58

Verplichtingen bij bedrijfsbeëindiging, reorganisatie e.d. ARTIKEL 82: Inschakeling werknemersorganisaties 1. De werkgever die overweegt: ▪ een fusie of overname aan te gaan, ▪ een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of ▪ de personeelsbezetting te reorganiseren zal bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties betrekken. 2. a. In verband daarmede zal de werkgever zo spoedig mogelijk de werknemersorganisaties inlichten over de overwogen maatregelen. Uiterlijk één week hierna zullen de ondernemingsraad en de werknemers hierover door de werkgever worden ingelicht. b. Daarna zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met de werknemersorganisaties, alsmede met de Ondernemingsraad. Deze worden in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven. De werkgever zal de resultaten van dit beraad mededelen aan de Raad van Commissarissen, dan wel aan de daarmee vergelijkbare beleidsinstantie. ARTIKEL 83: Sociaal plan Als genoemde maatregelen in artikel 82 gevolgen hebben voor werknemers zal de werkgever in overleg met de werknemersorganisaties een sociaal plan opstellen. Daarin wordt aangegeven met welke belangen van de werknemers in bijzonder rekening zal worden gehouden en welke voorzieningen in verband daarmee zullen worden getroffen. In verband hiermede zal, indien de werknemersorganisaties zulks verzoeken, hierbij tevens het inzicht van het desbetreffende UWV worden gevraagd inzake de plaatsbaarheid van de betrokken werknemers. 58

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication