72

Bijzondere delen Deel A Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden Bedrijfscatering ARTIKEL 1: Algemeen Voor de omschrijving van de werkingssfeer van de sector bedrijfscatering wordt verwezen naar de artikelen 2 en 3, Algemeen Deel. ARTIKEL 2: Lonen 1. Op werknemers werkzaam in de sector bedrijfscatering zijn de loontabellen van toepassing die als bijlage A1 in dit deel zijn opgenomen. Dit betreft de tabel met ingang van 1 januari 2018 en met ingang van 1 januari 2019. 2. De loonsverhoging is gebaseerd op de lonen zoals deze golden op 1 januari 2017 en op 1 januari 2018. 3. De loonsverhoging wordt toegepast op de cao-lonen en de feitelijk betaalde lonen. ARTIKEL 3: Overwerktoeslag Voor werknemers, werkzaam in de bedrijfscatering is de matrix overwerktoeslag van bijlage A2 van toepassing. ARTIKEL 4: Onregelmatigheidstoeslag Voor werknemers, werkzaam in de bedrijfscatering is de matrix toeslagen onregelmatige uren van bijlage A3 van toepassing. Voor de uren van 18.00 uur tot 22.00 uur op maandag t/m vrijdag bedraagt de toeslag met ingang van 1 juli 2006 10%. Werknemers die vóór 1 april 2008 in een vast rooster op deze uren werkzaam zijn en vóór 1 april 2006 in dienst waren krijgen een persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil in de onregelmatigheidstoeslag zoals deze geldt met ingang van 1 juli 2006 ten opzichte van de onregelmatigheidstoeslag zoals deze gold direct voorafgaande aan 1 juli 2006. De persoonlijke toeslag behoort tot het brutoloon. Met ingang van 1 juli 2011 wordt deze persoonlijke toeslag afgebouwd met 15% per jaar. De maximale duur van de afbouwregeling bedraagt 6 jaar en 8 maanden. Voor werknemers die op 1 juli 2006 55 jaar of ouder waren geldt dat de afbouwtermijnen worden verdubbeld. Het afbouwbedrag wordt ineens aan de werknemer uitbetaald. 72

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication