62

Plannen voor papua barat 2.1 planningstelsel indonesië 2 In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van verschillende ontwikkelingsplannen en ruimtelijke ordeningsplannen op nati onaal en provinciaal niveau welke betrekking hebben op de provincie Papua Barat. Zodoende wordt een overzicht gegeven van de toekomstplannen die men in Indonesië heeft voor Papua Barat. Er zijn verschillende planningsdocumenten die betrekking hebben op de provincie Papua Barat. Bij wet is vastgelegd dat er in Indonesië ontwikkelingsplannen worden gemaakt voor een drietal termijnen op zowel nati onaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Naast ontwikkelingsplannen worden er voor dezelfde bestuurlijke niveaus ruimtelijke ordeningsplannen gemaakt die hierop zijn afgestemd. Het Indonesische planningsstelsel kent een hiërarchische structuur. De koers voor ontwikkelingsplannen wordt allereerst op nati onaal niveau uitgezet door de regering via het ministerie van planning en ontwikkeling, KPPN (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) en haar nati onale planningsbureau BAPPENAS (BAdan Pembangunan PErencanaan NASional). Het ministerie en het planningsbureau stellen ontwikkelingsplannen op voor verschillende termijnen, waaronder de lange termijn van 20 jaar, middellange termijn van 5 jaar en een korte termijn van 1 jaar. Daarnaast wordt er een nati onaal ruimtelijk ordeningsplan opgesteld met een periode van 20 jaar welke elke 5 jaar wordt herzien. Op de onderliggende bestuursniveaus van provincies en gemeenten bevinden zich lokale afdelingen van het nati onale planningsorgaan, deze organisati es dragen de naam BAPPEDA (BAdan Perencanaan Pembangunan DAerah). In elke provincie en gemeente maakt de lokale BAPPEDA ontwikkelingsplannen en ruimtelijke ordeningsplannen voor het lokale gebied en stemt deze plannen af op de plannen die op bovenliggende bestuursniveaus zijn gemaakt. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 60 Elk ontwikkelingsplan of ruimtelijk ordeningsplan wordt door BAPPENAS/BAPPEDA gecommuniceerd met de ministeries, of uitvoerende diensten van provincie of gemeente. Deze stellen naar aanleiding van het plan een uitvoeringsstrategie op. Om het planvormingsproces te democrati seren en minder topdown te maken vindt vervolgens een inzage -en inspraakronde plaats waarbij betrokkenen uit de maatschappij middels een plenaire discussie hun visie over het plan kunnen geven. De uitkomsten hiervan worden door de planningsdienst meegenomen bij het vormen van een defi niti eve versie. Dit proces van inspraak draagt de naam musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Vervolgens wordt het plan offi cieel door de regering als wet bekrachti gd. Fig. 2.1 Structuur planningsstelsel Indonesië

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication