77

2.4 ruimtelijke ontwikkelingsplannen RTRW Nasional 2008-202858 Evenals ontwikkelingsplannen worden er in Indonesië ruimtelijke ordeningsplannen geschreven op de bestuursniveaus van rijk, provincie en gemeente. Deze plannen behelzen een planperiode van twinti g jaar en worden elke vijf jaar herzien. Het nati onale ruimtelijke ordeningsplan, RTRW Nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) is geschreven voor de periode 2008-2028 en dient als leidraad bij het opstellen van provinciale ruimtelijke ordeningsplannen, welke op hun beurt richti nggevend zijn bij het opstellen van ruimtelijke ordeningsplannen op gemeentelijk niveau. Het RTRW Nasional benadert de Indonesische ruimte op twee manieren. Enerzijds vormt zij een beschrijving en toekomstplanning voor de ruimtelijke structuur (lijnen) van Indonesië, anderzijds geeft zij een beschrijving en planning van de ruimtelijke ordening (vlakken). In dit ruimtelijke plan op nati onale schaal gaat het om de grote lijnen. Er wordt getracht de verschillende delen van Indonesië met elkaar te verbinden en er wordt gekeken naar de samenhang van gebieden ten opzichte van elkaar en het nati onaal niveau. Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt meer in detail aan gebiedsplanning gedaan. Ruimtelijke structuur (lijnen) Tot de ruimtelijke structuur van Indonesië wordt het infrastructurele netwerk gerekend. Hiertoe behoren transportwegen (zowel via land, lucht als water), het energienetwerk, het telecommunicati enetwerk en watervoorziening. Bij de planvorming aangaande de ruimtelijke structuur wordt nagestreefd de toegang van de bevolking tot publieke diensten te verbeteren, een basis te vormen voor economische groei en om ontwikkeling in achtergebleven gebieden mogelijk te maken. Hiervoor worden perifere gebieden ontsloten en in verbinding gebracht met (nieuwe) economische groeicentra. De ruimtelijke structuur zoals voor de provincie Papua Barat aangegeven op de kaart zorgt voor verbinding en is daarbij hoofdzakelijk gericht op het leggen van verbinding tussen centra van nati onaal niveau, afgekort met de lett ers PKN (Pusat Kegiatan Nasional) en van regionaal niveau, PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). In Papua Barat bevindt zich één centrum van nati onaal niveau, te weten de stad Sorong. De steden 75 Investeringskansen De tweede opvallende transportweg is de rode lijn die vanaf Sorong via de binnenlanden van de vogelkop tot aan Manokwari loopt om vervolgens net als de spoorbaan richti ng het zuiden af te buigen en een verbinding te leggen met de provincie Papua. Deze weg is de trans Papua weg die van west naar oost het hele eiland met de provincies Papua Barat en Papua zal doorkruisen. Het is een weg van primair nati onaal belang die verbinding legt tussen de verschillende nati onale en regionale economische centra van Papua en hen met lucht- en zeehavens verbindt. Naast deze primaire hoofdweg zijn er nog regionale en lokale wegen ingetekend. De gele lijn vormt een regionaal netwerk van wegen en de grijze sti ppellijnen vormen wegen die hoofdzakelijk lokaal verkeer bedienen. Manokwari, Fakfak en Ayamaru hebben een regionale functi e. Wat vervoer over land betreft zijn er twee ingeplande transportwegen die opvallen. De eerste is het plan een treinspoor aan te leggen vanaf de stad Sorong langs de kust tot aan Manokwari en deze door te trekken naar het zuiden in de richti ng van de gemeente Teluk Wondama om zo verder te gaan naar de provincie Papua en zelfs helemaal in Jayapura te eindigen. Fig. 2.23 Ruimtelijke structuur Papua Barat

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication