan komen. Ook inwoners kunnen dan hun input geven. Overigens is er onvoldoende draagvlag gebleken bij de raden om dit onderwerp op te nemen in het herindelingsontwerp. De zienswijze geeft hiermee geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. het herindelingsontwerp. Slechts ten aanzien van een drietal punten plaatst VOWA opmerkingen. 1. Pagina 22: toekomstbestendig woningaanbod. ‘Bedrijventerreinen transformeren’. De VOWA vraagt een keuze te maken. Niet een beetje woningbouw naast bedrijvigheid. Maak een keuze, treedt in overleg met het bedrijfsleven en ga pas dan over tot uitvoering. 11. Zienswijze: gemeente Landsmeer Het college van de gemeente Landsmeer ondersteunt het voornemen tot een herindeling. Zij zien de urgentie hiertoe voor een kleine gemeente als Beemster en denken dat Purmerend een goede natuurlijke partner hierin is. Zij wensen de colleges van Beemster en Purmerend veel succes met het (intensieve) herindelingsproces en vertrouwen op de voortzetting van de goede samenwerking in de regio. Reactie college burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Landsmeer voor de positieve zienswijze en het gewenste succes met het herindelingsproces en het vertrouwen op de voorzetting van de goede samenwerking in de regio. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 12. Zienswijze: gemeente Zaanstad Het college van de gemeente Zaanstad hecht er waarde aan de colleges van Beemster en Purmerend te laten weten dat zij positief zijn over de fusie tussen Purmerend en Beemster. De fusie draagt bij aan een krachtigere regio. Zij kunnen zich dan ook vinden in het herindelingsontwerp. Reactie college burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken het college van de gemeente Zaanstad voor de positieve zienswijze en onderschrijven de optiek dat de fusie bijdraagt aan een krachtigere regio. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het herindelingsontwerp. 13. Zienswijze: VOWA (Vereniging Ondernemend Waterland) De VOWA spreekt allereerst haar waardering uit voor de wijze waarop aan het fusieproces tot nu toe inhoud is gegeven. In zijn algemeenheid kan VOWA zich vinden in 2. Pagina 23: bereikbaarheid. De VOWA geeft aan dat Purmerend in het algemeen goed bereikbaar is, al is er altijd plaats voor verbeteringen. Zo valt op dat in het herindelingsontwerp met geen woord wordt gerept over de zo noodzakelijke onderdoorgang nabij Broek in Waterland. Indien die onderdoorgang er is dan zal de bereikbaarheid van Purmerend via de 247 aanzienlijk verbeteren. Immers, uit onderzoek is gebleken dat de reistijd tussen Edam en de Ring A10 met ca 50% reduceert indien de onderdoorgang er is. Daarenboven geldt dat in het Collegeakkoord van Gedeputeerde Staten de onderdoorgang is opgenomen. Het verdient aanbeveling wanneer Purmerend/Beemster zich fervent voorstander tonen van de onderdoorgang en via de contacten in de Vervoersregio het voornemen van Gedeputeerde Staten ruimhartig ondersteunen. 3. Pagina 30: Infrastructuur. De VOWA geeft aan dat het opvallend is dat er met geen woord gerept wordt over de her en der waar te nemen geluiden dat de NoordZuidlijn, doorgetrokken moet worden. Vooralsnog is VOWA daar geen groot voorstander van. Immers, indien die doortrekking er komt dan zal dat vrijwel zeker het einde betekenen van het uiterst fijnmazige busnet dat thans bestaat. De verkeersbewegingen uit de woonwijken richting die doorgetrokken Noord-Zuidlijn betekenen een stap achteruit. Reactie college burgemeesters en wethouders Beemster en Purmerend De colleges danken de VOWA voor het uitspreken van hun waardering voor de wijze waarop het fusieproces tot nu toe inhoud is gegeven en de positieve zienswijze. En onderschrijven dat reikhalzend wordt uitgezien naar de totstandkoming van de nieuwe gemeente. Met betrekking tot de kanttekeningen heeft het college van Beemster en Purmerend de volgende reactie: 1. In hoofdstuk 3 worden de huidige belangrijkste ontwikkelingen en opgaven beschreven. Het kijken naar de mogelijkheid of bestaande woningen of bedrijventerreinen te transformeren zijn is één van deze ontwikkelingen. Het bedrijfsleven wordt daar uiteraard bij betrokken. 2. De colleges van Beemster en Purmerend hanteren een positieve grondhouding aangaande verbeteringen aan 65 Bijlagen

70 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication