65

werknemer als zijn aandeel in de in lid 3a genoemde FBS-bijdrage, een bijdrage verschuldigd van 0,21%. De werkgever is verplicht het aandeel van de werknemer in de premie van FBA – en indien van toepassing van FBS – te vorderen door inhouding iedere loonperiode op diens loon. Is de werkgever geen of onvoldoende loon aan de werknemer verschuldigd, dan is de werknemer verplicht zijn aandeel in de bijdrage, indien deze verschuldigd is, aan de werkgever te betalen. c. Werkgever en werknemer zijn verplicht als hun aandeel ten behoeve van FBA te voldoen: Periode 1-1-2017 t/m 3112-2017 e.v. Te heffen premie Werkgeversaandeel Werknemersaandeel 0,6% 0,3% 0,3% Werkgever en werknemer zin verplicht als hun aandeel ten behoeve van FBS te voldoen: Periode 1-1-2017 t/m 3112-2017 e.v. Te heffen premie Werkgeversaandeel Werknemersaandeel 0,36% 0,15% 0,21% 3. Naast financiering van FBA strekt de opbrengst der FBA-bijdragen, genoemd in lid 3 tot financiering door het FBA van de kosten voor: ▪ werkzaamheden van de stichting OCC; ▪ werkzaamheden van de stichting Vakraad. 4. De opbrengst der FBA-bijdragen, genoemd in lid 3 en waarnaar wordt verwezen in lid 5, komt ten goede aan alle werkgevers en werknemers in de Contractcateringbranche. ARTIKEL 94: Stichting Opleidingen 1. Er is een Stichting Opleidingen voor de Contractcateringbranche, hierna te noemen OCC. De stichting heeft tot doel het bevorderen van een adequate scholingsinfrastructuur binnen en buiten de Contractcateringbranche, die een kwaliteitsbevorderend effect zal hebben op de activiteiten van werknemers en werkgevers in de branche, door de vorming, scholing en opleiding van (potentiële) werknemers voor bedrijfstakkwalificaties, om op deze wijze te voorzien in de toenemende vraag naar vakbekwame medewerkers, één en ander op basis van afspraken die daarover zijn gemaakt door cao-partijen in de Contractcatering. De Stichting stimuleert een opleidingsbeleid van werkgevers door inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en het geven van adviezen en voorlichting aan alle betrokkenen binnen de Contractcateringbranche. 2. De statuten en in het kader hiervan vastgestelde reglementen van OCC worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 3. De financiering van OCC vindt plaats middels een bijdrage vanuit het FBA. ARTIKEL 95: Stichtingen Vrijwillig Vervroegd Uittreden a. De werknemer die voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling SUCON II zoals neergelegd in de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953, kan nog vrijwillig vervroegd uittreden met inachtneming van de statuten en reglementen van de VUT-cao die van toepassing is. b. Degene ten aanzien van wie door het bestuur van SUCON II een schriftelijk besluit op grond van de cao Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Contractcateringbranche en/of het reglement Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor werknemers geboren in 1950, 65

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication