55

De agrarische sector beslaat in de Beemster ongeveer 5.300 hectare van het grondgebied. 5. 8. Zoek de samenwerking met agrariërs op voor de mee koppel kans van recreatie en verbrede landbouw naast de hoofdfunctie ‘agrarisch’ in het landelijk gebied, maar houd wel rekening met de agrarische belangen. 6. Investeer in zowel de fysieke als de digitale bereikbaarheid van de sector waarin een goede doorstroming en veiligheid van (landbouw)verkeer van belang zijn en de digitale ontsluiting van het buitengebied op orde is. 7. De Werelderfgoedstatus is prachtig, maar laat de Beemster niet tot een museum verworden. Stimuleer kavelruil, dit biedt in integrale gebiedsprocessen de mogelijkheid om meerdere doelen in gezamenlijkheid te bereiken zoals versterken agrarische structuur en op niveau houden van weidegang. 9. Stimuleer en beloon het bevorderen van biodiversiteit (bloeiende akkerranden). 10. Onderhoud sloten, bermen en natuurgebieden jaarlijks goed om overlast van overwaaiende onkruidzaden en wateroverlast te voorkomen. 11. Geef agrariërs ruimte om bij te dragen aan opwekking van duurzame energie met als uitgangspunt een duurzame agrarische sector en pas waar nodig de infrastructuur aan. 12. Houd rekening met de lastendruk van de individuele (agrarische) ondernemers bij het vaststellen van gemeentelijke belastingen en heffingen. 13. Streef naar een rechtvaardig en eerlijk systeem voor rioolheffing in elke gemeente. 14. Draag een steentje bij in het bufferen van water in het stedelijk gebied door vergroting van het groene oppervlak. 15. Hef riooloverstorten op of beperk de invloed op de omgeving om gezondheidsproblemen of onvruchtbaarheid van het vee te voorkomen.

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication