128

Bijlage 8 bij de cao Contractcatering Reglement Toetsingscommissie SUCON II SUCON II Reglement voor de Toetsingscommissie SUCON II (art. 19 van het reglement van de Stichting Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche II , SUCON II) ARTIKEL 1: algemene bepaling Onder “Commissie” wordt in dit Reglement verstaan de Toetsingscommissie, als bedoeld in artikel 16 van het Reglement van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche II (SUCON II). ARTIKEL 2: samenstelling van de Commissie 1. De Commissie bestaat uit 3 leden; de commissieleden en hun plaatsvervangende leden worden benoemd door partijen bij de cao te weten, één lid van de werkgeverszijde en één van werknemerszijde en hun plaatsvervangers. Voorts wordt door het bestuur van de Stichting Vakraad een onafhankelijk voorzitter benoemd. 2. De leden van de Commissie kunnen niet tevens lid of plv. lid zijn van het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Contractcateringbranche I (SUCON II). ARTIKEL 3: duur van het lidmaatschap De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar; zij zijn direct herbenoembaar. ARTIKEL 4: het lidmaatschap van de Commissie eindigt door: A. bedanken door het lid zelve c.q. door de betreffende organisatie alwaar het commissielid bij aangesloten is; B. overlijden van het lid; C. opzegging door het bestuur van de Vakraad, welke opzegging te allen tijde kan geschieden. ARTIKEL 5: secretariaat De Commissie wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris van de Vakraad, Postbus 693 4200 AR GORINCHEM telefoon: 0183 - 619233 ARTIKEL 6: indienen van een klaagschrift 1. Degene ten aanzien van wie door het bestuur van SUCON II een schriftelijk besluit op grond van de CAO Vrijwillig Vervroegde Uittreding Contractcatering voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 is genomen, verder te noemen klager, heeft het recht tegen deze beslissing binnen een maand na dagtekening van voormelde beslissing schriftelijk zijn beklag te doen bij de Commissie, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 2. Het indienen van een klaagschrift is uitsluitend mogelijk op grond van vermeende onjuiste toepassing van de regels zoals gesteld in de CAO Vrijwillig Vervroegd Uittreden Contractcatering voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 125

129 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication