143

niet vooraf melding te doen aan cao-partijen. De melding aan cao-partijen als bedoeld in lid 2 ziet aldus uitdrukkelijk op een vordering tot naleving van de materiële caobepalingen. 7. Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid van de individuele werknemer een vordering jegens de werkgever bij de daarbij bevoegde rechter in te dienen. Artikel 8 Forfaitaire schadevergoeding 1. De forfaitaire schadevergoeding genoemd in artikel 6 lid 2 bedraagt € 100.000,-. 2. De forfaitaire schadevergoeding genoemd in artikel 6 lid 3 bedraagt 1% van de loonsom van het premiejaar met een minimum van € 1.500. Elke week dat de onderneming in gebreke blijft, loopt de schadevergoeding op met het bepaalde in lid 1. Tot aanpassing van de schadevergoeding kan door de Vakraad worden besloten aan de hand van de factoren genoemd in artikel 6 lid 3, dit ter beoordeling van de Vakraad. 3. De schadevergoeding dient ter dekking van de kosten die de Vakraad maakt en de te dezer zake verkregen middelen worden toegevoegd aan de geldmiddelen van de Vakraad (als bedoeld in artikel 4 van de Statuten de Vakraad), tot dekking van de kosten die de Vakraad moet maken als gevolg van haar toezichthoudende taak ten aanzien van de wijze waarop de cao wordt nageleefd. de Vakraad behoeft niet aan te tonen dat zij de schade in de omvang als door haar gevorderd ook daadwerkelijk heeft geleden. Artikel 9 Geheimhouding Ten aanzien van in dossiers opgeslagen informatie is de Vakraad verplicht tot geheimhouding. Artikel 10 Hardheidsclausule In de gevallen, waarin de toepassing van dit reglement tot onvoorziene onbillijkheden leidt, kan het bestuur een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen in dit reglement. 138

144 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication