52

7 DOORKIJK OP VERVOLGPROCES Voordat de herindeling van Beemster en Purmerend een feit is, volgen na het herindelingsontwerp nog diverse stappen. Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar het verdere verloop van het fusieproces, van de activiteiten tussen het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies, tot de wettelijke procedure die daarop volgt. 7.1. Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies. . . Na de vaststelling van het herindelingsontwerp door de twee gemeenteraden hebben inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden acht weken inzage in het herindelingsontwerp. Iedereen kan in deze periode schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over de voorgenomen herindeling kenbaar maken. De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld, voorzien van een reactie en in geval van feitelijke onjuistheden in het herindelingsontwerp ook verwerkt in het herindelingsadvies. Nadat het herindelingsadvies door de twee colleges is vastgesteld, wordt het in februari/maart 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. Na vaststelling door de raden wordt het advies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland gezonden, met het verzoek om dit - voorzien van een (positieve) zienswijze - aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te sturen. De exacte planning is in onderstaande tabel weergegeven. 7.2 . . .en van wetsvoorstel naar wet Op basis van het herindelingsadvies en de provinciale zienswijze besluit de minister van BZK over het doen van een wetsvoorstel voor de herindeling. Binnen maximaal vier maanden na ontvangst stelt de minister een voorstel op ter bespreking in de ministerraad. Na besluitvorming wordt de Raad van State gevraagd om advies uit te brengen over het wetsvoorstel. Daarna volgt behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit totale proces duurt circa anderhalf jaar. Na publicatie van de wet in het Staatsblad, treedt de wet in werking. De officiële startdatum van de nieuwe gemeente is vervolgens op 1 januari van het jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor de nieuwe gemeente is dat op 1 januari 2022. In het volgende overzicht zijn de activiteiten weergegeven. 47 doorkijk op vervolgproces

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication