122

de verklaring bevat in ieder geval een uitspraak omtrent de volgende punten: ▪ of, en zo ja in welke mate de klacht gegrond is ▪ wie door de seksuele intimidatie of het ongewenste gedrag is/zijn getroffen ▪ op welke wijze en met welke frequentie de seksuele intimidatie of ongewenst gedrag zich manifesteerde; ▪ de verklaring kan tevens een advies aan de werkgever bevatten inzake te nemen maatregelen; ▪ een lid van de klachtencommissie is gerechtigd aan de verklaring van de commissie een minderheidsstandpunt toe te voegen; ▪ een afschrift van de verklaring wordt aan de direct betrokkenen gestuurd, alsmede aan de vertrouwenspersoon; 10. Binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de klachtencommissie neemt de werkgever schriftelijk een besluit over eventueel te nemen maatregelen; ▪ daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de te nemen maatregelen de kla(a)g(st)er benadelen; ▪ indien de werkgever een beslissing neemt die geen sancties inhoudt, terwijl de klacht door de commissie wel gegrond is verklaard, dan wel indien door de klachtencommissie maatregelen zijn voorgesteld welke door de werkgever niet worden overgenomen, dient dit uitdrukkelijk met redenen omkleed in de beslissing te worden vermeld; ▪ een afschrift van de beslissing wordt aan de directbetrokkenen gestuurd; 11. De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de werkgever en aan de centrale vertrouwenspersoon over het aantal en de aard van de behandelde zaken en de uitspraken die daarin zijn gedaan, met afschrift aan de vertrouwenspersoon in het bedrijf van voormelde werkgever; in deze en andere rapportages door de vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie worden geen namen of initialen van betrokkenen genoemd; 12. De vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en andere betrokkenen bij de klachtenprocedure handelen in deze procedure zodanig, dat de privacy van kla(a)g(st)er en andere betrokkenen voldoende wordt gewaarborgd. ARTIKEL 7 Partijen benoemen een centrale vertrouwenspersoon voor de Contractcateringbranche. De centrale vertrouwenspersoon heeft de volgende taken en bevoegdheden: ▪ het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Vakraad inzake het bevorderen van preventie en bestrijding van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de Contractcateringbranche; ▪ het ondersteunen van de in de diverse bedrijven benoemde vertrouwenspersonen; ▪ het op verzoek van een klachtencommissie inzake en bepaalde klacht uitbrengen van deskundig advies. 119

123 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication