26

’50, zijn Papoea’s op grote schaal in aanraking gekomen met het modern-kapitalisti sche samenlevingsysteem uit het westen. Nog alti jd bevinden er zich in de binnenlanden van Papua Barat stammen die leven op traditi onele wijze in relati eve afzondering van de moderniteit. Verspreid over de provincie bevinden Papoea’s zich in verschillende stadia van integrati e in het modern-kapitalisti sche systeem. Onder een modern-kapitalisti sch systeem wordt hier een samenleving verstaan die economisch functi oneert volgens kapitalisti sche wijze. Hierbij ligt de focus op individueel bezit en wordt binnen de economie gestreefd naar winstmaximalisati e. De kern van het systeem is dat wanneer iedereen streeft naar de grootste individuele winst de totale economische uitkomst uiteindelijk het grootste is. De meeste samenlevingen in de wereld behoren sinds de val van de Berlijnse muur en het eind van de Koude Oorlog tot deze categorie, zo ook de Nederlandse en Indonesische. Met een premodern-communaal systeem wordt hier een samenleving bedoeld waarin het overleven van de gemeenschap binnen een natuurlijke context het belangrijkste doel is. De focus ligt niet op het individu maar op de groep. Omdat bezit veelal wordt gedeeld is er geen reden om individuele winstmaximalisati e na te streven. De kern van het systeem is dat men samenwerkt en veel met elkaar deelt om individuele risico’s af te dekken zodat men als groep de grootste overlevingskans heeft . Voordat westerse samenlevingen evolueerden tot modern-kapitalisti sche samenlevingen waren ook zij premodern-communaal georganiseerd. Het culturele samenlevingstype onder Papoea’s is duizenden jaren zeer geschikt geweest voor een leven in wisselwerking met de natuur, maar kent enkele eigenschappen die het voor Papoea’s lasti g maakt op een succesvolle manier te opereren binnen het huidige modern-kapitalisti sche systeem zoals dat zich met name de afgelopen zesti g jaar over Papua Barat verspreidt. Dit is een van de oorzaken dat maar weinig Papoea’s acti ef zijn als ondernemer en dat goedbedoelde werkverschaffi ngsprojecten hun doelgroep niet alti jd bereiken. interne sociaalculturele factoren belemmeren het economisch succes voor papoea’s in het huidige systeem Zoals gezegd vindt er een integrati eproces plaats in het modern-kapitalisti sche systeem waar verspreid over Papua Barat de Papoea’s in verschillende stadia van opname Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 24 verkeren. Met name het leven van Papoea’s in de stad verschilt hierdoor sterk van dat van Papoea’s in de moeilijk bereisbare rurale gebieden. In de steden zijn Papoea’s te vinden die erin geslaagd zijn zelf ondernemingen op te zett en, hoewel dit een zeer kleine minderheid is. Een veel groter deel van de in de stad woonachti ge Papoea’s is werkzaam als ambtenaar bij de lokale overheid. Wanneer hier gesproken wordt over de culturele kenmerken die het voor Papoea’s moeilijk maakt in het modern-kapitalisti sche systeem te opereren, betekent dit dan ook niet dat alle Papoea’s nog in primiti eve omstandigheden in de natuur leven, maar wel dat alle Papoea’s in meer of mindere mate een culturele erfenis met zich meedragen die afstamt van het premodern-communale leven in de natuur. Voor de buitenstedelijke gebieden geldt dat de vormen waarin inheemse Papoea’s samenleven ruwweg zijn onder te verdelen in twee typen; kustbewoners en bewoners van de binnenlanden.

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication