17

Achtergrond ontwikkelingsproblematiek 1 1.1 ontwikkelingsachterstand De provincie Papua Barat kent op vrijwel alle vlakken een ontwikkelingsachterstand ten opzichte van Indonesië als geheel. Op veel ontwikkelingsindicatoren behoort zij tot de laagst scorende provincies, vaak net achter de nog verder achterliggende buurprovincie Papua. De laatste jaren vindt er verbetering plaats, maar de achterstand blijft aanzienlijk. Enkele indicatoren geven hiervan een beeld. Percentage inwoners onder de armoedegrens per Indonesische provincie, 2014 FIG 1.1 In Papua Barat leeft meer dan een kwart van de inwoners onder de armoedegrens. In 2014 was dit aandeel 26,8% terwijl het Indonesisch gemiddelde ligt op 10,96%. Daarmee scoort Papua Barat net iets minder slecht dan de provincie Papua, die met 27% het grootste percentage armen kent van Indonesië1 . Gezien de geografi sche gesteldheid en ontoereikende infrastructuur zijn grote gebieden nog niet of moeilijk bereisbaar. Ook is de toegang tot het waternetwerk in de meeste delen beperkt waardoor men zich voornamelijk moet bedienen met regenwater, rivierwater of doormiddel van zelf geslagen putt en2 . Het aandeel huishoudens dat in Papua Barat toegang heeft tot het elektriciteitsnetwerk ligt met 63,2% tevens ver onder het Indonesische gemiddelde van 93,17%3 . 15 Ontwikkelingskansen De toegang tot en kwaliteit van medische voorzieningen in Papua Barat is onvoldoende. Er is een tekort aan medische voorzieningen en onvoldoende geschoold personeel. De provincie Papua Barat kent het hoogste aantal tuberculose ziektegevallen van Indonesië en heeft na de provincie Papua het grootste aandeel malariainfecti es4 . Daarnaast is HIV/ADIS een groeiend probleem. Het kindersterft ecijfer in Papua Barat is het op één na hoogste van Indonesië5 . 26,8% VAN DE INWONERS VAN PAPUA BARAT LEEFT onder de ARMOEDEgrens Naast de problemen in de gezondheidszorg kent Papua Barat ook op het gebied van onderwijs grote uitdagingen. Met name in de rurale dunbevolkte gebieden is de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. Leraren blijken geregeld niet aanwezig en veel dorpskinderen volgen het leertraject niet verder dan het basisonderwijs6 . Deze en andere ontwikkelings- en welzijnsindicatoren zijn verwerkt in de Indonesische index van menselijke ontwikkeling (Indeks Pembangunan Manusia) en geven een beeld van de situati e in Papua Barat. Van alle Indonesische provincies neemt Papua Barat wat menselijke ontwikkeling betreft hierop de op één na onderste plaats in, wederom net boven de provincie Papua7 . Naast een duidelijk verschil in ontwikkeling tussen de provincie Papua Barat en Indonesië als geheel, bestaat er binnen Papua Barat een verschil in ontwikkeling tussen inheemse Papoea’s en Indonesische immigranten. Inheemse Papoea’s in Papua Barat zijn voor een groot deel woonachti g in de binnenlanden waar de toegang tot scholing, medische zorg en economische ontwikkelingsmogelijkheden aanzienlijk minder is dan in de steden waar de meeste immigranten woonachti g zijn. Inheemse Papoea’s zijn als gevolg hiervan economisch minder welvarend en minder goed opgeleid dan immigranten8 . De kindersterft e onder inheemse Papoea’s is groter dan onder Indonesische immigranten. In onderzoek naar kindersterft e werd bij inheemse Papoea’s in de binnenlanden een sterft ecijfer van 18,4% geconstateerd bij kinderen tot 18 jaar, terwijl dit aandeel voor immigranten woonachti g in de stad op 3,6% lag. Tevens lag het kindersterft ecijfer van in de stad wonende Papoea’s met 13,9% aanzienlijk hoger dan dat van immigranten in de stad9 .

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication