65

BEGRIPPENLIJST BIJ HERINDELINGSONTWERP Blz Term 5 5 Omschrijving Metropoolregio Ambtelijke samenwerking De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Sinds 1 januari 2014 verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster. Bestuurlijk is de gemeente Beemster zelfstandig. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college van Beemster verantwoordelijk zijn voor wat er in Beemster gebeurt. Voor de uitvoering van het Beemster beleid en dus van alle gemeentelijke taken, is Beemster opdrachtgever aan de organisatie van de gemeente Purmerend. 6 28 Harmonisatie Regionale energie strategie (RES) Het op elkaar afstemmen en aanpassen van regelgeving, beleid en werkprocessen om zo de verschillen tussen de beide gemeenten op te heffen. Elke gemeente, provincie en ook elk waterschap werkt op dit moment binnen de eigen regio samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES staan voornemens over hoe, met wie en waar tot het jaar 2030 de warmtevraag van de gebouwde omgeving wordt gerealiseerd, en wat voor energie-infrastructuur daarbij nodig is. Doel is onder meer om de gebouwde omgeving rond die datum aardgasvrij te maken. 28 28 Klimaatadaptatie Circulaire economie Aanpassing aan de klimaatverandering. Het proces om als samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen of te profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. De overheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire economie (ook wel: kringloopeconomie) bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 28 35 35 35 Biodiversiteit Vermogenspositie Business case Grondexploitatie Biodiversiteit of biologische diversiteit is een vakterm die een graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) op (delen van) de aarde beschrijft. Dit is de waarde van alle bezittingen verminderd met de waarde van alle schulden. In een business case worden voor een investeringsbeslissing de kosten tegen de baten afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Een grondexploitatie (soms afgekort tot grex) is een begroting die wordt opgesteld om kosten en opbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen. Dit wordt regulier gedaan in een 10-jaars begroting en de kosten die kunnen worden meegenomen zijn beschreven in de Wet/ Besluit Ruimtelijke Ordening. 41 41 Beleidskader Bestuurskracht Criteria waaraan een voorstel tot gemeentelijke herindeling wordt getoetst door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met bestuurskracht wordt bedoeld dat gemeenten zowel bestuurlijk als ambtelijk, zonder grote afhankelijkheid van anderen in staat zijn om hun besluitvorming op zorgvuldige en integere wijze te laten plaatsvinden en om hun maatschappelijke opgaven en wettelijke taken te kunnen vervullen. 47 Herindelingsontwerp Nadat de beide gemeenteraden eerst de intentie tot fuseren hebben uitgesproken, zijn de colleges van burgmeester en wethouders van beide gemeenten aan zet om met elkaar een herindelingsontwerp op te stellen. In dit document staat de noodzaak van de herindeling en wordt informatie verstrekt over de beide partners en wat het beeld van de samengevoegde gemeente is. In dit herindelingsontwerp wordt ook een toekomstvisie beschreven. De gemeenteraden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. 47 Herindelingsadvies Het herindelingsontwerp wordt ter inzage gelegd. Hier kunnen inwoners zienswijzen op indienen. Daarna moet het ontwerp nog een keer naar de raad om te worden vastgesteld. Er kunnen dan nog wijzigingen worden voorgesteld vanwege de zienswijzen. Dan verandert het herindelingsontwerp van naam: het heet dan herindelingsadvies. Het herindelingsadvies gaat met een advies door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die toetst het ontwerp aan een aantal criteria zoals draagvlak. Daarna maakt de minister een herindelingswet die moet worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication