114

Bijlage 3 bij de cao Contractcatering Reglement commissie werkingssfeer Artikel 1: Algemene bepaling Onder ’commissie’ wordt in dit Reglement verstaan de Commissie Werkingssfeer. Artikel 2: Taak van de Commissie De Commissie Werkingssfeer heeft tot taak in concrete gevallen te bepalen of al dan niet sprake is van Contractcateringactiviteiten, waarop de cao’s Contractcatering van toepassing zijn, dan wel van activiteiten waarop de cao’s in het Horecabedrijf van toepassing zijn. Artikel 3: Samenstelling van de Commissie De Commissie Werkingssfeer bestaat uit 9 leden, waarvan er drie worden aangewezen door Koninklijk Horeca Nederland, drie door Veneca, één door de FNV Horecabond, één door CNV Vakmensen en één door De Unie. Desgewenst kunnen er plaatsvervangers worden benoemd. Een lid kan te allen tijde worden vervangen door de organisatie die hem heeft benoemd. Ontstaat een vacature in de Commissie, dan wordt deze vervuld door de organisatie door wie het gedefungeerde lid was benoemd. Artikel 4: Duur van het lidmaatschap De leden en eventuele plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door: 1. bedanken door het lid zelf c.q. door de betreffende organisatie alwaar het commissielid bij aangesloten is; 2. overlijden van het lid. Artikel 5: Secretariaat De Commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat. Het secretariaat wordt, afhankelijk van via welke zijde het verzoek om een uitspraak is binnengekomen, wisselend uitgevoerd door het secretariaat van de Vakraad voor de Contractcateringbranche (Postbus 693, 4200 AR te Gorinchem) of het secretariaat van de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf (Postbus 7308, 2701 AH te Zoetermeer). Artikel 6: Indienen van een verzoek 1. Een verzoek om een uitspraak door de Commissie kan worden gedaan door ieder van de partijen bij de cao voor de Contractcateringbranche en de Horeca-cao alsmede, wat betreft de eigen onderneming, door iedere werkgever op wie één van die cao’s in redelijkheid van toepassing kan worden geacht alsmede door iedere werknemer van zodanige werkgever. 2. De uitspraak van de Commissie heeft het karakter van een bindend advies voor partijen indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen deze uitspraak als zodanig te accepteren. 3. Het verzoek dient te vermelden: a. naam en adres van verzoeker c.q. werkgever; b. een nauwkeurige beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, eventueel vergezeld van 111

115 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication