21

6 Bestuur De maandelijkse bestuursvergaderingen hebben in 2021 voor zover mogelijk fysiek plaatsgevonden. Een enkele keer is voor de zekerheid besloten om wegens corona digitaal te vergaderen. Regelmatig sloot de architect aan die de leiding heeft over de in 2022 geplande bouw van de hondenkennel, om een update te geven maar ook om eventuele benodigde wijzigingen voor te leggen die het bestuur moest accorderen. Andere zaken die ter discussie stonden waren bijvoorbeeld samenwerkingen met andere asielen en belanghebbende partijen, hoe om te gaan met de vermindering dan weer vermeerdering van restricties omtrent corona, de steeds meer oplopende plekken voor asieldieren, de vele adopties door externen van honden uit andere landen en de eventuele gevolgen daarvan en uiteraard de immer aanwezige huishoudelijke perikelen. In 2021 heeft het bestuur in een speciaal daarvoor ingerichte sessie gebrainstormd over de toekomstvisie van het asiel en daarbij ook een eventuele samenwerking met de Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden. Als vervolg staat een brainstormsessie tussen bestuur en medewerkers gepland voor de lente van 2022. De interesse voor een dergelijke toekomstvisie heeft te maken met het feit dat we op dit moment enerzijds nauw samenwerken met de dierenambulance en anderzijds een grote organisatorische afstand hebben. Die afstand wordt veroorzaakt door het verschil in zorg voor huisdieren door Stevenshage en wilde dieren door de Dierenambulance & Vogelasiel. Het bijzondere daarbij is dat het vogelasiel en de dierenambulance één stichting zijn. Het bestuur benadrukt dat zij de best mogelijke vorm van samenwerking ambieert en blijft hier in de toekomst graag over in gesprek gaan. Het bestuur en de taakverdeling tussen de bestuursleden zijn in 2021 wederom niet veranderd en zijn als volgt: Lizette Ploos van Amstel-Lange (voorzitter), Greetje van Gruting-Wijnhold (secretaris), Simon Vermeij (penningmeester), Suzan Commandeur, Hans Varkevisser en Cindy van de Ven (algemene bestuursleden). In een participatieve sessie richtte het personeel zich op de toekomst van Dierentehuis Stevenshage. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication