37

3) Aandacht voor het ondernemersklimaat in Papua Barat (specifi eke kenmerken ondernemen in Papua Barat / wat voor rechtspersonen zijn er in Indonesië; CV, PT, etc. / welke organisati es kunnen iets voor je betekenen; ASPAP, KAPP, KADIN / hoe ga je om met corrupti e en waarom is dit schadelijk) • In groepjes kunnen leerlingen kleine ondernemingen opzett en waarvan de operati e wordt gesimuleerd binnen de school of in de directe omgeving daarvan. Zodoende kan geëxperimenteerd worden met het opzett en van ondernemingen in een veilige omgeving waarbij mislukken van ondernemersconcepten niet tot werkelijke negati eve fi nanciële gevolgen zal leiden. • Geslaagde ondernemersconcepten kunnen worden opgenomen in een lijst die als inspirati e kan dienen voor volgende lesgroepen. • Eventueel zouden veelbelovende bedrijfsconcepten, die in de simulati e hun waarde hebben bewezen, in echte vorm kunnen worden opgezet en ondersteund en begeleid door een ontwikkelingsorganisati e • Een toevoeging op het programma zou kunnen zijn het opdoen van prakti sche commerciële- en ondernemerservaring door leerlingen stage te laten lopen bij bedrijven. Mogelijke betrokkenen bij uitvoering • Een ontwikkelingsorganisati e, bijvoorbeeld de SDSP zou een dergelijk lesprogramma kunnen initi ëren en begeleiden (www.sdsp.nl). Oprichti ng van een lokale sti chti ngsafdeling (yayasan) in Papua Barat is hiervoor een vereiste. • Kennis over lesprogramma’s op dit gebied is er in Nederland volop, een voorbeeld is de organisati e Jinc met het programma Ondernemen doe je zo! (www.jinc.nl) Dergelijke programma’s zouden in samenwerking met parti jen uit Papua Barat kunnen worden omgevormd tot een lokale versie. • Nederlandse Ambassade in Jakarta (Een programma dat op ondernemerschap gericht is sluit aan bij de meer commerciële koers van het ontwikkelingsbeleid) • Donateurs in Nederland • Lokale overheid Papua Barat (Let op! Vanwege politi eke wedijver kan fi nanciering na een verschuiving in de politi eke machtsverhoudingen wegvallen. Zo is bijvoorbeeld het schoolproject van het Nederlandse Da Vinci College in de stad Sorong op de klippen gelopen.) • Lokale parti jen op het gebied van ondernemen; - ASPAP (ASosiasi Pengusaha Asli Papua) inheemse ondernemersorganisati e Papoea’s - KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) inheemse kamer van koophandel Papua (htt ps://kappapua.wordpress.com/) - KADIN (KAmar Dagang dan INdustri Papua Barat) kamer van koophandel Papua Barat (htt p://papuabarat.kadinprovinsi.or.id/) • Uitvoer programma op katholieke internaatscholen. Op deze internaatscholen zitt en voornamelijk inheemse Papoea’s, veelal uit de binnenlanden, waardoor de juiste doelgroep wordt bereikt. Yasan Sosial Augusti nus (Pater Ton Tromp; tromp@seminari-pvd.com) • Verzorging van de les kan door vrijwilligers vanuit Nederland of professionals. Ook kunnen lokaal mensen worden opgeleid. Mogelijkheden betreff ende fi nanciering • Nederlands bedrijfsleven (Bedrijven die in Papua Barat hun fi losofi e van maatschappelijk verantwoord ondernemen dagelijks in de prakti jk brengen en deze ook op de jonge generati e Papoea’s willen overdragen.) 35 Ontwikkelingskansen

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication