70

Protocolbepalingen cao-Contractcatering 1 januari 2018 tot 1 april 2019 A. Duurzame inzetbaarheid - Cao-partijen gaan zo spoedig mogelijk een regeling uitwerken waarin aan maximaal 1000 werknemers op jaarbasis, tot en met 31 december 2019, een ontwikkelvoucher wordt aangeboden, niet vakgerelateerd, waarvoor per werknemer een budget van € 500,- ter beschikking wordt gesteld. De voucher kan op verschillende manieren worden ingezet. Financiering vindt plaats vanuit FBA met een door cao-partijen afgesproken plafond. De voorwaarden waaronder werknemers aanspraak op dit individuele ontwikkelvoucher kunnen maken en de inrichting van de procedure die nodig is om de afspraak te effecturen, worden uitgewerkt in een paritaire werkgroep. Uitgangspunten hierbij zijn een centrale aanvraag door de werknemer en een zo eenvoudig mogelijke administratieve uitvoering. - Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en toepassing van een 8090-100% regeling of een afgeleide hiervan. Werknemers kunnen in een dergelijke regeling op hogere leeftijd 80% gaan werken, tegen 90% van het bruto salaris met behoud van 100% van de pensioenopbouw. In het onderzoek wordt betrokken de mogelijkheden voor een generatieregeling. Bij het onderzoek wordt tevens betrokken onderzoek naar de mogelijkheden om ADVdagen als financieringsbron te gebruiken en onderzoek naar maatregelen om een tweede loopbaan buiten de catering of eerder stoppen met werken te faciliteren en te bevorderen. - Partijen zullen de mogelijkheid onderzoeken van een persoonlijk opleidingsbudget voor medewerkers en bezien of de bestaande regeling in artikel 59 lid 3 en 4 cao daartoe scherper geformuleerd kan worden. - Partijen zullen een protocol opstellen voor een goed en uitgewerkt leeftijdsfasebewust personeelsbeleid voor de bedrijven in de branche. - Partijen zullen onderzoeken op welke wijze werknemers periodiek (eens in de drie jaar) gebruik kunnen maken van een loopbaancheck. - Partijen zullen onderzoeken op welke wijze de werkgelegenheid voor de verschillende doelgroepen (ouderen) kan worden bevorderd. Partijen vormen (een) paritaire werkgroep(en). Hierin zal het onderzoek 80-90-100%regeling/gezond langer werken worden gedaan. Daarnaast zal worden onderzocht op welke wijze opleidingsbudgetten vastgesteld kunnen worden en hoe deze gefinancierd kunnen worden. De werkgroep(en) brengt c.q brengen daarover vóór 1 januari 2019 advies uit aan cao-partijen. B. Doelgroepen/ Re-integratiebeleid / Arbeidsongeschiktheid Ten aanzien van het doelgroepenbeleid geldt dat werkgevers zich ervoor inspannen om 250 werknemers met een achterstandpositie op de arbeidsmarkt in te laten stromen in de Contractcateringbranche. Partijen maken nadere afspraken omtrent de rapportage en omvang van het aantal werknemers dat kan instromen, met speciale aandacht voor WSW’ers en Wajongers. Uitgangspunt is dat er één WSW’er en één Wajonger per honderd werknemers daadwerkelijk een betaalde baan vindt in de contractcateringbranche. Partijen verbinden zich tot het monitoren van deze afspraak over dit uitgangspunt. Werknemers en werkgevers streven ernaar het verzuim in de Contractcateringbranche te verlagen en de instroom in de WIA te verminderen. Dit wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 70

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication