63

Stichtingen, fondsen en commissies ARTIKEL 90: Pensioen A. Pensioenfonds Horeca & Catering 1. De bedrijfstakpensioenfondsregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering is van toepassing. 2. Pensioenfonds Horeca & Catering kent een: a. verplichte basispensioenregeling, die voorziet in een ouderdomspensioen b. vrijwillig aanvullend collectief ouderdomspensioen c. vrijwillige aanvullende collectieve nabestaandenpensioenverzekering d. vrijwillige aanvullende individuele nabestaandenpensioenverzekering 3. De werkgever leeft het bepaalde in het Uitvoeringsreglement van Pensioenfonds Horeca & Catering na. B. In geval van contractswisseling is de nieuwe werkgever verplicht om Pensioenfonds Horeca & Catering, voordat de betrokken werknemer bij hem in dienst komt, door middel van de mutatielijst, per e-mail te informeren over de voor deze werknemer geldende (individuele) (aanvullende) pensioenregeling(en). ARTIKEL 91: Commissie Werkingssfeer Bij een geschil over de vraag of in een concreet geval sprake is van contractcateringactiviteiten in deze overeenkomst bedoelde zin of van activiteiten in het kader van de cao voor het Horecabedrijf beslist de Commissie Werkingssfeer op verzoek van de meest gerede partij. De uitspraak van de Commissie heeft het karakter van een bindend advies voor betrokken partijen indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen deze uitspraak als zodanig te accepteren. De samenstelling, taak en werkwijze van de Commissie Werkingssfeer zijn geregeld bij een van deze cao deel uitmakend reglement (zie bijlage 3). ARTIKEL 92: Commissie Bezwaren Functie-indeling 1. Deze commissie wordt paritair samengesteld uit partijen bij de cao. De taak van de commissie is de begeleiding en behandeling van geschillen bij functie-indeling. De commissie laat zich in voorkomende gevallen adviseren door een externe deskundige. 2. De procedure van de Commissie Bezwaren Functie-indeling is geregeld in een reglement opgenomen in bijlage 1 van de cao. ARTIKEL 93: Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering en Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen 1. Er is een Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering, hierna te noemen FBA en een Stichting Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen, hierna te noemen FBS. 2. De statuten en in het kader hiervan vastgestelde reglementen van het FBA en van het FBS worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. a. De werkgever is ten behoeve van FBA en/of FBS een bijdrage verschuldigd over het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8 van de loonstaat) met een maximum gelijk aan het maximum premiedagloon in de zin van artikel 17, eerste lid van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen. De FBA-bijdrage met ingang van 1 januari 2017 bedraagt 0,6% De FBS-bijdrage bedraagt met ingang van 1 januari 2017 0,36%. Tot het heffingsloon wordt ook gerekend het loon van de niet (meer) voor de wettelijke 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication