56

is aan de bedrijfsveiligheidsvoorschriften of wanneer zich daarbij een situatie voordoet die een gevaar voor zijn eigen leven of gezondheid of dat van anderen oplevert, zodanig dat van hem in redelijkheid niet kan worden geëist dat hij deze opdracht uitvoert. Hij dient hiervan onmiddellijk de leidinggevende in lijn of diens plaatsvervanger in kennis te stellen. e. De werknemer kan aangelegenheden die veiligheid, gezondheid of het milieu betreffen te allen tijde met zijn leidinggevende in lijn bespreken. Ook kan hij deze onderwerpen inbrengen in het vertegenwoordigend overleg binnen de onderneming en via zijn werknemersorganisatie in de Vakraad. ARTIKEL 76: Melding werkdruk Er geldt een Reglement Meldingsprocedure werkdruk. Dit reglement is als bijlage 5 in deze cao opgenomen. Meldingen kunnen volgens deze procedure voorgelegd worden aan de Toetsingscommissie en via haar aan de desbetreffende Geschillencommissie van de Vakraad. De Toetsingscommissie wordt samengesteld door de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, met dien verstande dat: ▪ één lid en twee plaatsvervangende leden worden aangewezen door bij de cao betrokken vakorganisaties. Deze vakorganisaties kunnen een lid, niet zijnde een werknemer aanwijzen; ▪ de overige leden worden aangewezen door de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, waarbij tenminste de helft van de commissie uit ondernemingsraadsleden bestaat; ▪ de overige leden werknemers zijn, die onder de directe werkingssfeer van de cao vallen; ▪ de commissie zo snel mogelijk een oordeel uitspreekt, echter op zijn laatst vier weken nadat om haar oordeel is gevraagd; ▪ indien de bedoelde commissie negatief oordeelt, de werkgever zijn voornemen kan voorleggen aan de Vakraad. De uitspraak van de Vakraad heeft altijd terugwerkende kracht tot het moment waarop de regeling werd toegepast. ARTIKEL 77: Plan voor duurzame inzetbaarheid De werkgever zal jaarlijks in overleg met de Ondernemingsraad of bij ontbreken daarvan met de personeelsvertegenwoordiging, concrete plannen ontwikkelen en/of vaststellen voor duurzame inzetbaarheid. In deze plannen komen de volgende onderwerpen aan bod: opleiding en ontwikkeling, vitaliteit, trots en waardering, bredere inzetbaarheid en het bereiken van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer (bewustwording). De werkgever zal op verzoek van de Vakraad over de gemaakte afspraken en de resultaten rapporteren. ARTIKEL 77a: Ontwikkelvouchers 1. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden, gesteld in het reglement ontwikkelvouchers, kan via info@doewatjezelfkunt.nl tot 1 januari 2020 een aanvraag doen voor een ontwikkelvoucher van maximaal € 500,-, inclusief btw. 2. Er zijn 1000 ontwikkelvouchers beschikbaar. Deze vouchers worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De vouchers worden verstrekt zolang deze nog beschikbaar zijn. 3. De werknemer volgt de opleiding of cursus in zijn eigen tijd, tenzij hij daarover andere afspraken heeft gemaakt met zijn werkgever. 4. Het reglement ontwikkelvouchers is opgenomen in bijlage 14 van de cao. 56

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication