12

Dankwoord Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan allen, zowel in Nederland als in Indonesië, die bij de vorming van dit rapport een rol hebben gespeeld. In Nederland betreft dit met name de commcerciële partners van de SDSP, waaronder bedrijven en adviesbureau’s, die alti jd bereid waren tot het uitwisselen van gedachten en het beschikbaar stellen van informati e. In het bijzonder dank ik de SDSP, de initi ator en facilitator van dit onderzoek, die via haar netwerk van enthousiaste vrijwilligers reeds twinti g jaar in Papua Barat acti ef is en zich inzet voor de ontwikkeling dit het gebied en zijn bewoners. Voorts ben ik grote dank verschuldigd aan de mensen en instanti es die mij in Papua Barat hulp hebben geboden bij het verrichten van onderzoek. De gastvrijheid en bereidheid tot medewerking van de bewoners en instanti es in Papua Barat was ongekend groot. Ten besluit spreek ik graag de hoop uit dat dit verkennende onderzoek een breed lezerspubliek mag dienen dat geïnteresseerd is in de huidige situati e in Papua Barat. De hoop is dat dit rapport de lezer inzicht verschaft in de sociaaleconomische situati e in Papua Barat en dat dit mag leiden tot vervolgstappen die een bijdrage leveren aan een evenwichti ge en duurzame ontwikkeling van Papua Barat en haar bewoners. Amsterdam, december 2015 Daan Goppel Getal- en valutasleutel Benaming grote getallen Getal 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000 Nederlands Duizend Miljoen Miljard Biljoen Indonesisch Ribu Juta Milyar Trilyun Engels (VS) Thousand Million Billion Trillion FIG. I Euro (EU) 1 Euro (EU) 1 Roepia (Ind.) 10.000 Dollar (VS) 1 gehanteerde wisselkoers, roepia , euro , dollar Roepia (Ind.)9-11-2015 14.758 Dollar (VS)9-11-2015 1,0738 Euro (EU)9-11-2015 0,67757 Euro (EU)9-11-2015 0,9313 FIG. II

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication