87

verbetering van de achtergebleven positi e van Papua Barat mogelijk gemaakt. Geld wordt gebruikt voor zaken als infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast neemt de Indonesische overheid een open houding aan tegenover buitenlandse investeerders. Buitenlandse investeringen worden gesti muleerd en investeerders worden bij het maken van investeringen begeleid. Bedreiging Het vertrouwen dat Papoea’s hebben in de Indonesische overheid hangt samen met het optreden van het nati onale Indonesische leger (TNI). TNI heeft sinds de inlijving van Nederlands-Nieuw Guinea bij Indonesië een sterke voet aan de grond gekregen in dit gebied. Ten ti jde van het Suharto-bewind is TNI verwikkeld geraakt in economische acti viteiten, aangezien slechts een kwart tot een derde van het legerbudget door de overheid wordt gedekt is het leger aangewezen op het genereren van eigen inkomsten13,15 . Deze zijn vaak niet goed traceerbaar maar meestal houden zij verband met de exploitati e van hout en andere natuurlijke hulpbronnen. Het leger heeft haar fysieke macht soms gebruikt om haar economisch gewin te kunnen veiligstellen en werd door de afgeslotenheid van Papua Barat en Papua voor de buitenwereld in staat gesteld dit zonder consequenti es te kunnen doen. Sinds het einde van het Suharto-ti jdperk is de bewegingsruimte van TNI in Papua Barat steeds beperkter geworden. De huidige president Joko Widodo is een democraat, terwijl zijn directe rivaal om het presidentschap een ex-TNI-generaal was, Prabowo Subianto. President Joko Widodo heeft meer openheid voor (buitenlandse) media in Papua Barat toegezegd, hetgeen een goede ontwikkeling zou zijn om misstappen van het leger te voorkomen. De voornaamste aanleidingen voor sociale onrust in het verleden zijn namelijk ongestraft e geweldplegingen van het leger geweest ten aanzien van de lokale bevolking. Met meer openheid zal dit voorkomen kunnen worden. De sociale situati e in Papua Barat is tegenwoordig rusti g en de ontwikkelingen op nati onaal en provinciaal niveau wijzen er op dat de situati e zich in de goede richti ng ontwikkelt. Het leger toont zich welwillend en neemt tegenwoordig een meer pacifi cerende rol aan. Zowel de Indonesische regering als de provinciale overheid hebben belang bij sociale stabiliteit en streven dit na, dit vormt de basis voor verdere economische ontwikkeling van het gebied 85 Investeringskansen zowel de indonesische regering als de provinciale overheid hebben belang bij sociale stabiliteit en streven dit na Energie is een sector waarbinnen duurzaamheid een duidelijk en steekhoudend begrip is. Het verschil tussen hernieuwbare energiebronnen, oft ewel duurzame energie, en energieopwekking met fossiele brandstoff en is in de meeste gevallen helder. Een aanzienlijk deel van de centrales die de overheid in de komende jaren wil laten bouwen betreft duurzame energie. Over de duurzaamheid van kernenergie bestaat discussie. Aangezien er echter in de overheidsplannen met geen woord gerept wordt over kernenergie en deze vorm van energieopwekking ook niet geschikt lijkt voor de situati e in Papua Barat, zal deze energievorm hier buiten beschouwing worden gelaten. Markt De overheid is een grote opdrachtgever voor de bouw van energiecentrales in Papua Barat. Dit kunnen zowel de provinciale als de gemeentelijke overheden zijn. Een andere belangrijke opdrachtgever en speler op de energiemarkt is staatsbedrijf PLN (Perusahaan Listrik Negara). Zij is eigenaar van het energienetwerk en beheert de meeste energiecentrales in de provincie. Daarnaast zijn er ook private energiecentrales die hun energie verkopen aan PLN, welke het vervolgens via haar netwerk distribueert. Energie wordt verkocht tegen een nati onaal vastgestelde prijs van 1.507 roepia (0,10 euro) per kWh (oktober 2015)61 . In het provinciale ruimtelijke ontwikkelingsplan voor de periode van 2013-2033 wordt de volgende lijst gegeven voor de ontwikkeling van duurzame energiecentrales de komende jaren. 3.3 energie Algemeen Papua Barat kent een ontoereikende energievoorziening. De vraag oversti jgt het aanbod, hetgeen geregeld leidt tot stroomuitval en een belemmering vormt voor economische ontwikkeling. De nati onale en provinciale overheden hebben dit probleem onderkend en zett en daarom in op de bouw van nieuwe energiecentrales. Hierbij gaat het zowel om grote energiecentrales als om de energievoorziening van kleine gemeenschappen in de binnenlanden buiten het bereik van het energienetwerk. Duurzaamheid

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication