80

een belangrijk uitgangspunt bij het aanwijzen van deze gebieden. Kleine eilanden wil men beter verbinden met economische centra om zo ook deze gebieden te kunnen ontwikkelen. In gebieden met een grote kans op natuurrampen mag niet worden gebouwd, deze worden meestal als beschermd gebied bestempeld. Steden wil men zo compact mogelijk hebben en moeten 30% van het grondgebied open laten voor groenvoorzieningen. Daarnaast dient duurzaamheid een belangrijke rol te spelen. In culti veringsgebieden kunnen allerhande menselijke acti viteiten plaatsvinden. Het kan gaan om landbouw, veeteelt, visvangst, bosbouw, industrie of bebouwing of andersoorti ge acti viteiten. In Papua Barat wordt een viertal gebieden aangewezen met een bijzondere potenti e als culti veringsgebied. Deze gebieden zijn op de kaart aangegeven met rode en paarse sti ppellijnen. 2.27 Economische potenti e per gebied in Papua Barat Gebied Papua Barat Bintuni Landbouw Plantages Mijnbouw Visserij Fakfak (Bomberai) Landbouw Plantages Visserij Industrie Mijnbouw Sorong Bosbouw Mijnbouw Visserij Industrie Raja Ampat-Bintuni Visserij Mijnbouw Toerisme De derde categorie landgebruik, die van nati onale strategische gebieden, is een verzamelcategorie waarbinnen gebieden verschillende functi es kunnen hebben. Zo kan een gebied van belang zijn voor het ecologisch systeem op nati onaal niveau, voor de nati onale veiligheid, voor de nati onale economie of van nati onaal cultureel belang zijn. Ook worden gebieden tot nati onaal strategisch verklaard als zij een functi e kunnen spelen in het revitaliseren van achtergebleven regio’s. In Papua Barat is Raja Ampat als nati onaal strategisch gebied aangewezen als van belang vanwege de grote rijkdom aan onderwaterleven. Een tweede gebied is van nati onaal veiligheidsbelang aangewezen en bestaat uit een aantal kleine eilandjes behorende tot de provincies Maluku Utara, Papua Barat en Papua aan de nati onale noordgrens van Indonesië. RTRW Provinsi Papua Barat 2013-203359 Hoge potenti e voor: Het ruimtelijke ordeningsplan voor de provincie Papua Barat, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat) vormt de ruimtelijke vertaling van de doelen die door de provincie gesteld zijn in de ontwikkelingsplannen. Het RTRW Provinsi Papua Barat kent een planningsperiode van twinti g jaar van 2013 tot en met 2033. Elke vijf jaar zal het plan worden aangepast aan de veranderende realiteit. 2.28 RTRW Papua Barat Het RTRW geeft een overzicht van de ontwikkelingsstaat van de provincie Papua Barat, beschrijft de doelen van het ruimtelijke ordeningsplan en richt zich in de daarna volgende hoofdstukken op de ruimtelijke ordening van de provincie Papua Barat. Eerst komt de ruimtelijke structuur van de provincie aan bod, vervolgens de ruimtelijke ordening en daarbij wordt een extra hoofdstuk gewijd aan de strategisch belangrijke gebieden voor Papua Barat. Ten slott e wordt de uitvoer van het ruimtelijk beleid beschreven en hoe de ruimtelijke wetgeving kan worden gehandhaafd. Gebiedsindeling Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie hiërarchische typen van centra die diensten vervullen op verschillende niveaus. Er zijn centra van nati onaal, regionaal en lokaal niveau. Verkennend onderzoek Papua Barat - 2015 78

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication