7

Samenvatting - Nederlands De Indonesische provincie Papua Barat kent een bewogen geschiedenis en een bijzondere positi e binnen Indonesië. Papua Barat is een van de meest grondstofrijke provincies van het land, maar heeft een grote ontwikkelingsachterstand ten opzichte van de meeste andere Indonesische provincies. Daarnaast bestaat er een interne ontwikkelingstegenstelling tussen inheemse bewoners, de Papoea’s, en immigranten uit andere delen van Indonesië. De laatste jaren is de ontwikkeling van Papua Barat in een stroomversnelling geraakt. Als gevolg van het verkrijgen van speciale autonomie (otonomi khusus) zijn aanzienlijke allocati egelden vanuit Jakarta beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn ook de buitenlandse investeringen gestegen. De Indonesische regering focust op de economische ontwikkeling van het gebied, hetgeen heeft geleid tot versnelde ontsluiti ng van deze voorheen moeilijk toegankelijke provincie. Als gevolg hiervan ontstaan zowel maatschappelijke ontwikkelingskansen voor de Papoea’s, als economische investeringskansen voor buitenlandse bedrijven. Op maatschappelijk vlak ligt de grootste uitdaging bij de incorporati e van inheemse Papoea’s in de moderne economie. Met name in de binnenlanden van Papua Barat is door decentralisati e van bestuur (pemekaran) en een uitbreidende economie dit thema actueel. Vanwege historische en culturele oorzaken heeft een aanzienlijk deel van de Papoea’s moeite zich economisch staande te houden en worden nieuwe kansen op economisch gebied met name vervuld door beter toegeruste Indonesische immigranten. In Papua Barat is zodoende een onevenwichti ge arbeidsverdeling ontstaan waarbij commerciële ondernemingen voor het overgrote deel in handen zijn van immigranten. Voor Papoea’s leidt dit tot afh ankelijkheid en ontstaat een risico op economische marginalisering. Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van deze situati e wordt een overzicht gegeven van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Hiervoor wordt ingegaan op de specifi eke geschiedenis van Papua Barat en de culturele achtergrond van inheemse Papoea’s. Onder andere ontoereikend onderwijs en culturele belemmeringen zijn hierbij van invloed. Aan hen die goed willen doen in Papua Barat, zij het een ontwikkelingsorganisati e, zij het een maatschappelijk verantwoord ondernemend buitenlands bedrijf, wordt de aanbeveling gedaan dit ontwikkelingsthema ter harte te nemen. Als voorbeeld voor een mogelijk maatschappelijk project is in dit rapport een eerste aanzet gegeven tot een speciaal onderwijsprogramma dat zich focust op het bekend maken van jonge Papoea’s met ondernemerschap. 5 Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 Op economisch vlak zorgen met name infrastructurele verbeteringen in Papua Barat en de openheid ten opzichte van buitenlandse investeerders voor het ontstaan van economische kansen. Om een beeld te krijgen van de huidige staat van de provincie is een profi elschets gemaakt van Papua Barat. Daarnaast zijn voor een perspecti ef op de toekomsti ge ontwikkelingen alle relevante Indonesische ontwikkelingsplannen betreff ende het gebied samengevat en integraal opgenomen. Van een vijft al economische sectoren met investeringspotenti e wordt een uitgebreider beeld geschetst, te weten; energie, tropische land- en tuinbouw, bosbouw, visserij en toerisme. Dit onderzoek dient als eerste verkenning van de situati e en de investeringsmogelijkheden in Papua Barat. Als aanzet tot verder onderzoek zijn een drietal concrete investeringsmogelijkheden onderscheiden. Deze betreff en visserij, cacao en hydro-elektrische energie. Dit onderzoek verschaft aldus een inzicht in de sociaaleconomische situati e in Papua Barat anno 2015. De brede analyse van dit gebied en haar bewoners maakt dit rapport interessant voor een gevarieerd publiek van lezers. Parti jen die een duurzame bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Papua Barat kunnen hieruit informati e putt en voor de vorming van hun strategie. Voor maatschappelijke organisati es kan met name de analyse van de sociale ontwikkelingssituati e, zoals deze gegeven wordt in deel I, inzichtgevend zijn. Buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om op duurzame wijze te investeren vinden in deel II een overzicht van enkele kansrijke investeringsgebieden en een eerste aanzet om invulling te geven aan het begrip duurzaamheid. Voor de Sti chti ng Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP), die er naar streeft de nati onale en regionale overheid, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het Nederlandse bedrijfsleven een overkoepelend gebiedsontwikkelingsplan voor de provincie Papua Barat te laten opstellen, zijn beide delen van belang. In het bijzonder kan gewezen worden op hoofdstuk twee van deel II, waar alle relevante Indonesische ontwikkelingsplannen ten aanzien van Papua Barat zijn samengevat. Ringkasan – Bahasa Indonesia Papua Barat adalah salah satu provinsi yang mempunyai sejarah dan posisi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sumber daya alam di provinsi ini luar biasa, ti ngkat pembangunannya masih rendah kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, di bidang pembangunan ada perbedaan mencolok antara orang pribumi dan pendatang di Papua Barat.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication