Nederlands English

Jaarverslag Dierentehuis Stevenshage 2020


Page 2
Voorzijde Foto: Maud Velders In 2020 vingen wij de 4-jarige Staffordshire terriër Diablo op. Hij ervaarde te veel stress in het gezin waar hij woonde. Hij bleef daardoor erg mager. Tijdens zijn verblijf in onze opvang vermaakte hij zich uitstekend in het speelbos met alle ballen, boomstammen en wat hij maar tegenkwam aan speelgoed. Diablo bleek erg leergierig en we hebben dan ook veel positieve training met hem gedaan. Ook is hij de nodige kilo’s aangekomen. Na zorgvuldige selectie, want Diablo heeft zeker ook zijn uitdagingen, is hij herplaatst bij geschikte nieuwe baasjes die goed op de hoogte zijn van hondentaal en die weten wat het inhoudt om een Staffordshire terriër te hebben in onze maatschappij. Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) Streek-Dierentehuis Stevenshage Ÿ Kenauweg 1 Ÿ 2331 BA Leiden Ÿ 0900 202 08 98 (30 cpm) asiel@dierenasielleiden.nl Ÿ www.dierenasielleiden.nl Ÿ LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Facebook: Dierentehuis Stevenshage Ÿ Instagram: @stevenshage en @stevenshageplaatsbaredieren IBAN: NL71INGB 0000 0146 50 Ÿ KvK: 41165007 Ÿ BTW: NL 002817378B01 Ÿ RSIN: 002817378 2 Inhoud Voorwoord ........................................................................................................................... 4 1 Asiel ............................................................................................................................ 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 5 6 7 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 5 Huisvesting .................................................................................................................. 6 Hondenbos, tuin en terrein.......................................................................................... 6 Asiel bezetting en trends ............................................................................................. 8 Cijfers asiel ................................................................................................................ 10 Pension ..................................................................................................................... 14 Dierenarts ................................................................................................................. 16 Vrijwilligers ............................................................................................................... 18 Personeel .................................................................................................................. 20 Bestuur ...................................................................................................................... 21 Bijdragen aan het asiel .............................................................................................. 23 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Financiële donaties .................................................................................................... 23 Sponsoring ................................................................................................................ 27 Nalatenschappen en legaten ..................................................................................... 28 Als het baasje er niet meer is ..................................................................................... 28 Samenwerking .......................................................................................................... 29 Duurzaamheid ........................................................................................................... 31 10 Externe communicatie .............................................................................................. 32 10.1 Asielblad Beestenbende ............................................................................................ 32 10.2 Promotiemateriaal .................................................................................................... 34 10.3 Digitale media ........................................................................................................... 34 10.4 Regionale media ........................................................................................................ 36 10.5 Landelijke media ....................................................................................................... 37 10.6 Bijeenkomsten en evenementen ............................................................................... 37 11 Vooruitzicht 2021 ...................................................................................................... 38 12 Toelichting op het financieel resultaat ...................................................................... 39 Overzichtstabellen herkomst asieldieren .................................................................. 39 3
Page 4
Voorwoord Het jaar 2020 was voor iedereen bijzonder en dus ook voor Dierentehuis Stevenshage. In 2020 zijn er gelukkig geen medewerkers positief getest op het COVID-19-virus. De hele situatie rondom dit virus heeft echter ook op ons en onze werkzaamheden een ingrijpende impact gehad. Natuurlijk zijn we wel wat gewend op het gebied van het voorkomen van besmettelijke ziekten; we werken altijd zorgvuldig en zeer hygiënisch. Het meest ingrijpend was dat we het grootste gedeelte van het jaar alleen op afspraak hebben gewerkt. Daarnaast konden waardevolle contactmomenten met onze adoptanten en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Open Asieldag, helaas niet in de vertrouwde fysieke vorm doorgaan. Het was veel stiller dan gebruikelijk. En hoewel we hebben geprobeerd om contactmomenten anders in te vullen en in verbinding te blijven, hebben we de vertrouwde persoonlijke contactmomenten zeer gemist. Ondanks deze situatie hebben we in 2020 onze reguliere activiteiten – het opvangen, verzorgen en herplaatsen van honden, katten en tamme konijnen en vogels – zo goed mogelijk proberen uit te voeren. In dit jaarverslag geven wij hierover uitvoerig informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen. Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen beziggehouden. Wij hebben bijvoorbeeld de uitvoering van actuele regelgeving op het gebied van privacy voorlopig afgerond. Daarnaast hebben wij met regelmaat contact gezocht met de gemeente Leiden over de (door-)ontwikkeling van bouwplannen aan de Ommedijkseweg naast ons asiel, de ontwikkeling van ‘scheve huisjes’ in de nabijheid van ons asiel en de huisvestings- en financieringswens van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Ook hebben wij overleg gevoerd met al de gemeenten uit ons werkgebied over de financieringswens van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden en natuurlijk met het bestuur van die organisatie zelf. Verder hebben wij ingezet op publieke communicatie rond en promotie van ons eigen Dierentehuis Stevenshage en de diensten die wij aanbieden. Wij kunnen terugkijken op een aantal succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij danken de gemeenten voor deze constructieve samenwerking. Daarnaast blijft de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken 4 ONZE MISSIE Dierentehuis Stevenshage streeft ernaar het beste dierentehuis van Nederland te zijn. Wij hebben een gezamenlijke passie voor dierenwelzijn en willen ieder jaar beter worden in het werk dat wij doen! 1 1.1 Asiel Bedrijfsvoering Wat we gerust van 2020 kunnen zeggen, is dat het een jaar was als nooit tevoren. Qua dierenverzorging en het algemene reilen en zeilen in het dierentehuis was het een relatief rustig jaar. De omgang met klanten en het inzetten van arbeidskrachten daarentegen vroegen constante aandacht en aanpassing op grond van de actualiteit rond de coronapandemie. Coronamaatregelen De algemene hygiënemaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hadden in eerste instantie geen enorme impact aangezien we in onze dagelijkse dierverzorging en bedrijfsvoering al uiterst strikt met hygiëne omgaan. De anderhalve meter samenleving vroeg wel flinke aanpassingen. Waar we vóór de crisis tijdens openingstijden ‘vrije inloop’ hadden, moesten we nu een maximumaantal klanten bij de balie hanteren. Later kwam hier de mondkapjesplicht bij. In maart zijn we enkele weken gestopt met herplaatsen van asieldieren, daarna vond kennismaking met en adoptie van asieldieren uitsluitend op afspraak plaats. Positief effect op asieldieren Omdat er geen klanten meer ‘zomaar’ langs kwamen om een rondje langs de plaatsbare katten te maken – op sommige middagen kon dit oplopen tot tientallen bezoekers – bemerkten we bij de katten in de kattenhallen meer rust. Omdat ze alleen hun vaste verzorgers zagen en slechts af en toe een ‘vreemde’, raakten ze na introductie in de hal voor plaatsbare katten sneller aan hun nieuwe omgeving gewend en zagen we zelfs dat er minder spanningen tussen de katten onderling waren. Training en verrijking Doordat we nu de klantcontacten konden plannen, werd de beschikbare tijd voor verrijking en training voor de dieren verruimd. De activiteiten op dit gebied die we toch al toepasten, bleken bovendien veel meer effect te hebben. We zijn met een select aantal vrijwilligers begonnen om gerichte trainingen uit te voeren met de asieldieren, bijvoorbeeld katten aanleren om vrijwillig een vervoerskorfje in te lopen. 5
Page 6
Aangepaste adoptieprocedure De adoptieprocedure is nu als volgt: alle plaatsbare dieren worden op internet geadverteerd met al hun voor- en afkeuren. Mensen kunnen ons bellen of mailen als ze geïnteresseerd zijn en met geschikte kandidaten gaan we in gesprek. Voor honden en kittens is er sinds 2020 een invulformulier op onze website. Indien we – van beide kanten – denken dat er een match zou kunnen zijn, maken we een afspraak voor kennismaking met het dier. Daarna kijken we of daadwerkelijke plaatsing een goed idee is. Ook dat gaat weer op afspraak. Om de verschillende afspraken te coördineren is er een gezamenlijke agenda in gebruik genomen waar alle kennismakingen, dierenartsafspraken, afspraken om afstand te doen en andere bijzonderheden in staan, zodat er een maximum is aan het aantal mensen dat tegelijk in het gebouw aanwezig is. 1.2 Huisvesting De huisvesting en fysieke omstandigheden van het asielgebouw zijn in 2020 niet veranderd. Zoals elk jaar heeft er divers klein onderhoud plaatsgevonden (sloten, schilderwerk). Ook is aan de zonkant van het gebouw het houtwerk geschilderd. De extreme hittegolf in augustus heeft duidelijk gemaakt dat er in de toekomst extra maatregelen nodig zullen zijn om de dieren op een aanvaardbare temperatuur te blijven huisvesten. Extra zonwering voor de westkant van het gebouw (katten quarantaines) is inmiddels besteld en zal in 2021 worden geïnstalleerd. Actieve koeling is een andere optie om te gaan verkennen. 1.3 Hondenbos, tuin en terrein Het terrein van Dierentehuis Stevenshage bestaat naast de bebouwing uit twee ‘hondenbossen’ van ongeveer 1200 m 2 en een asieltuin van ruim 100 m . Ons uitgangspunt bij het onderhoud is een gifvrij 2 terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Dit betekent o.a. bij nieuwe aanplant kiezen voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Onkruid mag waar mogelijk blijven staan en wordt waar noodzakelijk met de hand verwijderd. Het gebouw en terrein van Dierentehuis Stevenshage aan de Kenauweg in Leiden. HET ASIELTERREIN Ons uitgangspunt is een gifvrij terrein dat ecologisch waardevol is voor alle bewoners en gebruikers. Zo kiezen we voor inheemse planten en struiken die nuttig zijn voor insecten en vogels. Hondenbos De grond van het zogenaamde hondenbos van Stevenshage is in pacht van de gemeente Leiden. Het is een volledig omheind bebost terrein waar de honden los kunnen lopen, al dan niet in groepjes. Het gebruik van dit terrein biedt de honden verschillende prikkels (loslopen, spelen, speuren) en is daarmee bijzonder belangrijk voor het welzijn van alle honden, zowel de asielhonden als onze pensiongasten. Onze uitdaging ligt in het combineren van deze gebruiksfunctie van het bos met de functie van woonen leefgebied voor wilde dieren, met name vogels. Zij zijn ook een belangrijke factor in de bestrijding van de eikenprocessierups die in de vele eiken in en rond het terrein aanwezig zijn. Ook bij deze bestrijding is het uitgangspunt dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. In het voorjaar en in de zomer van 2020 zijn er door een gespecialiseerd bedrijf meer dan dertig nesten van eikenprocessierupsen handmatig verwijderd van het asielterrein en langs het hek met onze buren, Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden. Onderhoud Op het voorterrein is een ruime tuin gesitueerd langs de oprit. Deze heeft voornamelijk een functie als siertuin, met steeds meer nadruk op bij- en vlindervriendelijke beplanting. Het hele terrein wordt zoveel mogelijk zelf onderhouden door personeel en vrijwilligers, met af en toe professionele hulp van een vaste hovenier voor het specialistische werk, zoals dood hout snoeien in de hoge bomen waar het hondenbos vol mee staat. Ook maait de hovenier een aantal keren per jaar de slootkanten volgens voorschrift van Hoogheemraadschap Rijnland. Deze organisatie ziet streng toe op de onbelemmerde doorstroming van de primaire watergang aan de grens van ons terrein. De siertuin bij Dierentehuis Stevenshage, met de nadruk op bij- en vlindervriendelijke beplanting.
Page 8
1.4 Asiel bezetting en trends Minder zwerfdieren In 2020 zagen we opnieuw een duidelijke daling in het aantal opgevangen dieren: van 851 in 2019 naar 767 in 2020 – een daling van 84 dieren ofwel bijna 10%. Per diersoort zien we grote verschillen. Zo zijn er afgelopen jaar 38 minder honden en 72 minder katten opgevangen dan in 2019 terwijl het aantal opgevangen vogels en konijnen juist steeg met 26 dieren. Er kwamen bijna de helft minder zwerfhonden binnen (42 in 2020 tegen 81 in 2019) terwijl het aantal honden waarvan afstand gedaan werd gelijk bleef. Bij de katten zagen we ook een flinke afname van het aantal zwerfkatten (248 in 2020 tegen 354 in 2019) terwijl daar het aantal afstandskatten juist steeg van 76 naar 120. Het gedaalde aantal zwerfdieren kunnen we wellicht verklaren door het feit dat mensen in 2020 meer thuis waren, waardoor ze beter op hun dieren konden letten en hen meer aandacht konden geven. Meer afstandskatten Het aantal afstandsdieren steeg ten opzichte van 2019, voornamelijk door een stijging bij de katten (120 in 2020 tegen 76 in 2019). Bij de honden bleef het aantal afgestane dieren precies gelijk en bij de diverse dieren werd er van twee dieren meer afstand gedaan. De redenen om afstand te doen zijn altijd zeer uiteenlopend. Allergie, dieren die niet goed met andere dieren overweg kunnen en divers probleemgedrag (onzindelijkheid, agressie) kwamen veel voor. Andere oorzaken zoals niet alleen thuis kunnen zijn of geen tijd meer hebben voor de verzorging, zagen we afgelopen jaar veel minder. Het grootste deel van de afgestane dieren is snel herplaatst. Bij de dieren met probleemgedrag gaan we altijd op zoek naar de oorzaak (medisch, leefomstandigheden) en proberen we het te verhelpen (zoals door het verwijderen van blaasstenen bij onzindelijkheid) of het dier door training ander gedrag aan te leren, alvorens we tot herplaatsing overgaan. Poes Kiky werd in 2020 herplaatst na verblijf bij Dierentehuis Stevenshage. Dieren terug naar de opvang In de categorie ‘diverse dieren’ (konijnen, knaagdieren en vogels) bleef het aantal zwerfdieren ongeveer gelijk (129 in 2020 tegen 132 in 2019) evenals het aantal afstandsdieren (54 in 2020 tegen 52 in 2019). De toename van het totale aantal ‘diverse dieren’ bestaat uit zowel het gegeven dat we in het begin van het jaar al met een behoorlijk aantal (33) ‘diverse dieren’ begonnen en een lichte toename van het aantal na plaatsing teruggebrachte dieren. Met name konijnen zijn sociale dieren die altijd met een ander konijn moeten samenwonen. In de natuur leven konijnen in familieverband en zijn ze meestal niet gediend van ‘vreemde’ konijnen. Het koppelen van konijnen vergt daarom kennis en kunde. De dieren zijn immers niet verwant en moeten daarom qua karakter bij elkaar passen. Ook na een aanvankelijk positieve kennismaking kan het nog gebeuren dat de dieren elkaar uiteindelijk toch niet velen. In zo’n geval is het beter om het geadopteerde dier terug te brengen naar de opvang. Vogels langer in het asiel De gemiddelde verblijfsduur bij de honden (van 29 naar 26) en katten (van 32 naar 31) bleef nagenoeg gelijk. Bij de diverse dieren echter steeg de verblijfsduur van 29 naar 36 dagen gemiddeld. Vogels zoals agapornissen komen geregeld als zwerfdier bij ons binnen. Doordat zij veel geluid kunnen produceren wat bij een nieuwe eigenaar tot overlast kan leiden, hebben ze vaak (veel) langer nodig om een geschikt thuis te vinden. Buurtkatten zonder eigenaar Het aantal dieren dat na opvang in het asiel weer met hun eigenaar herenigd werd daalde in 2020. Van totaal 567 zwerfdieren gingen er 419 retour. In 2018 was dat respectievelijk 576 en 485. Een mogelijke oorzaak is dat zwerfkatten die zich min of meer zonder eigenaar redden als ze ziek worden, naar ons toe worden gebracht. Dit gebeurt regelmatig met ‘buurtkatten’ die weliswaar door vele buurtbewoners worden gevoerd maar geen eigenaar hebben die zich ook medisch verantwoordelijk toont. Een andere mogelijkheid is dat mensen bewust hun dier niet meer ophalen omdat ze er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Het blijft natuurlijk altijd speculeren over de precieze oorzaken.
Page 10
1.5 Cijfers asiel Aantal asieldieren Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en de jaren daarvoor. Totaal aantal dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2020 77 419 202 47 18 4 767 2019 72 567 156 34 19 3 851 2018 71 576 238 31 12 35 963 2017 65 512 199 57 32 20 885 2016 58 540 182 58 26 48 912 Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in eerdere jaren heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Totaal aantal dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfdieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 2020 175 42% 450 73 17 715 93% 2019 271 2018 323 48% 56% 419 83 4 777 91% 485 87 6 901 94% 2017 244 48% 490 62 9 805 91% 2016 262 49% 499 68 17 846 93% Drie rijstvogels die in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage werden opgevangen. Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Honden UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfhonden Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van binnengekomen dieren 91% 98% 92% 85% 92% Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en in de jaren daarvoor. Katten IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Anders IN Totaal 2020 36 248 120 23 14 0 2 443 2019 42 354 76 21 19 3 0 515 2018 41 360 126 16 12 35 0 590 2017 51 344 99 36 26 12 2 570 2020 42 2019 75 100% 93% 35 2 1 80 45 3 0 123 2018 101 98% 47 3 0 151 2017 75 94% 43 3 5 126 2016 75 95% 54 4 0 133 2016 40 364 115 39 21 35 0 614 Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Katten UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage zwerfkatten Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 96% 91% 2020 108 44% 258 48 9 423 2019 167 2018 197 47% 55% 242 58 2 469 281 70 5 553 94% 2017 152 44% 330 46 1 529 93% 2016 165 45% 331 52 14 562 92% 11
Page 12
Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2020 en in de jaren daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. Diverse dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Totaal 2020 33 129 54 15 4 1 236 2019 18 132 52 8 0 0 210 2018 18 113 71 7 0 0 209 2017 3 88 60 9 6 2 168 Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2020 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. Diverse dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage diverse dieren Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Absoluut aantal Totaal Als percentage van ingekomen dieren 90% 88% 2020 25 19% 157 23 7 212 2019 29 22% 132 22 2 185 2018 25 22% 157 14 1 197 94% 2017 17 19% 117 13 3 150 89% 2016 22 23% 114 12 3 151 98% 2016 8 97 33 9 5 2 154 Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 Honden Katten Diverse dieren 2020 79 36 39 2019 26 31 36 2018 29 32 29 2017 35 33 28 Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2020 en in de jaren daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren ( dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 56 32 33 2019 44 50 35 2018 52 52 31 2016 27 31 31 1 De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd. Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren. 2017 58 43 31 2016 51 45 37 Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van herenigde dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 3 37 30 2019 2 3 3 Tabel 12 | Gemiddelde verblijfsduur van overleden asieldieren in 2020 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur van overleden dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2020 43 25 27 2019 29 17 10 2018 3 3 4 2017 2 3 4 2016 2 4 4 2018 57 18 13 2017 39 10 26 Tabel 13 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Totaal aantal verzorgingsdagen Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 6.264 2019 3.061 7.275 2018 4.384 5.506 2017 4.748 4.589 2016 14 18 12 2016 3.536 14.281 14.240 17.052 16.746 17.280 7.768 4.508 28.313 24.576 26.942 26.083 25.324 Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en daarvoor. Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 13 38 15 66 2019 13 38 15 66 2018 13 48 16 76 2017 14 46 13 72 2016 10 48 13 70 13
Page 14
2 Pension HET PENSION Stevenshage biedt pensionvoorzieningen voor honden, katten en tamme vogels. Voor dieren in het pension bieden wij dezelfde professionele zorg als voor de dieren in onze opvang. De coronacrisis had voor ons pension grote gevolgen. Hoewel we onze deuren nooit gesloten hebben, zagen we het aantal pensionverblijven met de helft kelderen. De inkomstenderving over het hele jaar gezien is dan ook aanzienlijk. Hoewel we voor de zomer volgeboekt waren, zijn vele vakantiereizen geannuleerd en dientengevolge ook vele pensionreserveringen afgezegd. Juist voor deze zomer hadden we een nieuw systeem voor aanbetalingen geïntroduceerd. Dit nadat we merkten dat diverse klanten lang van tevoren een lange periode in de zomer reserveerden om daarna kort voor het eigenlijke verblijf de periode aanzienlijk in te korten. Hierdoor moesten we andere klanten teleurstellen en zaten we uiteindelijk soms met lege plekken in de zomer. In het nieuwe systeem stuurden we, zodra iemand voor de zomervakantie had gereserveerd, een verzoek tot aanbetaling van de helft van het bedrag voor het verblijf, met de vermelding dat dit bedrag niet zou worden terugbetaald bij annulering of aanpassing van het verblijf. Door de coronacrisis zijn we hierop teruggekomen en hebben we alle mensen die hadden aanbetaald aangeboden om het reeds voldane bedrag terug te storten. Veel van onze klanten waren zo vriendelijk om de aanbetaling om te zetten in een donatie. Wel heeft dit veel extra administratief werk opgeleverd. Zolang de crisis niet onder controle is en het uiterst onzeker blijft of geboekte vakanties doorgang vinden, vragen we geen aanbetalingen. Honden Het aantal pensionovernachtingen bij de honden is sterk verminderd in 2020. Het voordeel voor de honden die wel kwamen logeren was dat ze extra veel aandacht kregen van personeel en vrijwilligers. In 2020 maakten we wel regelmatig – meer dan in andere jaren – mee dat er met spoed honden opgenomen moesten worden omdat de eigenaar in het ziekenhuis was opgenomen. Opvallend genoeg was dit voor zover wij weten in geen van de gevallen COVID-19 gerelateerd. Katten Bij de pensionkatten zagen we uiteraard ook vele annuleringen maar mochten we wel pensiongasten verwelkomen vanwege verbouwingen thuis, wat voor katten vaak een grote bron van stress is. Deze katten verbleven soms wat langer bij ons, waardoor we vaker met verrijking (voerpuzzels, speurwerk) hebben gewerkt dan meestal bij korter verblijvende katten het geval is. Konijnen, knaagdieren en vogels Sinds 2019 bieden wij geen pensionmogelijkheden meer voor konijnen en knaagdieren, omdat onze buitenruimte volledig gebruikt wordt voor de opvang van asielkonijnen en pensionkonijnen die binnen wonen de ruimte dan zouden moeten delen met veelal luidruchtige en veel stof veroorzakende vogels. Er verbleef in 2020 een klein aantal vogels in ons pension. 14 Cijfers pension Tabel 15 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2020 en eerdere jaren. Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 6 14 <1 20 2019 14 25 1 40 2018 13 27 1 41 2017 13 29 3 45 Tabel 16 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en eerdere jaren. Totaal aantal verzorgingsdagen pension Honden Katten Diverse dieren Totaal 2020 2.327 5.104 70 7.501 2019 5.283 8.971 319 14.573 2018 4.892 9.991 453 15.339 2017 4.801 10.586 1.145 16.532 2016 14 27 4 45 2016 5.254 9.913 1.329 16.496 Hond Puck verbleef in 2020 in het hondenpension van Dierentehuis Stevenshage.
Page 16
3 Dierenarts De Keerhoeve Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve is vast verbonden aan Dierentehuis Stevenshage. Tweemaal per week komt een dierenarts spreekuur houden. In de dierenartsruimte in het asielgebouw worden alle nieuwkomers gecheckt en indien nodig gevaccineerd en gechipt. Ook castraties bij katers en mannelijke konijnen vinden plaats in het asiel. Andere chirurgische ingrepen gebeuren uitsluitend in de dierenartspraktijk. No kill shelter Stevenshage is een 'no kill' shelter. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover. Gebitssaneringen Bij Stevenshage zien we vaak dieren die gebitsproblemen hebben. Dieren verbergen opvallend goed dat ze pijn in hun bekje hebben. Zelfs de meest oplettende en toegewijde eigenaren kunnen makkelijk missen dat hun dier last heeft van een of meer tanden of kiezen. Het beleid bij Stevenshage is om – zolang de conditie van het dier het aankan – gebitssaneringen niet uit te stellen. Soms is het voldoende om handmatig tandsteen te verwijderen, al dan niet onder een licht roesje, maar geregeld ook moet een dier naar de praktijk voor meer specialistische tandheelkunde. Soms zie je pas goed op een röntgenfoto hoeveel last het dier moet hebben gehad. In het afgelopen jaar heeft onze dierenarts bij maar liefst 68 dieren onder narcose het gebit gesaneerd. Dat kan variëren van het verwijderen van tandsteen in verschillende gradaties tot het trekken van (bijna) alle tanden en kiezen. Vaak maken ook röntgenfoto’s onderdeel uit van de behandeling om te bepalen hoe gezond het gebit onder het tandvlees is. Dierenarts Marije Baas is verantwoordelijk voor de tandheelkunde in de praktijk en heeft diverse opleidingen en nascholingen in veterinaire tandheelkunde gevolgd. Zij heeft de informatie op de volgende pagina verzorgd. GEBITSBEHANDELINGEN Gebitsbehandelingen bij dieren hebben géén cosmetisch doel. Een infectiehaard in de mond kan problemen veroorzaken in andere organen. Een gebitsbehandeling draagt dus bij aan de algemene gezondheid en het welzijn van het dier. 16 Gebitsproblemen bij huisdieren Een groot deel van de honden en katten van drie jaar en ouder heeft gebitsproblemen in een mate dat een behandeling nodig is. Helaas laten dieren het vaak niet goed zien als zij pijn hebben in hun mond, bijvoorbeeld doordat ze gewoon blijven eten. Het verschil is vaak pas achteraf merkbaar: wanneer een probleem is verholpen, treedt er een enorme verandering in gedrag op. Het dier is vrolijker, wil weer aangehaald worden, durft weer te geeuwen, speelt meer en katten gaan ineens weer kopjes geven. Niet cosmetisch Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat een infectiehaard in de mond problemen kan veroorzaken in andere organen, zoals het hart en de nieren. Gebitsbehandelingen hebben dus zeker geen cosmetisch doel, maar dragen bij aan de algemene gezondheid en het welzijn van uw huisdier. Tandenpoetsen Uit alle onderzoeken blijkt dat dagelijks tandenpoetsen de enige effectieve manier is om tandplak te verwijderen. Daarom poetsen mensen ook elke dag hun tanden! Tandplak bestaat uit bacteriën en hun afvalproducten die een filmlaagje over de tand vormen en een ontsteking van het tandvlees veroorzaken. Als de tanden dagelijks op een goede manier gepoetst worden, wordt de vorming van tandplak voorkomen en kan het tandvlees weer herstellen. Als de tanden niet gepoetst worden kan het zijn dat de ontsteking van het tandvlees overgaat in een diepere ontsteking: dit is het geval bij 80% van de honden ouder dan vijf jaar. Met het poetsen van tanden kan dit dus grotendeels worden voorkomen. Daarnaast kan er tandsteen ontstaan: tandsteen is tandplak dat hard geworden is onder invloed van mineralen in het speeksel. Tandsteen vormt ook weer een aanhechtingsplek voor bacteriën. Begin zo jong en vroeg mogelijk met tandenpoetsen: het doel is namelijk om aandoeningen te voorkomen. Bovendien is het gemakkelijker om het een pup/kitten te leren dan een volwassen dier. Knaagdieren De tanden van konijnen en knaagdieren blijven hun hele leven doorgroeien. Echter, door het kauwen slijten de tanden en kiezen continu af. Hierdoor zullen de tanden en kiezen niet te lang worden. Maar bij een konijn of een knaagdier met een afwijkende stand van het gebit vindt er onvoldoende afslijting plaats. Dit kan leiden tot te lange voortanden of scherpe uitsteeksels op de kiezen, ook wel ‘haken’ genoemd. De lange voortanden en/of de haken op de kiezen zorgen ervoor dat het dier moeizamer gaat eten. In ernstige gevallen stoppen ze zelfs met eten. Omdat konijnen en knaagdieren snel achteruitgaan als ze onvoldoende voeding binnenkrijgen, kan dit grote risico’s hebben. Marije Baas Dierenarts bij De Keerhoeve, gespecialiseerd in tandheelkunde 17
Page 18
4 Vrijwilligers VRIJWILLIGERS Bij Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Zij maken een groot verschil voor de asieldieren! Sommige werkzaamheden van vrijwilligers zijn in 2020 niet veel veranderd, zoals bestuurstaken, maar tegen andere werkzaamheden moest geheel anders worden aangekeken, zoals de PR en fondsenwerving. Helaas hebben we de vrijwilligers die de dieren verzorgen dit jaar bewust niet allemaal ingezet, maar hebben we voornamelijk gewerkt met een kleinere, vaste groep vrijwilligers, om het aantal personen op de vloer zo minimaal mogelijk te houden. Onze vrijwilligers hebben zich daardoor nog flexibeler op moeten stellen en wij zijn zowel hen die deel van de kern zijn gaan uitmaken, als hen die thuis wachtten op betere tijden, erg dankbaar voor die flexibiliteit. We hopen alle huidige vrijwilligers bij ons te houden voor de toekomst, wanneer weer meer mogelijk is en het pensionwerk weer is aangetrokken. Zelfstandigheid en verschillende taken Het grootste deel van onze vrijwilligers komt naar het asiel om te helpen met het verzorgen van de dieren. Om goed te functioneren als vrijwilliger in ons asiel, is het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen werken. We werken met dieren die vaak niet reageren zoals mensen thuis gewend zijn. Onze vrijwilligers moeten daar vanaf dag één mee om kunnen gaan. Omwille van de veiligheid van zowel mens als dier is het werk daarom niet geschikt voor mensen die permanent begeleid moeten worden. Alle voorkomende taken worden door vrijwilligers opgepakt, behalve het contact met de klanten, dat uitsluitend door het vaste personeel wordt gedaan om te zorgen dat alle informatie over het asiel en het pension uniform naar buiten komt. Andere onmisbare taken die door vrijwilligers worden ingevuld zijn o.a. bestuurswerk, aanleg en onderhoud van computer- en telefoonnetwerken, PR, rondleiden, tuinonderhoud en klein onderhoud van het asielgebouw. Het afgelopen jaar zijn er bijna geen rondleidingen geweest en kleine klussen zijn veelal door de vaste groep medewerkers ingevuld, omdat er door corona minder algemene werkzaamheden overbleven. Leeftijdsrestrictie en verzekering De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Stevenshage is zestien jaar, voorgeschreven door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren of tijdens een rondleiding. Er is een ongevallenverzekering voor zowel vrijwillige als vaste medewerkers. 18 Introductiebijeenkomst vrijwilligers Ter voorbereiding op het vrijwilligerswerk met de dieren is het bijwonen van een informatiebijeenkomst verplicht. We delen dan informatie over het asiel, het werk bij Stevenshage en de veiligheid voor mens en dier. We vertellen kortom wat wij van de vrijwilligers en de vrijwilligers van ons mogen verwachten. Ons inschrijfformulier staat alleen online als er een bijeenkomst gepland is. Het praktische inwerken bestaat uit vier ochtenden meehelpen binnen een maand. Door de coronacrisis hebben er in 2020 geen introductiebijeenkomsten plaatsgevonden. Het was zowel ongewenst om een groep nieuwe mensen uit te nodigen, als onnodig, door het verlies aan werkzaamheden in onder meer het pension. Wel merken we dat vele mensen met smart wachten op het moment dat er weer een introductiebijeenkomst wordt georganiseerd, zodat zij zich aan kunnen melden als vrijwilliger. We hopen dan ook dat de mogelijkheden en werkzaamheden snel weer aantrekken, om onze achterban vol enthousiaste potentiële vrijwilligers te verwelkomen. Bedankmomenten Het is gebruikelijk om met twee ieder jaar terugkomende avonden onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar. De traditionele jaarlijkse (vegetarische) vrijwilligersbarbecue vindt in de zomer plaats. Vlak voor kerst is er de traditionele eindejaarsbijeenkomst waar in een stemmig versierd en knus verlicht asielgebouw liters chocolademelk wordt geschonken. Helaas hebben beide evenementen dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Wel kregen alle vrijwilligers traditiegetrouw een presentje rond kerst die dit jaar geheel werd verzorgd door drukkerij De Bink: een duurzaam notitieboekje met een voor Stevenshage persoonlijk, uniek en kleurrijk voorblad. 19
Page 20
5 Personeel Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de linking pin met het bestuur. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia Sip, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Extra tijd door coronapandemie In april zijn preventieve maatregelen genomen vanwege de wereldwijde coronapandemie. Er waren bijna geen pensiondieren en bezoekers en klanten konden alleen langskomen op afspraak. Daardoor was het zowel qua dieren als bij de balie erg rustig. Aanvankelijk is dit ‘opgelost’ doordat iedereen om beurten een dag per week gepland vrij nam. Later zijn er andere manieren gevonden om de extra tijd nuttig te besteden. Er vonden meer trainingen plaats, ook voor de vrijwilligers, en er zijn extra onlinecursussen gevolgd ter professionalisering van het personeel. Twee medewerkers hebben in 2020 de certificaten ‘Vogels’ en ‘Overige Zoogdieren’ behaald. Evenals voorgaande jaren is 2020 op personeelsgebied qua bezetting en stabiel jaar geweest. Her verzuimpercentage was, afgezien van eenmalige afwezigheid in verband met een geplande operatie, wederom nul! Bestuur, advocatuur en functioneringsgesprekken Personeel is een vast aandachtspunt in de vergadering van het bestuur. Een bijzonderheid dit jaar was dat ook het bestuur weinig bij Stevenshage over de vloer is geweest. De maandelijkse vergaderingen waren online. Overigens zijn de individuele bestuursleden als dat gewenst was wel op afspraak langs geweest met inachtname van de coronamaatregelen. Voor de arbeidsrechtelijke check van contracten en andere juridische arbeidsvoorwaardelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben zoveel mogelijk aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder met alle leden van het team; de voorzitter van het bestuur met de beheerder – digitaal deze keer vanwege de coronamaatregelen. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit te kijken. Bedrijfskleding en hittegolf De vorig jaar zorgvuldig gekozen en aangeschafte bedrijfskleding blijkt een succes. Het is praktisch, duurzaam en het is bovendien duidelijk naar buiten toe wie er medewerker is en wie vrijwilliger. De zomer was qua warmte ‘goed te doen’ ondanks een langdurige hittegolf met temperaturen van ruim boven de 30 graden. Evenals vorig jaar is toen weer een aangepast (tropen)rooster gedraaid door een deel van de medewerkers die vroeger begonnen en eerder weggingen. Het andere deel van de mensen hield het gewone schema aan. Coronamaatregelen De coronamaatregelen waren enerzijds zoals overal beperkend, anderzijds leverden ze ook voordelen en nieuwe inzichten op. Het werken op afspraak en daarmee beperken van de ongeplande inloop beperkt onrust voor de dieren. Het idee is om nadat de algemene corona maatregelen zijn afgelopen, hier voor Stevenshage een aantal goede afspraken aan over te houden. 20 6 Bestuur Nieuwe afspraken Vanaf maart veranderde door het coronavirus de wereld ook voor Stevenshage. Naast de praktische beperking om niet meer fysiek maandelijks bij elkaar te komen als bestuur in ons gebouw aan de Kenauweg, beheersten de gevolgen van de pandemie ook de agenda van het bestuur. Onder leiding van beheerder Nicolette zijn preventieve maatregelen genomen in afstemming met het bestuur. De belangrijkste waren het beperken en reguleren van bezoekers en cliënten aan de balie en de inzet van de staf en vrijwilligers. De maandelijkse bestuursvergaderingen hebben vanaf maart digitaal plaatsgevonden. Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, hebben alle geplande vergaderingen doorgang gevonden. Afzeggingen pension Een apart aandachtspunt waren de afzeggingen voor het pension vanwege het niet doorgaan van vakanties. Uiteindelijk is hier op een zo klantvriendelijk mogelijke manier mee omgegaan om onze klanten te behouden. Gelukkig is Stevenshage in de financiële positie om dit zo te kunnen doen. Creatieve alternatieven Andere belangrijke jaarlijks terugkerende gebeurtenissen, die normaal bij Stevenshage fysiek plaatsvinden, zoals de vrijwilligersbijeenkomst, de Open Asieldag en de kerstbijeenkomst, gingen niet door. Op een creatieve manier is hier toch zoveel mogelijk en corona-proof aandacht aan besteed. Een attentie voor de vrijwilligers, de ‘drive-in-bake-sale’ en livestreams zijn voorbeelden van deze creatieve alternatieven. Het bestuur had een boodschap voor de medewerkers tijdens een online bestuursvergadering.
Page 22
BESTUUR Stevenshage gaat niet alleen over dieren. Wij willen ook een goede werkgever zijn voor de vaste medewerkers en de vele vrijwilligers die zich al vaak jarenlang met hart en ziel inzetten voor de dieren. Architect en dierenambulance Twee uitzonderingen op het digitaal vergaderen, met de nodige voorzorgsmaatregelen, zijn in het najaar gemaakt voor het gesprek met de architect over het plan voor de nieuwe hondenkennel in oktober en een extra bijeenkomst van het bestuur voor een toekomstvisie. De aanleiding daarvoor was de positie van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden ten opzichte van Stevenshage. Enerzijds werken we nauw samen met de dierenambulance, anderzijds hebben we ook een grote organisatorische afstand vanwege het verschil in zorg voor huisdieren door Stevenshage en wilde dieren door het Vogelasiel. Het bijzondere daarbij is dat de Dierenambulance en het Vogelasiel één stichting zijn. Samenstelling bestuur Het bestuur is sinds begin 2019 stabiel op sterkte en de taken zijn verdeeld. Tabel 17 | Samenstelling bestuur Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) eind 2020. Naam Functie Lizette Ploos van Amstel - Lange Voorzitter Simon Vermeij Greetje van Gruting - Wijnhold Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Aandachtsgebied Leiding bestuur, samenwerkingen Financieel beleid, boekhouding, begroting Administratie, correspondentie, gemeenten PR, website, fondsenwerving Personeelszaken, scholing Privacy/AVG, juridische zaken 22 7 Bijdragen aan het asiel Dierentehuis Stevenshage zou niet kunnen bestaan zonder de belangeloze giften van vele dierenvrienden. Ondersteuning komt in vele vormen: tijd, geld, dierenvoer, fleecedekens, kattensnoepjes, krabpalen, koelschijven voor konijnen, hondenriemen en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar voor al deze donaties! 7.1 Financiële donaties Het aantal vaste donateurs kent al jaren een dalende trend, waardoor we in 2020 rond de 1250 donateurs noteerden, tegen zo’n 1500 twee jaar eerder. Deze trend beperkt zich niet tot Stevenshage en ook niet tot dierorganisaties, maar wordt landelijk breed gezien. Mensen lijken zich niet graag meer vast te leggen en doen liever eenmalige giften. Daar spelen we sinds enige jaren op in door meer eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een asieldier gekoppeld zijn. In ons financiële overzicht vindt u daarom ook een categorie Diverse eenmalige giften. Dit zijn donaties van dierenvrienden en vaak ook van donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld bij een online donatie-actie voor een specifiek dier of op Dierendag. Ook in 2020 organiseerden we verschillende donatie-acties – in het begin van het jaar nog fysiek, maar later alleen nog online. 23
Page 24
Nieuwjaarsduik Op 1 januari 2020 trotseerden kattenverzorgster Marlies, dierenarts Colette en de zwartharige viervoeter Phoebe het koude water van het Valkenburgse Meer om geld op te halen voor de asieldieren. We riepen alle sportieve dierenvrienden op om zich bij hen aan te sluiten en dat resulteerde in een hele groep Helden van Stevenshage die de Nieuwjaarsduik deden! Zij vroegen hun familie, vrienden en collega’s om hen te sponsoren. Op onze beurt mobiliseerden wij onze achterban om ook een duit in het zakje te doen. Via onze eigen webshop en het platform Geef.nl leverde dit een recordopbrengst op van maar liefst €3112,25. Daarmee kende het nieuwe jaar voor Dierentehuis Stevenshage een geweldige start! Specsavers Leiden en Leiderdorp Was nou maar naar Specsavers gegaan? Welnee, in februari 2020 kwam Specsavers gewoon naar ons toe! Dennis Blom van de winkel in Leiden en Sasan Safari van de vestiging in Leiderdorp kwamen ons twee cheques overhandigen van ieder maar liefst 900 euro! Hun winkels hebben heel 2019 voor ons gespaard via Stichting Specsavers Steunt. Voor elke klant die een bril of hoortoestel bij hen kocht, doneerden ze een vast bedrag. Wij zijn de medewerkers en klanten van Specsavers zeer dankbaar voor hun donatie! Online collecte In 2020 was het door de coronamaatregelen niet verantwoord om onze vrijwilligers te vragen langs de deuren te gaan tijdens onze jaarlijkse collecteweek. We bedachten een online alternatief waarbij mensen konden gokken op de afloop van filmpjes met de dieren uit ons asiel in de hoofdrol. Aan het einde van het spel werd geheel vrijblijvend gevraagd om een eenmalige donatie. De actie kwam op de radar van de regionale media en het Leidsch Dagblad besteedde er in een groot artikel aandacht aan. Er werd gegokt, gespeculeerd en gereageerd. En er werd gedoneerd, waardoor de online collecte 3094 euro opleverde voor de medische basiskosten van de asieldieren, zoals castraties, sterilisaties en gebitsbehandelingen. Hoewel we zonder meer dankbaar zijn voor deze opbrengst, komt het niet in de buurt van de doorgaans ruim twintigduizend euro die onze huis-aan-huis collecte jaarlijks oplevert. Toch kijken we tevreden terug op de online collecteweek, waarin we niet alleen geld hebben opgehaald, maar het publiek op een creatieve manier bij onze asieldieren hebben betrokken. Tabel 18 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2014 – 2020. Het Leidsch Dagblad plaatste een groot artikel over het alternatief voor onze collecte.
Page 26
Online yoga voor de asieldieren Op een zondagmorgen in augustus rolden tien dierenliefhebbers hun yogamat uit…voor de computer! Waar we een jaar eerder nog een plein vol stretchende dieren- en yogaliefhebbers hadden, bleek een fysiek evenement in 2020 niet haalbaar. Via haar online yogastudio leidde yogadocente Aurora de groep langs downward facing dogs en baby cobra’s, met op de achtergrond (en soms op de voorgrond) een tevreden snurkende en soms actief mee-strekkende Rufus, de witte asielkat die Aurora ooit uit Stevenshage adopteerde. De volledige opbrengst van de online les bedroeg 172 euro, die Aurora geheel doneerde aan het asiel. De opname van de yogales is voor een kleine donatie verkrijgbaar in onze webshop, voor iedereen die de les op een later moment wil volgen. Open Asielweek Online In plaats van onze jaarlijkse Open Asieldag organiseerden we in oktober een hele Open Asielweek Online met tal van activiteiten. De week was er voornamelijk op gericht om het algemene publiek en onze trouwe volgers wat meer te laten zien van het asiel. Op het programma stond een live sessie honden uitlaten op het hondenbos, een virtuele rondleiding door het asiel en video’s met knutselideeën voor de hond, kat of vogel, een spelletje boter-kaas-en-eieren tegen een kat en een demonstratie van een hondentraining. Daarnaast was er de Online Bake Sale, die met meer dan 50 bestellingen een doorslaand succes was en een bedrag van 662 euro opleverde! Hetzelfde geldt voor de Online Loterij: er werden bijna 100 loten verkocht die samen goed waren voor 645 euro. Samen met extra donaties en kerstkaarten die in de webshop meebesteld werden, leverde de Open Asielweek Online maar liefst 1590 euro op! We zijn alle kopers, donateurs, bakkers, videomakers en iedereen die aan deze succesvolle week een bijdrage leverde hiervoor zeer dankbaar! 26 7.2 Sponsoring Adoptiehokken en sponsorbordjes Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. In 2020 noteerden we 40 adoptanten van hondenkennels (€120 per jaar voor een hele kennel of €60 per jaar voor een halve kennel), op de kattenhokken prijkten 164 sponsorbordjes (€50 per jaar) en er zijn 9 konijnenhokken geadopteerd (€35 per jaar). Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor €50 per jaar. In 2020 waren 36 sponsors op deze manier in ons asielgebouw vertegenwoordigd. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. Advertenties Beestenbende Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende enigszins te beperken, verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Adverteerders die meedoen zien hun advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2020 hadden veel bedrijven het financieel moeilijk, waardoor we niet meer actief hebben ingezet op het werven van adverteerders. De twee bedrijven die nog wel adverteerden brachten samen €1800 op, waarmee we de Beestenbende voor een deel hebben kunnen bekostigen. Trouwe sponsors in de spotlight Onze online acties hebben meestal tot doel om aandacht te vragen of geld op te halen voor onze asieldieren. In mei 2020 draaiden we de boel om en besloten we iets terug te doen voor onze trouwe sponsors – voornamelijk kleinere winkels en eenmansbedrijven voor wie de coronacrisis tot moeilijke tijden leidde. We lieten onze (asiel)dieren poseren met het logo van de sponsors en verzonnen er een leuke tekst bij. Zo kregen de ondernemers wat extra aandacht op sociale media en dat werd zeer gewaardeerd!
Page 28
Stichting DierenLot Op ons terrein staat een grote oranje container van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij een bijdrage van Stichting DierenLot. De lockdowns in 2020 ontketenden in veel huishoudens een ware opruimstorm, want wij ontvingen ruim 16.000 kilo kleding en dat leverde ons maar liefst €3243 op voor de asieldieren – ruim 2000 kilo en ruim €300 euro meer dan een jaar eerder. 7.3 Nalatenschappen en legaten Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van overleden dierenvrienden. Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage beheert, zijn opgenomen in de Almanak voor het notariaat. Deze uitgave is de opvolger van het G. Fikkert’s Jaarboek. Het biedt notarissen een praktisch naslagwerk op de werkplek en is daarmee een welkome bron voor de notaris bij adviesgesprekken met cliënten over erfenis of nalatenschap. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de asieldieren iets willen nalaten. 7.4 Als het baasje er niet meer is Sinds een aantal jaren kent Dierentehuis Stevenshage de regeling Als het baasje er niet meer is. Bij dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen en herplaatst. Om deel te nemen dient men vaste donateur te zijn voor minimaal 25 euro per jaar. Vooraf wordt via een formulier zoveel mogelijk informatie over het dier in ons systeem opgenomen, zodat dat wij het huisdier na eventueel overlijden van het baasje goed en gericht aan een geschikte nieuwe eigenaar kunnen helpen. Tijdens de coronacrisis deden de asieldieren iets terug voor onze trouwe sponsors. 8 Samenwerking SAMENWERKEN Wij werken samen met veel verschillende partijen. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die door de samenleving aan ons worden toevertrouwd. Dierentehuis Stevenshage werkt met verschillende partijen op diverse terreinen samen en heeft met andere partijen goed contact. Hierbij gaat het om de gemeenten in ons werkgebied, collegaregioasielen, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO), Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden tot en met ‘de sterke arm der wet’ – de politie, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de handhaving. Ook de politiek vergeet ons niet, vooral de Leidse afdeling van de Partij voor de Dieren is proactief in de contacten met ons. Een vorm van samenwerking is ook de welwillende (gratis) inzet van enkele commerciële hondenscholen die ons bijstaan in voorkomende gevallen met de training van honden: Kees van Duijn hondentraining, Martin Gaus Hondenschool Katwijk en Hondenschool Dogstart. Contracten gemeenten In nauwe samenwerking met Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden hebben wij met de meeste gemeenten uit ons werkgebied meerjarige contracten afgesloten. Hierbij is in 2020 specifiek aandacht gevraagd voor de reële rit-kosten door de Dierenambulance en de indexering van onze opvangprijzen. De wettelijke basis voor deze contracten is het Burgerlijk Wetboek 5, artikel 8, lid 3. Met een zekere regelmaat nodigen wij de ambtelijke vertegenwoordigers in ons werkgebied uit om vooral ook gezichten achter de contracten te zien en hen ons mooie en duurzame asiel te tonen. Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden De werkzaamheden van de Dierenambulance zijn erg belangrijk voor Dierentehuis Stevenshage. Wij werken al vele jaren goed samen. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de Dierenambulance naar ons zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening als tegemoetkoming in de ritkosten en de opvang in ons asiel. Voor de dieren die door de Dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening om de ritkosten zoveel mogelijk te dekken. Dierentehuis Stevenshage betaalt deze bedragen door aan Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Zij zijn sinds de sluiting van het Vogelasiel in Oegstgeest eind 2018 op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2021 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Voor de toekomst is het interessant te bezien of er mogelijkheden zijn voor nog meer samenwerking. 29
Page 30
De sterke arm der wet Hoewel wij in ons werkgebied geen dierenpolitie meer kennen, heeft Dierentehuis Stevenshage goede contacten opgebouwd met de wijkagenten. In geval van nood kunnen wij immer een beroep op hen doen. Daarnaast hebben wij een directe en korte lijn naar de regio-inspecteur van de LID. In geval van opvang van bijzondere vogels volgen wij de regels van de internationale Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) overeenkomst die de handel in beschermde diersoorten regelt. In voorkomende gevallen moet eerst contact worden opgenomen met de gemeente. Het doel is om Dierentehuis Stevenshage dan een tijdelijke machtiging te geven voor opvang van deze soorten. De regeling wordt gecontroleerd door de NVWA. Wij hebben de gemeente Leiden in 2020 verzocht een permanent CITES-mandaat aan ons te verstrekken. Konijn Jack verbleef in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden. 9 Duurzaamheid Energiebesparing Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is goed geïsoleerd en de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt en de dieren dag en nacht een gelijkmatige omgevingstemperatuur hebben. Het gebouw is zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Op het dak zijn in totaal 189 zonnepanelen bevestigd, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor de warmwatervoorziening voor het gebouw. Groenvoorziening Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig omheind stuk bos op het eigen terrein, dat we duurzaam beheren. Ieder jaar inspecteert een hovenier het bos en alle begroeiing rondom het asiel visueel. Gesnoeide takken en stronken blijven op het bos liggen en bieden huisvesting aan insecten, (korst)mossen en paddenstoelen. Omdat Dierentehuis Stevenshage op de Groene Kaart van Leiden ligt, mogen bomen niet zonder vergunning gekapt worden. Sinds er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de aanleg van de RijnlandRoute, merken we dat het bos gedeeld wordt door meer dieren, zoals allerlei soorten zangvogels, reigers, eventueel zelfs eekhoorns, en vleermuizen, die weliswaar niet in het bos wonen, maar er wel graag naar voedsel komen zoeken. Afvalbeheersing Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is het terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Er is ook aandacht voor het zwerfafval in de omgeving van het asiel. In maart 2020 was in samenwerking met de Partij voor de Dieren Leiden een zwerfafval opruimactie gepland. Hoewel dit door de coronamaatregelen niet doorging, hebben we onze achterban wel opgeroepen om zelf in actie te komen. Daarbij richtten we ons vooral op hondenbezitters, die tijdens het uitlaten van hun hond zwerfafval kunnen opruimen – het zogenaamde doggyplogging, een combinatie van het Zweedse ‘plocka’ (oppakken) en ‘jogging’ maar dan met de hond!
Page 32
10 Externe communicatie Met publieke communicatie betrekken wij donateurs, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij onze activiteiten. Via ons asielblad Beestenbende, eigen drukwerk, onze website en actieve aanwezigheid op sociale media, in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten informeren wij zoveel mogelijk mensen over onze dieren en diensten. Onze uitingen zijn altijd gericht op informatievoorziening en het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 10.1 Asielblad Beestenbende Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad Beestenbende in eigen beheer uit. De Beestenbende is een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrondverhalen uit onze opvang. De inhoud wordt samengesteld door een redactie die in 2020 bestond uit vier vrijwilligers en de beheerder van Dierentehuis Stevenshage. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs, meegegeven aan nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. We zijn nog steeds erg tevreden over onze samenwerking met drukkerij De Bink in Leiden, die de vormgeving en druk van ons lijfblad verzorgt. Lagere oplage en online beschikbaar Omdat we wegens de coronamaatregelen in 2020 weinig exemplaren van de Beestenbende in winkels konden plaatsen en er minder bezoekers aan de balie waren, hebben we de oplage verlaagd van 2500 naar 2250 exemplaren. Daarnaast hebben we de Beestenbende vanaf het voorjaar van 2020 ook gratis digitaal beschikbaar gemaakt via het platform Online Touch. Ondanks de verlaagde oplage en de online beschikbaarheid kiezen we er nog steeds bewust voor om het magazine fysiek te laten drukken. Het magazine heeft een hoge attentiewaarde en functioneert als een multifunctioneel visitekaartje met nuttige basisinformatie, dat zeer wordt gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en sociale media. Strip Dierenmensen In 2020 heeft Leids cartoonist en illustrator Maarten Wolterink weer belangeloos vier edities van de asielstrip Dierenmensen getekend. De strips zijn gebaseerd op het asielleven en prikkelen meestal de realiteit: altijd met een knipoog, soms met een achterliggende boodschap. De strips zijn per kwartaal verschenen in de Beestenbende en op onze website. Daarnaast tekende Maarten afgelopen jaar ook een geweldige zoek-de-verschillen puzzel die in de zomereditie van de Beestenbende verscheen. Op onze website is al het werk van Maarten Wolterink voor Dierentehuis Stevenshage verzameld. 33
Page 34
10.2 Promotiemateriaal Aankondigingen In 2020 hebben we verschillende nieuwe promoties gevoerd om de verminderde inkomsten door het annuleren van bijeenkomsten en evenementen toch enigszins goed te maken. Hiervoor zijn digitale aankondigingen ontworpen door een vrijwilliger van Dierentehuis Stevenshage. Vanwege de lockdowns zijn er in 2020 geen gedrukte aankondigingen verspreid. Kerstkaarten In 2019 hebben we Stevenshage kerstkaarten ontworpen en gedrukt, bewust zonder jaartal zodat we in het najaar van 2020 de verkoop via onze webshop en aan de balie konden voortzetten. De tien luxe dubbele kaarten tonen allemaal verschillende asieldieren die bij ons zijn opgevangen, gefotografeerd door dierenfotograaf Maud Velders. Het ontwerp van de kaarten en het verzenden van de via de webshop bestelde kaarten is uitgevoerd door vrijwilligers. 10.3 Digitale media Website en webshop Op onze website dierenasielleiden.nl vinden bezoekers allerhande relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen, uitgebreide donatiemogelijkheden, de algemene voorwaarden en het privacybeleid – beide ook in te zien aan de balie. Uiteraard biedt onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. Het overzicht is live gekoppeld aan ons Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. Ook is er een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht. Dit overzicht is live gekoppeld aan het Instagram-account @stevenshage. Vermiste dieren kunnen via een digitaal formulier bij ons worden aangemeld. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaren door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. Sinds 2019 hebben we een webshop die in 2020 verder uitgebouwd is voor zowel fysieke producten zoals wens- en kerstkaarten als voor donaties en virtuele producten zoals de opname van de digitale yogales. Daarnaast is de traditionele Bake Sale rond onze Open Asieldag in 2020 voor het eerst online gehouden. Via onze webshop konden mensen hun bestelling plaatsen en een tijdslot kiezen om de bestelling tijdens onze Open Asieldag op te halen. Dit was een groot succes. De hosting van de website werd ook afgelopen jaar verzorgt door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. Eind 2020 is een nieuw online betaalsysteem geïnstalleerd omdat de bank hierin een wijziging aanbracht. 34 Sociale media Dierentehuis Stevenshage is al jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en sinds 2019 ook op het meer zakelijke LinkedIn. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2020 verder toe van ongeveer 6000 tot 6500 volgers. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen en deelacties per bericht op Facebook blijft stabiel. De beide Instagram-accounts kennen een zeer succesvol vierde jaar, waarin @stevenshageplaatsbaredieren groeide van 4200 volgers in 2019 naar zo’n 5500 volgers eind 2020. Het account @stevenshage met gevonden dieren groeide eveneens fors van 1800 volgers in 2019 naar zo’n 2300 volgers eind 2020. Blog Intussen in het asiel In 2020 zijn maar liefst 49 edities van het blog Intussen in het asiel verschenen. Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks over het reilen en zeilen in het asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel, of wordt vanuit het perspectief van een asieldier geschreven. Het blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke updates over dieren die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen over verwaarloosde of soms overleden dieren die ook bij onze realiteit horen. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst, waarnaar wordt gelinkt vanaf de Facebookpagina en LinkedIn bedrijfspagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. Onze website bevat een uitgebreid archief met alle blogs die tot nu toe verschenen zijn. In 2020 zijn ook meerdere videoblogs geplaatst, juist omdat mensen het asiel afgelopen jaar niet zomaar konden bezoeken, en een creatieve emoji puzzel, waarin mensen aan de hand van symbolen de namen van op dat moment plaatsbare dieren konden ontcijferen. Een welkome afleiding in coronatijd, waarin puzzelen sowieso erg populair was. In één van de blogs in 2020 presenteerden we een emoji-puzzel met namen van asieldieren.
Page 36
10.4 Regionale media Radio Sleutelstad In januari keken twee van onze dappere Nieuwjaarsduikers, kattenverzorgster Marlies en vrijwilliger Eva, bij radio Sleutelstad terug op dit spektakel, dat een recordbedrag van meer dan drieduizend euro opleverde. i-Doe Leiden In februari interviewde Leidse vrijwilligersorganisatie i-Doe bestuurslid Suzan en plaatste het artikel op hun website. In het interview vertelt zij hoe ze bijdraagt aan de organisatie door het bestuurswerk, terwijl veel mensen denken dat je als vrijwilliger in een dierenasiel alleen maar bezig bent met het welzijn van de daar ondergebrachte dieren. Leidsch Dagblad In een groot artikel besteedde het Leidsch Dagblad aandacht aan het alternatief dat we bedacht hadden voor onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Mensen konden gokken op de afloop van filmpjes met de dieren uit ons asiel in de hoofdrol. Aan het einde van het spel werd geheel vrijblijvend gevraagd om een eenmalige donatie. Vrijwilliger en bestuurslid Suzan werd geïnterviewd door vrijwilligersorganisatie i-Doe. 10.5 Landelijke media Veronica Magazine Begin december krijgen we een mail van de Veronicagids redactie. Of we vrijwilligers hebben die altijd tijdens de feestdagen komen helpen. En dan het liefst mannelijke, voor de balans in het stuk. Al jarenlang vaste vrijwilliger Jeroen gaf een heel leuk interview en asielhond Kay deed zijn beste imitatie van een wolf. Heel leuk om op die manier aandacht te krijgen voor het asiel(vrijwilligers)werk dat immers 365 dagen per jaar doorgaat! 10.6 Bijeenkomsten en evenementen In 2020 hebben we geen rondleidingen gegeven in verband met de corona maatregelen. Hoewel we merkten dat alle rust prettig was voor de asieldieren was, is het ook goed en nuttig om mensen kennis te laten maken met het dierenasiel. We hopen daarom in 2021 weer af en toe een rustige rondleiding te kunnen aanbieden voor geïnteresseerden. In plaats van onze Open Asieldag hielden we in 2020 een Online Open Asielweek van 4 tot 10 oktober, waarover u eerder in dit Jaarverslag al kon lezen. Er hebben in 2020 geen markten en fysieke evenementen plaatsgevonden. Trouwe vrijwilliger Jeroen vertelt over zijn werk bij het asiel in Veronica Magazine.
Page 38
11 Vooruitzicht 2021 TOEKOMST In 2021 kijken we vooruit. We gaan met elkaar in gesprek over hoe Dierentehuis Stevenshage er in de toekomst uit moet zien, tegen de achtergrond van een steeds veranderende maatschappij. Veel zaken waar wij in 2021 aan gaan werken, zijn al in dit jaarverslag aangestipt. Vanzelfsprekend blijft onze aandacht vooral uitgaan naar de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage. Samenwerking met onze verschillende partners, zoals bijvoorbeeld gemeenten in ons werkgebied, onze dierenarts en de dierenambulance, blijft ook een van de speerpunten. Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van bouwplannen en de zogenaamde scheve huisjes in de nabijheid van ons asiel, richt de focus zich vooral op de Gemeente Leiden. Een zeer belangrijk onderwerp is en blijft het COVID-19 virus en de impact die het op onze werkzaamheden en onze financiële situatie heeft. Verder gaan wij door met planvorming rond modernisering van onze hondenkennel, uiteraard binnen het duurzame karakter dat wij nastreven. Op het gebied van externe communicatie en promotie stemmen wij onze activiteiten waar nodig af op de coronasituatie. Asielhond Leo verbleef in 2020 bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden. 38 12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt de Jaarrekening 2020 op onze website dierenasielleiden.nl/bestuur Verlies aan inkomsten minder negatief door verhoogde giften In de begroting voor 2020 stond een verlies van € 152.000. Gelukkig is dit beperkt gebleven tot iets meer dan € 86.000. De coronacrisis heeft zich qua exploitatie van Dierentehuis Stevenshage behoorlijk laten gelden. Door het wegvallen van de collecte-inkomsten en enorme teruggang in de pensioninkomsten verminderden de inkomsten in 2020 met ruim € 80.000. De kosten zijn natuurlijk ook verminderd, maar zoals gebruikelijk in tijden van crisis verminderen de kosten altijd in een lager tempo. In dit geval met ruim € 31.000. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat de met meer dan € 15.000 gestegen inkomsten uit donaties en giften een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het verlies te beperken. Heel veel dank hiervoor. Daarnaast is het exploitatieverlies ruimschoots gecompenseerd door de ontvangen legaten en erfenissen waardoor het vermogen met € 426.000 is toegenomen. Vooruitzichten 2021 De vooruitzichten voor de exploitatie in 2021 zijn voorzichtig positief. Na wat moeizame eerste maanden lijken de zomermaanden wat meer ruimte te geven voor vakantie en dat is belangrijk voor de pensioninkomsten. Vanwege de onzekerheid is de begroting nog behoorlijk negatief. Noodfonds, voorzieningen en reserves Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstandsniveau te ondersteunen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2020 gebruikt voor een bedrag van € 9.015. Dat is een stijging ten opzichte van 2019 met € 1.472. Voor 2021 is besloten dit weer ten laste van de reserve legaten aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van € 10.000. Aan de voorziening groot onderhoud is € 51.000 toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is vastgesteld. Het “vergroenen” van het asiel door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen werpt z’n vruchten af. Mede in verband met de plannen voor de renovatie van de hondenverblijven, dat voor een belangrijk deel van zonnepanelen zal worden voorzien, is besloten een deel van de reserve voor deze panelen te gebruiken. Renovatie hondenverblijven De renovatie van de hondenverblijven zal waarschijnlijk in het najaar van 2021 beginnen. In de loop van 2021 zal een aannemer worden geselecteerd. Vergoedingen Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. 39

Beestenbende Najaar 2021


Page 2
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 – 16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Wij werken alleen op afspraak. 2 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 De strip Dierenmensen wordt voor Dierentehuis Stevenshage getekend door Leids cartoonist Maarten Wolterink. Stevenshage Nieuws Open Asieldag Baasje gevonden: Kater Simion Back to basics: Hoeveel tijd kost een huisdier? Hoe is het nu met… Lucca 4 6 7 8 11 Mensenwerk: Interview met voorzitter Lizette 12 Dieren Danken Dieren Wensen Top Adopters: Mieke & Emile Schenken en nalaten Baasje gezocht: Honden Baasje gezocht: Katten Baasje gezocht: Vogels Baasje gezocht: Konijnen Tarieven Belangrijke telefoonnummers Schenken aan Dierentehuis Stevenshage 14 19 20 22 24 26 27 28 30 30 30 Colofon 31 12 20 28 Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 3 Inhoud 6
Page 4
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Chihuahua Aan elke baan zitten leuke en minder leuke kanten. Mijn werk vormt daarop geen uitzondering. Zo kon het onlangs zomaar gebeuren dat ik een chihuahua op mijn bureau geplant kreeg. “Mag hij even bij jou zitten?” zei hondenverzorgster Marianne. “Even een beetje chillen”. En tja, dan zeg je geen nee natuurlijk. Gunther had het prima naar zijn zin tussen alle administratie en ik vond het ook best gezellig. Alleen toen hij weer naar zijn eigen plekje ging, heb ik toch maar even mijn glas grondig afgewassen… (Gunther heeft inmiddels een fijn warm nieuw plekje gevonden.) Nieuwe tarieven Wij hebben in de loop der jaren redelijk wat ervaring opgedaan met het succesvol herplaatsen van dieren. Toch merken we dat mensen vaak aarzelen om hun dier bij ons te brengen als ze er zelf niet langer voor kunnen zorgen. Begrijpelijk, want het is natuurlijk moeilijk om je dier achter te laten. Maar vaak spelen (medische) kosten ook een rol. Om deze mensen en dieren nog beter te helpen, hebben we per 1 mei onze tarieven aangepast. Afstand doen Het bedrag om afstand te doen van een hond of kat is een all-in vast bedrag van vijftig euro geworden. Daar komen dus geen medische kosten meer bij. Jonge dieren kunnen in overleg zelfs gratis gebracht worden. Uiteraard gaat afstand doen nog steeds op afspraak en met dezelfde zorgvuldigheid als voorheen. Plaatsing en pension Om door de verlaagde afstandstarieven niet al te diep in de rode cijfers te raken, hebben we onze plaatsingstarieven ook aangepast, maar dan naar boven. En wat blijkt: mensen tasten gelukkig graag iets dieper dan voorheen in de buidel om bij ons een dier te adopteren. Alle nieuwe tarieven staan op pagina 30 van deze Beestenbende en op onze website. Ook onze pensiontarieven gaan per 1 oktober omhoog op basis van het inflatiepercentage. 4 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Zomerdrukte In tegenstelling tot vorig jaar, konden we in 2021 wel van zomerdrukte spreken. Onze pensions zijn redelijk gevuld – niet alleen gezellig, ook goed voor de portemonnee – en in het asiel kregen we in juli een ware ‘kittengolf’ te verwerken. Sommige mét en sommige zonder moeder. Dat poezenmoeders hun kroost goed onder de duim weten te houden, zagen we in sommige afdelingen waar jongeren verbleven zonder ouderlijk toezicht. Die maakten er elke avond een feestje van… Reeën in de achtertuin Wie had dat kunnen denken? Er leven reeën in het stukje groen tussen de A44 en het asielterrein. Soms staan ze zelfs doodgemoedereerd te grazen in de berm tegenover het Haagsche Schouw (dat is waar deze foto is genomen). Deze jonge reeën zijn waarschijnlijk afkomstig van een roedel aan de andere kant van de A44. Ook zij moeten op den duur het ‘huis’ uit en in deze dichtbevolkte en bebouwde omgeving lijkt een stukje onbevolkt groen dan een goede optie. Met al het langsrazende verkeer is het natuurlijk geen ideale plek. Gelukkig zijn er mensen die aan het nadenken zijn over een oplossing voor deze elegante dieren. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 5
Page 6
Open Asieldag Zaterdag 9 oktober 2021 Hoewel we voor de tweede keer op rij geen traditionele Open Asieldag kunnen organiseren, laten we ook dit jaar de datum niet ongemerkt voorbijgaan! Loterij Een online loterij met prachtige prijzen zoals een vogel-zit-knaagmeubel, een fotoshoot voor uw dier, een *tromgeroffel* midweek of weekend logeren in een Beach House Key West in Katwijk en nog veel meer! Hoe meer loten u koopt, des te meer kans op een prijs. Via onze openbare Facebookpagina maken we de te winnen prijzen bekend. Loten koopt u in de weken voorafgaand aan de Open Asieldag in onze webshop. Hondenbos parcours Voor een select aantal hondenbaasjes organiseren we op 9 oktober een parcours in ons hondenbos, inclusief een spetterende goodiebag. Op afspraak en onder begeleiding van onze hondentrainsters kunt u spelletjes en oefeningen doen in ons prachtige hondenbos. Houdt uw hond niet zo van andere honden? Geen probleem, u krijgt een privé afspraak! Tegen een kleine bijdrage voor de asieldieren uiteraard. Bake Sale De Stevenshage Bake Sale is inmiddels al een zoete traditie te noemen. Al waren de hartige vegan frikandelbroodjes de vorige keer ook gewoon binnen twee uur uitverkocht. Hou onze website en Facebookpagina begin oktober in de gaten en bestel naar hartenlust. Het is voor een goed doel, dus het mag… 6 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Baasje gevonden Kater Simion Toen Simion bij ons binnenkwam, mocht hij meteen meedoen aan de opnamen voor het tv-programma Zapp Your Planet. Niet dat hij daar veel van meekreeg want hij was dood- en doodziek. Niesziekte. Zijn ogen waren helemaal dichtgekoekt en hij was zo slap als een vaatdoek. Toch gaf hij de moed niet op en wij dus ook niet. Ogen zalven, oren spoelen, medicatie, gebitssanering en vele knuffelsessies. Drie maanden na binnenkomst in het asiel was hij klaar voor een nieuw thuis. Hilde en Lian wilden hem dat geven. Dit is wat ze ons lieten weten. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 7 Hallo! We zouden nog laten weten hoe het met Simion gaat. We hebben hem Stevie genoemd en hij is helemaal op z’n gemak hier. In het begin was het natuurlijk wel even wennen. Hij miauwde de eerste avond heel veel en hard. Gelukkig was dat de dag erna al een stuk minder. Hij verzorgt zijn oogjes goed, dus daar maken we ons geen zorgen over. Hij komt nu steeds meer bij ons op de bank of op bed zitten om te knuffelen. We zijn heel blij met hem! Groetjes, Hilde en Lian
Page 8
Back to basics Hoeveel tijd kost een huisdier? Door Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Dat een hond flink wat tijd kost, dat weten de meeste mensen wel. Maar hoe zit dat bij vogels? Of konijnen? Die hoef je weliswaar niet uit te laten, maar wil je hen op verantwoorde wijze houden, dan ben je er niet met een kwartiertje per dag. Voordat je een huisdier aanschaft, is het belangrijk om te weten wat zo’n nieuwe huisgenoot van je vraagt. Honden Ga ervan uit dat je elke dag minstens drie uur met je hond bezig bent. Uitlaten, eten geven, vacht verzorgen, spelletjes doen, het vraagt allemaal tijd. Bedenk of je die tijd nu, zonder hond, over hebt of vrij zou kunnen maken. En dat élke dag. Alleen thuisblijven Een hond is een sociaal dier. Ga er bij aanschaf – of het nu een pup is of een oudere hond – niet zomaar van uit dat ze kunnen leren om alleen te blijven. Het kan zijn dat je de rest van een hondenleven vast zit aan het regelen van een oppas voor als je boodschappen doet of naar de tandarts gaat. Als je buitenshuis werkt, moet je ook zorgen voor een oppas. Want honden kúnnen misschien wel langer dan een paar uur alleen zijn, maar ze vinden het nooit léuk. Werkdagen Regel een dagopvang voor je hond als je meer dan een halve dag van huis bent. Maak gebruik van een uitlaatservice voor de kortere werkdagen en voor de dagen dat je thuiswerkt maar geen tijd hebt om veel met de hond te doen. En bedenk dat als je moe thuiskomt, je niet op 8 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 de bank kan ploffen omdat er een stuiterende hond naast je staat die volop energie heeft om leuke dingen te gaan doen. Leren met plezier Qua activiteiten is de keuze voor honden eindeloos. Ga je gehoorzaamheidslessen volgen, doe je aan behendigheidstraining, speuren of nog iets anders? Neem een paar proeflessen en kijk of de lesmethodiek past bij jou en of je hond er plezier in heeft. Dwang en het geven van correcties en straf om honden dingen aan te leren zijn inmiddels flink achterhaald…samen dingen leren moet plezier geven! Op vakantie Als je op vakantie gaat, kan een hond in sommige gevallen gewoon mee. Zo niet, dan moet je oppas regelen. Bij iemand in huis, iemand bij jou in huis, of een pension. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen van vijftien euro per dag voor een pension tot wel dertig euro per dag voor opvang in een huiselijke omgeving. Doe je huiswerk en ken je hond. Ga niet meteen drie weken weg als je hond nog nooit bij je weg is geweest maar laat hem proeflogeren. band. Ook kun je hersenwerk gericht inzetten om bepaald ongewenst gedrag te verminderen. Weekendje weg Als je een paar dagen weggaat, laat je dan je kat thuis met een oppas of breng je hem naar een pension? Als je een oppas neemt, vraag je dan een kennis (dat is gratis, op een fles wijn als bedankje na) of huur je een professionele catsitter? Het voordeel is dat de kat thuis kan blijven. Bij langere perioden kan een buitenkat op zoek gaan naar zijn eigenaar en verdwalen. Als je een buitenkat verplicht binnen houdt, ervaren ze vaak stress. En als je kiest voor een pension, welke entingseisen hebben ze? Is er plaats? Wat zijn de kosten per dag? Katten Katten kosten behalve geld ook tijd en aandacht. Sommige katten krijgen nooit genoeg van knuffelen en op schoot zitten. Andere willen voornamelijk interactie door actie: brokjes vangen, spelen met hengeltjes, balletjes, propjes. En door met je kat bezig te zijn zonder lichamelijk contact, ontstaat er vertrouwen. Hersenwerk Veel katten houden van nadenken met hersenwerk (en snoepjes). Deze activiteiten kosten inzet en tijd. Het kan van simpel – gooi eens een handje brokjes in een kartonnen doos met lege toiletrollen –tot uitgebreid met professioneel kattenspeelgoed. Wat het oplevert is een blije, voldane kat en een ijzersterke onderlinge Konijnen De verzorging van konijnen vraagt om een dagelijkse tijdsinvestering. Niet alleen schoonmaken en eten geven: konijnen zijn meesters in het verbergen van lichamelijke problemen, dus dagelijks observeren van je konijnen is essentieel, zodat je subtiele veranderingen leert waarnemen en zo nodig op tijd kunt ingrijpen. Voedselverrijking Konijnen in het wild zijn zeker zes uur per dag bezig met eten zoeken. De noodzaak van voedselverrijking lijkt ons hiermee wel aangetoond. Ook hier kan een baasje met fantasie (of een internetverbinding) heel veel mee doen. Groente aan een touw met wasknijpers zodat ze wat moeite moeten doen, een voerbal, brokjes strooien in plaats van in een bakje. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk en veel geld hoeft het niet te kosten. Hoogstens tijd en creativiteit… Ervaren oppas Omdat konijnen dagelijks verzorgd moeten Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 9
Page 10
worden, is het geen goed idee om ze een paar dagen alleen te laten, ook al geef je extra veel voer en water. Er moet een oppas langskomen, liefst een met konijnen-ervaring. Ook voor konijnen bestaan er oppasdiensten. Lukt dat niet, dan moet je ruim op tijd een pension zoeken. Hou er rekening mee dat de meeste pensions entingen verplicht stellen. Vogels De verzorging van tamme vogels is arbeidsintensief. Schoonmaken van de kooien, water verversen en voeren moet dagelijks gebeuren. De juiste voeding, voldoende licht en genoeg kiezel en grit zijn enorm belangrijk om ziekten te voorkomen, dus hier zul je je in moeten verdiepen. Maar daarmee ben je er nog niet. Poetsen Als vogels in huis leven, moet je vaker poetsen want vogelveren laten veel stof los en bovendien zijn het slordige eters. Als ze buiten zitten moet je uiteraard de volière ook goed schoonhouden. Je moet ongedierte zien te beperken en voorzieningen treffen om te voorkomen dat wilde vogels ziekten overbrengen. Uitdagingen verzinnen Verrijking is een belangrijk onderdeel van de zorg voor vogels. In de natuur zijn de meeste vogels een groot deel van de dag bezig met eten zoeken en sociale interactie. Dat kost niet alleen tijd maar ook inspanning en inventiviteit. Om dat na te doen, moet je uitdagingen verzinnen, knutselen en verschillende prikkels aanbieden. Schouwspel Soortgenoten zijn bij de meeste vogels essentieel voor ‘normaal’ gedrag. Het is natuurlijk heerlijk om gewoon een tijdje te zitten kijken en luisteren hoe ze met hun dagelijkse dingen bezig zijn. Maak daar gewoon lekker tijd voor en geniet van het schouwspel. In de volgende editie: Wat als u niet meer voor uw dier kunt zorgen? Ga naar www.licg.nl en onze website: www.dierenasielleiden.nl/basics voor nog veel meer informatie en handige links. 10 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Hoe is het nu met… Lucca Maar liefst vier keer had Lucca nodig…elke keer na plaatsing was er een probleem waardoor hij werd teruggebracht. Niet alleen thuis kunnen, niet met andere honden overweg kunnen, ‘geen klik’. Pas toen hij déze voor-altijd-baasjes vond, was Lucca tevreden. Tien jaar later is hij nog geen spat veranderd, vinden wij. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 11 Beste allemaal, Zomaar FF een mailtje, kennen jullie Lucca nog? Nu alweer 15 jaar en 3 maanden oud. Wij hebben hem alweer ruim 8 jaar (januari 2013) binnen ons gezin. Nog geen cent spijt van gehad. Ondanks zijn leeftijd doet hij het nog goed, een taaie rakker!
Page 12
Mensenwerk Door Ingrid Marrevee, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Interview met voorzitter De meeste bezoekers van Stevenshage hebben vooral te maken met de medewerkers van het asiel. Maar voor wie altijd al benieuwd was naar het wie, hoe en wat achter de schermen van Stevenshage hebben wij Lizette Ploos van Amstel-Lange gevraagd om hierover wat meer te vertellen. Want er is heel wat voor nodig om het asiel Stevenshage te maken en laten zijn tot wat het nu is: een veilig en hopelijk kort onderkomen voor de asieldieren, een prettig vakantieverblijf voor de pensiondieren, maar zeker ook een goede werkgever voor de vaste medewerkers en de vele vrijwilligers die zich al vaak jarenlang met hart en ziel inzetten voor de dieren. Het bestuur Lizette is de voorzitter van het bestuur van de Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken, oftewel Dierentehuis Stevenshage. Stevenshage is lid van de Nederlandse federatie van onafhankelijke dierenasielen, en wordt geleid door een bestuur dat alle zaken van de stichting regelt en dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie algemene leden. Eens per maand komt het bestuur samen om lopende zaken te bespreken, zoals financiële en personele zaken, fondsenwerving, zaken aangaande de relatie met de gemeente en de dierenambulance en ga zo maar door. Ieder jaar publiceert het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting, die voor iedereen terug te vinden zijn op de website. Verbouwingen Waarschijnlijk is de verbouwing uit 2014 voor de lezers een van de meest zichtbare zaken waar het bestuur zich in de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Intussen is de vloer nog een keer vervangen, zijn er zonnepanelen en duurzame installaties geplaatst en binnenkort dient zich alweer een nieuwe verbouwing 12 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 aan, die van de hondenkennels. Het is het bestuur dat samen met de asielbeheerder alles regelt, zoals de gesprekken met de gemeente, de architect en de aannemer. Samen zorgen ze dat het asiel gewoon door kan functioneren terwijl alles op zijn kop staat en overal werklieden bezig zijn. Vrijwilligerswerk Het werk van de bestuursleden is onbezoldigd, dat wil zeggen dat het vrijwilligerswerk is. In het dagelijks leven is Lizette strategisch adviseur op gebied van het sociaal domein bij een van de gemeenten in de regio. Ze houdt zich in die functie bezig met thema’s als jeugdwerk en ouderenparticipatie. Haar baan bestaat uit schrijfwerk en intern overleg, maar daarnaast ook uit ontmoetingen met diverse organisaties en instellingen. In 2008 zocht Lizette naar meer verdieping en besloot naast haar vaste baan passend vrijwilligerswerk te gaan zoeken. Zo werd ze secretaris van het bestuur van Stevenshage. In 2015 vertrok de voorzitter en sindsdien vervult Lizette met veel plezier en voldoening de rol van voorzitter. Dieren en mensen Haar drijfveer is in de eerste plaats haar liefde voor dieren. Dieren zijn weerloos en hebben aandacht en verzorging nodig. Daarnaast vindt ze het ook heel belangrijk dat de mensen van Stevenshage hun werk goed kunnen doen en is ze blij dat zij daar als bestuursvoorzitter haar bijdrage aan kan leveren. Iedereen die werkt bij Stevenshage, vast of vrijwillig, brengt zijn of haar eigen dingen mee en heeft zijn of haar eigen Lizette insteek. Diversiteit en verbondenheid van het personeel is dan ook iets wat haar na aan het hart ligt. Daarnaast streeft Lizette naar het asiel als een veilige plek voor zowel dieren als medewerkers en dat het gebouw duurzaam is en duurzaam wordt gebruikt. De vele zonnepanelen op het dak zijn daar een bewijs van. Niet zielig Lizette levert niet alleen een bijdrage aan Stevenshage, Stevenshage heeft haar ook veel gebracht gedurende de jaren. Ze heeft er veel geleerd, zowel in haar rol als secretaris als nu in haar rol als voorzitter. Zij is zich gaan realiseren dat het asiel niet ‘zielig’ is, maar een waardevolle organisatie, die voor dieren een tussenstation betekent en zeker geen eindstation. Het is ook een professionele werkgever, met alles wat daarbij komt kijken. Met andere woorden, het mag dan vrijwilligerswerk zijn, maar het bestuur leiden van Stevenshage doet in belang en betekenis zeker niet onder voor een reguliere baan. Friese stabij Daarnaast is Lizette ook nog echtgenote en moeder van twee kinderen, en natuurlijk heeft zij ook zelf een huisdier. Dex is een Friese stabij van 5,5 jaar en is 2,5 jaar geleden geadopteerd. Hij is een volwaardig gezinslid dat er altijd bij wil zijn, houdt van wandelen, rollen in modderpoelen maar boven alles van eten. Eigenlijk was Lizette meer een kattenmens, maar ze heeft besloten hem een kans te geven en nu heeft ze Dex in haar hart gesloten. En daarmee is de zaak rond, dierenliefde van Lizette zowel thuis als bij Stevenshage; we hopen dat het asiel er nog lang van mag profiteren. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 13
Page 14
Dieren Danken Ook het afgelopen kwartaal mochten we weer vele donaties, giften en cadeautjes ontvangen waarvoor we, namens de dieren, de gulle gevers graag willen bedanken. In deze rubriek lichten we er een paar uit. Uitslag kleurwedstrijd In de vorige Beestenbende schreven we een kleurwedstrijd uit voor de kleintjes. We hebben diverse winnaars! Broer en zus Thomas (5 jaar) en Eline (1,5 jaar), Lucas (9 jaar), Jitske (2 jaar) en broer en zus Hugo (5 jaar) en Naomi (7 jaar) hebben hun prijs inmiddels ontvangen. Iedereen bedankt voor het meedoen! Winkeltje Dagelijks krijgen we heel veel spullen gedoneerd. Voer, bewaartonnen voor voer, manden, bedden, speelgoed, knaagdierkooien en nog veel meer. Vaak kunnen we het zelf goed gebruiken. Andere dingen, zoals mooie dikgevulde kussens, gebruiken we niet voor de asieldieren omdat we ze niet goed schoon kunnen houden. Alle spullen die we niet zelf gebruiken, verkopen we met toestemming van de gulle gevers, in ons ‘winkeltje’ (een rek in ons magazijn). Het is op afspraak tijdens onze openingstijden te 14 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 bezoeken. Op Facebook is er een openbare groep, waar de spullen geadverteerd worden zodat u weet wat er ongeveer te koop is. De groep is te vinden onder de naam ‘Winkeltje dierenasiel Leiden’. De opbrengst van het winkeltje gaat naar de asieldieren. Stagiairs Er waren dit schooljaar minder stagiairs dan anders omdat we tot het voorjaar weinig werk voor hen hadden. Degenen die we wel konden inpassen, hebben enorm hun best gedaan. En we denken dat ze het ook naar hun zin hebben gehad, getuige de heerlijke traktaties die ze op hun laatste dag meebrachten. We vinden het altijd fijn om mensen een stukje op weg te helpen in hun opleiding. En misschien dit keer nog net een beetje meer… Happy Tiger Op een avond kwam er een bange kat in een vangkooi binnen. Was hij schuw? Hij was in ieder geval te zeer in paniek om hem meteen te checken, maar de volgende ochtend bleek hij een chip te hebben. Tiger bleek al twee jaar vermist te zijn. Waarom we over Tiger in deze rubriek schrijven? Omdat hij en wij heel veel hebben om dankbaar voor te zijn. Tiger dat hij baasjes heeft die hem gechipt én geregistreerd hebben en die hem ogenblikkelijk kwamen halen toen ze hoorden dat hij gevonden was (dat hij hen meteen herkende, ziet u wel aan de foto's). En wij omdat wij aan dit mooie feelgood verhaal een steentje mochten bijdragen en ons realiseerden hoe mooi ons werk toch kan zijn! Overal konijnen Na een blog op internet over de toestroom van zwerfkonijnen (zie ook de rubriek Baasje gezocht) kregen we van alle kanten prachtige giften voor onze langoren. Betula en Smoke hebben zowel de donatie van Nienke als die van Marry vier duimpjes omhoog gegeven. Dat ze moesten delen met de rest vonden ze dan weer wat minder… Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 15
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 20
Top Adopters Mieke & Emile Door Ingrid Marrevee, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Hoe is het nu met: Flapse, Jodokus, Johnny, Suus, Herman, Monkey, Dinky, Bennie, Sparky, Wimpy, Pietertje, Flopsy, Noppes…. Emile en Mieke van de Wouw hebben jarenlang samen een drukke dierenartspraktijk gehad in Leiden. Daarnaast is Emile 30 jaar lang de dierenarts van dienst geweest voor Dierentehuis Stevenshage. Elke week was hij op dinsdag- en vrijdagochtend aanwezig om medische bijstand te verlenen aan de dieren die gehavend of ziek in het asiel waren beland. Het zal dan ook niemand verbazen dat menig asieldier “met een vlekje” uiteindelijk bij Mieke en Emile een thuis heeft gevonden. Pensioen Zelfs nu Emile en Mieke sinds 2011 samen van hun pensioen genieten, weten de medewerkers van Stevenshage hen nog te vinden als er een minder goed plaatsbaar katten-, honden-, of konijnenexemplaar geadopteerd wil worden. Want bij de familie Van de Wouw is altijd nog wel een zacht kussen of een gezellig hok voorhanden. Boerderijkat Het is allemaal begonnen met Flapse, een wit-rode boerderijkat die in 1981 met allerlei kwaaltjes in het asiel (toen nog aan de Besjeslaan) terechtkwam. Bij Mieke en Emile in huis bereikte hij de respectabele leeftijd van 22 jaar. Sindsdien hebben zij door de jaren heen met een bonte stoet van dieren hun huis gedeeld. Het moet gezegd, niet allemaal kwamen ze uit Stevenshage, want ook daarbuiten weet men Mieke en Emile te vinden. Konijnenpaar De nieuwste aanwinst uit het asiel is het konijnenpaar Pietertje en Flopsy; misschien nog bekend uit de rubriek Baasje gezocht uit de vorige editie van de Beestenbende. Samen bewonen zij nu een mooi hok met een buitenverblijf waar menig konijn jaloers op zou worden. Ze hebben er vrij uitzicht op de Vliet! 20 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Parkieten Ook met vrij uitzicht, ditmaal op de fleurige tuin, woont in een mooie buitenvolière een geadopteerd parkietenpaar. Ze wonen er al zo lang dat zelfs Mieke hun namen is vergeten. Blind en doof En dan Noppes! Achtergelaten in 2012 bij de Hoogvliet en door voorbijgangers naar Stevenshage gebracht, woont dit hondje – een kruising tussen een shih tzu en een yorkshire terriër – alweer bijna 10 jaar bij Emile en Mieke. Hij hoort en ziet niet meer en moet er ‘s nachts twee keer uit om te plassen maar verder geniet hij nog volop van zijn oude dag. Beestenbende En dan is daar ook nog een kat zonder naam, een vaste logé, die het thuis niet goed kan vinden met een huisgenoot en oh ja, Mieke heeft onlangs ook nog een hondje geadopteerd omdat de baas was overleden. Het is een ware beestenbende….! Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 21
Page 22
Schenken en nalaten Door Annegien Lucas, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Er zijn allerlei manieren om Stevenshage financieel te helpen. Bijvoorbeeld door een eenmalige donatie. Of juist door periodieke donaties, waardoor het asiel zekerheid krijgt over wat er in de nabije toekomst uitgegeven kan worden. Door speciale acties krijgen we in geval van nood hulp voor bijvoorbeeld onverwacht hoge medische kosten. Maar het is ook mogelijk om iets aan Stevenshage na te laten. Als het baasje er niet meer is Een erfenis is iets waar niet iedereen makkelijk over praat of over nadenkt, maar waarschijnlijk heeft u wel gedacht aan wat er met uw trouwe huisdier moet gebeuren als u zou overlijden. Misschien heeft u zelfs gekeken naar onze regeling Als het baasje er niet meer is. Een goed moment om ook na te denken over uw nalatenschap?? Grote projecten Nalatenschappen dragen vaak bij aan grotere projecten en verbeteringen. Zo zijn de ruim 150 zonnepanelen op ons dak gerealiseerd door een erfenis die voor een duurzaam asiel bedoeld was. Hierdoor kunnen we nu zelf energie opwekken waardoor we niet alleen op onze energiekosten besparen, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst. Geen erfbelasting Een nalatenschap betekent dat u Dierentehuis Stevenshage opneemt in uw testament. U bepaalt helemaal zelf hoe u dit wilt doen: een vast bedrag, een percentage van de erfenis of een fysiek bezit zoals een erfstuk of kunstwerk. De notaris kan met u meedenken wat het beste past bij wat u wilt. En wist u dat Stevenshage, net als andere goede doelen, geen erfbelasting hoeft te betalen? Dus alles dat u nalaat aan ons komt voor de volle 100% ten goede aan de dieren. 22 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Alle bedragen helpen Bij een erfenis hoeft het zeker niet altijd te gaan om veel geld, integendeel. Alle bedragen kunnen helpen bij bijvoorbeeld een verbouwing, nieuwe apparatuur of iets anders waardoor het asiel nog jarenlang plezier en profijt heeft van het feit dat u een deel van wat u in uw leven heeft opgebouwd, aan ons gunt. De officiële naam waaronder Dierentehuis Stevenshage geregistreerd staat is Stichting Dierentehuizen Leiden en omstreken. Financiële informatie vindt u achterin deze Beestenbende. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u overweegt ons in uw testament op te nemen. Onze beheerder en penningmeester denken graag met u mee. In de tuin van Stevenshage hebben we een speciale boom geplant, onze Moerbei van Herinnering. De boom, zelf afkomstig uit een bomenasiel, is een eerbetoon aan degenen die iets van zichzelf door willen laten leven in het asiel. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 23
Page 24
Baasje gezocht Honden Bij ons in het asiel verblijven geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Wilt u kennismaken met een specifieke hond? Mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Jaimy, ons ik-vind-je-lief-of-niet Mechelaarmeisje van 3 jaar oud. Voor haar zoeken wij mensen die buitenaf wonen en een lief maatje zoeken die ook waaks is. Ze vindt het heerlijk om te “helpen” met klusjes in en om het huis. Shadow, onze ik-doe-het-liever-zelf mix van 4 jaar oud. Heeft Husky met Staffordbloed door zijn aderen stromen. Zijn schofthoogte is wat laag uitgevallen, maar die wordt gecompenseerd door zijn ego. Een heerlijke hond voor iemand die geen volgzaam type zoekt. Bobbie, ons niet-steeds-mijn-haar-door-de-war-maken-met-aaien Keesje van 5 jaar oud. Heel speels, heel enthousiast maar ook heel snel op zijn teentjes getrapt. Wil maar één baas. Quita, onze ik-ben-een-heel-schattige shih tzu van 8 jaar oud. Vindt iedereen lief, is heel aanhankelijk, makkelijk in de omgang maar zindelijk zijn is voor haar moeilijk. 24 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Zendo, onze mannen-kunnen-ook-zachtaardig-zijn Lhasa Apso van 7 jaar. Zo’n hondje zou iedereen willen hebben. Heerlijk sociaal maar vindt het lastig om in huis zijn plas/poep op te houden tot een uitlaatbeurt. Taschia onze ik-ben-verlegen shih tzu van 10 jaar. Heeft een aantal nestjes gehad, is nog nooit in haar leven zonder andere hondjes geweest. Heel lief, heeft bijna geen tandjes meer. Ook zij vindt het niet nodig om zindelijk te zijn, kwijt is maar kwijt. Kimba ons dol-is-niet-dol-genoeg Duitse Herderteefje van 1 jaar. Vindt vreemde mensen eng, maar is een lieverd voor het eigen gezin. Heel speels met andere honden. Zou graag samen willen wonen met een andere hond. Calyx onze held-op-sokken kruising Border Collie/Friese Stabij van 2 jaar. Moet even wennen aan nieuwe situaties en mensen. Zachtaardig en wil graag spelen met leden van zijn eigen gezin. Is heel speels met andere honden als het klikt van beide kanten. Amor onze ik-ben-best-stoer Chihuahua kruising van 4 jaar. Werd de laatste tijd niet meer uitgelaten dus de zindelijkheid laat te wensen over. Is wat voorzichtig met kennismaken maar geniet daarna van uitgebreide knuffelsessies. Toeta onze geef-me-de-tijd-en-ik-ben-je-vriendin Amerikaanse Stafford van 5 jaar. Van haar achtergrond weten we niets, maar ze is fokteef geweest. Nu is het haar tijd om in de belangstelling te staan. Ze is verlegen, maar o zo lief, speels en een tikkeltje ondeugend. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 25
Page 26
Baasje gezocht Katten Mocht u interesse hebben in een van onze asielkatten, dan kunt u meer informatie vinden op onze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het asiel om te bespreken of een van deze katten bij u zou passen. Bezoeken van onze asielkatten kan alléén op afspraak. Onze zwarte katten…wij vinden ze allemaal betoverend! Deentje (poes, 4 jaar) (poes, 16 jaar) Dinky Kerato (poes, 3 jaar) Inge en Gloria willen hun contact met de mens graag volledig volgens hun eigen voorwaarden laten verlopen; in ruil daarvoor verjagen ze alle muizen in de wijde omgeving van hun nieuwe thuis. Malaka (kater, 3 jaar) Patat (kater, 1 jaar) Inge (poes, 3 jaar) Leuke jonge katten die het leven als een groot avontuur beschouwen. Gloria (poes, 3 jaar) Guus (kater, 1 jaar) Dumfries (kater, 2 jaar) 26 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 (poes, 4 jaar) Nerys Fotoula en Salome (zusjes, 9 maanden) doen hun best om te leren vliegen. Krasse knarren die het gewoon enorm op prijs stellen om weer een eigen plekje te hebben. (kater, 10 jaar) Slip Poes Vidar (poes, 11 jaar) (kater, 13 jaar) Onze langzitters vanwege hun eigen-aardigheden die voor een rechtgeaarde kattenliefhebber natuurlijk helemaal geen probleem vormen. Frits Mia (kater, 4 jaar) Vogels Onze langzitters: Billie Joe en Mike, agapornis koppel (poes, 3 jaar) Janita (poes, 1 jaar) Liez (kater, 2 jaar) Alle vogels die we hebben zitten zijn groepsdieren en ook bij ons zitten ze bij elkaar in groepen of koppels. Voor het plaatsen betekent dit dat ze minimaal per 2 geplaatst worden of dat ze bij een soortgenoot moeten gaan wonen. Ze zijn niet handtam tenzij vermeld. De vogels zitten bij ons binnen. In voorjaar en zomer kunnen ze over het algemeen zonder problemen in een buitenvolière geplaatst worden. Onze nieuwelingen: Jimi en John, agapornis koppel Tim, Rive, grasparkiet man grasparkiet man Francois, grasparkiet man Pietje, agapornis Goodway en Chichaletta, agapornis koppel - tam Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 27
Page 30
Tarieven Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van € 100 of meer. Plaatsingstarieven Hond Kat Konijn, cavia € 250 € 125 Klein knaagdier vanaf € 5 Vogel € 25 / € 50 (man gecastreerd) vanaf € 5 Afstandstarieven Hond Kat Konijn, cavia € 25 Overig Hond Kat Vogel € 50 - pup tot 4 maanden: gratis € 50 - kitten tot 4 maanden: gratis in overleg - jonge dieren gratis Pensiontarieven per dag Per 1 oktober 2021 € 14,70 (tot 10 kg) € 16,80 (vanaf 10 kg) € 10,50 / €11,35 (diabetes) € 5,20 (1-2 vogels per kooi) € 6,20 (3-4 vogels per kooi) Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 3 | Beestenbende Najaar 2021 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 34e jaargang, nummer 3 Najaar 2021 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2000 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Laura Lancée, Cindy van de Ven, Annegien Lucas, Ingrid Marrevee, Nicolette Bloemendaal, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Beeld Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Beestenbende Najaar 2021 | Nummer 3 | 31

Beestenbende Zomer 2021


Page 2
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 – 16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Wij werken momenteel alleen op afspraak. 2 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 De strip Dierenmensen wordt voor Dierentehuis Stevenshage getekend door Leids cartoonist Maarten Wolterink. Welkom: Kleurrijke zomer Stevenshage Nieuws Back to basics: Introductie nieuw huisdier Baasje Maatje gevonden: Camilo Mensenwerk: Vrijwilliger Denise Dieren Wensen Yoga voor de asieldieren Blog: Konijn Beemster Dieren Danken Hoe is het nu met.... Billy en Poppy Baasje gevonden: Kat Bikkel Baasje gezocht: Honden Baasje gezocht: Katten Baasje gezocht: Konijnen Baasje gezocht: Vogels Tarieven Belangrijke telefoonnummers 5 6 8 11 12 15 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 30 30 Inhoud 6 12 20 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Colofon 31 25 Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 3
Page 4
e . d E Naam: Adres: Leeftijd: 4 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 s S n E t n G u i r e h e i e e l t k s n - N e D r E r i e V i e . w S e w T n i S e l H d d A L l w i n a e e Welkom! Kleurrijke zomer De zomer is vaak een tijd van ontspannende activiteiten. Dit jaar zijn we daar allemaal misschien nog wel meer aan toe dan anders. We bieden u met deze Beestenbende graag weer een kleurrijk – en vanaf de bank hopelijk relaxed – kijkje in onze opvang, een kleurwedstrijd voor de kleintjes en een ontspannen yogales waar mens en dier baat bij hebben! Back to basics In de vier Beestenbendes van dit jaar besteden we aandacht aan de basics van het houden van huisdieren. Het zijn tijdloze onderwerpen, maar door de in coronatijd toegenomen vraag naar huisdieren waren ze nog nooit zó actueel. In het tweede deel in deze reeks leest u dit keer tips om een nieuwe huisgenoot een goede start te geven, of dat nu een hond, kat, een koppel konijnen of een volière vol vogels is. Team Beestenbende In de vorige Beestenbende gaven we aan dat er een plekje was vrijgekomen in de redactie. Daarop mochten we vele enthousiaste reacties ontvangen! We hebben niet één, maar twee nieuwe redactieleden aan ons team toegevoegd. Vele handen maken immers licht werk en de frisse blikken kunnen ons lijfblad alleen maar ten goede komen! Kleur en win een boek! Alle kleine dierenliefhebbers tot 12 jaar kunnen deze zomer meedoen met onze kleurwedstrijd! Kleur de plaat op de linker pagina zo mooi mogelijk in, schrijf je naam, leeftijd en adres erop en stuur je kleurplaat uiterlijk 31 juli 2021 naar Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. Een postzegel is niet nodig. Je mag hem natuurlijk ook in de brievenbus doen aan de Kenauweg 1 in Leiden. De 5 mooiste kleurplaten winnen het boek Wie wordt mijn baasje? van Gitte Spee, over een klein hondje in het asiel dat een lief baasje zoekt. De winnaars krijgen in de eerste week van augustus bericht. Veel succes! Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 5
Page 6
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage ‘Zapp Your Planet’ De redactie van het tv-programma Zapp Your Planet wilde graag opnamen maken in een dierenasiel. Bij veel mensen en kinderen bestaat nog een verouderd beeld: zielige dieren die in te kleine hokjes zitten te wachten op hun einde. Niets is minder waar natuurlijk, dus werkten we graag mee aan een programma dat onze dagelijkse werkelijkheid wil laten zien. Hoe we dieren opvangen, soms medisch oplappen, soms een beetje heropvoeden en uiteindelijk weer herplaatsen. Geen eindstation maar een tussenstation! We zijn blij met het resultaat. U kunt de uitzendingen over het asiel terugkijken via onze website: www.dierenasielleiden.nl/stevenshagebij-zpp-your-planet/ Marlies 13 jaar in dienst Op 1 april – en dat is geen grap – was kattenverzorgster Marlies 13 jaar in dienst bij Stevenshage! Normaal gesproken vier je natuurlijk een 12½-jarig jubileum, maar dat waren we even ‘vergeten’. Veel leuker toch om het onverwacht te vieren? Er was taart, een gedicht en een cadeau. En een opgeluchte Marlies die eigenlijk dacht dat we het helemaal vergeten waren… 6 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Extraatje voor Jaimy Asielhond Jaimy zit al meer dan twee jaar bij ons in het asiel. Om te zorgen dat het leven toch een beetje leuk blijft, doen we veel extra dingen met haar. Spelletjes, speuren, met vriend Conan in het bos raggen en in april mocht ze mee naar het strand. Het was koud maar wel zonnig en lekker rustig, zoals Jaimy het ‘t liefst heeft. Ze keek haar ogen uit en had een topdag! Indy en Rita Elke week publiceren we op onze website een blog over de gebeurtenissen in het asiel. Onlangs schreven we over voormalig (2x) asielhond Indy die een forever home heeft gevonden bij vrijwilligster Rita en hoe ze samen een speurdiploma haalden. Vele positieve reacties volgden. Terecht, want het is een gouden duo! Toen ook nog het Leids Nieuwsblad een artikel plaatste, kon de dag voor Rita en Indy helemaal niet meer stuk. Dat er in de tekst gesneden was waardoor hun verhaal flink was ingekort, mocht de pret niet drukken. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 7
Page 8
Back to basics Hoe introduceert u uw nieuwe huisdier in uw leven? Door Cindy van de Ven en Annegien Lucas, vrijwilligers bij Dierentehuis Stevenshage Het is zover: je nieuwe huisgenoot mag mee naar huis! Ben je er al helemaal op voorbereid, is je huis en zijn eventuele andere huisdieren klaar voor het nieuwe familielid? Wij delen tips van onze dierverzorgers! Honden Als je een hond gevonden hebt bij Stevenshage en hij mag mee naar huis, dan heb je al een belangrijke stap genomen. Je weet al een beetje wat het karakter is van de hond en of hij – in theorie – in jouw huishouden past. • Neem de tijd. Voor de hond ben jij nieuw, je huis, je huisgenoten, de ommetjes en de geurtjes zijn nieuw. Geef hem de tijd om aan al die indrukken te wennen en introduceer hem beetje bij beetje aan nieuwe dingen. Loop in het begin vaak hetzelfde rondje, totdat het helemaal vertrouwd is. • Corrigeer niet teveel. Roep geen ‘nee’ maar lok de hond met een snoepje van die verboden bank af, of houd hem de eerste dagen een riempje om in huis zodat je hem kan wegleiden zonder aan zijn halsband of nekvel te zitten. • Temper je verwachtingen. Hoe blij een (asiel)hond ook is met een huis, hij is niet dankbaar in de zin dat hij daarom gehoorzaam zal zijn. Hij heeft zijn eigen karakter, en dat is toch ook wat je zo leuk aan hem vindt? • Blijf observeren. Jullie spreken niet dezelfde taal, dus denk niet te snel dat hij jou begrijpt, en jij hem. Blijf geduldig ‘uitleggen’ als je hond niet meteen doet wat jij wilt, en verplaats je in zijn situatie: waarom leert hij niet (af) wat jij wilt? 8 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 • Ga samen op een leuke gedragscursus of een privéles! Niet zozeer zodat hij leert te doen wat jij zegt, maar vooral om samen aan iets te werken en elkaar te leren kennen. • Houd een dagboekje bij. Heb je het gevoel dat het wennen langzaam gaat en dat je hond zich niet snel aanpast? Als je vanaf het begin alle vorderingen en veranderingen bijhoudt, kun je nog eens terugbladeren en zien hoeveel er al wel veranderd is. Gebruik het ook om jouw eigen verwachtingen bij te stellen. Want misschien kom je er zo achter dat jíj je ook aan hem hebt aangepast. Je moet tenslotte naar elkaar toe groeien! • Bonustip: Laat je hond bij het wandelen zo nu en dan helemaal zelf het tempo én de route bepalen. Zijn hele dag is ingedeeld volgens jouw schema, en het is voor een hond ook leuk om zelf de controle te hebben. Katten Katten hechten zich aan hun woning en zijn zeer gesteld op regelmaat. Ze willen vaak hun eigen ding doen en hebben voldoende afleiding nodig. • Begrijp verkenningsdrang. Een kat gaat graag op onderzoek uit. Binnenshuis lopen ze vaak een dagelijkse ronde door liefst alle kamers en ook buitenshuis vertonen ze territoriaal gedrag. Als je een eigen buitenruimte hebt, probeer deze dan catproof af te zetten of vraag van tevoren of de buren geen problemen hebben met een langsstruinende buurtkat. • Bied alternatieven voor ongewenst gedrag en beloon goed gedrag. - Springt een kat op tafel? Er is misschien eten te vinden of hij wil op een hoge plek komen. Haal het eten weg en zorg voor een andere fijne plek. - Krabt de kat aan de bank? Zet er een krabpaal naast. Werkt dat niet, dan kun je in je handen klappen of nee roepen exact op het moment van het ‘foute gedrag’, maar combineer dit wel met iets positiefs. - Achteraf straffen heeft geen nut en zorgt juist voor angst en verwarring. - Gebruik geen plantenspuit. Dan leer je ze alleen dat jij soms vervelend bent. Er komt een associatie tussen jou en de spuit, niet tussen de spuit en de gedraging. • Zorg voor een veilige plek. Laat je nieuwe kat in een aparte kamer wennen aan de nieuwe woonsituatie. Een kat kruipt in het begin vaak weg en het is fijn als jij kan kiezen waar dat is. Zet pas als hij er klaar voor is de deur van de gekozen kamer open, zodat hij de rest van de woning kan onderzoeken. Dit kan een tijdje duren. Zorg er ook voor dat hij zich altijd terug kan trekken in deze kamer, bijvoorbeeld als er bezoek komt. • Controleer de gezondheid van je kat. Check op teken, vlooien of wormen en laat je kat enten tegen niesziekte en kattenziekte. Bezoek regelmatig de dierenarts, met speciale aandacht voor oor- en gebitsproblemen. Pas ook op dat er geen giftige planten in huis staan. • Zet voldoende vers water neer. Katten drinken snel te weinig. Zorg dat er elke dag vers water is. Zet het water niet direct naast het voer, maar op verschillende looproutes. Geef je kat geen melk, want dat werkt laxerend. Kattenmelk kan wel. Konijnen Ben je op zoek naar een makkelijk en aanhalig huisdier? Neem dan geen konijn. Ben je op zoek naar een maatje waar je vaak spelletjes mee kunt doen en die je misschien zelfs kunstjes kunt leren? Neem dan twee konijnen! Konijnen zijn slim, grappig en nieuwsgierig, als je ze maar lekker veel ruimte en aandacht geeft. Konijnen worden vaak in een impuls aangeschaft en blijken dan meer werk en minder knuffelbaar dan gedacht. En maar al te vaak belanden ze dan in het asiel, of nog erger, op straat, waar huiskonijntjes niet kunnen overleven. Konijnen neem je dus niet voor je kinderen, die neem je voor jezelf én om je konijnen een mooi leven te geven. Met deze tips beleef je het meeste plezier aan je konijnen: • Geef ze de ruimte! Geef je konijnen een hoge ren van minimaal vier m2 zodat ze kunnen rennen en binkies kunnen maken. • Geef ze iets te doen. Niets leuker voor een konijn dan knagen aan wilgentenen, wilgenbast of fruitboomhout (ook goed voor de maag!), verstoppertje spelen in tunnels en voerspelletjes doen. Het knagen en kauwen zorgt er ook voor dat de tanden van je konijnen niet te lang worden. Het kan voorkomen dat je konijn een afwijkende stand van het gebit heeft, waardoor een deel van het gebit niet goed slijt en scherpe haken vormt. Houd dit in de gaten en ga altijd naar de dierenarts als je merkt dat je konijn moeite heeft met eten. • Zorg voor een schoon hok. Voorkom dat het hok vies gaat ruiken, daar word jij blijer van en je konijnen ook. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 9
Page 10
kiezen en er geen “doorligplekken” aan de poten ontstaan. • Stimuleer natuurlijk gedrag. Zorg dat je vogels een paar keer per dag uit de kooi mogen en vrij kunnen rondvliegen – doe wel de gordijnen dicht, zodat ze niet naar het licht vliegen en tegen het raam botsen. Ook voedsel kunnen zoeken en dingen slopen zijn verrijkend. Als dat niet mogelijk is omdat je vogels niet tam zijn, zorg dan dat je ruimte hebt voor een volière. Zonder de mogelijkheid om te vliegen en voldoende afleiding kunnen vogels zich snel gaan vervelen. Vooral bij papegaaien zie je dan dat ze hun veren gaan plukken, omdat ze niet lekker in hun vel zitten. • Doe dingen samen. Op internet zijn allerlei tips te vinden om spelletjes met je konijnen te doen of om speeltjes voor ze te maken. Een spelend konijn is ook nog eens heel leuk om naar te kijken. • Laat je konijnen zichzelf zijn. Als je ze niet optilt of aait, krijgen ze vertrouwen in je en zijn ze vaak veel toeschietelijker. Ze hebben elk hun eigen (en soms heel uitgesproken) karakter, dat je leert kennen als je goed op ze let en veel aandacht geeft. Vogels Er zijn veel verschillende vogels, en evenzo veel verschillende behoeften per soort. Voor soort-specifieke informatie zit je goed bij verschillende hobbyclubs in Nederland of facebookgroepen waarop mensen met ervaring hun tips delen. De basistips delen wij vast met je: • Koop nooit één vogel. Soms willen mensen geen koppeltje, omdat er dan niet gezongen zou worden. Het zingen van een vogel is een lokroep en heeft als reden het vinden van een partner. Een vogel die constant zingt, is dus eigenlijk best zielig. • Vogels moeten kunnen vliegen. Ze zijn er niet op gebouwd om de hele dag in een kooi te zitten. Koop liever geen ronde kooi, maar eentje met hoeken, en zet planten en takken in de kooi. Denk niet dat je eenzaamheid kunt oplossen door een spiegel te plaatsen: een vogel ziet dan zichzelf als zijn partner, wat heel frustrerend voor hem is. Zorg voor verschillende maten stokken, zodat ze kunnen 10 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 • Zorg voor voldoende vitaminen. Vogels hebben veel vitamine D nodig (UV-lamp of zonlicht) en het is goed om de normale voeding aan te vullen met insecten of fruit, en hen van de normale voeding niet alleen te laten eten wat ze lekker vinden, maar alles te laten opeten. Geef hen ook kalk, kiezels (om het voer te kunnen vermalen) en eivoer (een puntje van een theelepel is voldoende). • Houd het verblijf schoon. Reinig het hok en de tralies twee keer per week helemaal en zorg dat de plek waar een vogel zijn behoefte doet niet boven de voerbak hangt. Houd er rekening mee dat vogels veel stof veroorzaken en dus geen goede keus zijn als je daar allergisch voor bent. • Ontwormen. Vogels worden niet ingeënt, maar moeten wel ontwormd worden, vooral als ze buiten komen. Het wormenmiddel kun je eens per kwartaal door het water mengen en tegen bloedluis kun je een drupje in de nek laten vallen. • Houd het koel. Vogels kunnen hun warmte slecht kwijt. Pas goed op met vasthouden: in je handen kunnen ze binnen twee minuten overlijden, vooral als je hen omringt of vastklemt, wat ook veel stress veroorzaakt. Zet in de zomer een badje klaar, zodat ze kunnen afkoelen. Ga naar www.licg.nl en onze website www. dierenasielleiden.nl/basics voor nog veel meer informatie en handige links. In de volgende editie: Hoeveel tijd kost een huisdier? Baasje ‘Maatje’ gevonden Camilo Camilo de agapornis werd gewond het asiel binnengebracht. Gelukkig kwam hij (zij?) er snel weer bovenop. Het duurde even voordat we een nieuw huis konden vinden maar het was het wachten dubbel en dwars waard. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 11 Het gaat erg goed met mij, Camilo. Ik mocht eerst rustig wennen aan mijn nieuwe omgeving en de andere agapornissen. Ik werd wel steeds nieuwsgieriger en hing geregeld in de tralies om naar de andere agapornissen te kijken. Ik eet en drink goed en ik laat van me horen. Gezellig kletsen met de buren Suus en Saar. Donderdag mocht ik uit de kooi. Ik leek wel een stuntpiloot! Ik wist niet waar ik landen moest en dan ook nog twee anderen die achter me aanvlogen. Na een uurtje deed Suus (de rustige van het stel) voor hoe ik weer mijn kooi in moest. Gisteravond mocht ik er weer uit en toen had ik het zo naar mijn zin. Die andere twee gingen in bad, in de keuken onder een druppelende keukenkraan en een schaaltje. Suus vond het goed dat ik ook in bad ging. Heerlijk was dat. Ik doe Suus een beetje na: die ging op de knie van Linda zitten dus dat deed ik ook. Je ziet wel, ik heb het reuze naar mijn zin. Ik kom niet meer terug hoor! Drie weken later: Hier weer een berichtje van Camilo. Ik heb groot nieuws! Ik heb verkering met een hele mooie blauwe jonge agapornis genaamd Chico, die half januari is geboren. Binnen 5 minuten hadden we al een klik. Liefde op het eerste gezicht dus! Dit is een foto van mij en mijn verkering. Lieve groetjes van Camilo
Page 12
Mensenwerk Coco Denise 12 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 vindt zijn mandje en haar chihuahua Door: Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Het is begin 2018 als Dennis en Coco, een pinscherkruising en een heuse chihuahua, bij Stevenshage terecht komen, voor wat naar later blijkt een lange tijd. Door omstandigheden kan hun baas niet voor hen zorgen. Maar hij wil geen afstand van ze doen en daarom komen ze vast te zitten: ze kunnen niet worden herplaatst en ze kunnen niet terug naar huis. Gouden mandjes Het is begin 2021 als hun baasje wegvalt en ze eindelijk op zoek kunnen naar een gouden mandje. Ze worden netjes op hun vertrek voorbereid met gebitssanering en castratie. Ook wordt besloten hen uit elkaar te halen voor afzonderlijke plaatsing. In hun lange tijd in het asiel hebben ze veel aan elkaar gehad maar aan hun nieuwe huis stellen ze toch heel verschillende eisen. Coco houdt van rust en kalmte, terwijl Dennis graag het avontuur opzoekt. Beide heertjes vinden al snel hun perfecte huis. Chihuahualiefhebster Voor Coco is dat het huis van vrijwilligster Denise, al jaren werkzaam bij Stevenshage en meestal in de weer met de grotere, steviger hondensoorten. Maar in haar hart is ze ook een chihuahualiefhebster en eigenlijk al jaren op zoek naar een geschikt exemplaar. Coco was haar eerst niet zo opgevallen als kandidaat. Hij leefde immers met Dennis samen en het is een reu – iets dat haar kruising schnauzer Pluk, al 10 jaar heer en meester over het huis, over het algemeen niet als voordeel beschouwt. Bovendien was het helemaal niet de bedoeling om een tweede hond te adopteren. Maar alle overwegingen ten spijt, toen hondenverzorgster Marianne haar eraan herinnerde dat ze “toch altijd al op zoek was naar een chihuahua”, ging het roer om en besloot ze het met Coco te proberen. Proefperiode Dus Coco mocht op proefdag! Begin maart ging hij vrolijk mee en het beviel wel, maar Coco liet zich niet meteen van zijn meest Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 13
Page 14
zindelijke kant zien. Na een tweede ochtend vol plasjes opdweilen, zag Denise het niet meer zo zitten. Bijna had ze hem teruggebracht en van het hele plan afgezien. Maar toch, maar toch. ‘s Middags kwam er visite en dat maakte Coco zo vrolijk dat hij rondjes rende en letterlijk gatjes in de lucht sprong. Ook buiten tijdens het wandelen kreeg hij leuke reacties van mensen op straat. Pluk kon het tegen de verwachting in ook prima vinden met deze reu – misschien vanwege zijn kleine formaat, wie zal het zeggen. Vanaf het eerste begin kunnen de twee het goed met elkaar vinden en al snel laat Pluk Coco zelfs toe in haar mand. Samen maken ze lange wandelingen, van twee uur in de buitenlucht schrikken de middle-aged hondjes van 11 en 8 jaar oud niet terug. Kortom, na lang twijfelen was het pleit beslecht en Denise was eruit: Coco mocht blijven. Man cave Coco ontpopt zich als een grappig mannetje, die tijdens het eten zomaar ineens zijn linker achterpoot elegant naar achteren uitsteekt. Of die na het eten nog lang bezig is de etensbakken uit te likken, terwijl hij er met één poot instaat tegen het wegschuiven. En die van zijn bench een heuse man cave heeft gemaakt, met stapels dekens, doekjes en oude kleren. Hij komt soms tevoorschijn met een oud vest aan en een deken op zijn hoofd. Goede match Vaak hoor je mensen zeggen dat ze het moeilijk zouden vinden om in het asiel te werken, omdat ze ‘alle honden wel mee naar huis zouden willen nemen’. Mocht die neiging al bestaan, dan slijt het snel weg als je ziet hoe goed de dieren het na hebben. Voor Denise is het er na al die jaren dan toch van gekomen: ze is gevallen voor een asielhond en heeft hem geadopteerd. Tot grote vreugde van Coco, die het niet beter had kunnen treffen in zijn nieuwe gezin. Nog vele jaren samen! Dennis Ook Dennis heeft inmiddels een nieuw huis! Het gaat hem goed: een fijn plekje in de zon, goed eten en drinken en een wapenstilstand met kat Zwieber, al is van beide kanten de strategie voorlopig: negeren en af en toe voorzichtig snuffelen. Verder is Dennis bezig de omgeving te verkennen en maakt hier en daar kennis met de buurhonden. 14 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Dieren Wensen Om uw donaties min of meer ‘contactloos’ in ontvangst te kunnen nemen, staat bij onze voordeur een mand waar u de spullen in kunt plaatsen. We kunnen helaas niet persoonlijk dankjewel zeggen maar we zijn er nog net zo blij mee als altijd! Als dank voor uw donatie hebben we oude jaargangen Beestenbende voor u klaarliggen. Neemt u gratis een stapeltje mee, zodat u ook andere mensen over ons werk kunt inlichten. Hondenwensen Frolic Kauwbotten Pensstaafjes Konijnenwensen Hooihuizen Vogelwensen Speelgoed - speciaal bedoeld voor vogels Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 15
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw Beesten No 2 Zomer 2019 e E Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Zomer 2019 | Nummer 2 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! S E t G r e e k - N D E i r e n t e h u i i e s L S T V S H A d e n Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 20
Blog: Intussen in het asiel Konijn Beemster Door Nicolette, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Konijnen zijn voor veel mensen moeilijk te lezen, maar voor wie zich verdiept in het fenomeen konijn gaat er een wereld open. Hoera, Beemster staat als plaatsbaar op de website! Normaal gesproken is dat niet iets waar we uitgebreid bij stilstaan maar dit keer… dat zit zo. Gatenkaas Beemster is een konijn. Bij binnenkomst zit hij onder de wonden en doet denken aan een gatenkaas. (Drie keer raden hoe hij aan zijn naam is gekomen). Bijtwonden leiden bij katten en konijnen geregeld tot abcessen. Bij konijnen breken die vaak niet – zoals bij katten – spontaan open, maar kapselen in omdat konijnen een andere vorm van pus ‘maken’. Een beetje smeerkaasachtig dik en vettig en daardoor moeilijk tot niet wegspoelbaar. (Oh, gemiste kans. Goudkuipje zou ook een leuke naam geweest zijn. Ik dwaal af.) Ontstoken wonden Moesten we raden naar de voorgeschiedenis: mens koopt twee konijntjes in de veronderstelling zusjes, konijntjes groeien op, blijken broertjes, vechten, vechten heftig, op een dag ontsnapt er eentje. Uiteindelijk kunnen we alleen afgaan op de feiten. We stellen vast dat Beemster een konijn is met vele en ontstoken wonden, die wat stilletjes en schichtig is en gelukkig wel goed eet. Kruiden en rust In overleg met de dierenarts wachten we af terwijl we doen wat we kunnen: kruiden (vers en in tinctuurvorm), goede voeding, vers water, 20 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 tijd en rust. In de afgelopen drie weken zien we de wondkorsten verdwijnen en komt er gave huid tevoorschijn met een waasje nieuw donshaar. Moeder natuur heeft met een klein beetje ondersteuning van ons haar werk weer gedaan. Na zijn castratie is Beemster wat ons betreft klaar voor een nieuw thuis, ditmaal met een vriendínnetje. Konijnkunde Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vond konijnen altijd maar een beetje meh. Leuke koppies hoor, maar zo lastig om hun stemming te ‘lezen’. Super schrikkerig of juist humeurig. Wegspurten als je ze oppakt. Trappen als je ze vasthebt. Geen leuke geluidjes zoals een spinnende kat. En waarom zijn ze in hemelsnaam zo kieskeurig bij het voorstellen aan een ander konijn? Allemaal onwetendheid. Ik – en velen met mij – had nooit de moeite en tijd genomen om me te verdiepen in het fenomeen konijn, voor iemand op mijn plek natuurlijk ongepast. (Maakt u zich geen zorgen, bij Stevenshage werken deskundige en gediplomeerde konijnenverzorgers.) Het afgelopen jaar verdiepte ik me daarom in Het Konijn. Van een paar online workshops, deskundige websites en gewoon konijnen rustig observeren kun je al zoveel leren. Prooidieren Inmiddels weet ik dat konijnen, omdat ze prooidieren zijn, hun innerlijke toestand zoveel mogelijk verbergen. Dat oppakken en van boven benaderen, veel weg heeft van gegrepen worden door een roofdier, met wegsprinten en spartelen tot gevolg. Dat humeurigheid vaak een oorzaak heeft in fysieke ongemakken zoals hormonale kwesties, buikklachten (door verkeerde of eenzijdige voeding), gebrek aan konijnelijk gezelschap (wist u dat konijnen die met een soortgenoot leven ouder worden) of – en daar zijn ze weer – gebitsproblemen. Dat het niet zozeer een kwestie is van ‘geen geluiden maken’ maar meer een zaak van ‘beter luisteren’. Dat koppelen noodzakelijk is maar lastig kan zijn omdat het wilde konijn in familiegroepen leeft die buitenstaanders niet met open armen verwelkomen. En je dus gaat zoeken naar de ‘klik’ tussen twee individuen. Training en voerspelletjes Gewapend met deze kennis – die voortdurend bijgeschaafd wordt – doen we bij Stevenshage ons best voor alle binnengekomen konijnen. Voeding, medische zorg, herplaatsing bij een soortgenoot. Hanteren kun je leren. Spelletjes met voer. Training om een vervoerskorfje in te lopen (scheelt weer oppakken). Met beloning, zonder dwang, zonder stress. Ik herken nu dingen als angst, pijn en stress. Maar ook vreugde, ontspanning en pure lol; muurbloempjes en druktemakers, haantje-de-voorsten en bankhangers. Sommige moeten simpelweg wennen aan mensen. Andere daag je uit om een high-five aan te leren. Voor voerspelletjes zijn ze allemaal wel te porren. Beemster is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan door – denken we – gebrek aan informatie en voorlichting. Tegelijkertijd is hij een symbool van hoe kennis en inzicht gekoppeld aan de veerkracht van de natuur het leven zoveel beter kunnen maken voor iedereen. Elke week een nieuw verhaal Elke week leest u op onze website www. dierenasielleiden.nl een nieuwe update uit het asiel in ons blog Intussen in het asiel. Ga naar onze website en lees alle verhalen tot nu toe terug! Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 21
Page 22
Dieren Danken Ook het afgelopen kwartaal mochten we weer vele donaties, giften en cadeautjes ontvangen waarvoor we, namens de dieren, de gulle gevers graag willen bedanken. In deze rubriek lichten we er een paar uit. Oud-collega Renske maakt en verkoopt dierfiguren, met de hand van wol gevilt. Ongelooflijk knap! Om te vieren dat ze 1000 volgers had op haar Instagram-account @woldieren én omdat ze niet zoals ieder jaar kon komen helpen op de Open Asieldag, hield ze een actie voor Stevenshage. Er waren twee cadeaupakketten te winnen. Iedereen die een donatie overmaakte aan Stevenshage, dong mee. Het resultaat was een prachtig bedrag van 499 euro! Hiermee konden we drie nieuwe warmtematten kopen, wat overbleef was een begin voor de aanschaf van een nieuwe weegschaal voor de dieren. Wat een geweldige actie van Renske en de bedrijven die een bijdrage leverden aan de cadeaupakketten! 22 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Op een goede dag kregen we een mail van Erik die bij LEWIS Global Communications werkt. Nou hadden we nog nooit van LEWIS gehoord maar het blijkt een groot, wereldwijd marketingbedrijf te zijn, dat het belangrijk vindt om plaatselijke goede doelen te steunen. Medewerkers mogen daarvoor suggesties doen. Erik komt uit de Stevenshof en heeft zelf twee katten. Voor hem reden om Stevenshage voor te dragen voor een gift. Zo ontvingen we 1000 euro van LEWIS. We zijn vereerd dat we hiervoor zijn uitgekozen, dankjewel Erik en dankjewel LEWIS! Asielmedewerker Trip was erg trots dat zijn portret hierdoor op LinkedIn kwam te staan. Dagelijks krijgen we donaties die mensen bij de deur komen afgeven voor de dieren. Speelgoed, dekens, wasmiddel, voer en snoep voor de dieren, geweldig. Maar plotseling stond er iemand met een tas vol lekkers, voor de ménsen… Wat een verwennerij! En natuurlijk zorgen we dat het eerlijk verdeeld wordt over alle mensen die bij Stevenshage werken. Vrijwilligster Marry helpt altijd bij de asielkatten, maar gunt de asielhonden ook hun verzetje. Ze bestelde een BelloBox met allemaal heerlijke kauwbotten en speelgoed. Asielmedewerker Trip gunt de asielhonden Stichting DierenLot steunt al jarenlang vele dierenhulporganisaties in Nederland. Ook Stevenshage kan altijd een beroep op hen doen voor ondersteuning. Dit jaar kregen we ter ere van hun 15-jarige bestaan een prachtige donatie van 2000 euro. Het enige dat we hoefden te doen was een foto maken van de cheque. Medewerker Teun wilde wel helpen maar vond de bloempjes interessanter dan de camera. Asielkonijn Twoface echter poseerde als een volleerd model voor DierenLot. van harte hun lekkers. Alleen die aap…gelukkig mocht hij daar van Marry zelf even mee spelen. In mei organiseerden we weer een online Bake Sale. Vele medewerkers en vrijwilligers van het asiel bakten heerlijke boerenmeisjescake, chocoladetaart, bananenbrood, rocky road, hartige olijven-feta cake, hondenkoekjes en nog véél meer! Een groot deel van het assortiment was volledig plantaardig: de vegan frikandelbroodjes, citroen-maanzaadcake en carrot cakes vlógen de webshop uit! De hele actie bracht maar liefst 804 euro op voor de asieldieren! We zijn alle bakkers èn kopers van al dat lekkers hiervoor zeer dankbaar. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 23
Page 24
Hoe is het nu met… Billy en Poppy Door Ingrid Marrevee, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Billy en Poppy zijn de katten van Ingrid, één van de vrijwilligers in onze redactie. Ze zijn allebei afkomstig uit asiel Stevenshage en leven al bijna drie jaar in redelijke pais en vree samen. Billy In 2007 werd Billy (voorheen Adahy) geboren in het asiel. Zijn moeder was daar hoogzwanger terechtgekomen en beviel van vier prachtige kittens die ze liefdevol heeft verzorgd. Na acht weken was Adahy toe aan adoptieouders. Sindsdien heet hij Billy en is hij een stabiele factor in het huishouden van Ingrid en haar man. Inmiddels 14 en behoorlijk senior weet hij waar Abraham de mosterd haalt en krijg je hem niet van zijn stuk. Hij houdt steeds meer van zijn welverdiende (vindt hij) rust, maar kan af en toe nog heerlijk de kolder krijgen. Als een jonge hond (uh… kat) rent hij dan heen en weer met een fanatieke blik in de ogen en stoot stoere geluiden uit. Maar zijn favoriete plek is toch op schoot voor de televisie. Poppy Na twee eerdere katten-huisgenoten te hebben overleefd en een kort bestaan als solokat, was 24 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 het snel gedaan met de rust van Billy toen in 2018 Poppy (voorheen Nina) in zijn leven kwam. Een stuiterbal van vier maanden die alles op de kop zette. Billy was wel wat gewend, maar geen schildpadkitten! Poppy kwam uit een groot kattengezin. Zó groot, dat het hun vorige baasjes boven het hoofd was gegroeid. Bij Stevenshage waren ze van harte welkom, waarna ze op weg mochten naar een nieuw thuis. Het was voor Poppy dus even wennen op het nieuwe adres met alleen een je-weet-wel kater van middelbare leeftijd. Inmiddels is er een relatie opgebouwd van als-jij-mij-met-rust-laatdan-doe-ik-dat-ook-met-jou. Geen spetterende liefde maar wederzijdse verdraagzaamheid. En er zijn ‘s avonds meestal twee schoten beschikbaar voor de televisie dus ook dat punt is goed geregeld. Samen komen Billy en Poppy nog geregeld graag logeren in het pension van Stevenshage om oude herinneringen op te halen. Baasje gevonden Kat Bikkel Vaak vragen mensen aan ons: “Hoe kun je nou het beste een kat aan zijn nieuwe huis laten wennen?”. In één woord? Geduld. Het nieuwe baasje van Bikkel heeft dat heel goed begrepen… Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 25 Beste mensen, Even een korte update over Bikkeltje. Hij is gelukkig in goede fysieke gezondheid en mentaal ook happy. Met heel kleine, minieme muizenstapjes zie ik hem steeds wat socialer (richting mij) worden. Dat hoeft op zich voor mij niet, omdat hij nu eenmaal een eigen karakter heeft en mag zijn zoals hij is, maar ik waardeer die muizenstapjes wel. Bikkeltje is gewoon een lieve jonge kat. Vandaag kon ik weer even met hem buiten in de tuin zitten. Ik lezen en hem in de gaten houden; hij speuren, onderzoeken, schrikken en naar binnen spurten. Gisteren schrok hij zich rot van die enge (maar gewoon uiterst vriendelijke en hoffelijke) postbode. Eerder werd hij onwel van de aandacht van dat enge jonge poesje van de buren die vriendelijk kennis met hem wilde maken. Hij is nog niet toe aan niet-begeleid buiten zijn met een dichte voordeur, maar dat is een volgende stap. We hebben alle tijd. Met vriendelijke groet, Jeroen
Page 26
Baasje gezocht Honden Bij ons in het asiel verblijven geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Wilt u kennismaken met een specifieke hond? Mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Onze asielhonden vertellen u graag wat zij deze zomer van plan zijn. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Jaimy is een groot fan van beachvolleybal en haar grootste voorbeeld is Sanne Keizer. Soms wordt ze iets te enthousiast en moet er even een nieuwe bal komen. Dan, na een pittig partijtje, lekker afkoelen in het koude zeewater, splashhhhh! Shadow wil strandjutten en naar de grote schat zoeken. Stokken, botten, oude slippers. En je weet natuurlijk pas of er een parel in zit nadat je heel voorzichtig de schelp hebt opengemaakt (een beetje zoals bij Shadow zelf). We betwijfelen trouwens of hij zijn vondsten aan het museum wil schenken… Bobbie wil lekker chillen in een strandstoel, airpods in, zonnebrilletje op, hij wil liever niet herkend worden. Anders gaat iedereen maar aan hem zitten. Insmeren hoeft van hem niet, hij heeft een goede beschermvachtfactor 50. Jack wil graag vechten tegen de zee. Elke dag probeert hij het weer met een dijk bouwen maar tot nu toe staat de zee op ruime voorsprong. Met een ooglapje voor doet hij alsof hij Jack Sparrow is want hij is aan het oefenen voor de auditie van de volgende Pirates film. 26 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Baasje gezocht Katten We werken uitsluitend op afspraak. Wilt u kennismaken met een van onze asielkatten, neemt u dan eerst even contact op per mail of telefonisch. Graag geven we u alle beschikbare informatie en helpen we u om een kat te vinden die helemaal bij u past. Onze asielkatten vertellen u graag wat zij deze zomer van plan zijn.. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Mia wil graag het strand op met een metaaldetector om op zoek te gaan naar wat de mensen allemaal laten slingeren. Het geld geeft ze weg, daar heeft ze niets mee, maar met haar artistieke gaven en handige pootjes maakt ze van het andere zwerfafval een mooi kunstwerk. Frits ziet er wel iets in om op Highway One in Californië te gaan toeren. Op de bonnefooi het avontuur tegemoet. Af en toe te stoppen bij een van de vele strandjes. Wind in je haren, ruimte en vooral rust. Dat alles op een stoere Harley natuurlijk. (Het blijft bij dromen want zó dapper is Frits nou ook weer niet.) Simion op een ligbed met in de ene hand een snack en in de andere een goed boek. De locatie van het ligbed maakt niet zoveel uit, zolang het maar ver weg is van de branding. Geheel ontspannen zingt hij luidkeels mee met de liedjes van de Beach Boys. En als de buren vragen of het iets zachter kan, nodigt hij gewoon iedereen uit om mee te zingen! Janita wil graag naar de zon, de rest maakt niet uit, als de zon maar schijnt! Alhoewel, een koel drankje met een parapluutje heeft ook wel wat…het is niet de bedoeling dat ze die zelf bij het afhaalloket gaat halen natuurlijk. Janita bezoekt uitsluitend vijfsterren etablissementen met privé obers. Liez is geen ontdekkingsreiziger. Het liefst maakt hij dagelijks voor dag en dauw dezelfde wandeling langs hetzelfde stukje strand. Hij komt dan al meer dan genoeg dingen tegen die elke dag veranderen en vindt elke dag nieuwe schatten voor zijn schelpenverzameling. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 27
Page 28
Baasje gezocht Konijnen Er zitten geweldige konijnen bij Stevenshage die wachten op een nieuw baasje. Voor meer informatie over de beschikbare konijnen, kunt u ons altijd bellen of mailen. Kennismaken of koppelen (als u al een konijn heeft) gaat uitsluitend op afspraak. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Bassie wil graag joggen op het strand bij de zonsondergang. Sprintjes en duurloopjes afgewisseld met gymnastiekoefeningen en een paar binkies. Aan yoga doet Bassie niet, dat vindt hij iets voor watjes en Bassie is een stoer konijn. Na afloop een lekkere weegbree-paardesla-meteen-vleugje-citroenmelisse-shake. Beemster is dol op koken en op barbecueën. Het wordt een uitgebreide, heerlijke vegan BBQ met alles erop en eraan. Iedereen mag mee-eten, zolang je je goede humeur maar meeneemt! Melissa wil shoppen op de boulevard. Ze is niet kieskeurig en eigent zich in de uitverkoop álle blingbling toe. Aan delen doet ze niet, een knap konijn dat nog iets van haar weet los te peuteren. De volgende dag brengt ze alles weer terug naar de boetiekjes, ze is nu eenmaal snel op dingen uitgekeken. Pietertje en Flopsy zijn een dagje ouder (7+ jaar). Pietertje is zijn leven lang al doof maar Flopsy heeft speciaal voor hem gebarentaal geleerd. Hele strandwandelingen maken door het mulle zand lukt niet meer maar tegen een ritje met de Strandrups zeggen ze geen nee. Gezellig samen zwijgend de zon in de zee zien zinken. Coco en Mango, twee jonge blommen, kiezen voor Mallorca. Ze gaan niet voor het strand maar voor het uitgaansleven. Wild feesten, op het strand in slaap vallen, tegen de middag wakker worden, een paar worteltjes knagen en húp weer aan de rol. Waldorf háát het strand. Al dat zand overal, tussen je tenen en dat geknars tussen je kiezen. De zon is te heet, de zee te nat. Om van die enge vissen in het water nog maar te zwijgen en práát me niet van die loslopende kwallen. Nee, Waldorf blijft lekker thuis, op z’n gemakje een bergje hooi delen met zijn nieuwe vriendin. 28 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Baasje gezocht Vogels Alle vogelsoorten die we hebben zitten zijn groepsdieren en ook bij ons zitten ze bij elkaar in groepen of koppels. Voor het plaatsen betekent dit dat ze minimaal per 2 geplaatst worden of dat ze bij een soortgenoot moeten gaan wonen. Ze zijn niet handtam. De vogels zitten bij ons binnen. In voorjaar en zomer kunnen ze over het algemeen zonder problemen in een buitenvolière geplaatst worden. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Kanarie Fred floot graag vanaf een bankje naar alle mooie dames. Maar sinds hij samenwoont met Mandarijntje mag hij dat niet meer. Hij is zich nu aan het verdiepen in hoe hij een goede echtgenoot kan zijn. Kanarie Mandarijntje is dolverliefd op Fred en wil graag haar bruiloft op het strand vieren. In het wit trouwen doet ze niet, dat is te gewoontjes. Splendid parkieten Barrie en Robin willen het liefst een goed boek lezen onder de parasol, in het zonnetje verbranden ze te snel. Natuurlijk hoort daar een middagdutje bij en op tijd naar de bar voor happy-hour. Agapornissen Jimi en John willen een romantisch diner bij kaarslicht. Samen vleugel aan vleugel kijken hoe de zon ondergaat, beter wordt het niet. Agapornissen Billy Joe en Mike doen het rustig aan en maken samen een strandwandeling, lekker samen pootje baden, zich vergapen aan kwallen, zeesterren en voor thuis wat leuke schelpjes verzamelen. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 29
Page 30
Tarieven Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van € 100 of meer. Plaatsingstarieven Hond Kat Konijn, cavia € 250 € 125 Klein knaagdier vanaf € 5 Vogel € 25 / € 50 (man gecastreerd) vanaf € 5 Afstandstarieven Hond Kat Konijn, cavia € 25 Overig € 50 - pup tot 4 maanden: gratis € 50 - kitten tot 4 maanden: gratis in overleg - jonge dieren gratis Pensiontarieven per dag Hond € 14,50 (tot 10 kg) € 16,50 (vanaf 10 kg) Kat Vogel € 10,35 / €11,35 (diabetes) € 5,10 (1-2 vogels per kooi) € 6,10 (3-4 vogels per kooi) Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2021 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 34e jaargang, nummer 2 Zomer 2021 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2000 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Laura Lancée, Cindy van de Ven, Annegien Lucas, Ingrid Marrevee, Nicolette Bloemendaal, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Beeld Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Beestenbende Zomer 2021 | Nummer 2 | 31

Beestenbende Voorjaar 2021


Page 2
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 – 16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Wij werken momenteel alleen op afspraak. 2 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 De strip Dierenmensen wordt voor Dierentehuis Stevenshage getekend door Leids cartoonist Maarten Wolterink. d Welkom: Back to basics Stevenshage Nieuws De aanschaf van een huisdier Hoe is het nu met… Lana & Ricky Mensenwerk: Vrijwilliger Karien Baasje gevonden: Grasparkiet Petit Dieren Wensen Baasje gevonden: Duke Blog: Team Stevenshage Dieren Danken Baasje gezocht:Beagle Lot Baasje gezocht: Honden Baasje gezocht: Katten Baasje gezocht: Vogels Baasje gezocht: Konijnen Tarieven Belangrijke telefoonnummers 5 6 8 11 12 14 15 19 20 22 24 25 26 28 29 30 30 30 Inhoud 6 12 20 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Colofon 31 22 Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 3
Page 4
Dierentehuis Stevenshage 2020 DIEREN 450 RETOUR EIGENAAR HONDEN 100% KATTEN 44% < NIEUWE BAASJES OPGEVANGEN honden 88 katten 443 236 + 767 . . 64 KROPPEN ANDIJVIE GEBITS SANERINGEN 68 overig* 35 honden 258 katten 157 overig* 118 VOGELS 20 SOORTEN 31964 kWh ZONNESTROOM * De categorie ‘overige dieren’ bestaat uit konijnen, knaagdieren en tamme vogels. < . Welkom Back to basics We zijn alweer even op weg in het nieuwe jaar. Een nieuw begin was het allerminst, met voortzetting van de landelijke lockdown, mondkapjes en zelfs een avondklok. Ook de rustige tijden in het asiel duren voort. Grote vraag naar huisdieren Het aantal zwerfdieren dat we momenteel opvangen is relatief laag. Doordat mensen veel thuisblijven is er meer zicht op huisdieren, die daardoor minder snel verdwalen. En de dieren die nog op zoek waren naar een baasje hebben die inmiddels wel gevonden. Je zou denken dat we nu vooral blij zijn: met een leeg asiel lijkt er immers een probleem opgelost. Echter, we houden er rekening mee dat het om een tijdelijke ontwikkeling gaat. De vraag naar huisdieren was nog nooit zo groot. Dat brengt voor veel mensen nieuwe uitdagingen met zich mee. Waar haal je een huisdier vandaan? Want hoe kom je eigenlijk aan een huisdier als het in de asielen zo rustig is? Hoe weet je of een bepaald huisdier goed bij je past? Hoeveel tijd kost een dier, en wat te doen als je voor werk of vakantie van huis gaat en je dier kan niet mee? En mocht je niet meer voor je dier kunnen zorgen, waar kun je dan het beste terecht om hem of haar alsnog een goede toekomst te geven? In de vier Beestenbendes van dit jaar zullen we aandacht besteden aan elk van deze vraagstukken. Wij noemen het Back to basics, omdat het tijdloze onderwerpen zijn – al waren ze nog nooit zó actueel. Redactiewerk Genoeg werk voor de redactie dus! Daarover gesproken – aan het begin van dit jaar namen we afscheid van ons trouwe redactielid Karien. Maar liefst 12 jaar schreef ze voor en over de asieldieren en daarvoor zijn wij haar zeer dankbaar! Op pagina 12 leest u het welverdiende interview met Karien. En u voelt hem natuurlijk aankomen: er is een plekje vrijgekomen in de Beestenbende redactie. Heeft u gevoel voor tekst, beeld, punten en komma’s, een klik met Stevenshage en wilt u graag bijdragen aan ons leuke asielblad? Stuur dan een bericht met uw motivatie naar beestenbende@dierenasielleiden.nl en wie weet schrijft u binnenkort met ons mee! Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 5
Page 6
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage binnen zicht-, gehoor- of reukafstand waren). Haar oude eigenaar hebben we nooit kunnen vinden. Aspirant-eigenaren echter meldden zich bij bosjes. En in haar nieuwe thuis wordt ze nu – terecht vindt ze zelf – als een prinsesje behandeld. Kerstattentie Elk jaar houden we voor onze vrijwilligers een kerstbijeenkomst in een mooi versierd asiel compleet met warme chocolademelk en lekkernijen. Dit jaar moesten we dat jammer genoeg afgelasten. Wel hebben we onze vrijwilligers TjoekTjoek “Deze kat is in een trein gevonden” zeiden de medewerkers van de Dierenambulance. Netjes in een reiskorfje, een pracht van een zalmrode Noorse boskat. Gedwee liep ze haar hokje in. “Die zal toch opgehaald worden” dachten we allemaal “baasje gewoon een beetje vergeetachtig”. Ze was, op z’n zachtst gezegd, wisselend qua humeur. Een paar dagen later bleek ze te zijn bevallen van een doodgeboren kitten. Om een baarmoederontsteking te voorkomen hebben we haar meteen laten nakijken en steriliseren. Haar humeur ging daarna zienderogen vooruit (zolang er geen andere katten 6 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 allemaal blij gemaakt met een notitieboek, gemaakt van olifantsgras-papier, gedrukt door drukkerij De Bink (die ook deze Beestenbende weer puntgaaf afleverde). En hoewel we geen olifanten in ons asiel opvangen, vonden we de illustratie zo mooi dat we die graag met onze vrijwilligers wilden delen. Weinig dieren Zoals u ook in de rubriek Baasje gezocht kunt merken, zitten er heel weinig plaatsbare dieren in het asiel. Op het moment van schrijven zelfs maar drie honden…wat ons de kans geeft om een vroege voorjaarsschoonmaak te houden in het asiel, het hondenbos en op het terrein. Maar als u ons in het hart kijkt, hebben we toch liever iets meer dieren om voor te zorgen… Veronica! Begin december krijgen we een mail van de Veronicagids redactie. Of we vrijwilligers hebben die altijd tijdens de feestdagen komen helpen. En dan het liefst mannelijke, voor de balans in het stuk. Ja hoor, die hebben we. Al jarenlang vaste vrijwilliger Jeroen gaf een heel leuk interview en asielhond Kay (inmiddels herplaatst) deed zijn beste imitatie van een wolf. Heel leuk om op die manier aandacht te krijgen voor het asiel(vrijwilligers)werk dat immers 365 dagen per jaar doorgaat! Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 7
Page 8
Back to basics De aanschaf van een huisdier Door Cindy van de Ven, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage De vraag naar huisdieren is door de coronacrisis flink gestegen. Impulsieve beslissingen liggen hierbij op de loer, maar een huisdier is niet voor even. Daarom zetten we in deze rubriek een reeks belangrijke aandachtspunten op een rij voor potentiële, nieuwe èn bestaande baasjes van huisdieren. In deze eerste editie: hoe kom je aan een huisdier? Dit is een ingekorte versie van een uitgebreider artikel. Kijk op: www.dierenasielleiden.nl/basics voor nog veel meer informatie en handige links. Niet winkelen, maar adopteren Kennissen met een nestje kittens, konijntjes in de dierenwinkel, hondjes via Marktplaats en dan zijn er nog fokkers. In veel gevallen gaat het hier om #shop, waar wij als dierenasiel natuurlijk liever #adopt zien. Ga niet voor een dier op bestelling, maar kies uit de dieren die er al zijn. Medische achtergrond Een mooie buitenkant zegt vaak weinig over de gezondheid van het dier. Er kunnen onzichtbare medische of gedragsproblemen zijn. Daarom is het belangrijk om voor een aankoop uitgebreid kennis te maken en vragen te stellen over de medische historie van het dier. Honden uit het buitenland Wie een hond wil aanschaffen en in het asiel niet slaagt, kan terecht bij erkende hondenfokkers. Een wachtlijst is daarbij normaal. Het overgrote deel van de ongeveer 180.000 pups die elk jaar in Nederland een eigenaar vinden, komt niet uit de geregistreerde Nederlandse fokkerij. Zij komen bijvoorbeeld uit de illegale fok of het buitenland. Het idee om een buitenlandse hond 8 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 van de straat te redden is een ontzettend mooi gebaar. Echter, straathonden zijn een ander leven gewend dan zij vervolgens in Nederland krijgen. Van zelfstandigheid en het leven in een Een nieuw huisdier • Ga niet voor een dier op bestelling, maar kies uit de dieren die er al zijn. roedel, naar afhankelijk zijn van het baasje, alleen thuis moeten blijven, zindelijk worden en luisteren naar commando’s. Dat is een hele omschakeling, die niet ieder dier probleemloos kan maken. Broodfokkers Mocht je een hond uit het buitenland willen adopteren, kies dan bewust voor een erkende opvang. Er zijn vele verhalen over broodfokkers in het buitenland, die slim hebben ingespeeld op de toegenomen vraag naar huisdieren in noordwest Europa. Zij doen zich soms voor als stichtingen gericht op dierenwelzijn. Voor een broodfokker is geld verdienen echter het primaire doel. Het welzijn van de dieren is daaraan ondergeschikt. Check dus altijd meer dan alleen een mooie website. Marktplaatskatten Op Marktplaats worden helaas veel katten aangeboden. Helaas, omdat hier vaak geen kennis en controle aanwezig is: iedereen kan een dier op Marktplaats zetten. Dit heeft tot gevolg dat je in feite geen idee hebt wat je aankoopt. Er is geen zekerheid over een gezonde voortplanting, goede opvoeding, hygiënische en diervriendelijke omstandigheden of de medische toestand van een dier. Daarom raden wij het ten zeerste af om een dier via Marktplaats te kopen. Kleinschalige hobbyfokkers Een kat kopen bij een fokker is niet ideaal, omdat veel raskatten al te maken hebben met genetische problemen. Het is niet in het belang van de dieren om daaraan bij te dragen. Vaak is het beter gesteld met de gezondheid als er op kleine schaal wordt gewerkt. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken bij een hobbyfokker, een nestje via-via, of bij een boerderij. Bedenk bij de laatste wel dat socialisatie hier een aandachtspunt is: hoe gewend zijn de boerderij kittens aan mensen? Controleer daarnaast of het dier alle benodigde entingen gehad heeft en als het gaat om kittens, of zij ten minste acht weken • Koop geen dieren via Marktplaats, bij een dierenwinkel of tuincentrum. • Lees je goed in over de diersoort van je interesse. • Maak een realistisch kostenplaatje. • Maak uitgebreid kennis met een huisdier. • Twijfel je aan de informatie over de gezondheid van je nieuwe huisdier? Ga langs een dierenarts voor een deskundig oordeel. Honden uit het buitenland • Kies voor een erkende opvang. • Pas op voor broodfokkers. • Check altijd meer dan een mooie website. • Houd rekening met opnieuw opvoeden van de hond. Katten • Kijk altijd eerst bij een dierenopvang. • Een nestje via-via is een goed alternatief. • Staar je niet blind op een raskat. Zij hebben vaak genetische problemen. • Neem altijd iemand mee met kennis van zaken. • Zorg dat je zeker weet dat een kitten minstens acht weken oud is. Konijnen • Kies altijd voor twee konijnen. • Adopteer uit een (gespecialiseerde) opvang. Vogels • Adopteer uit een (gespecialiseerde) opvang. • Realiseer je dat vogels geluidsoverlast kunnen geven. oud zijn. Tot die tijd moeten ze echt bij hun moeder blijven! Gespecialiseerde opvangen Konijnen kun je, behalve in asielen, ook aanschaffen bij gespecialiseerde opvangcentra of bij hobbyfokkers via een rasclub. Helaas is ook Marktplaats hier weer een populair platform. Nog erger is in onze ogen de dierenspeciaalzaak of het tuincentrum, waar konijnen vaak worden tentoongesteld in kleine (glazen) hokken met weinig hooi, afleiding en schuilmogelijkheden. Dierenwinkels komen in veel gevallen Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 9 #adoptdontshop
Page 10
aan hun dieren via grote fokkerijen en zoals vaker in de dierenindustrie, is groter meestal niet beter. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar bij de gemiddelde dierenspeciaalzaak koop je liever niet het dier zelf, maar enkel de toebehoren. Vogels adopteren Voor vogels kun je op wat minder plekken terecht. In Nederland is het houden van vogels nu eenmaal minder populair dan bijvoorbeeld honden of katten. Vogels worden vaak aangeboden bij reguliere dierenasiels, gespecialiseerde vogelopvangen en hobbykwekers. Maar ook hier zijn weer de dierenspeciaalzaken en Marktplaats van de partij, die we om eerdergenoemde redenen afraden. Kennis van zaken In alle gevallen waar professionele kennis mogelijk ontbreekt, raden we aan iemand mee te nemen die verstand van zaken heeft. Natuurlijk komt het voor dat een medische aandoening niet zichtbaar was, of ontstaat deze later. Maar door zo goed mogelijk op te letten bij aankoop, heb je er in ieder geval alles aan gedaan om eventuele problemen zo vroeg mogelijk op te merken. Kostenplaatje Naast alle bovengenoemde afwegingen bij het aanschaffen van een huisdier is ook het maken van een realistisch kostenplaatje essentieel, want met de aanschafkosten ben je er nog niet. Denk ook aan voeding, speeltjes, dierenartskosten, medicatie, wormen- en vlooienkuren, cursussen of verzekeringen. Heb je al deze punten afgetikt? Dan kunnen we je met zekerheid zeggen dat je goed bent voorbereid. De zoektocht naar jouw nieuwe maatje bij een fijn adoptie- of verkoopadres kan beginnen! Op zoek naar meer informatie? Bekijk ook eens www.licg.nl In de volgende editie: Hoe introduceer je je nieuwe huisdier in jouw leven? 10 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Hoe is het nu met… Lana & Ricky Alweer 10 jaar geleden kwam er op een avond een hoogzwangere Spaanse zwerfhond binnen. Diezelfde nacht beviel ze van 5 prachtige pups. Moeder was erg beschermend tegenover haar kinderen en niet iedereen kon zomaar bij haar op kraamvisite. Babyfoto van Ricky Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 11 De pups groeiden voorspoedig op, qua karakter net zo pittig als moeders. Er waren niet veel geïnteresseerden toen ze oud genoeg waren voor plaatsing. Maar gelukkig had een van de vrijwilligers haar oog laten vallen op een reutje, Enrique. Ze was net met pensioen en wilde nog graag één keer een pup. Deze pup, nu Ricky genaamd, en de vrijwilligster bleken een gouden match. Ze hebben heel wat leuke trainingen gedaan. Laatst kwam Ricky hier om wat nieuwe spelletjes uit te proberen. Wat vond hij het leuk en wat deed hij het supergoed. Heel leuk om hem weer te ontmoeten. Voor pup Lucia kregen we ook niet de juiste respons. Ik wist dat een kennis van mij “hondloos” was na het overlijden van hun Rottweiler. Gebeld en ja hoor, ze wilden graag kennis komen maken. Zien is toch vaak verliefd worden en zo ging Lucia voortaan door het leven als Lana. Geregeld komt ze mee als haar baasje haar eten komt kopen waarbij ze kwispelend bij iedereen een knuffel komt halen. En elk jaar met de jaarwisseling komt ze graag hier logeren. Twee fantastische honden bij fantastische baasjes. Babyfoto van Lana Lana Ricky
Page 12
Mensenwerk Door Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Vrijwilliger Karien Karien is al lang vrijwilliger van Stevenshage, vanaf 2000 of 2001, daar komen we niet helemaal uit. In die lange tijd heeft ze niet alleen katten en honden verzorgd, maar schreef ze ook voor de Beestenbende. Begin 2021 liet ze weten daarmee te willen stoppen. Geen afscheid dus, maar wel een moment om even bij stil te staan. Hoi Karien, hoe ben je ooit bij Stevenshage terecht gekomen? Dat is erg lang geleden, maar ik herinner me dat ik tijdens een vrijwilligersmarkt in Leiden kennis maakte met enthousiaste medewerkers van het asiel. Ik had in die tijd een zittend beroep en wilde graag meer bewegen. Natuurlijk was ik ook dol op dieren, toen ik nog op school zat in Ede liet ik al wel eens honden uit voor het asiel daar. De eerste die ik uitliet was broodmager, had erge diarree en was doodsbang voor knallen, dat weet ik nog goed. Hoe zag het asiel er destijds uit? Kort na de eerste kennismaking begon ik op de kattenafdeling. Die was toen kleiner dan nu, met maar twee hallen 12 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 (nu zijn het er drie). Die waren wel altijd goed bezet volgens mij. Er liepen vooral in de ochtenden meer mensen rond, vrijwilligers, stagiaires en mensen die een dagbesteding zochten. Omdat er soms niet genoeg te doen was, ging ik ’s middags honden uitlaten. Toen ik zelf geen betaald werk had kwam ik juist weer ’s ochtends, zo hield ik mijn dagritme vast. Op dit moment kom ik tweemaal ’s middags en tweemaal ’s ochtends, voor een groot deel om Jaimy uit te laten. Jaimy is een Mechelse herder met gebruiksaanwijzing, die door vaste mensen wordt uitgelaten. Dat geeft haar houvast. Hoe ervaar jij de band met Jaimy? Voor mij is het leuk om een intensieve band met een hond als Jaimy op te bouwen, maar ik loop ook graag met andere honden hoor. Juist de afwisseling spreekt me aan. Jaimy is een slimme hond, die het je tijdens het wandelen knap lastig kan maken. Zo heb ik regelmatig op straat met haar moeten onderhandelen over de lijn, van wie is die lijn precies? Zij probeert de controle te nemen, en het is aan mij om haar rustig duidelijk te maken dat ik de baas ben en blijf. Voor mij is dat echt een uitdaging, want ik kan best nerveus worden. Maar ik leer veel van hondenverzorgster Marianne die me tips geeft en met me oefent. Ik leer dus veel van Jaimy, maar ik lach ook erg om haar, ze is echt grappig. Bijvoorbeeld als ze ‘s middags samen met husky Conan op het bos mag raggen. Ze stormt dan op hem af in een poging eens flink op hem in te beuken, maar hij is haar met zijn wendbare lijf telkens te slim af. Ze blijft proberen, rent echt de poten uit haar lijf. Heb je zelf een hond of kat? Jazeker, onze Kobus komt uit een grote groep katten die in 2014 in het asiel terecht kwam. Eigenlijk wilde ik een hond, en zocht daar alvast een kat bij. Alleen is die hond er nooit van gekomen. De eerste dag dat Kobus de tuin aan het verkennen was, besloot de buurkat hem onverwacht vanaf de muur te bespringen. Arme Kobus schrok zó erg dat hij het kattenluik kapot rende, en zich rillend op de wasmachine verschanste. Hij kwam er de hele dag niet meer vandaan. Sindsdien is de buurkat wel zijn beste vriend, ze roepen elkaar als ze op pad willen gaan of willen stoeien. Je neemt na 12 jaar afscheid van de Beestenbende. Hoe kijk je op die periode terug? Ooit ben ik de redactie ingerold, ik denk dat ik wel eens kopij inleverde via de brievenbus die toen in de hal hing. Ik schrijf graag en ik was nieuwsgierig naar wat er zich achter de schermen van het asiel allemaal afspeelde. Als redacteur zoek je dat uit, en ga je op zoek naar verhalen over het asiel en de mensen die er rondlopen. De laatste jaren is de Beestenbende er wel op vooruit gegaan, qua uiterlijk, maar ook in kwaliteit van de artikelen en de organisatie van totstandkoming. En duurzaamheid is ook voor de Beestenbende een thema geworden. Voelt u zich bij Stevenshage betrokken en zou u ook wel voor de Beestenbende willen schrijven? Laat het ons weten via: beestenbende@dierenasielleiden.nl Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 13
Page 14
Baasje gevonden! Grasparkiet Petit De laatste jaren vangen we meer en meer vogels op bij Stevenshage. Alle soorten, kleuren en maten zijn welkom zolang het huisdieren zijn en geen wilde vogels. Herplaatsen doen we natuurlijk ook! ‘Huis-vogels’ zijn over het algemeen sociale dieren, daarom zorgen we ervoor dat ze altijd bij soortgenoten komen te wonen. Het is leuk om terug te horen hoe zo’n introductie is verlopen. 14 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Beste team van Dierentehuis Stevenshage, Afgelopen zaterdag heb ik bij jullie de parkiet Petit opgehaald. Nu ze hier een paar dagen bij onze oude parkiet zit, leek het me leuk een update te sturen over hoe het haar hier vergaat. Onze oude parkiet Gregor moet nog steeds erg wennen aan haar gezelschap, maar is nooit agressief tegen haar geweest. Hij wil wel dat ze gepaste afstand bewaart en geeft zijn grenzen duidelijk aan, maar laat haar steeds een beetje dichterbij komen. Gister zaten ze voor het eerst vrij dicht naast elkaar op een stokje, en dat wel een kwartier lang. Petit is zeer enthousiast over onze parkiet en wil het tempo eigenlijk wat opvoeren, maar respecteert onze oude mopperkont. Sinds vandaag begint ze ook met speeltjes te spelen en dingen als snoepstaven te slopen, waardoor ik het idee heb dat ze zich al aardig op haar gemak voelt. Ze reageert ook leuk op onze zebravinken. Al met al is het naar mijn idee een geslaagde koppeling, die met de tijd nog geslaagder zal worden. Onze oude Gregor is ook aardig opgeleefd door haar aanwezigheid, en daar deden we het voor. Met vriendelijke groet, Femke Dieren Wensen Om uw donaties min of meer ‘contactloos’ in ontvangst te kunnen nemen, hebben we bij onze voordeur een mand neergezet waar u de spullen in kunt plaatsen. Wij nemen ze dan later mee naar binnen. We kunnen helaas niet altijd persoonlijk dankjewel zeggen maar we zijn er nog net zo blij mee als altijd. Als dank voor uw donatie hebben we oude jaargangen Beestenbende voor u klaarliggen. Neemt u gerust een stapeltje mee, zodat u ook andere mensen over ons werk kunt inlichten! Onze agapornissen zijn echte slopers, daar zijn het nou eenmaal kromsnavels voor…het betekent wel dat het einde van onze voorraad verantwoord vogelspeelgoed (hout, wilgentenen, touw) in zicht komt. Mocht u onze vogels een verzetje gunnen, dan heel graag! Onlangs kwamen we erachter dat onze asielkatten dól zijn op Ferribiella Lollipops. Kauwstokjes met matatabi, een plantje dat katten onweerstaanbaar vinden. Ze kosten €6,50 per stuk...wie helpt onze katten aan een ontspannende lolly? Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 15
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw Beesten No 2 Zomer 2019 e E Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Zomer 2019 | Nummer 2 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! S E t G r e e k - N D E i r e n t e h u i i e s L S T V S H A d e n Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 18
offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing Onze zorg gaat verder dan alleen drukwerk! De Bink Rooseveltstraat 3 2321 BK Leiden 071 531 10 21 info@bink.nl www.bink.nl 18 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Baasje gevonden! Singha, nu: Duke Kater Singha werd afgestaan omdat hij nogal pittig uit de hoek kon komen. Hij zat maar liefst 407 dagen bij Stevenshage. Aurora had al eerder asielkat Rufus een nieuw thuis gegeven, maar moest helaas na drie jaar afscheid van hem nemen. Ook Rufus had een gebruiksaanwijzing toen hij in huis kwam, maar hij ontpopte zich tot een voorbeeldige huisgenoot die graag deelnam aan de online yogalessen die Aurora geeft.* Daarom durfden Aurora en Tristan nu ook het avontuur met Singha aan te gaan. Toch was het natuurlijk best spannend, niet in de laatste plaats voor Singha (inmiddels omgedoopt tot Duke) maar ook die veroverde al snel een plekje in hun hart én op de yoga mat. Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 19 “Hoi lieve Stevenshage-toppers, een kleine update. Het gaat ontzettend goed! Duke heeft zijn eerste stapjes in de tuin gezet en vindt het erg leuk! Hoewel het kattenluik spannend blijft: bij het naar binnen en buiten gaan vliegt hij er nog als een raket doorheen. Hij komt veel met ons knuffelen, spelen en slaapt ook ‘s nachts geregeld bij ons op bed. We hebben nog geen agressie bij hem gezien, na 2,5 week heeft hij alleen kopjes en geen klappen uitgedeeld!” Hartelijke groeten, Aurora en Tristan
Page 20
Blog: Intussen in het asiel Door Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Team Stevenshage In onze blogs komen regelmatig namen van collega’s langs. Tijd voor een voorstelronde, op volgorde van lengte van staat van dienst. blog Saai is het daarna voor Conny niet meer geweest. Loetje, 8 jaar oud, heeft als grootste hobby’s rennen, wandelen en spelen. En katten jagen, maar daar hebben we het verder niet over… blog Hondenverzorgster Marianne Marianne is al meer dan 30 jaar met hart en ziel verknocht aan de asieldieren, in vaste dienst sinds 2003. Clown kater Qimuq houdt haar bezig met zijn streken en heeft zelfs zijn eigen Instagram account om daarvan verslag te doen (@qimuq). Honden Lanzo en Norah (13 en 14 jaar) mogen we inmidAsielbeheerder Nicolette Sinds 1997 vrijwilligster, sinds 2003 in dienst, sinds 2013 beheerder. Baasje van Kroatische kruising Kiki (11 jaar, wat grijs om de snuit), Standaardpoedel Trip (8 jaar) en Europese korthaar kater Aslan. dels ruim tot de senioren rekenen. Kattenverzorgster Conny Conny zwaait sinds 1997 de scepter bij de pensionkatten. Een jaar geleden moest ze afscheid nemen van haar Perzische kat Miezelien op de respectabele leeftijd van 19 jaar. Omdat het zonder dieren toch maar saai is, deed eind mei hond Loetje haar intrede. 20 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 b bl b bl blog blog blog blog Plaatsvervangend beheerder Sylvia Syl, plaatsvervangend beheerder & pensionkatten & ‘overige’ dieren & van alles en nog wat. Vrijwilligster sinds 1999, in vaste dienst sinds 2000. Golden retriever Teun, haar steun en toeverlaat, wijkt geen moment van haar zijde. Tenzij er een moddersloot lonkt. Dan wijkt hij heel even om zich daarna te komen afdrogen aan de dichtstbijzijnde spijkerbroek. De fotogenieke Teun is tevens zeer geliefd bij het pr-team van Stevenshage. Hondenverzorgster Annika Annika is verzorgster van de honden, konijnen, knaagdieren en vogels. In 2006 bij ‘Stevenshage’ gestart als stagiair, gebleven als vrijwilligster en zaterdaghulp en in 2010 in dienst gekomen. In mei 2017 werd ze moeder van een prachtige zoon, Samuël, ook wel ‘het jongste lid van team Stevenshage’ genoemd. Recentelijk nam ze noodgedwongen afscheid van wat? Ta-mas-kan, een nieuw hondenras met o.a. husky en Duitse herder-genen afgeblust met een klein scheutje echte wolf) die dagelijks meekomen naar het werk. Conan staat in de groep nog steeds bekend als ‘de pup’ maar is intussen al 2 jaar oud. haar geliefde hond Aybo, die na een stage op Aruba met Annika mee terugvloog naar Nederland. Nu doet haar kat Pilar samen met Samuël en de asielhonden en konijnen en vogels hun best om Annika lekker bezig te houden. Kattenverzorgster Marlies Marlies, als enige zonder “begonnen als vrijwilliger/ stagiair” labeltje maar in 2008 van buitenaf aangenomen. Hoewel haar kater Amstel een dagje ouder aan het worden is, heeft hij nog steeds niet zijn hele repertoire aan kwajongensstreken opgebruikt. Hij mag graag een avondwandeling maken samen met Marlies en legt als dank voor haar goede zorg af en toe een kikker onder haar bed. Kattenverzorgster Eline Eline begon als stagiair in 2010, als invalkracht in 2011, 2012 en 2016 en is sinds 2017 in vaste dienst. Ze is kattenverzorgster en vindt – zoals ons hele team – alle dieren leuk en kan op alle afdelingen probleemloos meedraaien. Zelf heeft ze twee konijnen en twee honden. Jessie de husky en Conan de Tamaskan (een Ruggegraat van Stevenshage Ziehier Team Stevenshage. Samen kennen we alle dieren, structureren het dagelijkse asielwerk, sturen vrijwilligers en stagiairs in de goede richting en koppelen de juiste dieren aan de juiste mensen. Allemaal gaan we (bijna) elke dag met plezier naar ons werk en allemaal blijven we constant op zoek om het elke dag weer nét iets beter te doen dan de dag ervoor. Een team om trots op te zijn! blog Elke week een nieuw verhaal Elke week leest u op www.dierenasielleiden.nl een nieuwe update uit het asiel in ons blog ‘Intussen in het asiel‘. Ga naar de website en lees alle verhalen tot nu toe terug! Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 21
Page 22
Dieren Danken Wat geweldig om te merken dat dierenvrienden ook dit jaar aan onze asieldieren dachten tijdens de feestdagen. En daarbij ook de mensen van Stevenshage niet vergaten! Dierenarts Marie-José Verruijt van Dierenkliniek Leiden Stevenshof kwam een donatie brengen namens haar klanten. Een aantal van hen had de spaarpunten van de klantenkaart gedoneerd. In 2020 was de opbrengst hiervan bestemd voor Stevenshage. Marie-José en haar klanten bedanken we hiervoor hartelijk! Dhr. en mevr. Devilee kwamen een enorme stapel honden- en kattenvoer brengen met Kerst. Asielhondje Mylo en hondenverzorgster Annika namen het graag in ontvangst. Wim en Jan zijn de buurmannen van vrijwilligster Petra. Zij hebben een collectebus van ons in huis en zijn met de feestdagen eens flink bij familie, vrienden en buren gaan collecteren. De bus zat propvol met bijna driehonderd euro! Hartelijk dank aan Wim en Jan (en aan tussenpersoon Petra natuurlijk). Het is bijna een traditie te noemen: rond de Kerst komt mevr. Van der Zeeuw het jaarlijkse bedrag voor haar kattenadoptiehok Marie-José Verruijt Dh.r en mevr. Devilee doneren. En omdat ze niet met lege handen wil aankomen, neemt ze altijd 'iets' mee. Gelukkig hadden we een grote kerstboom staan, zodat alle cadeaus er nét onder pasten. Joseline bracht voor de mensen een paar kerststollen langs met een lief kaartje erbij. Ze waren heerlijk! Monique is wat je met recht een creatief mens kunt noemen. Ze schildert, knutselt, breit, haakt, te veel om op te noemen. In december bracht ze een aantal warme mutsen voor de vrijwilligers, een mooie donatie (opbrengst zelfgemaakte schilderijen) en twee schilderijen die we mogen veilen. Dankjewel Monique! Via asieldierenvriendin Helma kregen we een gift uit de nalatenschap van de geliefde Leidse auteur Maarten Biesheuvel. We ontvingen enkele duizenden euro’s om te besteden aan de asieldieren. Daar waren we even stil van. Maarten en Eva Biesheuvel waren grote dierenvrienden en we zijn vereerd dat we hun nagedachtenis op deze manier eer aan mogen doen. De begeleiders en kinderen van Zorgboerderij Swaenensteyn in Hazerswoude hielden mevr. Van der Zeeuw Joseline 22 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Monique Zorgboerderij Swaenensteyn Happy Critters een inzamelingsactie voor het asiel. Onlangs kwamen ze het brengen. Een hele kar vól met dekens, mandjes, voer, snacks, te veel om op te noemen. Een hele goede actie van de mensen van Swaenensteyn! ‘Onze’ fotograaf Maud werkt sinds kort bij dierenwinkel Happy Critters in Den Haag. Van de eigenaar mag ze voer en spullen die niet meer verkocht kunnen worden (aan de datum, uit het assortiment, verpakking beschadigd) meenemen naar Stevenshage. Maud was natuurlijk altijd al een welkome gast bij onze dieren (wie wil er nu niet zo’n schitterend portret van zichzelf) maar nu helemaal! En met heel hartelijke dank aan haar werkgever, natuurlijk. Samen met collega Teun mocht ik een kerstpakket openmaken. De gulle gever had dit van zijn werkgever gekregen maar vond dat de mensen in het asiel ook een pakket verdienden en kwam het de dag voor Kerst brengen. Zijn Kerstpakket naam hoefde niet in de Beestenbende, maar toch willen we hem heel graag bedanken voor deze attentie! Zussen Mara (10 jaar) en Carice (8 jaar) en hun buurjongens Lars en Kurt (11 jaar) hadden met verkoop van oude kinderboeken en Donald Ducks 52 euro opgehaald langs de deuren in de buurt. Dat geld kwamen ze onlangs overhandigen. Namens de asieldieren heel veel dank, jullie zijn nu al grote dierenvrienden! Nick en Mia van Panic Fashion in de Stevensbloem steunen het asiel al járen. Ze hebben ook al vier Stevenshage katten geadopteerd in de loop der jaren. Per februari stopten ze met hun modespeciaalzaak. Hun laatste officiële daad was het veilen van de Panic Beer, die vele jaren in hun winkel stond. De opbrengst was voor de asieldieren, samen met het laatste tasjesgeld. Heel hartelijk dank Nick en Mia en het ga jullie goed in de toekomst! Mara, Carice, Lars en Kurt Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 23
Page 24
Baasje gevonden Beagle Lot Beagle pup Lot werd in januari via ons asiel herplaatst. Het viel nog niet mee om een keuze te maken uit de letterlijk meer dan tientallen liefhebbers. Na plaatsing – het is toch altijd even spannend –kregen we een mail met deze collage en ja, soms zegt een foto meer dan duizend woorden! 24 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Baasje gezocht Honden Bij ons in het asiel verblijven geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Wilt u kennismaken met een specifieke hond? Mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Jaimy: al 2,5 jaar mogen wij genieten van haar vrolijkheid, kwajongensstreken maar vooral haar hoge knuffelgehalte. Maar wat zouden we haar graag willen uitzwaaien zodat ze een mooie toekomst heeft bij haar eigen baasje. Voor Jaimy zoeken wij iemand die graag een gezelschapshond om zich heen wil hebben die mee kan helpen met klusjes rondom het huis. Wie woont er ergens buitenaf, zoekt een waakhond maar bovenal een supergezellige, aanhankelijke hond, laat het ons weten. Diablo: voor deze prachtige hond zoeken wij al bijna een jaar naar de perfecte baas. Helaas is dat nog niet gelukt omdat mensen zich vergissen in de kracht van deze hond, de impact die zo’n hond op de maatschappij heeft, het niet mee kunnen nemen naar het buitenland voor vakanties, de onrust die kinderen bij hem veroorzaken en zijn slimheid waarbij wel ervaring in hondengedrag wordt vereist. Denkt u dat deze hond wel bij u past, laat het ons weten. Bruno: is een groot blij kind van 2,5 jaar oud. Hij is gek op mensen, buiten is hij soms een held op sokken. Zoekt een baasje met duidelijke regels, al wil hij deze nog wel eens aan zijn laars lappen. Het liefste heeft Bruno al zijn schaapjes bij elkaar, dan is hij op zijn best. Diesel: ondanks dat hij al bijna 12 jaar is, was zijn energie niveau toch echt nog te hoog voor zijn oude baasje. Diesel is nog lang niet klaar om achter de geraniums te zetten. Echt speels is hij niet, maar kan wandelen als de beste. Diesel is op zoek naar een nieuw maatje waarmee hij samen in de fauteuil kan relaxen na een lekkere wandeling door het park. Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 25
Page 26
Baasje gezocht Katten We werken uitsluitend op afspraak. Wilt u kennismaken met een van onze asielkatten, neemt u dan eerst even contact op per mail of telefonisch. Graag geven we u alle beschikbare informatie en helpen we u om een kat te vinden die helemaal bij u past. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl Frits (4 jaar) is een Oosters aandoende, atletische, speelse cyperse kater. Hij vindt onverwachte dingen soms spannend en kan kattig reageren door bijvoorbeeld in je benen te gaan hangen. De laatste tijd is hij stabieler geworden en zoekt graag het gezelschap van de mens, ook buiten etenstijd. Zolang je het initiatief maar aan Frits overlaat, kan hij prima fungeren als nekwarmer. Mia (3 jaar) is een leuk maar pittig lapje (zomaar oppakken? even knuffelen? dacht het niet…) en onze langstzittende asielpoes. Ze heeft huidproblemen, krijgt daarvoor een streng dieet en moet desondanks nog wel eens bij een dierenarts langs. Het leuke van Mia is dat ze heel leergierig en slim is. De moeilijkste kattenpuzzels hebben totaal geen geheimen meer voor haar. Ze is altijd in voor een nieuwe uitdaging. Een creatieve geest is daarom een must voor haar nieuwe baas, je moet haar altijd nét een stapje voor blijven. Andere katten vindt ze maar niks. Vanwege haar allergie zoeken we voor haar een thuis met een afgesloten tuin. Nala (5 jaar) is een lief en knuffelig poesje. Een heerlijke meid en ook echt een favorietje bij onze vrijwilligers. Ze is wat stressgevoelig en heeft daardoor een kwetsbare blaas. Het heeft even geduurd maar inmiddels is ze helemaal gezond verklaard. Zolang ze in een rustige en voorspelbare omgeving leeft, gaat het helemaal goed komen. 26 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Pierik is een fraaie kater van 7 jaar oud. In en in tevreden met zijn gemoedelijke leventje bij een wat oudere heer. Totdat zijn baasje echt niet meer voor hem kon zorgen en Pierik noodgedwongen naar het asiel moest. Pierik's wereld stond volledig op zijn kop. Langzamerhand begint hij in te zien dat er nog meer mogelijkheden zijn om te verkennen. Om hem daarbij te helpen, zoeken we voor hem een plek waar hij lekker naar buiten kan en géén honden/katten/kinderen om zich heen hoeft te hebben. Gewoon een fijn baasje om een nieuw ritme mee op te bouwen. Janita is nog een jong ding maar oh oh oh wat hebben we ons zorgen om haar gemaakt. Bij binnenkomst was er duidelijk iets heel pijnlijk mis met een voorpoot en uiteindelijk moest de dierenarts die amputeren. Desondanks leek ze nog veel last te hebben van (zenuw) pijn en mochten we haar niet eens meer aanraken. De revalidatie ging langzaam bergopwaarts en nu is Janita klaar voor een nieuw thuis. Ze is schrikkerig (niet vreemd natuurlijk) maar vindt mensen wel steeds leuker worden Borre is een jaar of 3 en had wel even wat tijd nodig om ons toe te laten tot zijn vriendenkring, maar inmiddels maakt hij elke dag weer meer vrienden. Hij wil nu graag knuffelen en wordt steeds liever. Heerlijk om die verandering te zien. Bij geluiden schrikt hij nog wel eens, maar hij wordt steeds stoerder. Dat mag natuurlijk ook wel met zijn grote verschijning. Liez (2 jaar) Onzeker ventje dat erg moet wennen aan het asielleven. Net zoals bij Borre zien we bij Liez steeds meer vooruitgang. Alleen is Liez er nog niet aan toe om zich door ons te laten aanraken. Wel verwachten wij dat hij deze stap nog wel gaat maken en bestaat de kans dat terwijl u dit stukje leest, Liez heerlijk ontspannen bij ons ligt te knuffelen. U mag altijd bellen of mailen om te vragen hoe het met Liez gaat. Niels (12 jaar) Als er iemand een kameraadje zoekt dan heb je aan Niels een hele goede. Hij is graag bij de mens in de buurt, geniet van aandacht en kan hele verhalen vertellen. Maar luisteren naar jouw verhalen kan hij ook heel goed. Vooral als je hem tegelijkertijd lekker knuffelt. Hij ziet wel de voordelen dat mensen nu veel thuis moeten blijven, vele uren samen op de bank hangen klinkt hem als muziek in de oren. Krijgt bloedverdunners vanwege een hartafwijking, maar maakt zichzelf hier totaal niet druk over en is nog erg actief. Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 27
Page 28
Baasje gezocht Vogels Alle vogelsoorten die we hebben zitten zijn groepsdieren. Ook bij ons zitten ze bij elkaar in groepen of koppels. Voor het plaatsen betekent dit dat ze minimaal per 2 geplaatst worden of dat ze bij een soortgenoot moeten gaan wonen. Ze zijn niet handtam. De vogels zitten bij ons binnen dus als ze naar buitenvolière zouden verhuizen, kan dat pas in het voorjaar. Er zitten op dit moment in ons asiel (kijk op onze website voor het actuele aanbod): 9 agapornissen, waarvan een koppeltje Fischeri’s, Skippy & Scotty. Zij zijn heel lief tegen elkaar maar fel tegen andere agapornissen en kunnen dus het beste met z'n tweeën wonen. Verder hebben we drie echtparen die samen een volière delen maar ook per koppel uitgeplaatst kunnen worden. Eenling Camilo kan niet bij de andere koppeltjes – dat wordt een bloedbad – maar wil heel graag aan een nieuwe partner beginnen. 3 splendid parkieten, Barry, Robin & Maurice. Barry en Robin zijn een koppel. Maurice wil graag een eigen relatie beginnen. 3 kanaries, twee mannen en een vrouw, Grumpy. Ze deelt graag de lakens uit en is al een keer teruggekomen omdat ze vond dat al het voer van haar is. Met Sleepy en Bashful gaat het goed, zolang ze maar naar haar luisteren (en er voldoende voerplaatsen zijn). 28 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Baasje gezocht Konijnen Er zitten altijd wel konijnen bij Stevenshage. Voor meer informatie over de beschikbare konijnen, kunt u ons altijd bellen of mailen. Kennismaken of koppelen (als u al een konijn heeft) gaat uitsluitend op afspraak. Kijk op onze website voor een actueel overzicht: www.dierenasielleiden.nl Twoface Dit is ons bijdehandje Twoface, een knappe, gecastreerde jongen van 10 maanden oud. Hij is samen met zijn broer afgestaan vanwege ruimtegebrek. Zijn broer is inmiddels al herplaatst, nu Twoface nog. Hij doet naar andere konijnen stoer en pikt het niet altijd als hij op zijn plek gezet wordt. Een wat oudere, stabiele dame zou goed voor hem zijn. Hij heeft ook sterk de behoefte om zijn energie kwijt te kunnen. In het hok kan dat niet altijd zo goed en daardoor kan hij soms wat chagrijnig reageren. Een grote tuin zou voor hem ideaal zijn, wat uitdagende denkspelletjes en een zandbak om in te graven maken het feest dan compleet. Twoface is een lief en intelligent konijn. Wat wil een baasje nog meer? Mansi Dit is onze knappe Mansi, zijn naam betekent ‘geplukte bloem’. Kijk maar naar zijn punkkapsel. Mansi is een zachtaardig en ietwat verlegen konijntje. Als we voor zijn hok staan, komt hij altijd even hallo zeggen. Het is een nieuwsgierig manneke maar hij houdt niet van aaien en oppakken. Hij kan dat met veel geduld wellicht nog leren. Voor Mansi zoeken wij een rustig huishouden waar hij lekker konijn mag zijn. Op 2 februari is hij gecastreerd en kan nu dus lekker bij een leuk meisje geplaatst worden. We denken dat Mansi een jongvolwassen konijn is. Onze konijnen verblijven buiten. Dat betekent dat ze zowel buiten als binnen geplaatst kunnen worden. Als ze binnenshuis gaan wonen, zullen ze wel meteen in de rui gaan. Wen ze langzaam aan de lekkere warme verwarming. Vergelijkbaar met uzelf naast de verwarming met uw sjaal, muts en winterjas nog aan. Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 29
Page 30
Tarieven Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van € 100 of meer. Plaatsingstarieven Hond € 150 Kat Konijn Cavia € 95 € 25 / € 45 (man gecastreerd) € 20 / € 40 (man gecastreerd) Overig vanaf € 10 Afstandstarieven Eventuele bijkomende kosten: chippen, enten en overige medische kosten. Hond € 65 Kat € 50 Overig € 25 Pensiontarieven per dag Hond € 14,50 (tot 10 kg) € 16,50 (vanaf 10 kg) Kat Vogel € 10,35 / €11,35 (diabetes) € 5,10 (1-2 vogels per kooi) € 6,10 (3-4 vogels per kooi) Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2021 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 34e jaargang, nummer 1 Voorjaar 2021 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2000 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Nicolette Bloemendaal, Laura Lancée, Cindy van de Ven, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Beeld Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Beestenbende Voorjaar 2021 | Nummer 1 | 31

Beestenbende Winter 2020


Page 2
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 – 16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Wij werken momenteel alleen op afspraak. 2 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 De strip Dierenmensen wordt voor Dierentehuis Stevenshage getekend door Leids cartoonist Maarten Wolterink. d Dierenzorg in coronatijd Stevenshage Nieuws Open Asielweek Online Hoe is het nu met… Bep & Toos Nieuwjaarsquiz Achter de schermen - Ashley North Kerstkaarten Dieren Wensen Baasje gevonden! Mensenwerk: Vrijwilliger Elizabeth Dieren Danken Baasje gezocht: Honden Baasje gezocht: Katten Baasje gezocht: Vogels Baasje gezocht: Konijnen Tarieven Belangrijke telefoonnummers 5 6 8 10 11 12 14 15 19 20 22 24 26 27 28 30 30 30 Inhoud d 6 12 20 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Colofon 31 22 Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 3
Page 4
a a 4 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 a Welkom Dierenzorg in coronatijd a Wat een jaar hebben we achter de rug. In een mum van tijd was alles radicaal anders. Toch bleek ook nu dat het leven gewoon doorging en leerden we allemaal – graag of niet – om te gaan met alle maatregelen: afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen en afzien van sociale bijeenkomsten. Feestdagen Ook de komende feestdagen zullen er ongetwijfeld anders uitzien dan we gewend zijn, maar een feest van licht vieren kan ook anders. Brand een kaarsje, bedenk waar je dankbaar voor kunt zijn, wees lief voor elkaar, hou contact met dierbaren, stuur iemand een kaartje* of laat mensen op een andere manier weten dat je aan hen denkt. Financieel dieptepunt Voor Stevenshage was 2020 in financieel opzicht een rampzalig jaar waarin de pensioninkomsten daalden tot een historisch dieptepunt. Gelukkig konden we onze belangrijkste taak, dieren opvangen, verzorgen en herplaatsen, onverminderd voortzetten. Dat levert weliswaar niet veel euro’s op, maar wel blije mensen en gelukkige dieren. Mocht u ons een klein beetje willen steunen met een financiële bijdrage, dan zijn we daar natuurlijk heel dankbaar voor! Nieuwjaarswensen Voor 2021 wensen de dieren en wij dat iedereen begrip voor elkaar zal tonen, liefdevol met elkaar zal omgaan en goed voor zichzelf blijft zorgen. En uiteraard wensen we voor iedereen en onszelf minder chaos en verwarring en een goede gezondheid. Wij blijven hoe dan ook voor alle dieren bij Stevenshage zorgen. Tot volgend jaar! * Onze kerstkaarten met asieldieren zijn te bestellen via onze website: www.dierenasielleiden.nl Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 5
Page 6
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage (bij de katten dragen we ze niet) eigenlijk niet verblikken of verblozen van die dingen. Kennelijk zijn ze wel een beetje gewend dat we soms rare dingen doen… Vuurwerk? Nu even niet Toen we de laatste hand legden aan deze Beestenbende, besloot het kabinet dat de komende jaarwisseling vuurwerkvrij wordt. En hoezeer we iedereen zijn en haar pretje ook gunnen, wij hebben echt wel zachtjes gejuicht toen we dit hoorden. Aan elke discussie zitten twee kanten, dat realiseCorona - alweer of nog steeds Na de aanvankelijke verbetering van de besmettingen, zijn we inmiddels weer terug in een gedeeltelijke lockdown. Al enigszins gewend aan alle maatregelen, schakelden we dit keer vrij soepel over. Wel nieuw waren de mondkapjes en ook dat went. Het viel ons mee dat de asielhonden ren we ons maar al te goed. U zult het ons vergeven dat wij in dit geval alleen onze eigen kant bezien en blij zijn vanwege minder angstige dieren, minder aanslag op het milieu en een betere nachtrust. Bliksem In september kregen we een poesje binnen dat verlamd was aan haar achterpoten. Bliksem heette ze. Ze sleepte zich voort aan haar voorpoten terwijl haar achterpoten er een beetje achteraan zwabberden. Het leek op een trauma, vastgezeten in een 6 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 kiepraam misschien, of een nare val gemaakt? Toch was ze niet helemaal verlamd, want zolang ze haar aandacht bij haar achterpoten had, kon ze wel staan en een paar stappen lopen. Na aanvankelijke twijfel of ze wel controle had over haar sluitspieren, bleek ze keurig zindelijk. Bliksem zelf zag het probleem niet zo. Ze was vrolijk en levenslustig. Omdat we alle asieldieren graag alle kansen geven, begonnen we een oefenprogramma. Rustig lopen met aandacht, intussen ondersteund met een handdoek onder de buik, lopen op een stroeve ondergrond en sinds kort ook fysiotherapie. Massage, bewegingstherapie en zelfs hydrotherapie in de aquatrainer! Onze dappere Bliksem vond het geen probleem om een nat pak te halen bij fysiotherapeute Eva van der Burgt van Anicura Dierenkliniek Rijngeest, want het levert lekkere snacks op. Langzaam maar zeker gaat Bliksem vooruit. Misschien zal ze nooit helemaal 100% genezen, maar een leuk en rijk kattenleven gaat ze zeker tegemoet. Hondenkennel in de revisie Intussen zitten we niet stil. Zeven jaar geleden, toen we ons asielgebouw vernieuwden, was er geen ruimte om ook de hondenkennel ‘aan te pakken’. Letterlijk, omdat we al met alle mensen en dieren hutjemutje zaten in onze tijdelijke behuizing en figuurlijk omdat al het beschikbare geld besteed was aan de verbouwing van het hoofdgebouw. Inmiddels hebben we weer wat kunnen sparen en zijn we bezig met plannen voor het moderniseren van de kennel. De nadruk komt daarbij te liggen op energiezuinig maken en tegelijkertijd het comfort voor de bewoners en gebruikers verhogen. Dus allereerst isoleren en slimmere techniek. We hopen dat het mogelijk zal blijken om daarnaast een nieuwe ruimte te realiseren die we kunnen gebruiken om met de honden te trainen. Veel plannen, veel overleg, advies vragen, tekeningen, berekeningen. Allemaal dingen waar je als buitenstaander niet veel van ziet. Maar er wordt aan gewerkt! Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 7
Page 8
Online collecte l Open Asielweek Online Geen live Open Asieldag dit jaar. In plaats daarvan pakten we het ambitieus aan: een Open Asielwéék ging het worden, helemaal online. En dat hebben we geweten… Normaal gesproken vraagt een Open Asieldag veel voorbereiding, maar kunnen we ook een beetje op onze routine navigeren. Dit keer moesten we voor elk onderdeel het wiel uitvinden en was routine ver te zoeken. We hebben er veel van geleerd, veel om gelachen en we hopen dat onze volgers, kijker, likers en donateurs hetzelfde hebben gedaan. De uiteindelijke opbrengst – al was het daar niet alleen om te doen – was een mooie 1600 euro (officieel gepubliceerd als 1590 euro maar vrijwilligster Marry rondde het op de valreep af door spontaan een tientje te doneren…). Hieronder een impressie van de evenementen die we bedachten. 8 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 Online Bake Sale Onze legendarische Bake Sale, maar dan online! Via de webshop kon een zeer gevarieerd – en deels plantaardig – aanbod van heerlijke baksels worden besteld en betaald. Meer dan 50 bestellingen werden op zaterdag 10 oktober op speciaal ingedeelde tijdsloten opgehaald. Livestreams op Facebook Via onze Facebookpagina konden alle dierenliefhebbers live meelopen tijdens het honden uitlaten over ons hondenbos. Ook de trekking van de loterij en de rondleiding door het asiel werden live uitgezonden. l l l l l l Kijk de video’s terug! U kunt alle video’s van de Open Asielweek terugkijken via onze website www.dierenasielleiden.nl. Ga in het menu naar Asiel > Open Asieldag en klik op de poster van de Open Asielweek 2020. Daar vindt u het volledige programma en de links naar alle bijbehorende video’s. Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 9 l Creatief met karton Kartonnen dozen bij het oud papier? Welnee! De asielmedewerkers lieten in video’s zien hoe u daarvan een geweldige kattenmand, krabmeubel of speelgoed voor uw hond of vogel maakt! Trainen met dieren In verschillende video’s lieten professionele hondentrainers en onze kattenverzorgster zien hoe zij de dieren met plezier en respect de leukste dingen leren. Vol met tips voor thuis en…boter-kaas-en-eieren met een kat! Online loterij Via onze webshop werden bijna 100 loten verkocht waarmee dierenliefhebbers kans maakten op onder andere een hondenspeurles, fotoshoot of tekening van hun dier! Asielmedewerker en viervoeter Teun deed live op Facebook de trekking. De loterij leverde bijna 650 euro op!
Page 10
Hoe is het nu met… Bep & Toos Kees en Leonie kwamen drie jaar geleden naar Stevenshage om Toos te adopteren. Nu waren ze op zoek naar er een klein hondje erbij. Ze meldden zich als gegadigden voor kruising dwergpoedel Luna die probleempjes had met zindelijkheid en alleen thuisblijven. Bep en Toos in het bos 10 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 “Goedemorgen allemaal, hier een berichtje van Bep en Toos. Bep is inmiddels alweer drie maanden bij ons (Toos al bijna drie jaar!). Ze doet het hartstikke goed! Ze heeft inmiddels de basiscursus afgemaakt, doet goed haar best en wordt steeds wat zelfverzekerder. Met Toos samen gaat het ook heel goed: ze liggen graag samen in de mand (liefst op de bank) en spelen steeds meer samen. Bep durft buiten ook steeds meer mee te rennen met Toos en rond te scharrelen (in het begin was 3 meter afstand al erg ver...). De lange wandelingen loopt ze zonder problemen mee, bos en duin zijn favoriet. Rollen is ook favoriet want je moet er natuurlijk niet te netjes uitzien. Andere honden zijn wel nog spannend, maar ook dat gaat beter. Haar vriendenboekje wordt steeds groter, ze is vooral gek op de teckel van mijn ouders. Puzzelen gaat ook goed, ze leert steeds meer haar neus te gebruiken, al is het soms wel makkelijker om het door Toos te laten oplossen en snel met de buit vandoor te gaan. Werktijden is ze het nog niet helemaal mee eens, ze vindt 6.00 uur veel te vroeg en slaapt liever uit. Het werk zelf is wel goedgekeurd. De grote hoeveelheid dennenappels en snippers worden zeer gewaardeerd, net als ‘haar personeel’ die dit voor haar meeneemt en dan mee kan spelen. Bij gebrek daaraan neemt ze ook genoegen met een massage of wat lekkers. We zijn dus nog steeds erg blij met Bep en Toos!” Groetjes van Kees, Leonie, Toos en Bep Bep is blij l l l De Grote Stevenshage Nieuwjaarsquiz De Stevenshage Nieuwjaarsduik is inmiddels een traditie geworden. We gaan er echter van uit dat op 1 januari 2021 grootschalige evenementen als Nieuwjaarsduiken nog niet mogelijk zullen zijn. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen Stevenshage Duik te organiseren. Als we helemaal eerlijk zijn, konden we na deze beslissing op diverse plaatsen in het asielgebouw een zucht van opluchting horen. De vraag “wat dan wel” kwam direct daarna aan de orde. Quiz! riep toen iemand. En zo gezegd, zo gedaan. Het wordt een online evenement op Nieuwjaarsdag. Iedereen kan meedoen. Alle vragen hebben betrekking op Stevenshage en dieren. Er zijn geen prijzen te winnen. Behalve eeuwige roem natuurlijk…dus aan de studie iedereen! Hou onze website en social media in de gaten om mee te doen aan de Grote Stevenshage Nieuwjaarsquiz! Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 11
Page 12
Achter de schermen Interview met wethouder Ashley North Door: Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Ashley North (GroenLinks) is wethouder voor duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Hij is onder andere verantwoordelijk voor een leefbaar, duurzaam, bereikbaar en schoon Leiden, en heeft onder meer te maken met vraagstukken rond klimaat, water en biodiversiteit in de stad. Ook dierenwelzijn behoort tot de portefeuille van wethouder North. Huisdieren “Ik ben een echte dierenvriend en ga graag de natuur in. Ik ben opgegroeid met meerdere honden en een echte straatvechter van een kat, Kobus. Tegenwoordig heb ik alleen nog een aquarium met daarin enkele kleurrijke vissen. Ik kies er op dit moment bewust voor om geen andere huisdieren te hebben. Mijn baan is namelijk druk en ik vind het heel belangrijk dat huisdieren genoeg tijd en aandacht krijgen. Ik hecht veel waarde aan hoe mensen omgaan met dieren. Het hebben van een huisdier is een grote verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk dat de wettelijke taken goed worden uitgevoerd. Daaronder valt bijvoorbeeld de opvang van zwerfdieren. En voorlichting aan organisatoren van evenementen met dieren, waarbij het advies is om dit niet te doen. Soms is er overlast door dieren in de openbare ruimte. Daar moeten we op een diervriendelijke manier mee omgaan.” Hondenbeleid In Leiden wonen ongeveer 10.000 honden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid dat de stad schoon en veilig houdt, met zo min mogelijk overlast voor mens en hond. Daarvoor is in 2017 de Nota Hondenbeleid vastgesteld, met maatregelen die gaan over losloopgebieden, uitlaatstroken en afvalbakken voor 12 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 hondenpoep. Wethouder North: “Uit de evaluatie van dit beleid eerder dit jaar blijkt dat de maatregelen voor mens en dier positief hebben uitgepakt. Naar aanleiding van ervaringen in de stad in de afgelopen twee jaar is besloten tot aanpassing van enkele losloopgebieden. Ook zijn er twee nieuwe stukken bijgekomen waar honden vrij kunnen uitrazen.” Vuurwerk Sinds een aantal jaar is een vuurwerkvrije zone ingesteld rondom het dierenasiel en in parken tijdens en rond de jaarwisseling. De gemeente wil hiermee flora en fauna beschermen en voorkomen dat dieren angstig worden, in paniek raken of gewond raken door vuurwerk dat weggegooid wordt en dicht bij hen in de buurt komt. [Ten tijde van dit interview was het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling nog niet afgekondigd. Red.] Stevenshage Wethouder North benadrukt het belang van het Dierentehuis Stevenshage voor de regio in het opvangen en verzorgen van dieren die nergens anders terecht kunnen. “Voor de professionele zorg die geboden wordt, draagt de gemeente dan ook graag financieel bij. Met de overige gemeenten in het verzorgingsgebied overleggen we regelmatig hoe we dierenwelzijn verder kunnen bevorderen.” Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 13 Foto: Buro JP
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw Beesten No 2 Zomer 2019 e E Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Zomer 2019 | Nummer 2 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! S E t G r e e k - N D E i r e n t e h u i i e s L S T V S H A d e n Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 18
offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing Onze zorg gaat verder dan alleen drukwerk! De Bink Rooseveltstraat 3 2321 BK Leiden 071 531 10 21 info@bink.nl www.bink.nl 18 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 Baasje gevonden! Door: Karien, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Harris Een tijdje geleden zag ik toevallig Lize bij de balie van het asiel staan, met een kattenmand aan de arm. Ze had tot een paar jaar geleden bij mij op koor gezeten, was ook al eens mee geweest om honden uit te laten. Ik vroeg haar hoe het ging, ik wist dat haar man ernstig ziek was. Het was voor hem dat ze Harris ging adopteren, hij wilde heel graag een kat hebben. De dag erna hadden we mailcontact. Ze schreef: ”het gaat super met Harris!” En stuurde twee foto’s van de kat met haar man en hun zoontje.’ l Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 19 l l “Bij Stevenshage zijn de kattenverzorgers zeer efficiënt in het vinden van een passende plek voor hun katten. Bij onze kater Harris ging dat op de volgende manier: “Ze gaven ons eerlijke details over Harris waardoor we goed konden inschatten of wij voor hem het juiste gezin waren. Ze lieten ons uitgebreid met hem kennis maken, we kregen daar alle tijd voor. Dat verliep super goed, en we waren daarom goed voorbereid op het in huis nemen van Harris. Toen we hem gingen ophalen, nam de kattenverzorgster ons mee naar het kantoortje voor het nodige papierwerk. Ze vertelde nog wat meer over het karakter van Harris. Hij is echt een schat, een warm gezinslid en hij paste gelijk in onze omgeving. We zijn zo blij en dankbaar voor de goede bemiddeling en zorg!” Lize Strydom
Page 20
Mensenwerk Vrijwilliger Elizabeth Door: Cindy van de Ven, vrijwilliger bij Stevenshage Sinds april 2019 is Elizabeth vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage. Ze is drie ochtenden per week bij de katten te vinden, die ze dan voorziet van aandacht, voeding en schone bedjes. Hoe ben je met Stevenshage in aanraking gekomen? Ik wilde al eerder vrijwilliger worden bij Stevenshage, maar door een vrijwilligersstop heb ik even moeten wachten. Een vriendin van me stuurde op een gegeven moment door dat er weer vraag was naar nieuwe vrijwilligers. Ik mocht langskomen op de informatieavond en ben niet meer weggegaan! Waarom heb je gekozen voor de katten? Ik ben altijd gek geweest op katten. Ik ben met ze opgegroeid en ze maken me blij. Mijn man en ik hadden twee katten, waarvan er een in februari is overleden. Heel verdrietig. We hebben nu dus nog één kat en hij vindt het heerlijk om de enige kat thuis te zijn. Anders hadden we inmiddels wel wat asielbewoners geadopteerd! Met sommige katten had en heb ik echt een klik en dan wil ik ze graag in huis halen. Maar het moet natuurlijk wel matchen met je aanwezige gezinnetje. Wat vind je de fijnste werkzaamheden? De fijnste momenten zijn voor mij die waarbij ik het vertrouwen win van een verlegen katje. Soms kom je binnen en zit er een katje verstopt. Ik word er blij van als het katje na rustig mijn best doen verschijnt en zich zelfs laat aanhalen. Vooral als hij of zij de volgende keer sneller tevoorschijn durft te komen door de goede herinnering. Natuurlijk zijn de katten die allemansvrienden zijn hartstikke gezellig, maar ik heb toch een zwak voor verlegen katten. Zelfs de minder leuke werkzaamheden, zoals het schoonmaken van ondergepoepte hokken, loont omdat het fijn is voor de dieren dat ze daarna weer een schoon bakkie hebben. Welke dieren zijn je het meest bijgebleven? De kat die mij het meeste is bijgebleven en ik nog steeds mis is Boncuk. Een witte kater die zijn hoofdje altijd schuin hield en harde geluiden maakte omdat hij doof is. Het 20 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 klonk een beetje als ‘MMMRRR?!’ haha. Hij zat heel lang in het asiel. Toen hij eindelijk een huisje vond was mijn eerste reactie “Néé, dan zie ik hem niet meer!”. Je bouwt toch een band op met de dieren die je verzorgt. Maar natuurlijk doen we dit werk om voor alle dieren het beste thuis te vinden en zijn we blij als dat gebeurt. Blijf je je in de toekomst voor dieren inzetten? Zeker! Ik hoop binnen een aantal jaren mijn droom waar te maken: het opstarten van een eigen kattenpension. Ik heb kortgeleden de opleiding voor Ondernemer asiel, pension en kennel afgerond in Barneveld. Nu ga ik verder met een opleiding voor gedragstherapeut voor katten en daar hoop ik werk in te kunnen vinden. Ik wil zeker niet weg bij Stevenshage: zelfs wanneer de toekomstplannen werkelijkheid worden en mijn man en ik bijvoorbeeld richting de Utrechtse Heuvelrug zouden vertrekken, zou ik nog graag op en neer naar Stevenshage reizen (ook al is dat misschien niet zo realistisch). Ik ben er voor de katten, maar ik vind het zelf ook leuk om er te zijn. Ik kan zowel ervaring opdoen, als mijn steentje bijdragen en zelf ook genieten. Ik raad het ook zeker aan om vrijwilliger te zijn, want het is heerlijk om met de dieren bezig te zijn en in deze gekke coronatijd zorgt het ook nog voor ritme. Als ik bij Stevenshage ben, ben ik echt in het moment en denk ik nergens anders aan. Wat zijn andere bezigheden van jou in deze periode? Naast werken met dieren, vind ik het ook leuk om met mensen te werken. Ik werk één dag per week als vrijwilliger bij Brouwerij Pronck. Ik help mee waar het nodig is: bij het brouwen of bottelen, etiket plakken of giftboxen samenstellen. Ik ben zelf bierliefhebber en mis in deze tijd de horecasfeer die daarbij hoort, nieuwe mensen leren kennen, samen lekker eten en naar concerten gaan. Gelukkig houden mijn man en ik beiden van muziek maken en hebben we thuis meerdere gitaren staan. En onze favoriete hotspots sponsoren we af en toe met een pakketje of tegoedbon, zodat het hopelijk straks weer allemaal kan. Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 21
Page 22
Dieren Danken Schulpen Schuim is in Leiden en omstreken een bekende naam (toen we het opzochten blijkt dat ze de grootste producent ter wereld zijn van schuursponzen en aanverwante artikelen…). Kortgeleden kwam Nino Schulpen, hun managing director, ons persoonlijk een aantal zakken vol van hun artikelen overhandigen. Die komen goed van pas bij het schoon en netjes houden van het asiel en de dierenverblijven. Heel hartelijk dank voor deze Multy actie! Jessica brengt een cheque in wens van haar moeder Gerda... Achter elke donatie die we mogen ontvangen, zit een verhaal. Soms vrolijk, soms ook heel verdrietig. Zo overleed de moeder van Jessica op veel te jonge leeftijd. In augustus kwam Jessica bij ons een belofte aan haar moeder inlossen. We wensen Jessica en de andere familieleden heel veel sterkte en hopen dat ze troost kunnen putten uit dit prachtige gebaar van haar moeder. 22 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 “Mijn moeder is haar hele leven bezig geweest met dieren, met name katten. Ze was er dol op! Er zijn maar hele korte periodes in haar leven geweest dat er geen kat in huis was... Meerdere malen per jaar kwam Gerda naar Stevenshage om even met de katten te knuffelen, ook altijd tijdens de Open Asieldag. Een aantal jaar geleden heeft zij ook een poes, genaamd Eline, uit het asiel geadopteerd. Ze was niet alleen dol op levende katten maar alles wat met katten te maken had. Zo was ze bijvoorbeeld de trotse bezitter van een prachtige kattenlamp van de antiekmarkt in Lille. Er stonden diverse kattenbeeldjes in huis en natuurlijk kocht zij ook ieder jaar de kattenagenda van Francien. Aan alles kon je zien hoe gek Gerda was op katten en de katten op haar! Tijdens haar ziekbed waren de katten een grote steun voor haar, ze lagen altijd bij haar voeteneinde om haar te steunen. Daarom is het ook niet gek dat Gerda’s wens was om na haar overlijden een geldbedrag aan (o.a.) de katten van het asiel te schenken. Dankzij de bijdrage van mijn moeder Gerda en de verkoop van wat spullen van haar, heb ik uiteindelijk een cheque kunnen overhandigen van 500 euro en twee grote dozen met luxe voer voor de moeilijke eters. Wat zal Gerda ontzettend trots zijn en glimlachen als zij dit ziet, en wat ben ik blij dat ik haar wens heb laten uitkomen! Grote dank aan alle donateurs, die het mede mogelijk hebben gemaakt om dit mooie bedrag te schenken.” Jessica Asielpoes Letitia, die inmiddels Mimi heet, vierde haar ‘verhuisdag’. Ter gelegenheid hiervan kwamen haar nieuwe baasjes cadeautjes brengen voor de asieldieren. En ook wat lekkers voor de mensen. Op de kaart stond: “Lieve mensen, het is nu 1 jaar geleden dat we Mimi konden ophalen. We zijn nog steeds erg blij met haar, het is een erg leuke kat en we genieten volop van haar gezelschap. Bij deze een bedankje, Wim, Marieke en Rabia”. Een heerlijk cadeau en heel fijn dat het zo goed gaat! Ursula en Rob zamelen al jaren spullen in bij familie, vrienden en buurtgenoten en komen die elk jaar rond Dierendag brengen. Door corona was het dit jaar wat lastiger, zeiden ze, om vervolgens een enórme stapel spullen naar binnen te sjouwen. Medewerker Teun kijkt er helemaal beduusd van. En omdat het “niet zoveel spullen” waren en er dit jaar geen collecte was, hadden ze ook nog 100 euro erbij gedaan. Met liefde gegeven door alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de inzameling. We zijn blij en dankbaar dat jullie allemaal zoveel om onze asieldieren geven, corona of niet! Pieter Jan en Carola brachten namens hun katten Daan en Abby – waar heb je anders personeel voor – tassen vol met spullen voor Vrijwilligster Tanja kwam op Dierendag binnen met allerlei lekkere dingen voor de dieren. En medewerkster Jessie kan haar oren niet geloven als ze hoort dat Tanja dit allemaal op de fiets heeft meegebracht! Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 23 de asieldieren én lekkers voor de mensen. (We zijn bijna geneigd om 4 oktober voortaan DierEnMensDag te noemen). Joke gaf namens vaste pensiongast kater Elmo ook een tas vol spulletjes mee en de kattenbak kwam van buurvrouw Liesbeth. Heel veel dank namens alle vier- en tweevoeters! Thor komt altijd langs op onze Open Asieldag. Dit jaar ging dat niet door en daarom gaven hij en zijn kattenmaatjes Olaf en Odin en hun kippenvriendinnen “the Chicks” hun personeel opdracht om een mooie doorsnee aan dieren goodies te laten bezorgen. Voor elk wat wils, snacks voor de honden, eten en speelgoed voor de poezen en lekker hooi voor de nijntjes. Plus schoonmaakmiddel en iets lekkers voor de medewerkers. Heel erg bedankt! l l l
Page 24
Baasje gezocht Honden Ons asiel zit vol met geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Wilt u kennismaken met een specifieke hond? Mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Jaimy Jaimy is inmiddels 2,5 jaar oud en voor de vaste lezers van de Beestenbende al een bekende geworden. Jaimy is heel lief, grappig, aanhankelijk, speels, leergierig, de droomhond voor een herderliefhebber. Jaimy is heel selectief in de mensen die ze wil vertrouwen en het leven in een huis met alledaagse spullen is een uitdaging voor haar. Dit zal langzaam opgebouwd moeten worden. Voor haar zoeken wij mensen die buitenaf wonen. Die graag een lieve huishond willen die waaks is. En die een ruimte hebben waar ze even apart gezet kan worden als Jaimy het even niet meer weet. 24 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 Bully Dit is onze 7-jarige éénogige Franse Bulldog, die vanwege zijn handicap heel onzeker is. Ook zijn andere oog gaat langzaam achteruit. We zoeken voor hem lieve mensen die beschikken over een hondvriendelijke tuin waar hij lekker in kan rondstruinen. Waarin hij zijn behoeften mag doen en dan lekker in een mandje bij de kachel in slaap kan vallen. Hij heeft samengewoond met andere honden en voelde zich daardoor een stuk veiliger. Onze voorkeur gaat daarom uit naar mensen die al één of meer hondjes hebben. Rakker Deze grote Maltezer is bijna 4 jaar oud. Het liefst zou je hem gelijk willen knuffelen maar daar heeft Rakker hele andere ideeën over. Rakker is knap, actief, voergevoelig maar ook afstandelijk, waaks, heeft moeite met zindelijkheid en vindt alleen thuis niet zo’n goed idee. Een tuin is een must vanwege zijn zindelijkheidstraining. En 24-uurs gezelschap op gepaste afstand kan hij wel waarderen. Luna Deze jonge meid van nog geen jaar oud zoekt 24/7 gezelschap. Ze is gezellig, volgt je trouw, is gauw onder de indruk van geluiden, dol op een knuffel, blij om mensen te zien en wat minder blij met haar soortgenoten. Lief spelen met haar speelgoed is stom, liever kranten verscheuren of iets jatten. Diablo Diablo is de 4-jarige Amerikaanse Staffordshire Terriër. Hij ziet er stoer uit en dat vindt hij zelf eigenlijk ook wel. Is hier gekomen omdat hij niet zo tegen de drukte in het gezin kon. Zelf wil hij het daar niet meer over hebben want dat is natuurlijk niet zo stoer. Vindt dat alles voor Diablo is. Zit op school om te leren dat er meer in de wereld is dan alleen Diablo. Is leergierig maar vindt zelf dat hij ook mag spijbelen. Vindt andere honden overbodig in de wereld, maar is goed trainbaar om een passant hond te negeren op gepaste afstand. Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 25
Page 26
Baasje gezocht Katten Voorlopig werken we uitsluitend op afspraak. Wilt u kennismaken met een van onze asielkatten, neemt u dan contact op per mail of telefonisch. Graag geven we u alle beschikbare informatie en helpen we u om een kat te kiezen die helemaal bij u past. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl Frits is een prachtige Oosters aandoende, atletische, speelse cyperse kater. Hij is dol op eten en dat kan zoveel spanning oproepen dat hij in je benen gaat hangen. Zijn nieuwe baas moet hem gaan uitleggen dat hij zeker aan de beurt komt maar dat het niet altijd etenstijd kan zijn. Zelda is een poes van 7,5 jaar oud. Ze houdt erg van aandacht, maar uitsluitend van door haar persoonlijk geselecteerde personen. Die krijgen alles van haar gedaan: optillen, aaien, borstelen, geen probleem. Als ze van andere mensen (inclusief kinderen) niet haar ruimte krijgt, dan dwingt ze die af met haar klauwtjes... Wie komt er bij Prinses Zelda op audiëntie in de hoop om te worden aangenomen als onderdaan? Mia (3 jaar) is pittig en vindt andere katten niks. Mensen zijn oké zolang ze niet teveel van haar willen. Mia is gek op eten maar mag alleen speciaal dieetvoer vanwege haar voedselallergie. Ze krijgt hier ook medicatie voor. We zoeken voor haar een thuis met een afgesloten tuin. Sixto de stoere (2 jaar). Hij bedoelt het allemaal heel goed maar is soms net iets te ongeduldig. Hij is dol op eten en snoep en dat maakt hem heel goed trainbaar. Wij zijn al begonnen met zijn opleiding en zoeken nu voor Sixto een baas die daarmee verder wil gaan. Nicky (7 jaar) komt uit een huishouden met veel andere katten en weinig direct contact met mensen. Het duurde maanden voordat ze uit haar hok durfde. Ze zoekt een rustig huis met één of twee tweevoeters, kattelijke huisgenoten geen bezwaar. Een tuin is voor Nicky wel een vereiste. Georgie (3 jaar) heeft ook máánden nodig gehad om zich iets vrijer te durven bewegen in onze kattenhal. Na een verhuizing zal zijn nieuwe eigenaar dit vertrouwen waarschijnlijk wel weer van nul af moeten opbouwen. Maar het kán dus wel, met rust, geduld (denk dan in maanden, niet in dagen) en heel veel lekkers. 26 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 Baasje gezocht Vogels Alle vogelsoorten die we momenteel hebben zijn groepsdieren en ook bij ons zitten ze bij elkaar in groepen of koppels. Voor het plaatsen betekent dit dat ze minimaal per 2 geplaatst worden, of dat ze bij een soortgenoot moeten gaan wonen. Ze zijn niet handtam. Als ze naar een buitenvolière moeten verhuizen, kan dat pas in het voorjaar omdat ze bij ons binnen staan. Momenteel hebben wij 10 agapornissen, 3 splendid parkieten, 6 kanaries en 6 kakariki’s Kijk op onze website voor een actueel overzicht: www.dierenasielleiden.nl Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 27
Page 28
Baasje gezocht Konijnen Er zitten altijd konijnen bij Dierentehuis Stevenshage. Voor meer informatie over de beschikbare konijnen, kunt u ons altijd bellen of mailen. Kennismaken of koppelen (als u al een konijn heeft) gaat uitsluitend op afspraak. Al onze konijnen verblijven buiten. Dat betekent dat ze zowel buiten als binnen geplaatst kunnen worden. Als ze binnenshuis gaan wonen, zullen ze wel meteen in de rui gaan. Het is belangrijk dat u ze langzaam laat wennen aan de warme binnenruimte. Vergelijkbaar met uzelf naast de verwarming met uw sjaal, muts en winterjas nog aan. Kijk op onze website voor een actueel overzicht: www.dierenasielleiden.nl Bloem, Blomma en Kuka zijn 3 kleuters (twee meiden en een jongen) die buiten op een veld gezet zijn, waar ze natuurlijk niet lang overleefd zouden hebben. Gelukkig zijn ze bij ons gebracht. Ze zaten onder de teken en wormpjes en na behandeling zijn ze klaar om de wijde wereld in te kunnen. Ze hoeven niet samen te blijven maar zullen wel bij een soortgenoot geplaatst moeten worden. 28 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 l l l Casey is een drukke ondeugende jongen. Casey is een type van niet stilzitten de wereld is er om te onderzoeken. Wel zou hij het heel gezellig vinden om dat samen met een meisjeskonijn te doen. Adriaan is een lieve, gecastreerde reus die helaas zijn maatje verloor. Inmiddels heeft hij zijn zonnige karakter weer terug en komt hij ons 's ochtends begroeten als we hem komen voeren. Wie o wie heeft een gouden tuintje voor deze grote vriendelijke reus? Dit piepklein konijntje heet Nira. Hij was zielig en alleen in de grote wereld gezet. Voor deze kleine zoeken we een huis waar hij met geduld en liefde van een meisjeskonijn kan opgroeien. Suzuki is een pittige dame die wel van wanten weet. Mensenhandjes horen niet in haar hok vindt ze zelf. Deze dame zoekt een man die haar op haar wenken bedient. Twoface is een jonge gecastreerde knul. Hij zoekt een meisje dat niet al te veel eisen stelt zodat hij de baas kan zijn. Een aai over zijn bol van een mens is ook zeker wel in trek maar niet te lang want daar heeft hij geen tijd voor. Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 29
Page 30
Tarieven Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van € 100 of meer. Plaatsingstarieven Hond € 150 Kat Konijn Cavia € 95 € 25 / € 45 (man gecastreerd) € 20 / € 40 (man gecastreerd) Overig vanaf € 10 Afstandstarieven Eventuele bijkomende kosten: chippen, enten en overige medische kosten. Hond € 65 Kat € 50 Overig € 25 Pensiontarieven per dag Hond € 14,50 (tot 10 kg) € 16,50 (vanaf 10 kg) Kat Vogel € 10,35 / €11,35 (diabetes) € 5,10 (1-2 vogels per kooi) € 6,10 (3-4 vogels per kooi) Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 33e jaargang, nummer 4 Winter 2020 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2000 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Nicolette Bloemendaal, Karien de Schipper, Laura Lancée, Cindy van de Ven, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Beeld Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Freepik.com Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Beestenbende Winter 2020 | Nummer 4 | 31

Beestenbende Najaar 2020


Page 0
Page 2
Page 4
Page 6
Page 8
Page 10
Page 12
Page 14
Page 16
Page 18
Page 20
Page 22
Page 24
Page 26
Page 28
Page 30
Page 32
Lees hier alle ins en outs van 2019 in het asiel en pension bij Dierentehuis Stevenshage in Leiden.

Jaarverslag Dierentehuis Stevenshage 2019


Page 2
Voorzijde Foto: Maud Velders. In september 2019 wordt poes Hamila opgevangen bij Dierentehuis Stevenshage. Ze blijkt zwanger en bevalt na enkele weken van 6 gezonde kittens, allen hoogstwaarschijnlijk van het ras Brits korthaar. Dit is een gewild ras, en als de kittens in december plaatsbaar worden, ontstaat er een ware run op de ‘blauwe bolletjes’. Tientallen mensen melden zich op het plein bij het asiel. Binnen een half uur zijn alle zes de kittens besproken, en gaan vele mensen teleurgesteld naar huis. We zijn blij dat we ook dit zestal weer aan een geweldig thuis hebben kunnen helpen. Toch houden we ook een beetje een katterig gevoel over aan deze ‘Stevenshage-Brexit’, want de in onze ogen net zulke leuke katten en kittens zonder ras blijven veel langer in het asiel aanwezig dan de Britse kortharen. Cartoonist Maarten Wolterink maakte er onderstaande strip over. Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) Streek-Dierentehuis Stevenshage Ÿ Kenauweg 1 Ÿ 2331 BA Leiden Ÿ 0900 202 08 98 (30 cpm) asiel@dierenasielleiden.nl Ÿ www.dierenasielleiden.nl Ÿ LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Facebook: Dierentehuis Stevenshage Ÿ Instagram: @stevenshage en @stevenshageplaatsbaredieren IBAN: NL71INGB 0000 0146 50 Ÿ KvK: 41165007 Ÿ BTW: NL 002817378B01 Ÿ RSIN: 002817378 2 Inhoud 1. Asiel .......................................................................................................................................5 1.1 Huisvesting ........................................................................................................................... 5 1.2 Training ................................................................................................................................. 5 1.3 Asieldieren ............................................................................................................................ 5 1.4 Cijfers asiel ........................................................................................................................... 7 2 Pension ................................................................................................................................ 11 2.1 Honden ............................................................................................................................... 11 2.2 Katten ................................................................................................................................. 11 2.3 Konijnen, knaagdieren en vogels ....................................................................................... 11 2.4 Cijfers pension .................................................................................................................... 12 3 4 Dierenarts ............................................................................................................................ 13 Vrijwilligers .......................................................................................................................... 14 4.1 Algemeen ........................................................................................................................... 14 4.2 Zelfstandigheid ................................................................................................................... 14 4.3 Verschillende taken ............................................................................................................ 15 4.4 Introductiebijeenkomst vrijwilligers................................................................................... 15 4.5 Vrijwilligersvoorwaarden ................................................................................................... 15 4.6 Bedankmomenten .............................................................................................................. 16 5 6 7 Personeel ............................................................................................................................. 17 Bestuur ................................................................................................................................ 20 Bijdragen aan het asiel ......................................................................................................... 22 7.1 Financiële donaties............................................................................................................. 22 7.2 Sponsoring .......................................................................................................................... 27 7.3 Nalatenschappen en legaten .............................................................................................. 29 7.4 Als het baasje er niet meer is ............................................................................................. 29 8 Samenwerking ..................................................................................................................... 30 8.1 Contractsamenwerking gemeenten ................................................................................... 30 8.2 Samenwerking regionale asielen ........................................................................................ 30 8.3 Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) .............................................. 31 8.4 Stichting Hond in Nood ...................................................................................................... 31 8.5 Keurmerk opvang gezelschapsdieren................................................................................. 33 8.6 Dierenpolitie ....................................................................................................................... 33 8.7 Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden ................................................................... 33 9 Duurzaamheid ...................................................................................................................... 34 9.1 Energiebesparing ................................................................................................................ 34 9.2 Groenvoorziening ............................................................................................................... 34 9.3 Afvalscheiding .................................................................................................................... 35 10 Externe communicatie .......................................................................................................... 36 10.1 Asielblad Beestenbende ..................................................................................................... 36 10.2 Promotiemateriaal ............................................................................................................. 37 10.3 Digitale media .................................................................................................................... 39 10.4 Regionale media ................................................................................................................. 41 10.5 Eigen bijeenkomsten .......................................................................................................... 43 10.6 Markten en evenementen ................................................................................................. 43 11 Vooruitzicht 2020 ................................................................................................................. 44 12 Toelichting op het financieel resultaat ................................................................................... 45 Overzichtstabellen herkomst asieldieren ............................................................................... 46 3
Page 4
Voorwoord Dierentehuis Stevenshage heeft zich in 2019 gericht op het waarborgen van een volwaardige dierenopvang in onze regio. De activiteiten zijn in de kern het opvangen, afstaan, tijdelijk verzorgen en plaatsen van honden, katten en tamme konijnen en - vogels. In dit jaarverslag geven wij hierover uitvoerig informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen! Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen beziggehouden. Wij hebben ons bijvoorbeeld gericht op het voorlopig afronden van het uitvoeren van actuele regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast hebben wij met regelmaat contact gezocht met de gemeente Leiden over de (door-)ontwikkeling van bouwplannen aan de Ommedijkseweg naast ons asiel, de ontwikkeling van zogenaamde ‘scheve huisjes’ in de nabijheid van ons asiel en de huisvestings- en financieringswens van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Ook hebben wij overleg gevoerd met alle gemeenten uit ons werkgebied over de financieringswens van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden en natuurlijk met het bestuur van deze collega-organisatie zelf. Verder hebben wij ingezet op communicatie rond en promotie van Dierentehuis Stevenshage. Wij kunnen terugkijken op een aantal succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij danken de gemeenten voor deze constructieve samenwerking. Daarnaast is de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) – Dierentehuis Stevenshage Duitse herder Faya vond in 2019 een nieuw baasje bij Dierentehuis Stevenshage. 1. 1.1 Asiel Huisvesting Van 2019 herinneren we ons vooral dat er in de zomer extreme temperaturen voorkwamen en relatieve droogte. Waarna de winter vooral heel nat werd. In het asielgebouw streven we naar constante klimaatomstandigheden en de installaties zijn daarop berekend. Maar met dergelijke extreme hitte is het een uitdaging om de omstandigheden voor de dieren en mensen acceptabel te houden. Op hete dagen gaat het asielgebouw zoveel mogelijk dicht en gaan we pas actief ventileren als het buiten koeler wordt dan binnen. Deze zomer was dat meestal pas het geval aan het einde van de nacht. In de meest extreme week hebben we besloten om geen dieren aan potentiële baasjes voor te stellen. Mensen krijgen geen goed beeld van de dieren en het is voor de dieren te inspannend. Deze maatregel kreeg veel bijval, al waren er ook teleurgestelde klanten. Bij de kattenquarantaine afdelingen kregen we hulp van de warmtepomp die ook blijkt te kunnen koelen. Dit haalde graden af van de temperaturen in de quarantaines. Onze zonnepanelen profiteerden volop van de zon. Zij het dat ze zoveel energie genereerden en terug leverden dat de zekeringen in de hoofdaansluiting doorsloegen. Gelukkig bleek de stoppenkast zelf al wel berekend op een hoger vermogen en was de remedie eenvoudig, namelijk zwaardere zekeringen. Door veel verschillende planten te plaatsen, geen herbiciden en pesticiden te gebruiken en in het bos het dode hout te laten liggen, doen we ons best om de diversiteit in soorten te laten toenemen in de asieltuin en het hondenbos. De eikenprocessierups was daar helaas één van. De dieren hebben er geen last van gehad, maar een deel van de medewerkers wel degelijk. In een poging om deze rupsen natuurlijk te bestrijden, zijn er in november vele (mezen)nestkasten en insectenkastjes opgehangen om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden te lokken. 1.2 Training Welzijnsbevordering van de dieren die bij ons verblijven nam ook in 2019 een belangrijke plaats bij ons in. Stressreductie en/of verrijking kunnen allerlei vormen krijgen: voerpuzzels, extra aai- en aandachtsessies of trainen. Trainen kun je weer onderverdelen in het aanleren van gehoorzaamheid, impulscontrole voor drukke of overactieve dieren en oefeningen die niet direct nut hebben maar het dier wel belangrijke mentale uitdaging bieden. Deze trainingen worden uitsluitend verricht door vaste personeelsleden volgens een van tevoren vastgesteld programma. Soms schakelen ze hierbij ook een ervaren vrijwilliger in. Het is expliciet niet de bedoeling dat mensen op eigen houtje gaan trainen omdat dit voor de dieren zeer verwarrend is. De vrijwilligers fungeren als het “animatie-team” en zorgen met hun inzet voor afwisseling en ontspanning voor de dieren. Het gebouw van Dierentehuis Stevenshage in Leiden.
Page 6
1.3 Asieldieren Opgevangen dieren In 2019 zagen we een scherpe daling in het aantal opgevangen dieren. Het totaal van 567 opgevangen dieren telt er 184 minder dan vorig jaar. Dit totaalaantal is het laagste ooit en de oorzaak is onduidelijk. Hoe gek het ook klinkt voor een asiel; Stevenshage zou méér dieren aankunnen. Het gebouw is erop berekend, de professionele medewerkers en vrijwilligers zijn er klaar voor en er zijn ook voldoende nieuwe baasjes. Gemiddelde verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur bij de honden (van 29 naar 26 dagen) en katten (van 32 naar 31 dagen) daalde licht, bij de diverse dieren echter steeg de gemiddelde verblijfsduur van 29 naar 36 dagen. Voor vogels zoals agapornissen, die vaak als zwerfdier bij ons binnenkomen, hebben we over het algemeen langer nodig om een geschikt thuis te vinden. Terug naar de eigenaar Het aantal dieren dat terugging naar de eigenaar ging omlaag. Van totaal 567 zwerfdieren gingen er afgelopen jaar 276 retour (48%). In 2018 was dat respectievelijk 576 en 323 (56%). Een mogelijke oorzaak is dat zwerfkatten die geen eigenaar hebben, ziek worden en naar ons toe worden gebracht, waar ze vervolgens niet meer worden opgehaald. Dit gebeurt regelmatig met ‘buurt’katten voor wie verschillende mensen zorgen, maar voor wie niemand echt verantwoordelijk is. Als deze dieren ziek worden en op een gegeven moment niet meer zelfstandig buiten kunnen wonen, komen ze bij ons terecht. Een andere mogelijkheid is dat mensen bewust hun dier niet meer ophalen omdat ze er niet meer voor kunnen of willen zorgen. Al blijft het natuurlijk speculeren naar de precieze oorzaak. Afstandsdieren Het aantal afstandsdieren daalde in 2019 aanzienlijk en was met 156 dieren nooit eerder zo laag. Dit aantal is bijna 35% lager dan vorig jaar en zo’n 20% minder dan in de jaren ervoor. Met name bij de katten was de afname met bijna 40% erg groot (van 126 in 2018 naar 156 in 2019). Een mogelijk verklaring hiervoor is het groeiende aantal websites dat tegen betaling bemiddelt bij herplaatsing van huisdieren. Makkelijker plaatsbare dieren krijgen via deze sites snel een nieuw thuis. Gelukkig mogen er via Facebook geen dieren worden aangeboden, maar online handelsplatforms zoals Marktplaats blijven een probleem. Als je via deze kanalen een dier aanschaft, moet je maar afwachten of de informatie die je krijgt klopt en is het meestal onmogelijk om het dier terug te brengen als het niet lukt in het nieuwe huis. Deze dieren worden dan uiteindelijk alsnog bij het asiel aangeboden omdat er geen andere oplossing is. Een laatste redmiddel? Mensen beschouwen het asiel vaak echt als een laatste redmiddel omdat ze het ‘zielig’ vinden voor een dier om hier terecht te komen. Het blijft lastig om deze perceptie van het publiek, die nog gebaseerd lijkt op asielen van de jaren ’50 van de vorige eeuw, te veranderen. Mensen die Stevenshage bezoeken zijn vaak blij verrast met het asielgebouw, de omstandigheden voor de dieren en de mogelijkheden voor herplaatsing. 6 1.4 Cijfers asiel Aantal asieldieren Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2019 en de jaren daarvoor. Totaal aantal dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2019 0 567 156 34 19 3 779 2018 71 576 238 31 12 35 963 2017 65 512 199 57 32 20 885 2016 58 540 182 58 26 48 912 2015 69 579 212 58 21 8 947 2014 55 691 190 55 14 12 1017 Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 en in eerdere jaren heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Totaal aantal dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Totaal 2019 271 2018 323 48% 56% 419 83 4 777 485 87 6 901 2017 244 48% 490 62 9 805 2016 262 49% 499 68 17 846 2015 290 50% 494 66 11 861 2014 267 39% 528 109 13 917 Asielpoes Kitty werd in 2019 opgevangen bij Dierentehuis Stevenshage. Met Kitty wordt intensief getraind voor geestelijke uitdaging, wat haar gedrag en kans op een succesvolle plaatsing ten goede komt. Foto: Maud Velders.
Page 8
Tabel 3 | Aantal honden dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2019 en de jaren daarvoor. Honden IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Anders IN (bijv. uitwisseling) Totaal 2019 0 81 28 5 0 0 114 2018 12 103 41 8 0 0 164 2017 11 80 40 12 0 6 149 2016 10 79 34 10 0 11 144 2015 9 98 45 14 0 0 166 2014 12 107 47 13 0 0 179 Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Honden UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Totaal 2019 75 45 3 0 151 2018 101 % 98% 47 3 0 151 2017 75 94% 43 3 5 126 2016 75 95% 54 4 0 133 2015 94 96% 47 3 1 145 Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2019 en in de jaren daarvoor. Katten IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Anders IN Totaal 2019 0 354 76 21 19 3 0 473 2018 41 360 126 16 12 35 0 590 2017 51 344 99 36 26 12 2 570 2016 40 364 115 39 21 35 0 614 2015 49 387 134 33 11 7 9 630 2014 97 91% 60 3 1 161 2014 34 412 125 36 12 12 0 631 Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Katten UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) Totaal 2019 167 2018 197 47% 55% 242 58 2 469 281 70 5 553 2017 152 44% 330 46 1 529 2016 165 45% 331 52 14 562 2015 174 45% 331 55 6 566 2014 154 37% 336 69 6 565 8 Amazonepapegaai Jua kwam in 2019 terecht bij Dierentehuis Stevenshage. Het bleek bijzonder lastig om een geschikte nieuwe eigenaar te vinden en daarom werd Jua overgebracht naar gespecialiseerde vogelopvang World of Birds in Erica (Drenthe), waar hij de rest van zijn leven mag blijven, samen met soortgenoten. Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2019 en in de jaren daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. Diverse dieren IN Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) Zwerf Afstand Teruggebracht Geboren asiel Uitwisseling Totaal 2019 0 132 52 8 0 0 192 2018 18 113 71 7 0 0 209 2017 3 88 60 9 6 2 168 2016 8 97 33 9 5 2 154 2015 11 94 33 11 10 1 160 2014 9 172 18 6 2 0 207 Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2019 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. Diverse dieren UIT Retour eigenaar - Herenigingspercentage Nieuw tehuis Geëuthanaseerd of overleden Anders UIT (bijv. uitwisseling) Totaal 2019 29 22% 132 22 2 185 2018 25 22% 157 14 1 197 2017 17 19% 117 13 3 150 2016 22 23% 114 12 3 151 2015 19 20% 116 8 4 147 2014 16 9% 132 37 6 191 9
Page 10
Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 Honden Katten Diverse dieren 2019 26 31 36 2018 29 32 29 2017 35 33 28 2016 27 31 31 2015 18 25 29 2014 15 26 41 1 De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd. Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren. Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2019 en in de jaren daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur herplaatste dieren (dagen) Honden Katten Diverse dieren 2019 44 50 35 Honden Katten Diverse dieren 2019 2 3 3 Honden Katten Diverse dieren 2019 29 17 10 2018 52 52 31 2018 3 3 4 2018 57 18 13 2017 58 43 31 2017 2 3 4 2017 39 10 26 2016 51 45 37 2016 2 4 4 2016 14 18 12 2015 - - - Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2019 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur herenigde dieren (dagen) 2015 - - - Tabel 12 | Gemiddelde verblijfsduur van overleden asieldieren in 2019 en daarvoor. Gemiddelde verblijfsduur overleden dieren (dagen) 2014 - - - 2014 - - - 2015 - - - Tabel 13 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en daarvoor. Totaal aantal verzorgingsdagen 2019 Honden Katten Diverse dieren Totaal 2018 2017 2016 2015 2014 - - - 2014 3.061 4.384 4.748 3.536 2.764 2.551 14.240 17.052 16.746 17.280 14.813 15.566 7.275 5.506 4.589 4.508 4.421 8.175 24.576 26.942 26.083 25.324 21.998 26.292 Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en daarvoor. Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2019 13 38 15 66 2018 13 48 16 76 2017 14 46 13 72 2016 10 48 13 70 2015 8 40 12 60 2014 7 42 22 71 10 2 2.1 Pension Honden In 2019 is het maximumaantal pensionhonden gehandhaafd op zestien waardoor er geen pieken en dalen in hoog- en laagseizoen zijn. Dit bevalt goed qua werkdruk en er blijven altijd voldoende plaatsen voor asielhonden voorhanden. Bovenop de zestien pensionplaatsen zijn er soms ook logees die langdurig verblijven. Dit zijn honden van wie de baas langere tijd in een ziekenhuis of inrichting verblijft, of dakloos is. Als zo’n eigenaar per se geen afstand wil doen van zijn of haar dier(en) en geregeld een klein bedrag betaalt, zijn er geen juridische mogelijkheden om het dier te kunnen herplaatsen. Het totale aantal verzorgingsdagen in het hondenpension als maat voor de activiteit in het pension liet in 2019 een lichte stijging zien van ongeveer 8% (bijna 400 verzorgingsdagen). 2.2 Katten Bij de pensionkatten daalde het aantal verzorgingsdagen met ongeveer 10% (ruim 1000 verzorgingsdagen). Mogelijk is de jaarlijkse prijsstijging in oktober een oorzaak, al is pension Stevenshage relatief goedkoop in de regio. Een andere mogelijke oorzaak kan liggen in het feit dat sommige klanten voor de zomervakantie aanvankelijk een lange boeking doen die ze later met de helft inkorten of er soms helemaal vanaf zien. We vragen voor de zomervakantie een aanbetaling, maar hebben niet altijd streng gecontroleerd of deze ook werd voldaan. Daarom hebben we voor 2020 een nieuw systeem geïmplementeerd waarbij mensen die voor de zomervakantie boeken, binnen veertien dagen na reserveren de aanbetaling moeten voldoen. Doen ze dit niet, dan vervalt hun plaats. Nu al is gebleken dat klanten het verblijf zorgvuldiger boeken. Dit systeem vraagt iets meer administratieve handelingen, maar deze vallen in een relatief rustige tijd. In februari 2020 zijn de meeste pensionplaatsen voor de zomer al bezet (en voor de helft al betaald). 2.3 Konijnen, knaagdieren en vogels Hoewel de omvang van de pensionverblijven in de categorie ‘diverse dieren’ traditioneel al veel kleiner is dan bij de honden en de katten, zien we een nog verdere terugloop in het aantal verzorgingsdagen van ruim 30% (137 verzorgingsdagen). In deze categorie nemen we praktisch alleen nog pensionvogels aan, nadat we vorig jaar besloten ons pension tot nader order niet meer open te stellen voor konijnen en knaagdieren. De reden hiervoor is dat onze buitenruimte volledig gebruikt wordt voor de opvang van asielkonijnen en dat pensionkonijnen die binnen wonen de ruimte moeten delen met veelal luidruchtige en veel stof veroorzakende vogels. Het al dan niet accepteren van pensionvogels gaat op grond van de beschikbare ruimte in de vogelkamer. Hierbij moeten we natuurlijk altijd een ruime marge hanteren voor de eventueel nog te arriveren zwerfdieren. 11
Page 12
2.4 Cijfers pension Tabel 15 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en eerdere jaren. Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag Honden Katten Diverse dieren Totaal 2019 14 25 1 40 2018 13 27 1 41 2017 13 29 3 45 2016 14 27 4 45 Tabel 16 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2019 en eerdere jaren. Totaal aantal verzorgingsdagen pension Honden Katten Diverse dieren Totaal 2019 5.283 8.971 319 14.573 2018 4.892 9.991 456 15.339 2017 4.801 10.586 1.145 16.532 2016 5.254 9.913 1.329 16.496 Voor katten zijn er drie pensionkamers met manden en klimtoestellen waar elke kat een veilig plekje vindt. 3 Dierenarts Asieldierenarts Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve is de vaste dierenartsenpraktijk van Dierentehuis Stevenshage. Tweemaal per week komt een van de dierenartsen naar het asiel om de binnengekomen dieren te onderzoeken en indien nodig te vaccineren. Ook dieren die al langer in het asiel zijn en medische zorg nodig hebben, kunnen op dit spreekuur terecht. In geval van acute zorg staan de dierenartsen van de Keerhoeve 24 uur per dag voor ons klaar. Voor het uitvoeren van ingrepen en operaties vervoeren wij de dieren zelf naar de nabijgelegen praktijk. In incidentele gevallen werken wij uiteraard ook samen met andere dierenartspraktijken in de omgeving, bijvoorbeeld bij specialistische behandelingen zoals gecompliceerde orthopedische operaties. Asieldiergeneeskunde Aan de Diergeneeskundige Faculteit aan de Universiteit Utrecht is een afdeling die zich specifiek bezighoudt met Shelter Medicine, oftewel Asieldiergeneeskunde. Dit maakt meteen duidelijk dat er verschillen zijn tussen een dier met een eigenaar en een dier in een opvang. Uiteraard ligt dat verschil niet in de anatomie of ziekteleer, maar in het feit dat er in een opvangsituatie (asiel of pension) andere problemen kunnen voorkomen dan in een thuissituatie omdat er veel dieren op een beperkt oppervlak worden gehouden. Daarnaast is van zwerfdieren geen voorgeschiedenis bekend en is er geen eigenaar die informatie kan verstrekken. Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve Dit vraagt specifieke kennis van de dierenartsen die de asieldieren onder hun hoede hebben. De dierenartsen en assistenten van Dierenartsenpraktijk de Keerhoeve staan ons al jaren met raad en daad terzijde bij het gezond maken en houden van de asieldieren. Zij hebben zich in de loop der jaren steeds verder bekwaamd in het diagnosticeren van individuele (zwerf)dieren zonder eigenaar en de bedrijfsmatige begeleiding van het asielpersoneel op het gebied van hygiëne, vaccinaties, preventie van besmettelijke ziekten en het behandelen van allerlei aandoeningen. De dierenartsen van de Keerhoeve zullen bij complexe problemen altijd ruggenspraak houden met een specialist op het gebied en zo nodig doorverwijzen. De samenwerking tussen de Keerhoeve en Stevenshage verloopt zeer soepel. De medewerkers van Stevenshage mogen zelfs in het weekend advies vragen in de vrije tijd van de dierenartsen, wat uiteraard beperkt dient te blijven tot de echte noodgevallen. No-kill shelter Stevenshage is een uitdrukkelijk ‘no kill’ shelter. Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige overlegt en beslist hierover. 13
Page 14
4 4.1 Vrijwilligers Algemeen Vrijwilligerswerk in een asiel is zwaar en belastend. Maar het is ook mooi, ontspannend en het geeft voldoening. Nieuwe vrijwilligers moeten altijd voor zichzelf uitvinden welk aspect voor hen zwaarder weegt: de inspanning of de beloning. Bij Stevenshage mogen we ons gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Hierdoor wordt er voor de dieren veel tijd gevuld met beweging, aandacht en verrijking. Tegelijkertijd is het voor de vrijwilligers heerlijk om te doen en een kans om nieuwe sociale contacten op te doen. Het personeel is zich bewust van de meerwaarde die elk individu kan meebrengen en probeert bij elke vrijwilliger het beste naar boven te halen. Tegelijkertijd proberen we onze vrijwilligers zodanig te begeleiden dat iedereen zich op zijn of haar plaats kan voelen en misschien zelfs de eigen grenzen iets leert verleggen. 4.2 Zelfstandigheid Om goed te functioneren als vrijwilliger in ons asiel, is het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen werken. Uiteraard werken we iedereen goed in en bieden we begeleiding op maat aan, maar we verwachten dat onze vrijwilligers vanaf het begin laten zien dat ze het werk in hun eentje aankunnen. We werken met dieren die vaak niet reageren zoals mensen thuis gewend zijn. Onze vrijwilligers moeten daar vanaf dag één mee om kunnen gaan. Omwille van de veiligheid van zowel mens als dier is het werk daarom niet geschikt voor mensen die permanent begeleid moeten worden. Het vertegenwoordigen van het asiel op markten en evenementen wordt ook door vrijwilligers gedaan. 4.3 Verschillende taken Het grootste deel van onze vrijwilligers komt naar het asiel om te helpen met het verzorgen van de dieren. Alle voorkomende taken worden opgepakt, behalve contact met de klanten. Alles rond het helpen van klanten wordt uitsluitend door het vaste personeel gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie over het asiel en het pension uniform naar buiten komt. Andere onmisbare taken die door vrijwilligers worden ingevuld zijn o.a. bestuurswerk, aanleg en onderhoud van computer- en telefoonnetwerken, PR, vertegenwoordiging op markten, rondleiden, tuinonderhoud en klein onderhoud van het asielgebouw. 4.4 Introductiebijeenkomst vrijwilligers Ter voorbereiding op het vrijwilligerswerk met de dieren is het verplicht om een informatiebijeenkomst bij te wonen. We delen dan informatie over het asiel, werken bij Stevenshage en veiligheid voor mens en dier. We vertellen kortom wat wij van de vrijwilligers en de vrijwilligers van ons mogen verwachten. Het praktische inwerken bestaat uit vier ochtenden meehelpen binnen een maand. De introductiebijeenkomst voor vrijwilligers is in 2019 voortgezet op de zondagmiddag. Er zijn afgelopen jaar in totaal vijf bijeenkomsten geweest. Ons inschrijfformulier staat alleen online als er een bijeenkomst gepland is. Dit om te zorgen dat mensen die zich inschrijven ook daadwerkelijk de bijeenkomst kunnen bijwonen. Na afloop van de bijeenkomst kunnen mensen desgewenst meteen afspreken wanneer ze voor het eerst komen helpen. 4.5 Vrijwilligersvoorwaarden De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij ons is zestien jaar, voorgeschreven door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, bijvoorbeeld om kennis te maken of voor het socialiseren van jonge dieren of tijdens onze maandelijkse rondleiding. Er is een ongevallenverzekering voor zowel vrijwillige als vaste medewerkers. Hondenliefhebber Laura was in 2019 maar liefst 12,5 jaar vrijwilliger bij Stevenshage. 15
Page 16
4.6 Bedankmomenten Als organisatie vinden we het belangrijk om naar buiten één gezicht te laten zien. Onze vrijwilligers een “asielshirt” aanbieden is een manier om dat te doen. In mei 2019 introduceerden we de nieuwste versie. Het is niet verplicht om zo’n t-shirt te dragen tijdens het werk, maar we zien gelukkig dat veel mensen dat uit zichzelf doen. Met twee ieder jaar terugkomende avonden hebben we onze vrijwilligers bedankt voor hun inzet gedurende het jaar. De traditionele jaarlijkse vrijwilligersbarbecue is in 2019 anders georganiseerd. Het was geen barbecue waarbij zelfwerkzaamheid werd gevraagd in de vorm van zelf barbecueën en zelfgemaakte gerechten meenemen; het werd dit keer geheel voorzien door Mascha Smit van Passion Food. Het was een Italiaans geïnspireerd buffet (met o.a. héérlijke pompoenlasagne) gevolgd door een geweldig assortiment taarten ter afsluiting. Volgens onze enthousiaste vrijwilligers was het zeker voor herhaling vatbaar. Vooral het taartenbuffet is inmiddels bijna legendarisch, er was letterlijk geen kruimeltje over aan het einde van de avond. Op de Open Asieldag kregen we zelfs een herkansing toen Passion Food een carrotcake doneerde voor de bakesale (ook toen was hij binnen de kortste keren op). Vlak voor Kerst was er de traditionele eindejaarsbijeenkomst waar in een stemmig versierd en knus verlicht asielgebouw liters chocolademelk werden geschonken. Natuurlijk kregen de vrijwilligers die zich ook dit jaar weer keihard hebben ingezet voor Stevenshage allemaal een presentje: een design chocoladelolly, marshmallows en een bamboe mok met logo van Stevenshage om de chocolademelk in klaar te maken. Als extra verrassing kreeg iedereen een setje kerstkaarten. Een unieke eigen productie met foto’s gemaakt door dierenfotograaf Maud Velders en met uitsluitend (ex-)asieldieren als fotomodel (zie ook hoofdstuk 38 van dit jaarverslag). Een vrijwilliger in het speelbos met een asielhond. Foto: Sanne van den Berg Marty: een kwart eeuw vrijwilliger Dit artikel is geschreven door Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage. Een langere versie van het artikel verscheen in ons asielblad Beestenbende van Najaar 2019. Stevenshage is blij met alle vrijwilligers, maar bij sommigen van hen staan we extra stil, zoals bij Marty van der Leek. Ze is inmiddels 71 jaar oud, maar komt nog iedere week katten verzorgen. Ook is ze al jaren 'flessenmoeder' voor weeskittens. Al bijna 25 jaar! Wat doe je precies bij Stevenshage? In het begin kwam ik hier twee middagen in de week voor zowel de honden als de katten. Tegenwoordig hou ik het bij de woensdagmiddag. Daar kijk ik echt naar uit, en zelfs mijn kinderen weten dat dat me heilig is, daar komt eigenlijk nooit iets tussen. Ik heb ook vaak pleegkittens, oftewel flessenbabies. Zo noem ik de kittens die zonder moeder in het asiel terecht komen en die om de paar uur een fles moeten drinken. Soms is het er maar één, maar het kan ook een heel nest zijn van vier of vijf kittens. Ik denk dat ik er over de jaren wel zo'n vijftig heb gevoed. Een jaar of drie geleden hebben mijn man en ik er één zelf gehouden. Het was een zwart katertje, althans dat dachten we, en hij was zo geweldig dat mijn man besloot hem na het enten zelf te adopteren. Zonder dat ik het wist! Natuurlijk wist hij dat ik het goed zou vinden. En het was niet de enige verrassing, want onze McCloud bleek een meisje te zijn! We hebben haar vervolgens Cloudy genoemd. Wat is je in al die jaren echt bijgebleven? Daar hoef ik niet lang over na te denken, dat is de aanval van Poema. Hij was een Abessijnse kater, die al een keer geplaatst was, maar die vanwege onvoorspelbaar gedrag weer terug was gekomen in het asiel. Om hem wat socialer te maken, gingen vrijwilligers en medewerkers vaak even bij hem zitten, zodat hij kon wennen aan mensen. Op een goede dag was het mijn beurt en zat ik bij Poema om hem te aaien. Hij leek ervan te genieten en klom gezellig op mijn schouders, toen...hij ineens de kolder in zijn kop kreeg. Hij zette zijn nagels diep in mijn hoofd, mijn oren en mijn gezicht, en toen ik hem van me afschudde, ook in mijn benen en voeten. Ik gilde het uit, en snel kwamen collega’s mij ontzetten. Het was vreselijk, ik ging meteen naar de dokter voor hechtingen, maar het zag er niet uit! Ik moet zeggen dat ik tot de dag van vandaag toch een beetje voorzichtiger ben geworden. Niet bang, maar wel iets meer op mijn hoede! 17
Page 18
5 Personeel Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de linking pin met het bestuur van Stevenshage. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Bij de vaste staf zijn afgelopen jaar geen wijzigingen in bezetting geweest. In de zomer was er tijdens de vakantieperiode slechts één invalkracht ingehuurd. De extra inzet is vooral beperkt gebleven door het slim en tijdig plannen met medewerking en flexibiliteit van het vaste team en de bereidheid in medewerking van de vrijwilligers en stagiaires. Evenals voorgaande jaren is 2019 op personeelsgebied qua bezetting en inzet een stabiel jaar geweest. Het verzuimpercentage was wederom nul! Personeel is een vast agendapunt in de vergadering van het bestuur. Voor de arbeidsrechtelijke ‘check’ van contracten en andere juridisch arbeidsvoorwaardelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder met alle leden van het team; de voorzitter van het bestuur met de beheerder. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit te kijken. Er is in samenspraak met het bestuur en vooral ook met de vaste staf een programma van eisen gemaakt voor een nieuwe set bedrijfskleding. Functioneel, representatief, duurzaam en herkenbaar en natuurlijk niet te duur. Het resultaat mag er zijn en iedereen is in het nieuw gestoken. De update van het functieboek staat nog op de agenda voor 2020. De warme zomer leverde niet alleen goedkope energie via de zonnepanelen, maar gaf ook aanleiding om een hitteplan in werking te stellen: andere werktijden gedurende een aantal weken met een aangepast rooster, vroeg beginnen en vroeger naar huis waar dat mogelijk was. Twee medewerkers zijn geslaagd voor het theoriegedeelte van de cursus ‘Vakbekwaam Houder – certificaat Vogels’. Dit is in het kader van de verplichtingen van de ‘Wet Dieren’. Deze wet van 2011 behelst een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen. Twee andere medewerkers hebben de module 2 van de opleiding ‘Dierentrainer’ afgerond. Leids cartoonist Maarten Wolterink tekende onderstaande strip Dierenmensen voor asielblad Beestenbende. Intussen in het asiel: Dierentrainers Dit sterk ingekorte blog is geschreven door asielbeheerder Nicolette Bloemendaal. De volledige versie is gepubliceerd op onze website www.dierenasielleiden.nl Kippen en konijnen “Leer een kip het rode bekertje aantikken”. Eline en ik zitten in Barneveld bij les 3 van de opleiding Dierentrainer. Het trainen van dieren die aan menselijke zorg zijn toevertrouwd, zoals onze asieldieren, werkt welzijnsverhogend en stressverlagend bij de dieren. Na een half uurtje hebben we zowaar de prachtige Noord-Hollandse Blauwe hen kunnen aanleren dat ze het rode bekertje moet aantikken. Niet het groene, niet het blauwe, nee, alléén het rode. De weken ervoor hebben we met katten de zit en de high five getraind. In de loop van de cursus volgde een training met een prachtig dalmatiër rex konijn dat we (proberen te) leren achter een target stick aan te lopen. Pittige opleiding Eline en ik hebben de tijd van ons leven. Het is een pittige opleiding, theorie en praktijk wisselen elkaar in hoog tempo af. In acht zaterdagen leren we van alles over klassieke en operante conditionering, timing, ethogrammen, positieve bekrachtigers, vermijdingsconditionering en nog veel meer. Thuis oefenen we wat af, al onze huisdieren moeten eraan geloven. We sluiten de lesreeks af met een uitgebreid examen en moeten een scriptie inleveren over het geleerde. Dieren trainen in het asiel Trainen met asieldieren doen we natuurlijk al veel langer. Door met de dieren bezig te zijn zonder lichamelijk contact, ontstaat er vertrouwen. Deze cursus kan ons helpen het meest uit de, toch vaak korte, trainingssessies te halen. Zodat we onze asieldieren helpen om zich prettiger te voelen en wellicht om bepaald ongewenst gedrag te verminderen zodat de dieren sneller plaatsbaar worden. En verder is het gewoon leuk om dieren iets te leren. Niet in de laatste plaats omdat je er zelf ook heel veel van opsteekt… Tijdens de opleiding Dierentrainer wordt een dalmatiër rex konijn getraind met een target stick. 19
Page 20
6 Bestuur De focus van het bestuur van Dierentehuis Stevenshage lag in 2018 jaar op consolideren en versterken. De besluiten en investeringen van de afgelopen tijd bewijzen hun nut, zoals de nieuwe vloer en het plaatsen van zonnepanelen. De solide organisatie van Dierentehuis Stevenshage en haar financiële positie, goede samenwerking tussen bestuur en beheerder en de betrokkenheid en onderlinge communicatie zijn een belangrijke basis voor de continuïteit en het resultaat. 6.1 Samenstelling bestuur Dit jaar is het bestuur voor het eerst weer aangevangen met zes bestuursleden in plaats van vijf. Greetje van Gruting is vanaf januari in functie als nieuwe secretaris. Cindy van de Ven versterkt het bestuur met de portefeuille ‘nieuwe media’. Het informele afscheid van de vorige secretaris was in januari tijdens een gezellige maaltijd met het bestuur en de beheerder. De zoektocht naar de opvolger als secretaris heeft hiermee geleid tot een extra versterking zowel qua bemensing als de invulling van taken waardoor een betere taakverdeling is ontstaan. Tabel 17 | Samenstelling bestuur Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) eind 2019. Naam Functie Lizette Ploos van Amstel - Lange Simon Vermeij Greetje van Gruting - Wijnhold Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid De vrijwilligers in het bestuur van Dierentehuis Stevenshage in de nieuwe t-shirts. Van boven naar beneden en van links naar rechts: penningmeester Simon, algemeen bestuurslid Hans, secretaris Greetje, Voorzitter Lizette en onderaan algemene bestuursleden Cindy en Suzan. 6.2 Bestuurlijke aandachtspunten Dierenambulance Naast de regulier bestuurlijke taken en onderwerpen was er een aantal belangrijke regionale onderwerpen en ontwikkelingen buiten Stevenshage zelf, welke voor een deel al in 2018 zijn ingezet. De stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden, die de taak heeft voor de opvang en verzorging van wilde dieren en het in stand houden van een dierenambulance voor onze regio zocht dringend nieuwe huisvesting. Voor de hand leek een onderzoek naar een co-locatie met Stevenshage. Vooral ‘leek’ voor de lokale politiek en anderen, omdat wilde en huisdieren vanwege besmetting nooit bij elkaar gehuisvest en opgevangen mogen worden. Terwijl Stevenshage wel een belangrijke klant is van de dierenambulance, die voor zowel de wilde dieren als huisdieren werkt. Dit vraagstuk heeft geleid tot een aantal keer overleg met de voorzitter van het bestuur van Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. In de discussie is scherp gesteld wat de (on)mogelijkheden zijn voor samenwerking. De Partij voor de Dieren Leiden heeft hierin een stimulerende rol gehad en stelde scherpe vragen. Privacywet Een belangrijk onderwerp wat nog resteerde van het afgelopen jaar waren de regels en het uit te werken beleid rondom de wettelijke privacyregels en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als private stichting met een publieke taak werkt Stevenshage met en voor mensen en eigenaren van dieren, op wie de privacyregels van toepassing zijn. Dankzij de bijzondere inzet van een van onze bestuursleden in nauwe samenwerking met de beheerder voldoet Stevenshage nu aan alle eisen op dit gebied. De nieuwe privacyregels zijn verwerkt in de werkprocessen en geborgd in beleid. Dierenpolitie Het bestuur heeft in de tweede helft van het jaar een brief gestuurd aan de burgemeester van Leiden als portefeuillehouder voor de politie. De aanleiding was de opheffing van de ‘speciale eenheid dierenagenten regio Leiden’ bij de politie. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan gepleit en aandacht gevraagd voor voldoende scholing van agenten als het gaat om het aandachtsgebied dierenwelzijn. Scheve huisjes Tot slot is het bestuur in gesprek met de gemeente over de bouw van de zogenaamde ‘scheve huisjes’ in de directe omgeving van de locatie van Stevenshage. Het gaat om de huisvesting van slechts enkele mensen, die geen andere huisvesting hebben, in nog te plaatsen wooncontainers. Vanzelfsprekend staan het bestuur en de beheerder van Stevenshage positief tegenover dit maatschappelijk vriendelijke project. Wel vragen zij aandacht voor goede begeleiding en monitoring om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen.
Page 22
7 Bijdragen aan het asiel Veel mensen geven belangeloos aan en voor de asieldieren. Zonder deze gulle giften zou Dierentehuis Stevenshage niet kunnen bestaan. De giften komen in vele vormen: geld, dierenvoer, fleecedekens, kattensnoepjes, krabpalen, hondenriemen en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar voor zoveel gulle dierenvrienden! 7.1 Financiële donaties Donaties De financiële ondersteuning van Dierentehuis Stevenshage bestaat voor een belangrijk deel uit eenmalige of periodieke donaties. Bij een jaarlijkse bijdrage van €15,- of meer ontvangen onze donateurs viermaal per jaar ons asielblad Beestenbende. In 2019 lag het aantal vaste donateurs rond de 1370, tegen zo’n 1500 vorig jaar. Al enige jaren zien we hierin een dalende trend, die ook landelijk in algemene zin gesignaleerd wordt. Mensen lijken zich niet graag meer vast te leggen en doen liever eenmalige giften. Daar spelen we sinds enige jaren op in door meer eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een asieldier gekoppeld zijn. In ons financiële overzicht vindt u daarom ook een categorie Diverse eenmalige giften. Dit zijn donaties van dierenvrienden en vaak ook van donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld bij een online donatie-actie voor een specifiek dier of op Dierendag. Collecte Half juni hielden we onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte. Vorig jaar doorbraken we na jaren de steeds maar dalende opbrengst en die stijgende trend zette zich afgelopen jaar voort: maar liefst 169 collectanten haalden samen een geweldig bedrag van €24.635,31 op. Niet alleen de opbrengst was hoger dan vorig jaar, maar ook het aantal collectanten, dat steeg van 142 naar 169. De opbrengst per collectant steeg een paar euro en kwam in 2019 uit op €145,77. De opbrengst van de collecte is ingezet voor de medische basiskosten van de asieldieren die we opvangen, zoals castraties en sterilisaties, en voor kostbare gebitsbehandelingen, die behalve veel pijn en ongemak ook veel andere medische problemen bij de dieren verhelpen en voorkomen. Graag willen ook hier nog eens alle mensen die zich voor onze collecte hebben ingezet en alle mensen die een bijdrage in de collectebus hebben gedaan, heel hartelijk danken namens de asieldieren! Tabel 18 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2014 – 2019. 22 23
Page 24
Yoga voor de asieldieren Op zondagochtend 23 juni 2019 gaf yogadocente Aurora de Leeuw een yogales op het voorplein van Dierentehuis Stevenshage. Aurora adopteerde ooit witte asielkat Rufus bij Dierentehuis Stevenshage. Ze draagt het asiel een warm hart toe en daarom doneerde ze de volledige opbrengst van maar liefst €420 aan de asieldieren van Dierentehuis Stevenshage! Maar liefst 28 dierenliefhebbers streken met hun yogamatten rond Aurora neer op het asielterrein, onder toeziend oog van de asielkonijnen en enkele viervoetige medewerkers. De yogales was qua niveau geschikt voor iedereen. Ongeveer de helft van de mensen had al ervaring en bracht een eigen yogamat mee. Voor de anderen waren er matten beschikbaar van het Universitair Sportcentrum Leiden. Van de downward facing dog – die mocht natuurlijk niet ontbreken – naar de warrior pose en van de cobra naar de child’s pose. Bij een zomerse temperatuur die tijdens de les opliep naar een zweterige 25 graden leidde Aurora de groep ogenschijnlijk moeiteloos een uur lang door de serie asana’s om lichaam en geest tot rust te brengen, met op de achtergrond af en toe een blaf vanuit het asiel. Na de les was er tijd om bij te komen met water en biologisch fruit, dat speciaal voor deze gelegenheid door de firma Kievit uit Katwijk beschikbaar was gesteld. Namens de asieldieren zijn we Aurora en alle deelnemers, inclusief de mensen die wel doneerden maar niet konden komen, zeer dankbaar voor deze prachtige ervaring en dito opbrengst! De yogales op het voorplein van Dierentehuis Stevenshage, waarvan de opbrengst naar de asieldieren ging. Leerlingen Freya en Lexie van de Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS) overhandigen de cheque aan asielbeheerder Nicolette. Kerstactie basisschool ELS De Leerlingenraad van basisschool de Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS) koos in 2019 Dierentehuis Stevenshage uit als goed doel voor hun jaarlijkse kerstactie. Ze maakten onder meer knutselwerken, zamelden statiegeldflessen in en er was een borrel voor de ouders om geld in te zamelen. Dit leverde een recordbedrag op van maar liefst €3.088,57 voor de asieldieren! En als klap op de vuurpijl doneerden ze ook nog eens een enorme berg bruikbare spullen voor de dieren en mensen in het asiel. We zijn alle leerlingen, leerkrachten, ouders en leden van de Ouderraad van basisschool ELS ontzettend dankbaar voor deze hartverwarmende actie, die veel verder gaat dan de opbrengst alleen. Met hun actie maken zij een groot verschil voor de asieldieren van Leiden en omstreken.
Page 26
Online acties Soms vangen wij dieren op met medische problemen waarvan de behandeling zo kostbaar is, dat we voor hen een aparte actie starten via onze website, vaak in combinatie met een blog. In 2019 kwamen we meermaals succesvol online in actie voor onfortuinlijke asieldi In januari komt kater Ambrosius in het asiel terecht met een complex medisch dossier (zie hieronder), in april gevolgd door de onfortuinlijke poes Anneloes die een kostbare operatie ondergaat voor haar gebroken bekken na een aanrijding met een auto. In juni waren daar kater Leo en Chopin. Ze lijden aan dezelfde kwalen en ondergaan dezelfde procedure: inenten, ontwormen, chip, oogoperatie, gebitssanering, castratie en een test voor kattenaids (gelukkig negatief). Vele dierenvrienden brachten de benodigde bedragen om deze dieren te helpen steeds binnen enkele dagen bijeen via onze online donatiemodule. We vinden het geweldig dat onze online achterban zo met de asieldieren meeleeft en dat met deze donatie laat merken. Röntgenfoto van het gebroken bekken van poes Annelo Online in actie voor kater Ambrosius Als de 11-jarige kater Ambrosius in het asiel terechtkomt, lijkt hij zich af te vragen welke verkeerde afslag hij nou toch heeft genomen om hier terecht te komen. Hij is een zorgenkind met een dik medisch dossier: mager met dikke buik, snelle ademhaling, permanent vergrote pupillen, huidallergie, kapotte hakken, gebitsproblemen. We doen al het mogelijke om hem een zo goed en gezond mogelijke toekomst te geven. Wat volgt is een buikecho, medicatie voor zijn lever, bloeddrukmeting, bloedonderzoek, gebitssanering, nog meer medicatie, urineonderzoek, blaasdieet en zelfs een operatie aan zijn hak. Stukje bij beetje knapt Ambrosius op. In zijn eentje zorgt hij echter voor aanzienlijke medische kosten. Een beroep op onze trouwe en vooral gulle online achterban helpt ons binnen enkele dagen aan voldoende geld om alle kosten voor Ambrosius te dragen! Na 271 dagen kwam een ridder op het witte paard (of eigenlijk gewoon op de fiets) Ambrosius ophalen en vond hij zijn gouden mandje. 7.2 Sponsoring Adoptiehokken en sponsorbordjes Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. Wij hebben hondenkennels (€120 per jaar voor een hele kennel of €60 per jaar voor een halve kennel), kattenhokken (€50 per jaar) en konijnenhokken (€35 per jaar) die geadopteerd kunnen worden. Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor €50 per jaar. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. In 2019 mochten we 45 adoptanten van hondenkennels noteren en op de kattenhokken prijken inmiddels 164 sponsorbordjes. Er zijn 36 sponsors vertegenwoordigd op onze Wall of Fame en 9 sponsors kozen ervoor om een konijnenhok te adopteren. In deze getallen is ook een licht dalende trend te zien ten opzichte van eerdere jaren. Leidse DZB Ecotuin helpt asielkonijnen van Stevenshage In 2019 kregen onze asielkonijnen gratis onbespoten wortelloof van de DZB Leiden Ecotuin. Hier verbouwen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op ecologische wijze groenten en fruit. De groenten worden in het seizoen verkocht aan cateringbedrijven en restaurants. Er blijft regelmatig groente over, die door wordt gedoneerd voor de konijnen bij Dierentehuis Stevenshage. “Door deze samenwerking hoeven we niets weg te gooien en helpen we niet alleen mensen, maar ook dieren in de Leidse regio!” Boven: Asielkonijn Chummy geniet van vers, lokaal en ecologisch geteeld wortelloof van DZB Leiden Ecotuin. Onder: DZB Ecotuin teamleider Miquel Heemskerk en Stevenshage bestuurslid Suzan Commandeur. 27
Page 28
Advertenties Beestenbende Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende te dragen, verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Op onze website staat een overzicht van mogelijkheden en prijzen. Waar nodig verzorgt een vrijwilliger de opmaak van advertenties, wat met name door kleinere bedrijven gewaardeerd wordt. Adverteerders die meedoen zien hun advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2019 hebben 7 bedrijven het asiel op deze manier gesteund. Tezamen brachten de advertenties bijna €3000 op, waarmee we de Beestenbende voor een belangrijk deel hebben kunnen bekostigen. Stichting DierenLot Op ons terrein staat een grote oranje container van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij een bijdrage van Stichting DierenLot. De container werd in 2019 weer fanatiek gevuld. Afgelopen jaar is maar liefst 14.100 kilo textiel via onze container ingeleverd en dat leverde ons maar liefst €2992 op voor de asieldieren – ruim 400 kilo en een kleine €500 euro meer dan vorig jaar. Daarnaast heeft Stichting DierenLot een donatieverdubbelaar toegekend op een nieuw onderdeel van onze Open Asieldag 2019: Leids cartoonist Maarten Wolterink tekende live unieke cartoons van huisdieren van bezoekers en doneerde de helft van de opbrengst aan de asieldieren. Met de donatieverdubbelaar van Stichting DierenLot leverde dit €152 euro op voor het asiel! Konijnen Mike & Foxy, getekend door Leids cartoonist Maarten Wolterink op de Open Asieldag 2019. Stichting DierenLot verdubbelde de opbrengst van deze activiteit! . 7.3 Nalatenschappen en legaten Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van overleden dierenvrienden. Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage beheert, zijn opgenomen in de Almanak voor het notariaat. Deze uitgave is de opvolger van het G. Fikkert’s Jaarboek. Het biedt notarissen een praktisch naslagwerk op de werkplek en is daarmee een welkome bron voor de notaris bij adviesgesprekken met cliënten over erfenis of nalatenschap. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de asieldieren iets willen nalaten. 7.4 Als het baasje er niet meer is Sinds een aantal jaren kent Dierentehuis Stevenshage de regeling Als het baasje er niet meer is. Bij dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen en herplaatst. Vooraf wordt via een formulier zoveel mogelijk informatie over het dier in ons systeem opgenomen. Hoe is zijn of haar gedrag? Heeft de kat of hond speciale behoeften? Is er een medisch probleem? Op het formulier geven eigenaars antwoord op deze en vele andere vragen, zodat dat wij het huisdier na eventueel overlijden van het baasje goed en gericht aan een geschikte nieuwe eigenaar kunnen helpen. Het aantal deelnemers aan deze regeling is na een aantal mutaties het afgelopen jaar stabiel gebleven op 19 mensen. De meeste deelnemers registreren meer dan één dier. We hebben in 2019 twee dieren binnengekregen in het kader van de regeling. Daarnaast zijn er ook in 2019 verschillende dieren van overleden eigenaren binnengekomen. Bij sommige van hen waren er geen nabestaanden waardoor het achterhalen van gegevens relatief moeizaam gaat. Kater Boncuk vond na 345 dagen bij Dierentehuis Stevenshage een nieuw baasje.
Page 30
8 Samenwerking Dierentehuis Stevenshage staat midden in de samenleving. Wij werken samen met meerdere partijen die ons helpen een constructieve bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn in ons werkgebied. Ook in 2019 was samenwerking weer een rode draad in de activiteiten in en om Dierentehuis Stevenshage. 8.1 Contractsamenwerking gemeenten Al sinds 2016 hebben wij met alle gemeenten uit ons werkgebied een contractuele relatie, in plaats van een subsidierelatie. Het hebben van een contractuele relatie betekent dat Dierentehuis Stevenshage geen jaarlijkse subsidie moet aanvragen en in de gelegenheid is om een grotere fiscale ruimte te gebruiken. Gemeenten hebben op hun beurt direct duidelijkheid over onze dienstverlening en de daarvoor gemaakte kosten. Wat hiermee niet is veranderd, is de basis van onze samenwerking. Gemeenten behouden hun rechten en plichten op basis van Boek 5, artikel 8, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat wij een open en transparant contact met de gemeenten uit ons werkgebied belangrijk vinden, nodigen wij gemeenten periodiek uit voor een bezoek aan het asiel. Niet alleen is het prettig om een gezicht bij de gemeente hebben, het maakt het wederzijds ook net wat makkelijker bij vragen contact met elkaar op te nemen. Wij willen deze samenwerking graag voortzetten. 8.2 Samenwerking regionale asielen In 2015 heeft een oriëntatie plaats gevonden om, op basis van ‘halen en brengen’, ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen en samen op te trekken met onafhankelijke asielen uit de regio, waaronder bijvoorbeeld asielen uit Noordwijk, Wassenaar en Den Haag. Besloten is de ontwikkelingen rondom de vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) aan te zien en daarna, waar mogelijk, verder met elkaar in gesprek te gaan. Gezien de ontwikkelingen is dat nu niet opportuun. Op dagelijks uitvoerend niveau is de samenwerking met omliggende asielen goed. Konijn Bellefleur verbleef in 2019 bij Dierentehuis Stevenshage. De zomer van 2019 kende ook bij Dierentehuis Stevenshage extreem warme dagen. 8.3 Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) De Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is in 2014 opgericht voor en door onafhankelijke, wettelijk erkende en lokaal gevestigde dierenopvangorganisaties. Het ontstaan van de NFDO komt voort uit eensgezindheid onder onafhankelijke dierenasielen ten aanzien van veel onderwerpen en de behoefte om zich te verenigen in een landelijk platform. De NFDO heeft als doelstelling om alle autonome dierenopvangcentra in Nederland te verenigen, te behouden en om het al bestaande netwerk van lokale dierenopvangorganisaties te versterken. De belangrijkste pijlers van de vereniging zijn belangenbehartiging van haar leden en kennisdeling. Sinds 2015 is ook Dierentehuis Stevenshage lid van de NFDO. De organisatie is sinds die tijd in ontwikkeling en ons bestuur volgt die ontwikkelingen. 8.4 Stichting Hond in Nood De meeste honden die in Dierentehuis Stevenshage terecht komen, zijn om verschillende redenen afgestaan door de eigenaar; bijvoorbeeld overlijden, emigratie, verandering in de gezinssamenstelling of een andere baan van de eigenaar. In sommige gevallen is het gedrag van de hond de belangrijkste reden. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan hier dan direct mee aan de slag en zien vaak al snel verbetering in het gedrag van de honden. Soms heeft een hond meer individuele training nodig dan Dierentehuis Stevenshage kan bieden. In dergelijke gevallen roepen wij de hulp in van Stichting Hond in Nood. Zij zijn een kleine maar veelzijdige stichting die zich met liefde inzet voor alle honden. Dierentehuis Stevenshage werkt sinds een aantal jaar met hen samen in de heropvoeding van ‘moeilijke’ asielhonden. Op ons verzoek nemen de vrijwilligers van Stichting Hond in Nood een gedragstest af en bij gebleken geschiktheid nemen ze de hond in training om specifieke gedragsproblemen aan te pakken. Daarnaast voorzien ze onze medewerkers en vrijwilligers van advies en tips over de aanpak van de hond in kwestie. Dit doen ze volledig belangeloos voor onze asielhonden. 31
Page 32
Intussen in het asiel: Hoe train je een mens? Dit ingekorte blog is geschreven door asielhond Bowdy. De volledige versie is op 13 juli 2019 gepubliceerd op onze website www.dierenasielleiden.nl Sinds kort mag ik elke week mee met Stichting Hond in Nood. Met Nette en Clé. “Waarom ik? Ik ben toch niet in nood?” zeg ik nog. “Om te trainen”, krijg ik als antwoord. En dan snap ik het, want de meeste mensen hebben inderdaad wel een beetje training nodig. Op tafel staan Laat ik bij het begin beginnen. Ik heet Bowdy en ik woon in Stevenshage. Daar is het wel een soort van oké. Goed van eten en drinken. In het bos rauzen. Wandelingen maken. Knuffelen. Belangrijke Dingen waar ik Heel Bekwaam in ben, al zeg ik het zelf. Toen ging ik naar een ander huis. Er stond iets op tafel wat ik even wou besnuffelen. Maar ik kon er niet zo goed bij. Dus moest ik wel op de tafel gaan staan. Dat vond ik zo geinig, toen wou ik er niet meer af. Afijn, nu ben ik weer terug. Trage leerlingen Ze doen hun best hoor, maar soms verveel ik me wel. Dus dan ga ik ff tegen iemand aanbotsen of zachtjes -of wat minder zachtjes- een hand vastpakken. Dan gaan mensen heel grappige geluiden maken, das echt lachen. Daar vermaakte ik mezelf dan maar mee. En toen kwamen dus ineens Nette en Clé langs. Dus die ging ik ook aanbotsen en handje pakken en bij ze op tafel klimmen. Wat ze nog niet snappen is dat ze dan moeten gaan gillen en terugduwen. Of een worstelwedstrijdje houden. Het zijn kennelijk trage leerlingen, dat kun je niemand kwalijk nemen. Blokkie kaas Die Nette, die had dus kaas en vis in een tassie om d’r middel. En ik had wel trek, dus ik denk “kom Bowdy, pak ff een blokkie kaas”. Nou ja, toen liep ze gewoon weg! Zo onbeleefd. Dus ik er achteraan. Om duidelijk te maken dat ik echt wel een stukkie kaas blief. Terwijl ik even stilletjes overwoog wat ik nu zou doen, kreeg ik inene zomaar een blokkie kaas in m’n bakkes. Kort daarvoor hoorde ik nog wel een raar klik-geluid. Misschien d’r knieën ofzo. Dus dat dee ik nog een keer en nog een keer. Ik hoefde alleen maar even stil te staan en te doen alsof ik nadacht en húp, klik en húp, weer een happie. En zo leerde ik Nette al heel snel dat ze met d’r knieën moet klikken als ik rustig sta te mijmeren. En dat ze dan iets lekkers in m’n giechel mag stoppen. 8.5 Keurmerk opvang gezelschapsdieren Begin 2015 is de nieuwe Wet Dieren van kracht gegaan. Deze raamwet is de aanleiding geweest om een nieuw keurmerk opvang gezelschapsdieren in het leven te roepen. De landelijke Dierenbescherming heeft de ontwikkeling daarvan op zich genomen. De uitvoering is inmiddels bij onafhankelijk instituut Verin belegd. In 2015 heeft Dierentehuis Stevenshage vrijwillig meegedaan aan een proefaudit voor het in ontwikkeling zijnde keurmerk opvang gezelschapsdieren, gebaseerd op de richtlijnen van het Besluit Houders van Dieren. De audit bestond uit een zelfevaluatie en een locatiebezoek en is goed verlopen. Omdat het om een proef-audit ging, kon Dierentehuis Stevenshage op grond hiervan niet automatisch een keurmerk verkrijgen. Het keurmerk is ondertussen officieel van kracht geworden. Naar aanleiding van verdere oriëntatie om voor het keurmerk in aanmerking te komen, is gebleken dat we voor alle diersoorten die wij opvangen, zowel honden, katten, konijnen en tamme vogels, zowel een aparte quarantaine, ziekenboeg en reguliere verblijfsruimte moeten bieden. Voor de honden en katten beschikken wij hierover. Maar voor de tamme vogels en konijnen betekent dit zes aparte ruimtes en die kunnen wij op dit moment (nog) niet tegelijkertijd bieden. Wij hebben daarom voorlopig afgezien van het aanvragen van het keurmerk. 8.6 Dierenpolitie De dierenpolitie is een belangrijke externe partij waarmee Dierentehuis Stevenshage een aantal jaar naar volle tevredenheid heeft samengewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn in de regio. Helaas heeft er een herijking van taken binnen de politie plaatsgevonden en is er in praktijk vrijwel geen specifieke inzet meer beschikbaar. Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente, maar het heeft helaas niet geleid tot een lokale heroverweging. Als voorlopige oplossing is de wijkagent het eerste aanspreekpunt. 8.7 Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden Dierentehuis Stevenshage werkt al vele jaren naar tevredenheid samen met de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden, dat tot 2019 gevestigd was in Oegstgeest. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de dierenambulance zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening. Voor de dieren die door de dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening. Dierentehuis Stevenshage betaalt beide bijdragen door aan Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. In 2019 heeft Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden aangekondigd de ritprijs voor zowel particulieren als gemeenten te verhogen. De verhoging voor de dieren die retour eigenaar gaan, hebben wij in de praktijk in onze werkzaamheden ingevoerd voor de dierenambulance. Daarnaast hebben wij samen opgetrokken met Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden om ook bij gemeenten te bewerkstelligen dat zij de verhoging van de ritprijs gaan vergoeden. Al in 2018 hebben zowel de vrijwilligers als het bestuur van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden nader kennisgemaakt met Dierentehuis Stevenshage en ervaringen uitgewisseld. Wij houden deze verbindingen in stand. De Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden is op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden nu het vogelasiel Oegstgeest is gesloten. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2020 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. 33
Page 34
9 9.1 Duurzaamheid Energiebesparing Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is voorzien van goede isolatie van dak, muren en ramen. Daarnaast is de hele benedenverdieping voorzien van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt. De betonnen vloer houdt de warmte constant en biedt de dieren dag en nacht een gelijkmatige temperatuur. Ook is het gebouw zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Dit is zuinig in gebruik en daarnaast prettiger voor de dieren dan de traditionele tl-verlichting. Op het dak zijn in totaal 189 zonnepanelen bevestigd, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor de warmwatervoorziening voor het gebouw. 9.2 Groenvoorziening Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig omheind stuk bos op het eigen terrein. Hier kunnen de asiel- en pensionhonden loslopen, spelen en trainen. Omdat Stevenshage op de Groene Kaart van Leiden ligt, mogen bomen niet zonder vergunning gekapt worden. Snoeien mag wel zonder vergunning. Ieder jaar inspecteert een hovenier het bos en alle begroeiing rondom het asiel visueel. Gesnoeide takken en stronken blijven op het bos liggen en bieden huisvesting aan insecten, (korst)mossen en paddenstoelen. Twijgen en jonge takjes worden versnipperd en als bodemverfraaiing in de perken gestrooid. In het bos zijn diverse inheemse struiken aangeplant. Hiermee zijn drie begroeiingslagen gecreëerd: kruiden (bodembedekkers), struiken en bomen. Bij de inrichting van het bos is actief gezocht naar planten en bomen die van waarde zijn voor de in de buurt levende dieren, zoals allerlei soorten zangvogels, reigers, eventueel zelfs eekhoorns, en de vleermuizen, die weliswaar niet in het bos wonen, maar er wel graag naar voedsel komen zoeken. Sinds er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de aanleg van de RijnlandRoute, merken we dat meer dieren het bos gebruiken. Op het dak van Dierentehuis Stevenshage bevinden zich in totaal 189 zonnepanelen. Bij Dierentehuis Stevenshage worden groenafval, maar ook uitwerpselen en stro van de asielkonijnen gecomposteerd. 9.3 Afvalscheiding Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is het terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Het is lastig en kostbaar om ons gft-afval apart te laten ophalen, omdat we zijn gevestigd op een industrieterrein. Daarom composteren we sinds 2016 als eerste asiel in Nederland op ons eigen terrein het strooisel en de uitwerpselen uit de konijnen- en knaagdierhokken, samen met ons groenafval, met een composteermachine. Dit apparaat is aangeschaft met een donatie van het Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk in de categorie duurzaamheid. De compost wordt als grondverbeteraar gebruikt voor de tuin en het hondenspeelbos op het eigen terrein. 35
Page 36
10 Externe communicatie Met gerichte communicatie proberen wij donateurs, belanghebbenden en andere geïnteresseerden bij onze activiteiten te betrekken. Via ons periodieke donateursblad Beestenbende, ons eigen drukwerk, onze website en onze actieve aanwezigheid op sociale media, in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten doen wij ons best zoveel mogelijk mensen over het asielleven te informeren. Onze uitingen zijn altijd gericht op het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 10.1 Asielblad Beestenbende Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad Beestenbende in eigen beheer uit. Ook in 2019 verscheen het kleurrijke magazine elk seizoen in een oplage van 2500 exemplaren. De vormgeving en druk wordt verzorgd door de Leidse drukkerij De Bink. De Beestenbende is een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrondverhalen uit onze opvang. De inhoud wordt samengesteld door een redactie die bestaat uit vier vrijwilligers en de beheerder van Dierentehuis Stevenshage. In 2019 verschenen er in de Beestenbende naast de gebruikelijke rubrieken over de asieldieren onder meer stukken over natuurgeneeskunde, drukte in het pension en het grote aantal opvangkatten ‘met ervaring’. Ook was er een interview met een medewerker van de Dierenbescherming over hun werkgroep ‘Zwerfkatten’ en een interview met de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Leiden. In 2019 is voor het eerst begonnen met het plaatsen van korte versies van artikelen in de Beestenbende, met een verwijzing naar onze website, waar de uitgebreide versie dan gelezen kan worden. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs van Dierentehuis Stevenshage, meegegeven aan nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. Naast het informeren van onze achterban heeft de Beestenbende een ondersteunende rol bij de fondsenwerving voor Dierentehuis Stevenshage. Met gerecycled papier en een verpakking van composteerbare folie sluit de Beestenbende goed aan bij onze huisstijl en de zo groen mogelijke bedrijfsvoering van Stevenshage. We hebben ook 2019 weer bewust gekozen voor een gedrukt asieltijdschrift in het huidige digitale tijdperk. De meerwaarde van een gedrukte Beestenbende boven een digitale editie is dat we het boekje makkelijk mee kunnen geven aan bezoekers van ons asiel en aan geïnteresseerden op evenementen. Ook wordt een deel van de oplage gebruikt om te verspreiden in dierenwinkels en dierenartsenparktijken om nog meer dierenliefhebbers te bereiken. Omdat de Beestenbende ook altijd nuttige basisinformatie bevat, fungeert het als een multifunctioneel visitekaartje voor onze organisatie. Daarnaast wordt de gedrukte Beestenbende ook zeer gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en sociale media. Asielmagazine Beestenbende van Dierentehuis Stevenshage werd in 2019 viermaal in eigen beheer uitgebracht. 10.2 Promotiemateriaal Posters Afgelopen jaar zijn er voor verschillende gelegenheden nieuwe posters ontworpen, waaronder de Nieuwjaarsduik, huis-aan-huis collecte, Open Asieldag en individuele inzamelingsacties. Alle ontwerpen zijn ook afgelopen jaar gemaakt door een vrijwilliger van Dierentehuis Stevenshage, waardoor alleen de productiekosten van het materiaal voor rekening van het asiel kwamen. Strip Dierenmensen Afgelopen jaar heeft Leidse cartoonist Maarten Wolterink weer vier edities van de asielstrip Dierenmensen getekend. De strips zijn gebaseerd op het asielleven en prikkelen soms de realiteit. De strips zijn per kwartaal verschenen in de Beestenbende en op onze website. Informatiemateriaal We hebben in 2019 zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van onze pensionfolder een complete make-over gegeven. De informatie in de folder is bijgewerkt en qua uitstraling past de folder nu ook in de huisstijl van Dierentehuis Stevenshage. Daarnaast is de folder met belangrijke telefoonnummers van dierenopvangen en aanverwante organisaties in de regio vervangen door een compacte flyer die makkelijk kan worden meegegeven aan bezoekers en die nu ook in de huisstijl van onze organisatie past. 37
Page 38
Kerskaarten In 2019 hebben we voor het eerst echte Stevenshage kerstkaarten ontwikkeld. De tien luxe dubbele kaarten tonen allemaal verschillende asieldieren die bij ons zijn opgevangen, gefotografeerd door dierfotograaf Maud Velders. Het ontwerp van de kaarten is uitgevoerd door een vrijwilliger. De oplage van 5000 stuks per kaart is op de Open Asieldag van 2019 gelanceerd en als merchandise aangeboden, zowel via de balie als de speciaal hiervoor geopende webshop. De kaarten bleken zeer populair en het grootste deel van de voorraad was voor de kerst van 2019 verkocht. Daarnaast zijn er een aantal setjes met tien kerstkaarten aan de vrijwilligers uitgedeeld als bedankje tijdens het choco-moment in december. De overgebleven kerstkaarten zullen volgend jaar opnieuw aangeboden en aangevuld worden, doordat we bewust geen wensen met betrekking tot jaartallen op de kaarten hebben geplaatst. De nieuwe kerstkaarten van Dierentehuis Stevenshage zijn erg populair aan de balie, in de webshop en op markten. 38 Voor de jaarlijkse huis-aan-huis collecte en de Open Asieldag van Stevenshage ontwierp een vrijwilliger posters. 10.3 Digitale media Website en webshop Op website van Dierentehuis Stevenshage (dierenasielleiden.nl) vinden bezoekers allerhande relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen, uitgebreide donatiemogelijkheden en de algemene voorwaarden en het privacy beleid – welke overigens ook zijn in te zien aan de balie. Uiteraard biedt onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. Het overzicht van plaatsbare dieren is live gekoppeld aan ons Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. De website bevat ook een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht. Ook dit overzicht van zwerfdieren is live gekoppeld aan een eigen Instagram-account: @stevenshage. Vermiste dieren kunnen via een digitaal formulier bij ons worden aangemeld, zodat we naar het dier kunnen uitkijken. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaars door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. Eind 2019 openden we een gloednieuwe webshop binnen onze website. Naast het aanschaffen van de kerstkaarten kon er op dat moment ook gesponsord worden voor de Nieuwsjaarsduik via een donatie voor een duiker. Buiten deze periode kunnen er wenskaarten besteld en donaties gedaan worden via de webshop. De hosting van de website werd zoals in voorgaande jaren verzorgt door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. 39
Page 40
Sinds 2019 is Dierentehuis Stevenshage ook vertegenwoordigd op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Sociale media Dierentehuis Stevenshage is al vele jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter. In 2019 is daar ook een Stevenshage bedrijfspagina op LinkedIn bijgekomen. Hier worden de wat meer zakelijke updates vanuit het asiel gedeeld en kunnen medewerkers en vrijwilligers vanaf hun persoonlijke profiel een vermelding maken van hun activiteiten met een connectie naar de officiële bedrijfspagina van Dierentehuis Stevenshage. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2019 verder toe van net iets meer dan 5500 naar ruim 6000 vind-ik-leuks. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen en deelacties per bericht op Facebook kent een stijgende trend. De beide Instagram-accounts kennen een zeer succesvol derde jaar, waarin het account @stevenshageplaatsbaredieren bijna verdubbelde van 2400 naar bijna 4200 volgers. Het account @stevenshage waar gevonden dieren worden geplaatst groeide eveneens fors, van 1200 volgers in 2018 naar ruim 1800 volgers in 2019. Blog Intussen in het asiel In 2019 zijn maar liefst 49 nieuwe edities van het blog Intussen in het asiel verschenen. Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks over het reilen en zeilen in het asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel, of wordt vanuit het perspectief van een asieldier geschreven. Het blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke updates over dieren die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen van verwaarloosde dieren die met de grootste zorg niet gered konden worden en van verbouwingen op het terrein tot interviews met seniorkatten die in het asiel verblijven. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis Stevenshage geplaatst, waarnaar wordt gelinkt vanaf de Facebookpagina en LinkedIn bedrijfspagina, waar het steevast veel positieve reacties oplevert. In dit jaarverslag vindt u op pagina’s 17, 19 en 32 een kleine en verkorte selectie van enkele blogs uit 2019. Onze website bevat een uitgebreid archief met alle blogs die tot nu toe verschenen zijn. 40 10.4 Regionale media De Nieuwjaarsduik bij Sleutelstad Nicolette en Marianne waren in januari 2019 te gast bij radioprogramma Sleutelstad om te vertellen over de Nieuwjaarsduik. Er waren dit jaar tien deelnemers die vergezeld van twee honden het Valkenburgse meer zijn ingedoken, wat heeft geresulteerd in een opbrengst van €2525,-. Dit bedrag wordt gebruikt voor de inentingen van de asieldieren, wat op jaarbasis gemiddeld €9000,- kost. Zomer in het asiel bij NPO Radio 5 Het programma Haandrikman! zocht in juli mensen op die de hele zomer moeten werken. Dan ben je bij Stevenshage aan het juiste adres, want in die periode heerst er topdrukte in het asiel en pension. Het leverde een gezellig radiofragment op waarbij het hele asiel aan bod kwam! Persbericht met Solar-Leiden en Stichting Stimular In januari 2019 hebben we samen met buurbedrijf Solar-Energy-Groep Leiden en Stichting Stimular een persbericht doen uitgaan, getiteld ‘Leids dierenasiel nóg groener’ over de 164 zonnepanelen die zij geplaatst hebben op het dak van Stevenshage en de verduurzaming die hierdoor optreedt. De Bink Magazine Drukkerij De Bink uit Leiden drukt elk kwartaal ons fullcolour donateursmagazine De Beestenbende. In een van de edities van hun relatieblad De Bink Magazine heeft ons werk een groot podium gekregen: een uitgebreid interview met asielbeheerder Nicolette en bestuurslid Suzan, én prachtige ex-asielhond Duma op de cover. In het relatiemagazine van Leidse drukkerij De Bink werd ruim aandacht besteed aan Dierentehuis Stevenshage.
Page 42
Indebuurt Leiden In juli 2019 interviewde Indebuurt Leiden asielbeheerder Nicolette. Nicolette vertelde over het reilen en zeilen in het asiel en benoemde dat het werken in een dierenasiel niet altijd makkelijk is, omdat vrijwilligers zich vaak hechten aan een dier dat vervolgens geadopteerd wordt. Vrijwilligers hebben daarom het eerste half jaar een adoptieverbod, om te leren dat ze een dier juist goed kunnen helpen door hun werk in het asiel goed te doen. Naast dit interview in de categorie ‘Binnenkijken bij’ deelt Indebuurt Leiden regelmatig berichten over onze plaatsbare asieldieren. Interview GroenLinks Voorschoten In september 2019 plaatste de Voorschotense Krant en Groot Voorschoten een interview door GroenLinks Voorschoten met bestuurslid Suzan over de bezigheden van de vrijwilligers, waaronder het bestuur, en de toekomst van het dierenasiel. Suzan benoemde in het interview de toename die we zien in het aantal dieren dat gecompliceerde medische zorg nodig heeft, waardoor de dierenartskosten ieder jaar hoger worden, en de woningbouwplannen van de gemeente Leiden naast ons terrein die we in de gaten houden. Gedumpte konijnen in het Leidsch Dagblad Asielbeheerder Nicolette werd door het Leidsch Dagblad geïnterviewd over konijnen die gedumpt worden in het Leiden Bio Science Park. “Mensen nemen voor hun kinderen konijnen in huis, maar die blijken dan toch meer zorg, aandacht en onderhoud nodig te hebben dan gedacht. En als de kinderen er dan niet meer naar omkijken, worden ze uiteindelijk uitgezet in dit soort parken. Deze tamme konijnen overleven dit vaak niet.” aldus Nicolette. Asielbeheerder Nicolette en bestuurslid Suzan werden geïnterviewd voor verschillende regionale media. 10.5 Eigen bijeenkomsten Maandelijkse rondleiding In 2019 hielden we 10 keer een gratis rondleiding voor een groep geïnteresseerden op zondagochtend. Tijdens deze rondleidingen neemt een vrijwilliger de tijd om de bezoekers in 1,5 uur het hele asiel te laten zien, waarbij veel ruimte is voor vragen stellen en dieren knuffelen. De rondleidingen zijn altijd volgeboekt. Open Asieldag Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseerden we onze eigen Open Asieldag. Deze gratis dag is voor het publiek de gelegenheid bij uitstek om achter de schermen van het asiel te komen kijken. Vrijwel alle ruimtes zijn op die dag toegankelijk en overal staan mensen om tekst en uitleg te geven. We kijken terug op een zeer geslaagde dag, waarop een heleboel lieve mensen èn dieren ons kwamen bezoeken. Sommigen renden watertandend op de (vegan) bake sale af, andere sloten liever aan bij de patatkraam. Velen brachten iets mee voor de asieldieren, om vervolgens met tassen vol spullen van onze rommelmarkt weer naar huis te gaan. Tussendoor werd er stilletjes geboden op de items in de Silent Auction, draaide de loterij op volle toeren en vonden de Stevenshage kerstkaarten gretig aftrek. Slimme honden en hun baasjes vertoonden bij Stevenshage’s Got Talent hun kunsten, en konden daarna meteen door voor een fotoshoot. Talloze zieke knuffels werden door berendokter Suzanne beter gemaakt en vele huisdieren werden vereeuwigd in een live getekende cartoon. Alles bij elkaar leverde de Open Asieldag 2019 een recordbedrag van maar liefst €6023 euro op. Namens alle asieldieren: dank aan iedereen die onze Open Asieldag 2019 tot een succes heeft gemaakt! 10.6 Markten en evenementen Vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage hebben het asiel in het afgelopen jaar vertegenwoordigd op lokale markten en evenementen, waaronder de Voorschotense FarmFair en de Vrijwilligersmarkt tijdens het Weekend van Voorschoten.
Page 44
11 Vooruitzicht 2020 Veel zaken waar wij in 2020 aan gaan werken, zijn al in dit jaarverslag aangestipt. Vanzelfsprekend blijft onze aandacht behalve naar de dieren vooral uitgaan naar de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage. Samenwerking met onze verschillende partners blijft ook een van de speerpunten. Natuurlijk gaat onze aandacht naar de relatie met onze samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld gemeenten, onze dierenarts en de dierenambulances in ons werkgebied. Gezien alle ontwikkelingen op het gebied van bouwplannen en de gewenste scheve huisjes in de nabijheid van ons asiel, richt de focus zich vooral op de gemeente Leiden. Op het gebied van externe communicatie en promotie zetten wij onze activiteiten door. Focus richten wij op het ontplooien van initiatieven om de financiële situatie van onze stichting verder te bestendigen. Wij blijven onze fondsenwerving via internet uitbreiden. De kleine Cron was één van de bijna 200 konijnen, knaagdieren en tamme vogels (categorie ‘diverse dieren’ naast honden en katten) die in 2019 bij Dierentehuis Stevenshage werd opgevangen. 12 Toelichting op het financieel resultaat U vindt onze Jaarrekening 2019 op onze website www.dierenasielleiden.nl/bestuur Doordat ten opzichte van 2018 de kosten iets lager zijn uitgevallen en de inkomsten zijn toegenomen, is het exploitatieresultaat met een kleine €10.000 verbeterd. Met name de pensioninkomsten en de inkomsten van de jaarlijkse collecte hebben hieraan bijgedragen. Het exploitatieverlies van ruim €43.000 is ruimschoots gecompenseerd door de ontvangen legaten en erfenissen waardoor het vermogen met €544.000 is toegenomen. In 2019 zijn voorzichtige stappen gezet voor een fonds op naam. Hierdoor kan iedereen die het asiel een warm hart toedraagt een fonds opzetten met een specifiek doel dat de naam van bijvoorbeeld een persoon of dier draagt. Een dergelijk fonds kan worden opgericht bij leven maar kan ook worden opgenomen in het testament. De baten uit eigen fondsenwerving zijn gelijk gebleven. Maar de pensioninkomsten zijn dit jaar wederom gestegen, dit jaar met ongeveer €16.000. Voor het tweede jaar op rij is de dalende trend van de collecte-inkomsten doorbroken met een stijging van €5.000 ten opzichte van 2018. De vooruitzichten voor de exploitatie in 2020 zijn minder rooskleurig. Door het coronavirus is het asiel een aantal maanden dicht geweest voor bezoek, zijn de pension-inkomsten in het tweede kwartaal teruggelopen tot nagenoeg nihil en is besloten geen fysieke collecte te houden. In de begroting is dan ook rekening gehouden met een exploitatieverlies van ruim €150.000. Het noodfonds om mensen met een inkomen op bijstandsniveau te helpen bij een plotselinge opvang van hun huisdier is in 2019 gebruikt voor een bedrag van €7.543. Voor 2020 is besloten dit weer ten laste van de reserve legaten aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag van €10.000. Aan de voorziening groot onderhoud is wederom €51.000 toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is vastgesteld. Het verduurzamen van het asiel door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen werpt z’n vruchten af. Voor 2020 hebben we besloten hiermee door te gaan en ten laste van de reserve legaten hiervoor €30.000 te reserveren om te streven naar en zo laag mogelijk energieverbruik. Bij de renovatie in 2013 waren er onvoldoende middelen om de hondenverblijven hierin mee te nemen. In 2020 is een start gemaakt om ook deze verblijven te renoveren door de architect uit te nodigen hiervoor plannen te ontwikkelen. En natuurlijk zal worden gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. Deze Bichenowastrilde (een tropische vink) is één van de vele soorten tamme vogels die in 2019 bij Dierentehuis Stevenshage zijn opgevangen. 45

Beestenbende Zomer 2020


Page 2
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur Zon- en feestdagen: gesloten 2 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Inhoud Hersenwerk voor dier en mens 4 Dierenwensen 5 Stevenshage Nieuws 6 Back to basics: Vakantieopvang voor uw huisdier 8 Hoe is het nu met . . . Moppie Mensenwerk: Vrijwilliger Marion In de buurt: Hondentraining 11 12 14 Baasje gevonden! Cavia’s Daniil en Kimi & Valtteri 19 Blog: Hersenwerk voor katten Dieren Danken Baasje gezocht: Honden Baasje gezocht: Katten Baasje gezocht: Vogels Baasje gezocht: Konijnen Tarieven Belangrijke telefoonnummers Schenken aan Dierentehuis Stevenshage 20 22 24 26 28 29 30 30 30 Colofon 31 U kunt helpen! 32 12 14 20 8 Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 3
Page 6
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Corona Als de afgelopen tijd één woord vaak is uitgesproken, is dat natuurlijk: Corona. Toen de intelligente lockdown werd afgekondigd, ging uiteraard ook Stevenshage dicht. Niet totaal op slot, dat niet. Dieren zijn hier altijd welkom, maar voor mensen was zomaar even binnenlopen op zoek naar een nieuwe huisgenoot er voorlopig niet meer bij. Achter elkaar annuleerde de ene na de andere pensionklant -begrijpelijkerwijs- hun reservering. Het was een vreemde gewaarwording Na de eerste schok, ontvangen we inmiddels weer mondjesmaat klanten en plaatsen we om de lege pensionkamers te zien of een lege rij kennels waar normaal de pensionhonden verblijven. Zelf moesten we ook echt even onze draai vinden. Een ander werkschema om de werkdruk te verdelen, vrijwilligers afzeggen om het onderlinge risico te verminderen, bestuursvergaderingen via videobellen, dagelijkse rondes om de balie, deurknoppen, de trapleuning enzovoorts te ontsmetten. En steeds weer bedenken wat mag en wat echt niet kan. 6 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 weer dieren. Uitsluitend op afspraak en onder de strikte voorwaarden van anderhalve meter afstand houden, afspraken coördineren tussen de verschillende afdelingen en géén symptomen hebben. Aan kandidaat-nieuwe-baasjes hebben we gelukkig nooit gebrek gehad. Ons uitgangspunt voor herplaatsen van dieren blijft onveranderd: we zoeken een geschikt mens bij het dier en niet andersom. We vragen onze klanten het hemd van het lijf om de juiste match te maken. Het is moeilijk om “nee” te moeten zeggen als iemand helemaal is ‘gevallen’ voor een dier maar naar onze mening toch net niet de meest ideale situatie kan bieden. Het dier blijft het belangrijkste uitgangspunt en daarin sluiten we geen compromissen. Soms duurt het even, maar meestal maken we iemand uiteindelijk dan blij met een ander dier dat wel helemaal in hun straatje past. Teddy Widder konijnen deel van de huppelaars al snel een nieuw thuis geven waar ze samen met een soortgenoot happy mogen zijn en oud mogen worden. In de rubriek Baasje gezocht vindt u nog een paar kandidaten voor herplaatsing. Rare feestdagen Nog even terugkomend op het Corona gebeuren: ook de feestdagen hadden dit jaar een hele andere invulling dan anders. Normaal gesproken vinden we het reuzegezellig om bijvoorbeeld met Pasen samen met onze vrijwilligers te lunchen en ook de koffiepauzes met Koningsdag en Hemelvaartsdag krijgen altijd een feestelijk tintje. Oranje tompoezen waren er wel met Koningsdag, maar deze werden op gepaste afstand van elkaar genuttigd. In april was het asiel in één keer negenentwintig konijnen rijker, allemaal van het Teddy Widder ras (oftewel Heel Harige Hangoren) van wie het baasje wegens gezondheidsproblemen afstand moest doen. Alle beschikbare hokken en zelfs een paar hondenkennels zaten vol met pluizige langoren. Van heinde en verre meldden zich liefhebbers en zo konden we een Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 7
Page 8
Back to basics Vakantieopvang Door Cindy van de Ven, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Huisdieren kunnen vaak niet mee op vakantie, maar gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om de vakantie ook voor thuisblijvende huisdieren een zorgeloze tijd te laten zijn. Oppas Voor een huisdier is het vaak prettig om in de eigen omgeving te blijven. Er kan dan iemand komen oppassen, zoals een familielid, goede vriend of buur. Voor honden bestaan er uitlaatservices en ook bieden online platforms de mogelijkheid om in contact te komen met mensen die graag op uw huisdier willen passen. Het laatste is een keuze die voorzichtigheid behoeft, aangezien u uw huisdier liefst bij een bekend persoon achterlaat en u er zeker van wilt zijn dat uw dier in goede en vertrouwde handen is. Dierenpension Een populaire optie is om uw huisdier tijdens uw afwezigheid in een professioneel dierenpension te plaatsen. Kies voor een pension met een erkend keurmerk en een bewijs van vakbekwaamheid, dan weet u zeker dat ervaren en gedreven mensen zich om uw dier bekommeren. Vaak zijn er online recensies te vinden, maar ga ruim vooraf ook zeker zelf even langs om te kijken hoe de verblijven eruit zien en om te vragen hoeveel aandacht uw huisdier zal krijgen, voordat u een reservering plaatst. Dierenpensions zijn vaak ver van tevoren volgeboekt, dus het verdient sowieso aanbeveling om hier op tijd bij te zijn – denk in maanden. Overige vragen die u bij uw bezoek meteen kunt stellen, kunnen bijvoorbeeld gaan over het meebrengen van eigen voer en het toedienen van medicijnen. Als het bevalt, houd er dan rekening mee dat u moet kunnen aantonen dat uw huisdier de vereiste inentingen heeft gehad. Een pension kan ook aanvullende inentingen, een ontwormings- en ontvlooingskuur of een chip bij het dier verplicht stellen. Dit allemaal in het belang van de dieren en de verzorgers. Pension Stevenshage Naast een asielgedeelte biedt het gebouw van Dierentehuis Stevenshage ook ruimte voor pensiondieren. De verblijven van de asieldieren en de pensiondieren zijn gescheiden en hoewel dezelfde professionele zorg voor beide groepen dieren wordt ingezet, werken ook de verzorgers in principe gescheiden om verspreiding van eventuele infectieziektes te voorkomen. Pensionkatten verblijven bij ons in ruimtes waarin ze zowel hun eigen verblijf hebben als op bepaalde delen van de dag vrij kunnen rondlopen, zowel binnen als buiten. Pensionhonden worden tweemaal per dag uitgelaten in de omgeving van het asiel en kunnen hun energie elke dag kwijt in ons fantastische hondenbos, individueel of in op elkaar afgestemde groepen. Ook tamme vogels zijn in overleg welkom. 8 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 voor uw huisdier Vrije plekken door corona Onze verblijven zijn in de zomerperiode vaak al maanden van tevoren volgeboekt. Dit jaar is het door de coronacrisis iets anders dan normaal. Vele vakanties naar het buitenland zijn geannuleerd. Sommigen hebben hun vakantie omgezet naar een vakantie in eigen land waardoor honden in sommige gevallen wél mee kunnen. Anderen hebben alsnog opvang nodig voor een ander huisdier of wachten nog even af. Wel is het door de coronacrisis voorgekomen, en zou het wellicht nog voor kunnen gaan komen, dat Stevenshage annuleringen ontvangt voor populaire data. Wilt u er toch nog even tussenuit in eigen land en kunt u uw huisdier niet meenemen? Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 9
Page 10
Wilt u er zeker van zijn dat uw huisdier in goede handen is bij professionele en gediplomeerde medewerkers die veel ervaring hebben met en plezier in het werken met dieren? Neem dan eens contact op om te vragen of er plekjes vrij zijn gekomen. Om de gezondheid van eenieder te waarborgen nemen we zelf extra voorzorgsmaatregelen en vragen we u ook om uw huisdier door één persoon (zonder ziekteverschijnselen!) te laten brengen en ophalen. Meer informatie, tarieven en reserveren Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw dier om bij ons te logeren? Op onze website vindt u alle relevante informatie en leuke filmpjes van ons pensionruimtes: www.dierenasielleiden.nl (kies in het menu voor ‘Pension’). De tarieven vindt u ook achterin deze Beestenbende. U kunt per e-mail (asiel@dierenasielleiden.nl), telefonisch (0900 – 202 08 98, €0,30 per minuut) of persoonlijk aan onze balie informeren en reserveren. Wilt u zien waar uw dier gaat logeren? Tijdens onze openingstijden bent u van harte welkom om onze pensionruimten te bekijken. Neem het entingsboekje van uw dier mee, dan controleren we meteen of de entingen in orde zijn. 10 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Hoe is het nu met . . . Moppie Maar liefst 556 dagen zat enfant terrible Moppie in het asiel, totdat… Marjon en Joris hem een nieuw thuis gaven. En hoe! Door een inbraak vorig jaar hebben wij na lang twijfelen toch besloten om een hond in huis te nemen. Natuurlijk hebben ze hun wekelijkse discussie samen...maar ‘s avonds liggen ze tegen elkaar aan op de bank te slapen, iets wat wij nooit gedacht hadden. Bedankt voor de zorg van Moppie en succes en gezondheid de komende tijd! Groetjes Marjon, Joris en Moppie Nu we alle dagen thuis zijn, gaan we dingen doen die ´altijd nog op dat lijstje stonden´. Eén van de punten was een berichtje naar jullie te sturen over onze Mop. Hij is nu een jaar en een paar maanden bij ons en we genieten nog steeds van de gekkerd. Als het mooi weer is, dan is hij de hele dag buiten te vinden, maar als het koud is of een spatje regent, krijg je meneer echt niet naar buiten. Moppie was vanaf het begin al niet echt agressief meer naar ons toe, maar naar andere mensen is het ook een stuk minder geworden. Je moet hem gewoon niet op willen tillen, haha. Gisteren waren wij hem even kwijt, hele erf afgezocht. Bleek dat meneer een duif gevangen had en hij wenste hierbij niet gestoord te worden. De duif is niet het enige dier dat hij pakt. Naast veel muizen (super!) heeft hij ook een haas en al drie meerkoeten voor de deur als bedankje gelegd… Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 11
Page 12
Mensenwerk Vrijwilliger Marion Door: Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Ze weet het niet meer precies, was het nu 2001 of 2002 toen ze begon als vrijwilligster bij Stevenshage? Het was zelfs nog eerder: met twaalf jaar liep ze al rond op het asiel toen dat nog op de Besjeslaan zat! Het zou zo maar kunnen dat Marion in jaren de alleroudste Stevenshage vrijwilliger is. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking! Hoe ben je bij Stevenshage terecht gekomen? Ik kende het asiel al uit mijn kindertijd, dus toen ik begin deze eeuw op zoek ging naar vrijwilligerswerk naast mijn baan, lag het voor de hand eens bij Stevenshage langs te gaan. Ik kon eigenlijk meteen aan de slag en sindsdien draai ik mee op de plek waar het nodig is. Soms bij de katten, soms bij de honden, en de laatste tijd veel bij de konijnen. Op zondagochtend meld ik me om negen uur en bespreek eventuele 12 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 bijzonderheden, dan maak ik de hokken schoon en geef voer en water, en knuffel natuurlijk met de konijnen die dat leuk vinden. Als er dan nog tijd over is, laat ik een of twee honden uit. Omdat er door corona geen pensionhonden zijn, is dat de laatste tijd niet meer nodig. Is er in de jaren dat je hier komt veel veranderd? Het is wel een stuk professioneler geworden, we hebben t-shirts en het gebouw leent zich ook voor schoner en netter werken. Zo stonden de konijnen vroeger samen met de vogels op de gang. Dat is nu wel anders, de konijnen zitten ruim in hun buitenhokken en de vogels zingen hun liedjes op veilige gehoorsafstand. Ook de Open Asieldagen en rondleidingen worden beter georganiseerd; het maakt allemaal een veel professionelere indruk. Heb je zelf dieren? Jazeker, we hebben thuis twee katten en twee konijnen. Behalve onze jongste poes Line komen ze allemaal uit het asiel. De oudste kater Chouffe hebben we al een jaar of 10, en in tegenstelling tot wat we dachten is het een forse kater geworden. Toch speelt ie veel met Line, die pas 10 maanden oud is. Dat is ook zo bij de konijnen: Lizzy is ongeveer 5 jaar, en ze heeft inmiddels al twee mannetjes overleefd. Met nummer drie, Spooky, kan ze het weer prima vinden, ze zitten graag samen in het hok en de buitenren. Als wij erbij zijn, lopen ze los in de tuin. Ook hebben we regelmatig pleegdieren in huis, met name zwangere konijnen of cavia’s en hun jonkies. Vaak worden die in het asiel geboren, maar soms worden ze ook als baby gevonden. Dan moeten wij ze socialiseren. Ik denk dan meteen aan konijn Sneeuwwitje, die zeven jonkies ter wereld bracht, en de opvang van twee vrouwtjes waarvan er één beviel van drie jonkies. Ze zijn uiteindelijk ook als groep herplaatst (minus een jonkie). Ook de cavia bleek zwanger, en kreeg een zoontje. O, en we hebben ook ooit een agapornis opgevangen, wat een lawaai maakte die, zeg! Is er een konijn met een speciaal plekje in jouw hart? In principe vind ik alles met een vacht leuk, en heb ik geen bijzondere voorkeuren of oogappeltjes. Het is natuurlijk wel prettig als een konijn reageert als je er bent. Zoals ex-asielkonijn Ruben, dat is een echte knuffelkont. Maar ik vind Bo en Adriaan (op bijgaande foto, inmiddels herplaatst red.) weer heel bijzonder want Vlaamse reuzen zijn er niet altijd. En zij houden bovendien ook van aandacht en vinden het lekker als je hun (enorme!) oren aait. Dat vind ik sowieso het leukst aan het werken als vrijwilliger bij Stevenshage, contact met de Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 13 dieren. Je merkt dat ze het fijn vinden als ze een schoon hok met voer hebben. Sommige konijnen maken sprongetjes, en anderen gaan meteen de boel verbouwen. Dan blijkt dat je alles op de verkeerde plek hebt neergezet. Heb je tot slot iets dat je ons mee wilt geven? Ik vind het belangrijk dat mensen nadenken voordat ze een konijn in huis nemen. Vaak doen ze het ‘voor de kinderen’, maar die hebben meestal toch onvoldoende aandacht. En een konijn wordt niet gelukkig van alleen een hok en voer, ze hebben ruimte nodig en een ander konijn. Als ze dat hebben, zie je ook pas hoe leuk ze zijn, en wat een verschillende persoonlijkheden het zijn. Dus als je een konijn in huis wil nemen, doe dan onderzoek naar wat dat betekent, voor jezelf en voor het konijn. Dat is echt beter voor iedereen.
Page 14
In de buurt Hondentraining Door: Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Bij Dierentehuis Stevenshage worden zwerf- en afstandsdieren opgevangen, totdat ze een nieuw huis vinden bij nieuwe baasjes. Dat is vaak een stressvolle periode voor de hond, die we proberen zo goed mogelijk te laten verlopen voor zowel de hond als de nieuwe baas. Hondentraining en gedragstherapie zijn daarbij van grote meerwaarde. Tijd voor een interview met Miriam van MDogs Training & Advice. Matchmakers We zoeken naar de beste match tussen het karakter van de hond en de omstandigheden van de nieuwe leefomgeving. Hoe is de sfeer in het huisgezin, wonen er veel personen en leven zij een druk leven? Of gaat het om een éénpersoons huishouden met minder prikkels? Heeft het nieuwe huis een balkon of tuin en wonen er veel katten in de omgeving? Dergelijke factoren bepalen in grote mate of de hond in het nieuwe huis past, en of hij of zij er zich gelukkig zal voelen. We gaan dus uit van de behoeften van de hond. Maar hoe weet je wat een hond zoekt en waar hij zich het prettigst bij voelt? Dat vragen we aan Miriam Nijdam-May, oprichtster en eigenaresse van MDogs. Ze is gespecialiseerd in honden en hun gedrag, en zweert bij een individuele aanpak-op-maat. Teckel Lotta Voor Miriam begon het met haar teckel Lotta. Zij was erg angstig en ontzettend bang voor andere honden op straat. Ondanks haar ervaring met eerdere teckels kon Miriam dit gedrag niet plaatsen. Ze ging op zoek naar antwoorden om Lotta beter te begrijpen en helpen. Met dat idee schreef ze zich in voor een opleiding tot hondentrainster, maar het werd veel meer dan dat. Het bleek een gouden greep die grote invloed zou hebben op Miriams leven en verdere carrière. Vanaf de eerste dag wist Miriam dat dit was wat ze wilde doen, alles viel op zijn plek. Ze realiseerde zich dat ze intuïtief al de juiste aanpak koos en ‘het’ in de vingers had, waarbij de opleiding haar aanvullende kennis en theorie bood. Gedragstherapie Na twee modules was ze hondentrainster, maar ze zette door en volgde ook de modules voor gedragstherapeute. Meteen na het behalen van het diploma in 2011, vestigde Miriam zich als hondentrainster en begon met het geven van advies en privéles aan huis en op locatie aan mensen die hun hond beter willen begrijpen of iets aan het gedrag willen veranderen. Sinds een 14 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 - Weet wat je in huis haalt. Gaat u voor een drukke hond, een oudere hond, waaks, kalm, gespierd? De soort hond bepaalt waar ze behoefte aan hebben en de vraag is of u dat kan bieden. - Spijker uw basiskennis bij. Basiskennis over voeding, medische zaken en opvoeding (hoe leer ik mijn hond alleen thuis te zijn) kan je op verschillende plekken vinden, bij een hondenschool, maar zeker ook op internet, via vrienden of in boeken. - Probeer het uit. Heeft u een bepaalde hond op het oog, probeer het eens uit. Loop een keer mee met iemand die zo’n hond heeft, of ga langs bij de rasvereniging. jaar of drie heeft ze de beschikking over een indoor hondentrainingscentrum, nabij Katwijk, waar ze verschillende trainingen geeft, zoals een Puppy Socialisatie Traject en Detectie lessen (ook inzetbaar voor honden met probleemgedrag). In groepsverband geeft ze bijvoorbeeld speciale training aan Teckels en Ridgebacks. Daarbij gaat ze uit van haar visie, gebaseerd op individuele uitgangspunten en leerprincipes bij honden. Tips bij adoptie Voor Dierentehuis Stevenshage is het van belang dat honden een goede nieuwe plek krijgen, en een prettige relatie opbouwen met hun nieuwe baasjes. Miriam heeft een paar goede tips voor adoptanten: - Is de hond inmiddels in huis, neem dan de tijd om elkaar goed te leren kennen. Na een eerste proefperiode (schaam u niet als het echt niet gaat), duurt dat een paar weken tot maanden. Neem die tijd. - Zorg dat de hond goede ervaringen opdoet, laat hem dingen ontdekken en let er dan op dat het goed afloopt, zodat de hond geen trauma’s of angsten opbouwt. Stel je verwachtingen bij, maar groei mee met de hond en ontwikkel je observatievermogen. - Niets moet, als het maar fijn is samen. Daar gaat het om! Voor meer informatie en contact met Miriam, zie www.mdogs.nl Dit artikel is een verkorte versie van het interview met Miriam. Ga naar www.dierenasielleiden.nl/ hondentraining om meer te lezen! Miriam’s maatwerk Miriam kijkt niet alleen naar gedrag maar ook naar de achterliggende emotie. Met name bij honden met probleemgedrag, dat kan worden veroorzaakt door frustratie, angst, pijn of blijdschap. De kunst is om uit te vinden welke emoties er schuilgaan achter het gedrag zodat je aan de bron kunt werken. Als je teveel kijkt naar het gedrag zelf, pak je de bron niet aan. Omdat alle honden van elkaar verschillen, verdient iedere hond een specifieke aanpak. Het blijft maatwerk. Zo’n zelfde individuele aanpak streven we na voor alle asieldieren bij Stevenshage. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 15
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw e Beesten No 4 Winter 2019 e E Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Winter 2019 | Nummer 4 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! S E t G r t G e r e k - N k D E i D E Beesten No 2 Zomer 2019 E r Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Zomer 2019 | Nummer 2 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! r e S n t n t e e h d u i u i i e s L e S T V S e H e A d e n S E - N i V n e h i e s T S H A L Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 18
offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing Onze zorg gaat verder dan alleen drukwerk! De Bink Rooseveltstraat 3 2321 BK Leiden 071 531 10 21 info@bink.nl www.bink.nl 18 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Baasje gevonden! Cavia’s Daniil en Kimi & Valtteri Vorig jaar kwam er een familie van vijf cavia’s binnen die allemaal een nieuw thuis zochten. Samen met haar twee eigen cavia’s ontfermde Stephanie zich over de kleine Daniil. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 19 “Bij thuiskomst was ik op slag verliefd. Ik moest mijn aandacht verdelen, want de twee cavia’s die ik al had wilden ook mijn aandacht. De kennismaking ging naar tevredenheid. Saar (3,5 jaar, zwart) sloot Daantje al snel in haar hartje. Fien (7 jaar, bont) had er veel meer moeite mee. Gelukkig na dik zes weken ging het steeds beter. Na vier maanden is het een trio dat niet meer zonder elkaar kan. De laatste stap die genomen moest worden voor Fien en Daantje was het met z’n drieën slapen in het nachthok. Toen ze eind januari gingen logeren bij mijn vaste oppas, had ik een extra slaapmandje voor Daantje meegegeven. Maar na drie dagen kreeg ik het bericht dat ze alle drie in het nachthokje slapen! Inmiddels is Daniil al weer 1 jaar en heeft ze haar traumatische jeugd ingehaald. En Daan mag hier heel oud worden, ze is zo onwijs leuk, aandoenlijk, lief en vertederend!” Kimi & Valterii zijn respectievelijk de moeder en zus van Daniil (denken we) en zij mochten samen naar hun nieuwe thuis bij Mikkie en haar familie. “Hi lieve mensen van Stevenshage. Wij hebben op 13 februari twee cavia’s (moeder en dochter Kimi en Valtteri) geadopteerd. Ik wilde even laten weten dat het goed met ze gaat en dat wij heel blij zijn met ze!”
Page 20
Blog: Intussen in het asiel Hersenwerk voor Door Eline, kattenverzorgster bij Dierentehuis Stevenshage Krabben aan de bank, sloopgedrag en agressie naar mensen. Voorbeelden van ongewenst gedrag dat vele katteneigenaars tot wanhoop drijft. Hoe leer je je kat dit af? Niet met een plantenspuit, maar door braintraining! Natuurlijk gedrag Maar waarom zou je een kat leren op commando te zitten, een high five te geven of door een hoepel te springen? Zinloze trucjes en tegen hun natuur in. Dat is niet helemaal waar. Veel “trucjes” zijn juist gebaseerd op natuurlijk gedrag, zoals bij het apporteren van een speeltje: het najagen en dragen van een prooi. In de natuur zijn katten het grootste gedeelte van de dag (gemiddeld zo’n 10 uur!) bezig met het vinden van voedsel. Onze dieren thuis krijgen alles hapklaar in een bakje voorgeschoteld – misschien zijn ze er hooguit 5 minuten zoet mee. Daarnaast zijn katten nog altijd eigenzinnige dieren. Als ze ergens geen zin in hebben, gebeurt het niet! Gebruiksaanwijzing In het asiel zien we steeds meer katten “met een handleiding” – de één iets uitgebreider dan de ander. Deze dieren proberen we op een rustige afdeling te plaatsen. Het zijn katten die snel overprikkeld raken. Die hebben geleerd dat aanval de beste verdediging is, weten het verschil niet tussen spel en agressie en kennen geen bijtrem, omdat ze dat nooit geleerd hebben. Geen fysiek contact Fysiek contact wordt door zulke katten niet altijd gewaardeerd. Door met de kat bezig te zijn 20 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 zonder lichamelijk contact, ontstaat er vertrouwen. Training, ook al zijn het simpele oefeningen, geeft ze een gevoel van voorspelbaarheid en controleerbaarheid. Uiteindelijk merken we dat door samen te braintrainen, deze katten zich makkelijker laten benaderen en verzorgen. Niet straffen Als er iets is wat absoluut niet werkt bij katten, dan is het wel straffen! Schelden, schreeuwen, fysiek straffen, maar ook het onthouden of wegnemen van een beloning. Dit zijn uitingen van frustratie en irritatie, en daar hebben katten geen boodschap aan. Wat wij zien als ongewenst gedrag, bijvoorbeeld krabben aan de bank, is voor je kat heel natuurlijk gedrag. Daarnaast kan straffen angst en stress opwekken, terwijl dat juist is wat we willen voorkomen. Plantenspuit Toch zien mensen dat bijvoorbeeld de plantenspuit effectief is. Dat klopt, want de kat heeft heel snel de associatie gelegd: onderdaan + psst psst geval = natte jas. In het meest gunstige geval zal de kat in het vervolg niet meer zijn nagels in de bank zetten. Als je thuis bent althans. Omdat katten door middel van associatie leren, verbinden ze al snel de consequentie aan de eigenaar. Als eigenaar kun je zo zelf ervaren worden als de vervelende prikkel. katten Hoe dan wel? Hoe leer je je kat ongewenst gedrag dan wel af? In eerste instantie moet er worden nagedacht waarom een kat bepaald gedrag vertoont. Onderzoek daarbij vooral goed of er geen medisch probleem aan de orde is. Als dat uitgesloten is: positief gedrag belonen en alternatieven aanbieden. Zo hebben wij oud-asielkat Femke, die onze voeten aanviel wanneer wij de afdeling op kwamen, aangeleerd om geduldig op haar plek te wachten tot wij binnen waren. Op onze website kunt u het blog over deze eigenzinnige dame teruglezen (gebruik de zoekbalk en zoek op ‘diva Femke’). Kater Ikashi is 12 jaar oud, en heeft een snel werkende schildklier, wat inhoud dat hij ALTIJD honger heeft. Perfect om mee te trainen! Het was niet moeilijk om hem de high five aan te leren. Als hij in de hal met plaatsbare katten zat, maaide een van zijn pootjes altijd al in het rond. Het gedrag wat hij al vertoonde hebben we alleen geperfectioneerd en onder commando gezet. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 21 Voordelen van hersenwerk voor de kat • Mentale uitdaging • Tegengaan van verveling • Vergroten van het zelfvertrouwen • Zelfbeheersing • Geestelijke vitaliteit bij oudere katten • Versterking relatie met eigenaar • En tenslotte: hoe makkelijk is het, als je kat zelf zijn reismandje inloopt voor een bezoek aan de dierenarts!
Page 22
Dieren Danken Het zijn rare tijden tijdens de corona-pandemie, voor ons als asiel net zoals voor iedereen. Wat ons heel goed gedaan heeft, is de steun die we van alle kanten en op vele verschillende manieren mochten ontvangen. Vele giften, een zelfgebakken taart, lieve kaartjes van allerlei kanten en nog veel meer. Laurien van negen gaf 5 euro uit haar spaarpot aan onze vrijwilligster Petra mee. “Voor de dieren” zei ze erbij. Dankjewel Laurien! Toen Machteld uit Oegstgeest haar tuin opnieuw ging inrichten, wist ze niet wat ze met de reeds aanwezige rozenstruiken aan moest. Daarom zette ze een online advertentie “nieuw tehuis gezocht voor rozenstruiken”. Tuinvrijwilligster Manuela zag de advertentie en mocht 20 blozende rozenstruiken komen ophalen (u ziet, ze pasten maar nét in de auto). Hoe toepasselijk om in onze asieltuin herplaats-rozen te planten! We kunnen niet wachten om erachter te komen welke kleuren ze hebben (en hoe lekker ze ruiken)… intussen genieten we al volop van alle kleuren en geuren die het voorjaar ons biedt. Dennis Blom van SpecSavers Leiden en Pascal El Said van SpecSavers Leiderdorp kwamen in februari twee prachtige cheques van ieder 900 euro overhandigen. Gedurende heel 2019 was er per verkochte bril een bedrag in de spaarpot gegaan, wat in 22 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 totaal dus neerkwam op 1800 euro voor de asieldieren! Pascal en Dennis waren trots op hun klanten en natuurlijk kregen ze een rondleiding om te zien voor welke dieren zij zo hun best hadden gedaan. Op een zondag overhandigt vrijwilligster Trees een biljet van 50 euro. “In plaats van een kassabon” zei ze erbij. Kijk dat zit zo: de flatgenoten van Trees helpen met sparen voor het asiel als er weer een Hoogvliet-kassabonnen-voor-gratis-spullen-actie loopt. Tussen de enveloppen met kassabonnen trof Trees ineens een envelop met 50 euro aan. Aan de anonieme gever heel hartelijke dank. En natuurlijk alle flatgenoten van Trees alvast heel hartelijk bedankt voor het verzamelen van de kassabonnen! Noah, Emma, Thije, Marie, Rosie, Julian, Lovis en Mieja zijn kinderen die wonen in de Stadsoase. Zij hebben met Koningsdag speelgoed verkocht en spelletjes gedaan in hun tuin. Ze schreven aan ons: “Daarmee hebben we 88,90 euro opgehaald en omdat we allemaal zo veel van dieren houden hebben we dat aan jullie overgemaakt!” Wij vinden dat natuurlijk een geweldig idee en willen de kinderen van de Stadsoase graag heel erg bedanken! Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 23
Page 24
Baasje gezocht Honden Ons asiel zit vol met geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Tijdens onze openingstijden kunt u onze asielhonden ontmoeten. Wilt u kennismaken met een specifieke hond, mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Onze honden zijn voor hun vervoer natuurlijk aangewezen op hun eigen pootjes, maar bij het samenstellen van deze Beestenbende vroegen we ons ineens af: “wat als ze nu zelf eens een vervoersmiddel zouden mogen kiezen”. Hun antwoorden leest u hieronder en schijnen meteen wat licht over hun karakter. Jaimy wil een quad! Die gaan niet per se heel hard maar maken wel lekker veel takkeherrie en kunnen overal dwars doorheen raggen. Bovendien hoef je je niks aan te trekken van de verkeersregels, want iedereen heeft ontzag voor je als je op zo’n ding zit. Lucky bedenkt zich geen moment als hij voor een bulldozer kiest. Al denken wij dat hij ook zonder bulldozer geen slecht figuur zou slaan. Lucky is doldriest en sterk en gaat voor niets of niemand opzij. Tegelijkertijd kan hij ook verrassend precies en zachtjes een snoepje uit je hand aannemen. 24 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Diesel wil met de trein. En dan niet zo’n suf boemeltje maar de TGV! Op hoge snelheid naar Parijs. En Lyon. En weer terug. Maar alleen als zijn baas met hem meegaat -want saampjes is tenslotte veel gezelliger- én voorzien van voldoende tennisballen en proviand om op te kauwen. Djacky is van de oude stempel. Wel gemotoriseerd maar niet al te hard hoor! Voor haar is een Solex een voor de hand liggende keuze. Inclusief zo’n stoer helmpje graag, al moet we even oppassen dat haar kinvelletje niet tussen de gesp terechtkomt bij het vastmaken. Buddha is liever lui dan moe maar houdt ook van snuffelen. Hij is daarom gek op cabriolets en heeft vrijwilliger Jeroen al zo gek gekregen om hem ’s zondags riant rond te rijden door de buurt. Lekker in het zonnetje, met je oren wapperend in de wind, heerlijk toch? De eigenaar van de cabriolet doet er wel goed aan de stoelbekleding extra te beschermen tegen het kwijl dat Buddha als dank achterlaat. Diablo sjouwt graag met houtblokken om zijn spieren te trainen. Omdat je die houtblokken ook van A naar B moet kunnen vervoeren, kiest Diablo voor een Dodge Ram Van. Toevallig is hij ook een ram van sterrenbeeld en vanuit de hoge cabine kun je alles mooi overzien. Of desnoods in de bak. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 25
Page 26
Baasje gezocht Katten Voorlopig werken we uitsluitend op afspraak. Wilt u kennismaken met een van onze asielkatten, neemt u dan contact op per mail of telefonisch. Graag geven we u alle beschikbare informatie en helpen we u om een kat te kiezen die helemaal bij u past. Ook onze katten hebben zo hun voorkeuren voor transportmiddelen… Singha kiest voor een luchtballon, heerlijk rustig hoog in de lucht zonder mensen en dieren die je lastig vallen. En dat alles heerlijk in een mandje liggend, wat wil een Kat nog meer. We moeten hem alleen nog uitleggen dat je nagels scherpen aan een luchtballon géén goed idee is… Kitty heeft het niet zo op voertuigen. Ze vertrouwt alleen haar eigen benenwagen en is aan het trainen om mee te doen met de Vierdaagse want het is nog goed voor de lijn ook. Enne laat die gladiolen maar zitten. Casper reist graag in stijl en kiest de mooiste Uber auto’s om in mee te rijden. Niet dat hij zo nodig ergens heen moet, hij gaat eigenlijk alleen mee om naderhand kritische recensies te kunnen schrijven. Chauffeurs die teveel kletsen of hem willen aaien, kunnen een lage waardering verwachten. Muis is in zijn hart gewoon een nozem. En nozems rijden op brommertjes, daarop is Muis geen uitzondering. Géén valhelm, dat is voor watjes en hoe meer lawaai je kunt maken, des te beter. Dat je bijna niet vooruit komt, vindt Muis geen enkel probleem. 26 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Daisy zoekt het in een klein autootje. Het hoeft van haar niet groot te zijn of hard te gaan, als het maar knus is. Na enig nadenken viel de keuze op een Dafje. Het suffige imago daarvan vindt ze totaal geen probleem want, zo zegt ze “kom maar eens voelen hoe suffig deze nageltjes zijn in je vel”. Doris houdt van rust en alles van een afstandje bekijken. Wat beter dan de stiltecoupé in een mooie NS trein en eersteklas natuurlijk, geen enkele zichzelf respecterende kat reist tweedeklas. Omdat de hele tijd uit het raam staren ook gaat vervelen, houdt Doris zich tussendoor bezig met anoniem sarcastische opmerkingen plaatsen op internetfora. Gucci kiest -met zo’n naam kan het ook bijna niet anders- voor een PC Hooft tractor. Peperduur, vol met bling en hoogst onpraktisch om mee te gaan shoppen, precies als een gemiddelde Gucci bag. Gucci houdt er niet van als mensen aan haar wagen zitten en al helemaal niet aan haarzelf. Dat mag pas als ze een passende proefperiode hebben doorlopen. Mia heeft last van allergieën (waarvoor precies zijn we nog aan het uitzoeken). Toen we vroegen wat zij zou willen, keek ze verlangend naar de lucht en zei “geef mij maar een space shuttle en het heelal, daar zijn tenminste geen dingen waar je kriebel van krijgt…”. We zullen zien wat we voor je kunnen regelen, Mia. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 27
Page 28
Baasje gezocht Vogels In ons asiel zitten veel geweldige vogels die een nieuw thuis zoeken. Wij werken voorlopig op afspraak. Wilt u kennismaken, neem dan per mail of telefonisch contact met ons op. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welke vogel bij u past. En wat vinden onze vogels het aller, allerleukste vervoersmiddel? Parkieten Alle parkieten kiezen unaniem voor een zweefvliegtuig. Hoe heerlijk is het als je door het luchtruim kunt zweven zonder dat je vleugels moe worden en het voordeel is: ook als je gekortwiekt bent geweest, kun je eraan meedoen. Agapornissen De hele groep (11 stuks! maar mogen per koppel geplaatst worden) denkt dat ze prima samen in zo’n mooie rode brandweerwagen passen. Ze zijn al aan het oefenen om precies de juiste sirene geluiden onder de knie te krijgen. Want je staat natuurlijk wel voor aap als je een ziekenwagen geluid doet aan boord van een brandweerauto. Forpus Ziggo en Voda zien het wel zitten om samen een roadtrip te maken in een oud Volkswagen busje omdat ze diep in hun hart eigenlijk gewoon een stel hippies zijn. Love en peace, weetjewel. Een bestemming hebben ze nog niet gekozen, gewoon onderweg zijn vinden ze het mooiste van reizen. 28 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Baasje gezocht Konijnen In ons asiel zitten veel geweldige konijnen die een nieuw thuis zoeken. Wij werken voorlopig op afspraak. Wilt u kennismaken of uw konijn laten daten, neem dan per mail of telefonisch contact met ons op. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Met welk vervoermiddel zouden onze konijnen zich het allerliefste verplaatsen? Alle Teddy Widders twijfelen en kiezen uiteindelijk voor een zweefmolen. Inderdaad, je komt nergens (maar ze hoeven ook niet per se ergens naartoe als ze een fijn thuis hebben gevonden) maar plezier heb je wel en bovendien waait de wind lekker door je haren als je hem op standje tien zet! Napa kiest zonder aarzelen voor een prinsessenkoets. Het hoeft niet per se een gouden te zijn maar een houten koets of een pompoen of iets anders waar je lekker je tanden in kan zetten, voldoet ook prima. Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 29
Page 30
Tarieven Plaatsingstarieven Hond € 150 Kat Konijn Cavia € 95 € 25 / € 45 (man gecastreerd) € 20 / € 40 (man gecastreerd) Overig vanaf € 10 Afstandstarieven Eventuele bijkomende kosten: chippen, enten en overige medische kosten. Hond € 65 Kat € 50 Overig € 25 Kat Vogel Pensiontarieven per dag Hond € 14,30 (tot 10 kg) € 16,30 (vanaf 10 kg) € 10,20 / €11,20 (diabetes) € 5 (1-2 vogels per kooi) € 6 (3-4 vogels per kooi) Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van €100 of meer. Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 2 | Beestenbende Zomer 2020 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 33e jaargang, nummer 2 Zomer 2020 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2250 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Nicolette Bloemendaal, Karien de Schipper, Laura Lancée, Cindy van de Ven, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Fotografie Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Zoek de 10 verschillen: Oplossing Heeft u alle verschillen gevonden van de zoekplaat van Maarten Wolterink voorin deze Beestenbende? Hieronder vindt u de oplossing: Beestenbende Zomer 2020 | Nummer 2 | 31 1. Ventiel badje 2. Raamindeling 3. Leuning glijbaan 4. Vlek schildpad 5. Lach van Els (links) 6. Takken boom 7. Staart grijze poes 8. Halsband hond in bad 9. Bal hond bij Corien (rechter-hond) 10. Surfplank cavia
Kwartaalmagazine van Dierentehuis Stevenshage in Leiden, vol met dieren, nieuwtjes en weetjes uit het asiel, achtergrondverhalen, (foto)reportages en een strip!

Beestenbende Voorjaar 2020


Page 4
Dierentehuis Stevenshage zorgt voor dieren! Algemene informatie In Dierentehuis Stevenshage vangen wij honden, katten, konijnen, knaagdieren en (tamme) vogels op. Verzorgingsgebied In het asielgedeelte van ons dierentehuis vangen we zwerf- en afstandsdieren op, afkomstig uit ons verzorgingsgebied. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Voorschoten en Zoeterwoude. Zwerfdieren en afstandsdieren Zwerfdieren verzorgen wij 14 dagen. In die tijd proberen we de eigenaar terug te vinden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een nieuwe baas. Soms moet een eigenaar afstand doen van zijn huisdier. Ook deze dieren verzorgen wij vakkundig en met liefde. Alle asieldieren mogen net zolang bij ons blijven als nodig is om een nieuw thuis te vinden. Naast het asiel is Stevenshage ook een dierenpension. Verder voorzien wij in onderwijs en voorlichting, in een sociaal-maatschappelijke functie (sociale werkplaats, stages en taakstraf) en zijn we een verkooppunt voor speciale dierbenodigdheden, zoals Carnibest diervoeding. Contactgegevens Telefoon: 0900 202 08 98 (30 ct/min) E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl Adres: Kenauweg 1, 2331 BA Leiden Website: www.dierenasielleiden.nl Social media Facebook: @stevenshage Instagram: @stevenshage @stevenshageplaatsbaredieren LinkedIn: Dierentehuis Stevenshage Openingstijden Maandag t/m zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur. Zon- en feestdagen: gesloten 4 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Dierentehuis Stevenshage 2019 116 RETOUR EIGENAAR HONDEN 93% KATTEN 47% ONDER ONS DAK gemiddeld aantal dieren per dag ASIEL 76 PENSION 40 < 419 NIEUWE BAASJES 18.375 KG KATTENBAK VULLING 45 honden 242 katten 132 overig* DIEREN OPGEVANGEN honden 114 katten 473 192 overig* + 779 HONDEN WANDELINGEN 30.704 * De categorie ‘overige dieren’ bestaat uit konijnen, knaagdieren en tamme vogels. <
Page 6
Stevenshage Nieuws Door: Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage Welkom Zolang ik in het asiel kom - en da’s al ruim 22 jaar - heeft er bij het toegangshek van het asiel een richtingbord gestaan. Door weer en wind geteisterd, begon de verf danig af te bladderen en kwamen er her en der steeds meer roestplekjes bij. Kortom, tijd om afscheid te nemen en een nieuw bord, in de nieuwe huisstijl, te verwelkomen. Het werd een mooi, licht en groot exemplaar dat iedereen die nog twijfelt feilloos de weg naar de asieldieren wijst. Het oude bord (volgens mij een oud ANWB bord in vermomming) heeft zijn beste tijd gehad maar toch kon ik er nog geen afscheid van nemen. Het staat nu werkeloos tegen de gevel van het asielgebouw geleund, te wachten tot we er misschien een nieuwe bestemming voor kunnen vinden. 6 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Fris verfje Hoewel we ons asielgebouw zelf nog steeds ‘nieuw’ noemen, is het toch al meer dan vijf jaar intensief in gebruik. Sommige muren konden inmiddels wel weer een verfje gebruiken. Bij de hoofdingang bijvoorbeeld, waar toch het een en ander aan modderspetters en andersoortige vlekken op de muur terechtgekomen waren. De muren in het beheerderskantoor waren ook wel aan een opknapbeurtje toe. Omdat onze eigen honden daar overdag verblijven en soms met alle beentjes in de lucht - tegen het behang aan - liggen te slapen, waren de muren voorzien van een soort striping op hondhoogte. Voor de variatie hebben we aan één kant gekozen voor zachtgroen. De honden zijn erg blij met deze rustgevende tint als ze komen uitblazen van hun drukke werkzaamheden. AkzoNobel komt helpen In een poging de verspreiding van de eikenprocessierups op het asielterrein tegen te gaan, hebben we in november met hulp van een groep mensen van het GBS Master Data Services Center of Expertise, AkzoNobel Locatie Sassenheim een tegenactie ingezet. Een milieuvriendelijke bestrijdingspoging, bestaande uit vele mezencondo’s en insectenvilla’s. Deze zijn over het gehele asielterrein en -bos verspreid opgehangen. Daarnaast doneerden en plantten de AkzoNobel mensen vele narcissen- en sieruibollen in ons asielperk. We zijn enorm benieuwd hoe het eruit komt te zien deze lente! Verhoging donatie Lang hebben we erover getwijfeld, gewikt en gewogen. Moeten we de minimale bijdrage waarbij donateurs de Beestenbende thuisgestuurd krijgen, gaan verhogen? Terugkijkend realiseren we ons dat we het minimumbedrag al 15 jaar niet meer verhoogd hebben, terwijl de kosten wel stegen. Daarom is met ingang van 2020 het bedrag om een Beestenbende thuisgestuurd te krijgen 20 euro. Natuurlijk bepaalt elke donateur hoeveel hij of zij wil en kan geven en zijn we blij met elk bedrag. U kunt altijd een (gratis) Beestenbende komen halen bij de balie van het asiel! We stellen het zeer op prijs als u na lezing de Beestenbende doorgeeft aan een andere dierenliefhebber, zodat ons werk nog bekender wordt in Leiden en omstreken. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 7
Page 8
Back to basics Lentekaters: castratie voorkomt Door Cindy vd Ven, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Zodra de lente in de lucht hangt, gaan katers op avontuur, zeker wanneer ze niet gecastreerd zijn. Wie is er niet ooit wakker geworden van luid gekrijs onder het slaapkamerraam? Maar naast het geluid herbergt het voorjaar grote risico’s voor deze ongecastreerde jongens. Risico’s Als de dagen langer worden, zijn vogels niet de enigen die van zich laten horen. Vechtende katers en krolse poezen kunnen flink krijsen. Ongecastreerde katers letten buiten minder goed op en zijn eerder geneigd van huis weg te lopen. Volledig geleid door hun hormonen steken ze veel en vaak drukke verkeerswegen over met alle risico’s van dien. Tijdens het vechten is er behalve een grote kans op lelijke wonden ook een risico op het overdragen van ziektes zoals kattenaids. Daarnaast kunnen ze zorgen voor ongewenste zwangerschappen bij huis- en zwerfdieren. Het castreren van katten wordt daarom door dierenartsen, dierenasiels en de Dierenbescherming ten zeerste aangeraden. Volwassen katten verlaten Stevenshage ook uitsluitend ‘geholpen’. Castratie Wat we vaak sterilisatie noemen, is in feite castratie. Hierbij worden bij katers de testikels en bij poezen de eierstokken weggehaald. Bij een poes wordt vaak meteen de baarmoeder preventief onderzocht op afwijkingen. Als we alleen zouden steriliseren wordt de kat weliswaar onvruchtbaar, maar blijft deze geslachtshormonen vormen en zal daarom weinig in zijn of haar gedrag veranderen. De vechtlust en de drang naar avontuur bij katers blijft aanwezig en schijnzwangerschappen bij poezen blijven mogelijk. En dat willen we nu juist voorkomen! Fabel Het is een fabel dat het beter zou zijn om een poes eerst een nestje te laten krijgen voordat ze geholpen wordt. Een poes kan overigens al 8 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 narigheid vanaf zes maanden oud vruchtbaar zijn en dat tot wel drie keer per jaar met maximaal negen kittens per nestje. In verband met het risico van de narcose tijdens de ingreep, worden kittens niet gecastreerd voordat zij de leeftijd van tien weken hebben bereikt. De geadviseerde leeftijd ligt tussen de vier en vijf maanden, vlak voordat ze gaan puberen en geslachtsrijp worden. Territorium Doordat gecastreerde katers minder geneigd zijn om te vechten, is het risico op de overdracht van kattenziektes lager. Hetzelfde geldt voor de neiging om op onderzoek uit te gaan, rond te dwalen en misschien niet meer terug te komen. Laat je ongeholpen kater dan ook liever niet buiten tot even nadat ze geholpen zijn. Je buren zullen je vast ook dankbaar zijn, want de geur die een ongecastreerde kater met zijn gesproei achterlaat, werkt erg goed om zijn territorium af te bakenen maar is minder geliefd onder mensen... Laat je kater helpen Dierenartsen, dierenasiels en de Dierenbescherming raden aan om je kater te laten castreren. Hiermee bewijs je de kat en jezelf een dienst en vergroot je zijn kans op een lang en gezond leven. Een gecastreerde kater zal: - Minder vechten, dus minder kans op wonden en kattenziektes - Minder snel en minder ver van huis weglopen - Minder risicovol gedrag vertonen, zoals het oversteken van drukke wegen - Geen ongewenste zwangerschappen bij huis- en zwerfdieren veroorzaken - Minder geluids- en geuroverlast veroorzaken in de buurt Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 9
Page 10
Blog: Intussen in het asiel Elke week een nieuw verhaal Houdt u van dierenverhalen? Bent u benieuwd wat er allemaal achter de schermen van onze opvang gebeurt? Wilt u weten hoe een werkdag van onze dierverzorgers eruitziet? Iedere zaterdag leest u op onze website een nieuwe update in ons blog Intussen in het asiel. Hieronder een selectie van de verhalen uit de afgelopen periode. Ga naar onze website www.dierenasielleiden.nl om de blogs te lezen. De meest actuele verhalen vindt u via onze homepage. Wat oudere verhalen vindt u via Actueel > Blog. U kunt ook de zoekfunctie gebruiken met als zoekterm de titel van het blog of een onderwerp van uw keuze. Queen Quinty De kleine Quinty duikt grommend weg achter haar mandje. Eenmaal uit haar kennel blijkt ze het liefste en knuffeligste hondje ter wereld. Al snel valt ons op dat ze veel plasjes doet, waar ook bloed in lijkt te zitten. Urineonderzoek, een blaasecho en twee operaties volgen. Lees hoe Quinty weer een prachtig voorbeeld is van de enorme veerkracht van dieren. 18 januari 2020 Kleine moeite “Het is een van mijn favoriete dingen om te doen.” zegt dierenarts Saartje als ze in geuren en kleuren vertelt hoe ze een eigenhandig een kat hielp die volledig verstopt zat met ontlasting. Een merkwaardige opmerking, maar toch begrijp ik haar. Lees over kleine dingen die het leven van een ander levend wezen een heel stuk aangenamer kunnen maken. 16 november 2019 10 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Technische dinges De monteur van de hogedrukinstallatie legt geduldig aan me uit wat er mis was. Mijn brein interpreteert dit als “hij was stuk”. Lees in dit verhaal dat het asiel, naast dieren en mensen, voor een belangrijk deel bestaat uit technische installaties en apparaten. Die soms niet doen wat je wilt… 23 november 2019 Dieuwertje Asielpoes Dieuwertje komt met een oude breuk in haar rugwervel in het asiel terecht. Ondanks haar lamme staart, pijnlijke achterhand en ontbrekende controle over haar sluitspieren, blijft ze haar vrolijke, energieke zelf. Daardoor zijn we niet bereid de handdoek zomaar in de ring te gooien. Maar wilskracht en vasthoudendheid alleen zijn helaas niet altijd voldoende. 1 februari 2020 Hoe is het nu met . . . Bert (Amigo) Door Marlies Knoppert, kattenverzorgster bij Dierentehuis Stevenshage Asielkat Amigo heeft maar één probleem. De aanwezigheid van een andere kat in zijn omgeving zorgt ervoor dat hij gaat sproeien. En niemand wil een kat die sproeit in huis. Bovendien is het een teken van stress en is de kat gewoonweg niet gelukkig. We hopen dat hij stopt met sproeien als hij een huis alleen krijgt, maar helaas gaat ook daar het sproeigedrag onverminderd door. De nieuwe baasjes (en wij) doen er alles aan om deze plaatsing te laten slagen, want Amigo is die extra moeite dubbel en dwars waard. Helaas moeten we uiteindelijk gezamenlijk concluderen dat leven in een woonwijk -met overal kattenniet hét leven is voor Amigo. Dan gaan we op zoek naar een plek waar geen soortgenoten zijn. Want op elk potje past een deksel. Ook voor Amigo komt het na 124 dagen in het asiel helemaal goed als hij mag verhuizen naar een bloemenkwekerij met een méga grote kas en ook de mogelijkheid om naar buiten de polder in te kunnen gaan. Het enige wat Amigo daarvoor hoeft te doen is zijn naam te laten veranderen in Bert. Die keuze was snel gemaakt! Zo verhuist Bert naar Boskoop en krijgen we al snel foto’s binnen van Bert op een tractor, Bert tussen de bloemen, Bert op een muur. Bert in zijn eigen koninkrijk! In januari gaan Eline en ik persoonlijk bij Bert op bezoek. Meneer ligt lekker te slapen in zijn mandje en wil ons geen rondleiding geven. Gelukkig is zijn personeel iets actiever die ochtend en krijgen we een rondleiding door inderdaad een méga kas. Zoveel verschillende plantensoorten, echt indrukwekkend. Ook wordt er kattenkruid gekweekt, niet verbazingwekkend te horen dat Bert dáár graag rondhangt. Verder wordt ons de groepsapp Fans van Bert getoond waar personeelsleden vele foto’s en filmpjes van Bert delen. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 11 Bert’s dagindeling is als volgt: hij slaapt overdag en vermaakt zich met het werkende personeel of houdt samen met hen pauze in de kantine. ’s Nachts is Bert aan het werk als muizenjager. Dat hij daarbij een aantal keer het alarm laat afgaan (sorry bewakingsmensen) ligt verder helemaal niemand wakker van. Sproeien heeft hij niet meer gedaan en hij voelt zich prima op zijn plek in het bedrijf. Heerlijk om op bezoek te gaan en Amigo zo op zijn plek te zien zitten. (Want voor ons blijft hij natuurlijk stiekem toch Amigo…)
Page 12
Mensenwerk Vrijwilliger Anneke Door: Karien de Schipper, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Stevenshage is blij met alle vrijwilligers, maar bij sommigen van hen staan we wel eens extra stil. Zoals bij Anneke. Ik ken haar als vrijwilliger bij de honden, waar ik zelf ook loop. De maandagochtend is haar hondenochtend. Ze blijkt ook nog andere, niet onverdienstelijke kwaliteiten te hebben: ze houdt namelijk van handwerken. Hoe de asieldieren daarvan profiteren leest u in dit interview. Wat maak je allemaal? Ik heb een paar dingen meegenomen, dit zijn allemaal gehaakte kattenspeeltjes, daar is het mee begonnen. Ze haalt een doorzichtig zakje tevoorschijn, een cadeauverpakking, met daarin 2 fleurige balletjes en een speelgoedmuis. Ook pakt ze een paar grotere speeltjes van stof en van nepbont, met daaraan vastgenaaid een staart, zgn. Kickeroos. Die verkopen ze hier op het asiel en op braderieën waar ze met een stand van het asiel soms staan. Wat zijn Kickeroos? Een Kickeroo is een speeltje voor de kat om z’n jachtinstinct te activeren. Er zit een staart aan, het moet op een prooi lijken. Ik maak ze gewoon van restjes stof. Er gaat kattenkruid in, wat katten aantrekt. Ik maak ook wel vogeltjes voor de sier, die zijn nu denk ik uitverkocht. Maak je die speciaal voor het asiel? Hoe kwam je op dat idee? Die vogeltjes had ik een keer in een blad gezien en nagemaakt. De balletjes heb ik een keer uitgeprobeerd bij mijn eigen kat, en die speelde en apporteerde eruit zichzelf mee. Ik dacht dat ze het misschien hier op het asiel wel leuk zouden vinden. Toen heb ik het geprobeerd en het sloeg aan. Als ze op zijn vragen ze me of ik er nog wat heb en dan breng ik weer zo’n 20 à 25 pakjes, die heb ik altijd wel in voorraad. Ik zit vaak gewoon thuis voor de tv te haken, ik maak ze zo uit m’n hoofd. Het kost je natuurlijk wel wat aan materiaal. Ja, maar dat is niet zoveel. Uit 1 bol van nog geen 3 euro kan ik 30 muizen haken, dat zijn de kosten niet. Die Kickeroos kosten eigenlijk niks aan materiaal. Ik ben altijd met m’n handen bezig, maak ook mijn eigen kleding en maak de speeltjes van de restjes stof. Maak je ook iets voor de honden? Ja, een paar maanden geleden wilde ik een dekbed voor in de hondenmanden van huis meenemen, maar het was te groot om in de machine te wassen. Toen heb ik het in vieren geknipt en gestikt zodat er vier kleine dekbedjes waren. Die pasten wel in de machine èn in de hondenmanden. De hondenverzorgster was er heel enthousiast over, want veel dekbedden zijn te groot voor mand en machine. Dus toen nam ik steeds een dekbed mee naar huis om in stukken te knippen en dicht te naaien. Het nadeel 12 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 was, dat ik dan met de auto moest komen om de spullen te vervoeren. Anders kom ik altijd op de fiets, dat doe ik veel liever. Toen hebben we een oproep op sociale media gedaan voor een naaimachine, om op het asiel te gebruiken. Er kwam al gauw een reactie, ik kreeg zomaar een hele goede naaimachine en die staat nu op het asiel. Eens in de zoveel weken neem ik weer een stuk of wat dekbedden onder handen, voorgeselecteerd en gewassen door een vrijwilligster. Daar kom ik dan extra voor, buiten m’n hondenochtend. Anneke haalt nu een mooi stoffen tasje tevoorschijn. En deze tasjes, dat zijn coupons van de markt, daarvan heb ik er ook een stel gemaakt voor de Open Asieldag. Voor een euro de meter en daar haal je vier tasjes uit. Ik zei tegen Sylvia (asielmedewerkster, red.) ‘Als je een kraam hebt op een braderie en je vindt ‘t leuk, hang die tasjes dan op. Al verkoop je ze maar voor een euro, alle beetjes helpen.’ Wilt u ook zo’n gehaakt kattenspeeltje van Anneke voor uw kat of als klein kadootje voor iemand anders? Ze zijn te koop aan de balie van Dierentehuis Stevenshage, of op de asielkraam tijdens de Open Asieldag. U steunt er het asiel mee! Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 13
Page 14
In de buurt Doggyplogging Door: Laura Lanceé, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Veel vrijwillige hondenuitlaters valt het op: zwerfafval in de omgeving van het asiel. Van alles ligt er langs de kant van de weg: flesjes, blikjes, netjes, plastic zakjes, stukken plastic, fast food verpakkingen en stapels sigarettenpakjes. Tijd voor actie! Asielhond Myra bij afval in de buurt van Dierentehuis Stevenshage Zwerfafval Stevenshage ligt aan de rand van Leiden, op een soort industrieterrein met verkeer, bouwwerkzaamheden, een gemeentelijk bedrijf, autoreparatie en vlak voor de deur een tankstation met auto badhokjes waar mensen hun auto kunnen wassen, zuigen en poetsen. Al met al niet de meest rustige of groene plek, die helaas dus ook bezaaid ligt met zwerfafval. Geen afvalbakken Je vraagt je soms af waarom mensen het nor14 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 maal (zijn gaan) vinden om hun afval gewoon op de grond te gooien. Zouden ze dat thuis ook doen? Het zal toch niet. Maar wat is er dan aan de hand? Zou het meespelen dat de gemeente vrijwel alle prullenbakken heeft weggehaald, onder het mom van: als er geen bakken staan nemen mensen hun afval mee naar huis? Dit is tenslotte ook de redenering die men hanteert voor het weghalen van de DepoDog hondenpoepbakken. De weinige afvalbakken die er nu staan zijn ook voor de hondenafvalzakjes bedoeld, ze zijn razendsnel vol. Optelsom Ook zal wel meespelen dat er al afval ligt, en als dat niet wordt opgeruimd, denken mensen dat het er nog wel bij kan. Afval trekt meer afval aan. En met aantrekkelijke hangplekken in het parkje tegenover het asiel, en de verkoop van snoep en snacks bij het tankstation, is de optelsom snel gemaakt. Een overdaad aan zwerfvuil is het resultaat. En dat is zonde. Niet alleen voor de wandelaars en hun honden, maar zeer zeker ook voor de meerkoeten die in de slootjes door het plastic baggeren en de vogels die de flesdoppen opeten. Schone buurt Het is Stevenshage een doorn in het oog, en enkele vrijwilligers hebben het op zich genomen om tijdens de wandeling met hun hond afval op te rapen en weg te gooien. Misschien bent u bekend met de term plogging, een nieuw woord dat is ontstaan uit de combinatie van twee Zweedse woorden voor oprapen en joggen. Is het een idee daar een variant op te bedenken voor oprapen en honden uitlaten? Iets van doggyplogging, of meer in onze eigen moerstaal plandelen of ophonden? Of uitrapen? Ik ben er nog niet uit, misschien heeft iemand een beter idee? Mail ons gerust op beestenbende@dierenasielleiden.nl . Waar het om gaat is dat de omgeving ervan opknapt, en dat je het samen met je hond kan doen. Hoe leuk is dat. Doggyplogging, de nieuwe rage voor 2020? Ik ben voor! Sommige vrijwilligers rapen afval op tijdens het uitlaten van de honden, waaronder asielhond Myra Help mee! Wilt u een keer afval rapen rondom het asiel? Op zondag 5 april om 11.00 uur gaan we samen met de Partij voor de Dieren aan de slag. Houd de aankondiging tegen die tijd in de gaten via onze website en social media. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 15
Page 16
Ja, ik word vaste donateur van Dierentehuis Stevenshage! Ja, ik adopteer tot wederopzegging een konijnenhok, kattenhok, hondenkennel, sponsorbordje of advertentie! Adoptie konijnenhok: € 35,- per jaar Adoptie kattenhok: € 50,- per jaar Adoptie halve hondenkennel: € 60,- per jaar Adoptie hele hondenkennel: € 120,- per jaar Sponsorbordje: € 50,- per jaar Ik wil de dieren steunen met mijn bedrijf. Neem contact met mij op. Plaats uw tekst voor op het hok of sponsorbordje in de daarvoor bestemde ruimte onderaan dit formulier. Doet u liever een eenmalige of jaarlijkse donatie zonder adoptiehok? Vul dan het online donateursformulier in op onze website www.dierenasielleiden.nl. Persoonlijke gegevens: Naam Dhr Mw e Beesten No 4 Winter 2019 e E Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Winter 2019 | Nummer 4 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! S E t G r t G e r e k - N k D E i D E Beesten No 2 Zomer 2019 E r Beestenbende is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden e.o. Beestenbende Zomer 2019 | Nummer 2 | 1 UITGELEZEN? GEEF MIJ DOOR! r e S n t n t e e h d u i u i i e s L e S T V S e H e A d e n S E - N i V n e h i e s T S H A L Bedrijf KvK-nummer Adres Postcode Telefoon IBAN Datum Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het door u opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Door ondertekening van deze kaart geeft u ook toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens t.b.v. uw donateurschap. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of gedeeld met derden. Handtekening Wilt u elk kwartaal ons asielblad Beestenbende thuis ontvangen? JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) Tekst op hok of sponsorbordje Vast. Woonplaats Mobiel U kunt deze bon in een envelop sturen naar: Dierentehuis Stevenshage, Antwoordnummer 12018, 2300 VC Leiden. U hoeft geen postzegel te plakken, maar het mag natuurlijk wel (graag zelfs). Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage • Kenauweg 1 • 2331 BA Leiden • 0900 202 08 98 (30 cpm) • asiel@dierenasielleiden.nl • www.dierenasielleiden.nl Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken • IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 • Incassant ID: NL94ZZZ41165007000 BTW: NL 002817378B01• KVK: 41165007 • RSIN: 002817378 • Dierentehuis Stevenshage is een ANBI instelling.
Page 18
offsetdruk printen foliedruk preegdruk stansen lamineren vormgeving desktop publishing web-to-print mailing warehousing Onze zorg gaat verder dan alleen drukwerk! De Bink Rooseveltstraat 3 2321 BK Leiden 071 531 10 21 info@bink.nl www.bink.nl 18 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 De terugreis naar Friesland ging heel goed. Lizzy heeft het eerste half uurtje wat gepiept maar daarna werd ze rustiger. Anderhalf uur lang, zonder te stoppen, echt heel knap van haar! In huis ging het ook gelijk heel goed, lekker omlopen, overal snuffelen en gelijk heerlijk kauwen op haar schoentje op haar kleed. Na een uurtje lag ze al naast Ilona op de bank te slapen, ze vindt het heerlijk om geaaid te worden en bij je te liggen. En we konden haar redelijk goed optillen. Zelfs helemaal op en neer van de trap tillen ging heel erg goed! Lizzy is echt heel alert op alles, heel leuk, totaal niet oud ofzo! Wandelen vond ze ook gelijk heel leuk, dat is ook fijn. De nacht ging ook uitzonderlijk goed: om 23.00 uur zijn we naar bed gegaan, hadden een kleed en mandje voor en naast ons bed staan. Lizzy koos direct voor het mandje naast Kade en heeft tot 06.00 uur liggen slapen, geen piepje, helemaal niks. Wat goed he! Tot zover dus alleen maar positieve berichten! We houden jullie op de hoogte. Groeten van ons en Lizzy, uit Joure Baasje gevonden! Jack Russell dame-op-leeftijd Lizzy kwam vorig jaar terug naar Stevenshage toen haar baasje niet langer voor haar kon zorgen. Helaas was ze heel wat kilootjes aangekomen en kon ze nog geen vijf minuten wandelen. Heel geleidelijk viel ze bij ons al een kilo af en kon ze weer verder lopen. Met haar zonnige karakter hoopten we een leuke nieuwe baas te vinden en tot onze verbazing kwam er een reactie uit Friesland! Van de nieuwe baasjes kregen we deze update. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 19
Page 20
Blog: Intussen in het asiel Zielig! Meenemen! Door Nicolette Bloemendaal, beheerder bij Dierentehuis Stevenshage De vraag komt bij elke informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers wel ter sprake. Hoe weet je eigenlijk of je dit werk wel aan kunt? Een van de opmerkingen die we steevast te horen krijgen: “Ik vind de asieldieren echt zó zielig, als ik hier werkte, zou ik ze allemaal mee naar huis nemen”. Een vrijwilliger verzorgt een konijn bij Dierentehuis Stevenshage. Foto: Sanne van den Berg, Dog Portrait Hondenfotografie 20 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Waarop ik dan weer probeer uit te leggen dat we met z’n allen veel meer en veel effectiever dieren kunnen helpen door hen in het asiel zo goed mogelijk op te vangen, te verzorgen, te leren kennen, soms te heropvoeden en te herplaatsen. De reactie bestaat vaak uit de woorden: “Ja, dat is natuurlijk ook zo” terwijl de lichaamstaal schreeuwt: “Zielig! Meenemen!”. Dieren redden Ik snap het echt wel, die zin. Zielig vinden en mee naar huis willen nemen en willen redden, komen simpelweg voort uit de emoties van een dierenliefhebber. Die emotie is er gewoon, niks mis mee. Chemische stofjes in de hersenen. “Maar ho even” hoor ik de lezer nu verontwaardigd zeggen “ze zíjn toch zielig! Het ís toch erg! Als je dat niet meer voelt, klopt er iets niet met je hoor”. Emotie en gevoel Hier komt bij mij het onderscheid tussen ‘emotie’ en ‘gevoel’ om de hoek kijken. ‘Emotie’ is oer, grijpt je bij de keel en kan je doen handelen zonder nadenken. Door schade en schande -en uit zelfbehoud- heb ik inmiddels geleerd om als al die chemische stofjes me in de weg lopen, ze eerst even te laten uitrazen. Waar emoties ook wel weer heel nuttig voor zijn, is het in gang zetten van actie. Het “er moet nú iets gebeuren” gevoel. Want ze zijn er echt wel, die emoties. Niemand in een asiel is tenslotte van steen. ‘Gevoel’ geeft je een basis van empathie en mededogen. Gevoel bestaat naast de ratio, niet in plaats van. Je kunt gebalanceerd en weloverwoBeestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 21 gen blijven handelen. Als de emoties wegebben, even ademhalen, stapje terugzetten, nadenken en vervolgens datgene doen waar verstand en gevoel het met elkaar over eens zijn. Voorbij het ‘zielig’ Mijn antwoord op de vraag “wat maakt iemand geschikt voor het werken in een asiel?” is vrij flauw en bestaat uit: je weet het pas als je het probeert. Op de vraag “wat maakt dat je het langere tijd kunt gaan volhouden?” heb ik dit antwoord: wie voorbij het ‘zielig’ en vanuit het gevoel wil leren helpen, maakt een hele goede kans… Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk bij het asiel? Kijk dan op onze website www.dierenasielleiden.nl/vrijwilligerswerk voor meer informatie.
Page 22
Dieren Danken Yang Yang kwam het pakket inclusief een mooie zelfgemaakte kaart overhandigen. Stefania wilde voor Kerst Avatar uit Alphen aan den Rijn hield in haar klas (groep 6) van de Hobbit Burcht een spreekbeurt over het asiel. Dat deed ze zó goed dat ze een negen-en-een-half scoorde! De juf en haar klasgenoten hadden spullen gedoneerd aan het asiel en Ava kwam deze onlangs zelf overhandigen. De nabestaanden van levenskunstenaar Roland de Leeuw verzochten overeenkomstig zijn wens de bezoekers van zijn uitvaart om een donatie voor het dierenasiel. Wat een prachtig gebaar. Als het lot van thuisloze dieren je ter harte gaat, ook als je er zelf niet meer bij kunt zijn, dan ben je een oprechte dierenvriend. Asielmedewerker Lanzo poseerde maar wat graag met de geschenken die de Eerste Leidse Schoolvereniging E.L.S. kwam brengen. De leerlingenraad had Stevenshage uitgekozen als goed doel 22 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 voor de opbrengst van hun kerstactie. De leerlingen deden hun uiterste best en brachten met elkaar maar liefst €3.088,57 bijeen! Daarnaast zamelden ze de enorme berg spullen in die u op de foto ziet. In februari kwamen leerlingen Freya en Lexie persoonlijk een kijkje nemen in het asiel en tegelijkertijd de cheque overhandigen. Yang Yang en Jaydon van het Andreascollege Rijnmond moesten van school iets verzinnen om een ander mee blij te maken. Zij vonden dat de dieren en mensen van Stevenshage een kerstpakket verdienden. een cadeautje kopen voor de asielkatten. Toen we aangaven dat lekker blikvoer altijd welkom is, bedacht ze zich geen moment en bestelde via een webshop een enórme doos vol lekkernijen. De katten hebben gesmuld. De Girl Scouts Overseas uit Wassenaar en hun leidster Karen kwamen allerlei spullen brengen voor de asieldieren. Ze hadden honden- en kattenspeelgoed zelf gemaakt, handdoeken en fleece kleden ingezameld en voer en snoepjes gekocht. Dierenliefde kent immers geen grenzen! Bij de crematieplechtigheid van mevrouw Van Kempen-van Veen waren, geheel volgens haar uitdrukkelijke wens, geen bloemen maar wel een collectebus voor Stevenshage. Haar familie en vrienden bewezen haar een gepaste laatste eer door gul te doneren. De mensen die voor hem hadden gezorgd, brachten ons als dank (kerst) lekkers voor mens en dier! Initiatiefnemer Ron Flippo en ‘zijn’ vrijwilligers vonden het een goed idee om dat aan de dieren van Stevenshage te schenken. Het ging om een aanzienlijk bedrag, namelijk 3000 euro! De nieuwe baasjes van asielkat Jackie kwamen twee emmers brengen, tot de rand gevuld met spullen voor mens en dier. Toen we vroegen waarom, zeiden ze dat ze zó blij waren met hun nieuwe huisgenoot dat ze ons op deze manier wilden bedanken. Heel graag gedaan en veel plezier met Jackie! Drie vriendinnen Evelien, Nicky en Jennifer hadden voor de godsdienstles een kerst-opdracht gekregen. “Help een ander” luidde de opdracht. Al snel besloten ze om heerlijke zelfgebakken cakejes te gaan verkopen. Van de opbrengst kochten ze speeltjes en voer voor de asieldieren én iets lekkers voor het personeel. Het geld dat overbleef kwamen ze ook doneren voor de asieldieren. Wij denken dat deze drie de opdracht prima hebben uitgevoerd! Asielkat Mucca werd al een tijd door buurtgenoten verzorgd. Hij werd zo aanhankelijk dat ze ons vroegen om een nieuw thuis voor hem te vinden. Dat deden we natuurlijk graag, Mucca heeft inmiddels een nieuw baasje. De Stichting Leiden Helpt moest noodgedwongen haar activiteiten staken. Jarenlang zetten zij zich in voor de Leidse minima door het uitdelen van voedsel en bijvoorbeeld kerstcadeaus voor kinderen. Bij het opheffen van de stichting was er een batig saldo. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 23 Theaterschool Voorschoten hield tijdens hun voorstelling een inzameling voor het asiel. Kennelijk deden ze het goed want de bezoekers doneerden maar liefst 65 euro voor Stevenshage! De superleuke papier-maché kattenspaarpot mochten we ook houden. Die staat nu te pronken in ons raamkozijn.
Page 24
Baasje gezocht Honden Ons asiel zit vol met geweldige honden die een nieuw thuis zoeken. Tijdens onze openingstijden kunt u onze asielhonden ontmoeten. Wilt u kennismaken met een specifieke hond, mail ons dan vooraf even voor een afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. Kijk voor een actueel overzicht op onze website www.dierenasielleiden.nl. Iedereen heeft z’n eigen voorkeuren als het om eten gaat. Daarom vroegen we onze asielhonden wat ze nou echt héél graag eten. Jaimy bestelt graag een dubbele portie patat met een berenklauw. En natúúrlijk met een grote klodder mayonaise. Echt nette tafelmanieren heeft ze niet maar dat hoeft ook niet als de patat in een puntzak zit en je gewoon met je handjes mag eten. Hummer gaat op sjiek. Stropdasje om en reserveren bij een Michelin-ster restaurant. Voor minder stapt hij niet in de auto. 24 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Kleine porties vindt hij prima, zolang zijn sterrenmenu maar uit veel gangen bestaat. Zijn bestek hanteert hij uitsluitend met het pinkje in de lucht. Indy houdt van eten, veeeel eten. Het liefst gaat ze daarom naar een All-You-Can-Eat restaurant, waar ze kan blijven bestellen en na afloop met een “blurp” in slaap vallen. Hoe graag zo’n restaurant Indy als klant wil hebben, vragen we ons af. Na een bezoekje van Indy is de weekvoorraad wel verdwenen, denken we. Quinty houdt van kleine maar wel vele en verschillende hapjes. Voor haar zijn tapas-eettentjes daarom een perfecte keuze. Kan ze ongegeneerd veel en vaak bestellen zonder dat ze haar bordje hoeft te delen. Want kijken mag, aankomen niet. Myra kan je wakker maken voor een bezoek aan de pannenkoekenboerderij. Gezellig met zo’n oer-Hollands-gedekte-tafel en rood geruite gordijnen. Wat haar betreft gaat ze net zo vaak terug totdat ze alle soorten pannenkoek een keertje heeft geproefd. Een glaasje ranja erbij en de avond kan niet meer stuk. Buddha: deze gezellige reus gaat graag naar de Chinees. Met stokjes eten wordt wat lastig zonder duimpjes maar hij schuift het net zo makkelijk gewoon naar binnen. Bij de gedachte aan een enorme rijsttafel alleen al begint hij te kwijlen. En hij wil best delen hoor, Buddha is de beroerdste niet. Lucky: zo’n jochie heeft natuurlijk het liefst een kindermenu, friet met appelmoes en een lekker ijsje toe. Als kers op de taart mag hij na het eten de verrassing openmaken. Blijer kan je hem niet maken, want speelgoed valt altijd bij hem in de smaak. We kunnen alleen niet garanderen dat het heel blijft… Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 25
Page 26
Baasje gezocht Katten U bent van harte welkom om tijdens openingstijden kennis te komen maken met onze asielkatten. Graag geven we u alle beschikbare informatie en helpen we u om een kat te kiezen die helemaal bij u past Katten zijn natuurlijk berucht als het gaat om wat ze wel en niet lusten. We laten hen graag vertellen wat ze het allerliefste voor hun snorharen geschoteld krijgen. Singha gaat voor de Thaise groene curry. Zijn naam is betekent immers ‘leeuw’ in het Thais. Hoe heter, hoe beter, zegt Singha. Misschien dat na een fikse Thaise maaltijd zijn gedrag wat minder pittig wordt? Kitty houdt van kleine verfijnde hapjes. En van vis. Niet verwonderlijk dus dat sashimi hoog op haar lijstje staat. Stoer als ze is, eet ze de wasabi die erbij zit ook gewoon op zonder een spier te vertrekken. Het kan wel zijn dat ze na afloop dan even een rondje moet rennen om af te koelen. 26 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Poes houdt wel van een goede high tea. Deze echte dame is dol op finger food als komkommer & zalm sandwiches. (Laat die komkommer eigenlijk maar zitten.) En Poes blijft net zolang aan tafel totdat alles tot de laatste kruimel op is. En dan vraagt ze wat er voor morgen op het menu staat… Einstein is een jongen van de Hollandse pot. Hij vindt alle stamppotten in alle variaties even lekker, mits er een rookworst, klapstuk of spekblokjes aan te pas komen. Het kuiltje met jus mogen we van Einstein al helemaal niet overslaan hoewel dat voor zijn lijn misschien wel beter zou zijn. Gerald geeft je soms een kopje en soms een mep. Gerald kan niet zo goed kiezen wat hij wil. Hij wil taart, dat weet hij zeker. Maar welke? Hartig? Of zoet? Of toch hartig? Om de vrede en zijn gemoedsrust te bewaren gunnen we hem allebei van harte. Sem heeft wat problemen gehad met zijn gebit. Toen hij niet zo goed kon kauwen, ontdekte hij vele variaties goulash gerechten. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 27 Nu het met zijn tanden en kiezen weer beter is, eet hij nog steeds graag goulash. Want zo zegt hij “de wereld van de goulash is onuitputtelijk”. Dopey maakt het niet zoveel uit wat er op het menu staat. Voor haar is alleen de ambiance belangrijk. Samen met het baasje steengrillen of samen een boterham eten, het is allemaal prima, zolang ze maar in goed gezelschap verkeert. Muis heeft snel last van zijn maag. Daarom kiest hij vaak voor kip. Dat is licht verteerbaar maar ook best saai en dus kan hij het af en toe niet laten om met de baasjes mee te eten. Dat bevalt meestal niet zo goed en hij wil daarom zijn aandachtsgebied gaan uitbreiden naar kalkoen en, desnoods, parelhoen.
Page 28
Baasje gezocht Vogels In ons asiel zitten veel geweldige vogels die een nieuw thuis zoeken. U kunt zonder afspraak kennismaken tijdens onze openingstijden. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welke vogel bij u past. En wat staat er bij de vogels op het menu als ze helemaal zelf mogen kiezen? Agapornissen Heeft u wel eens aan twaalf agapornissen gevraagd wat ze het liefste eten? En dat die dan allemaal tegelijk gaan vertellen wat hun lievelingskostje is? Wij komen er niet helemaal uit… Dit dozijn gaat in koppeltjes naar een nieuw thuis en daar komen ze er vast wel achter. Forpus Ziggo de forpus eet het liefst met het bord op schoot, lekker naar de televisie kijken. Wat er op dat bord ligt, maakt hem dan niet zoveel uit, zolang het maar eetbaar is. Bij een spannende film heeft hij er wel graag een flinke emmer popcorn bij. Grasparkiet Dodo lust, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, geen gras. 28 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Baasje gezocht Konijnen In ons asiel zitten veel geweldige konijnen en cavia’s die een nieuw thuis zoeken. U kunt zonder afspraak kennismaken tijdens onze openingstijden. Als u een konijnen wilt laten daten, dan kost dat vaak wat meer tijd – dat doen we daarom graag op afspraak. Onze dierverzorgers geven u graag advies en informatie over welk asieldier bij u past. We vroegen onze konijnen wat we hen moeten voorschotelen zodat ze niet met lange tanden zitten te eten. Jeep & Jane doen aan de slanke lijn en eten daarom zo min mogelijk snelle suikers. Natuurlijk staat er wel dagelijks een gemengde salade op hun menu en iets te knabbelen toe. Mena houdt van ingewikkelde gerechten als bijvoorbeeld gadogado maar maakt ze zelf niet graag klaar. Zij zoekt dus een partner die wel van kokkerellen houdt en haar laat meegenieten. Paloma is nog jong en op dit moment komt ze niet verder dan een groenteburger met friet van McDonalds. Om haar smaakpalet wat verder te ontwikkelen, krijgt ze van ons ook fruitboomtakken en peterselieblaadjes. Sebastiaan zegt dat hij eigenlijk Sebastiano heet en uit Italië komt. Daarom gaat hij voor pasta pesto, met veel basilicum en pijnboompitjes. Andere kruiden mogen natuurlijk ook, hij slaat een korianderblaadje, madeliefje of weegbreeplantje ook zeker niet af. Ruben eet graag brood, en dan in het bijzonder een Ruben-sandwich. Hij slaat het vleesbeleg even over maar een sneetje gegrild roggebrood met zuurkool en speciale dressing? Yum! Kevin verbeeldt zich dat hij een cowboy is en zijn lievelingsgerecht is cowboy kaviaar. Dat heeft niks te maken met visseneitjes maar is een mix van kleine blokjes komkommer, tomaat, bleekselderij, appel en wat boontjes met groene kruiden en dressing. Wij eten met hem mee! Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 29
Page 30
Tarieven Plaatsingstarieven Hond € 150 Kat Konijn Cavia € 95 € 25 / € 45 (man gecastreerd) € 20 / € 40 (man gecastreerd) Overig vanaf € 10 Afstandstarieven Eventuele bijkomende kosten: chippen, enten en overige medische kosten. Hond € 65 Kat € 50 Overig € 25 Kat Vogel Pensiontarieven per dag Hond € 14,30 (tot 10 kg) € 16,30 (vanaf 10 kg) € 10,20 / €11,20 (diabetes) € 5 (1-2 vogels per kooi) € 6 (3-4 vogels per kooi) Actuele tarieven vindt u altijd op onze website: www.dierenasielleiden.nl/tarieven. Voor uw en onze veiligheid geven wij de voorkeur aan betaling per PIN en nemen wij geen biljetten aan van €100 of meer. Belangrijke telefoonnummers Dierentehuis Stevenshage Dierenambulance regio Leiden Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. Stichting Amivedi (vermiste/gevonden huisdieren) Dierenbescherming regio Zuidwest Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve Dierenpolitie / Meldnummer dierenmishandeling 0900 112 00 00 0900 264 83 34 071 521 66 62 071 512 02 41 144 0900 202 08 98 (30 cpm) 071 517 41 41 Schenken aan Dierentehuis Stevenshage Nalatenschap Neem Dierentehuis Stevenshage op in uw testament als begunstigde. Neem hierover gerust contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ook zorgen dat uw dier bij ons terechtkomt na uw overlijden, via onze regeling Als het baasje er niet meer is. Levenslang donateur Eens een dierenvriend, altijd een dierenvriend! Word levenslang donateur door een donatie van minimaal € 600 aan ons te doen als u jonger dan 67 jaar bent. Bent u ouder, dan is het minimumbedrag € 300. Neem voor meer informatie contact met ons op. Belastingvrij schenken Dierentehuis Stevenshage is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw gift aan onze asieldieren aftrekken van uw inkomstenbelasting. 30 | Nummer 1 | Beestenbende Voorjaar 2020 Colofon Beestenbende is het donateursblad van Dierentehuis Stevenshage 33e jaargang, nummer 1 Voorjaar 2020 Verschijning: 4x per jaar Oplage: 2250 exemplaren Dit magazine wordt gedrukt op FSC Recycled verantwoord papier. Redactie Nicolette Bloemendaal, Karien de Schipper, Laura Lancée, Cindy van de Ven, Suzan Commandeur Contact Redactie Beestenbende Kenauweg 1 2331 BA Leiden beestenbende@dierenasielleiden.nl Fotografie Maud Velders, Annemiek Ouwerkerk, Eline van Immerzeel, medewerkers Dierentehuis Stevenshage Opmaak en druk De Bink Bestuur Voorzitter Secretaris Lizette Ploos van Amstel-Lange Greetje van Gruting-Wijnhold Penningmeester Simon Vermeij Algemene leden Suzan Commandeur Hans Varkevisser Cindy van de Ven Financiële informatie IBAN: NL 71 INGB 0000 0146 50 t.n.v. Stichting Dierentehuizen Leiden e.o. te Leiden Fiscaal nummer (RSIN): 0028.17.378 Disclaimer De redactie van Beestenbende behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten en te bewerken. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Beestenbende, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Dierentehuis Stevenshage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via Beestenbende verkregen is. Beestenbende Voorjaar 2020 | Nummer 1 | 31