77

Deel B Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden Institutionele catering ARTIKEL 1: Algemeen 1. Voor de omschrijving van de werkingssfeer van de sector institutionele catering, wordt verwezen naar de artikelen 2 en 3 Algemeen deel. 2. Onverminderd het overige in de cao bepaalde is op werknemers die na 1 juli 1994 in dienst zijn getreden bij een werkgever in de zin van deze cao die institutionele cateringactiviteiten verricht en die werkzaam zijn in de institutionele sector, het hiernavolgende van toepassing. ARTIKEL 2: Loonindeling De werknemer wordt ingedeeld in één van de loonschalen zoals opgenomen in het direct aan dit hoofdstuk toegevoegde bijlagen. ARTIKEL 3: Lonen 1. Op werknemers werkzaam in de sector institutionele catering zijn de loontabellen opgenomen in het direct aan het onderhavige deel B toegevoegde bijlagen B1 en B2 van toepassing. 2. De voor de institutionele catering geldende loontabellen zijn uitgesplitst in: ▪ Tabel met ingang van 1 januari 2018 en met ingang van 1 januari 2019 geldend voor werknemers in de institutionele sector in dienst vóór 1 juli 1994 (bijlage B1); ▪ Tabel met ingang van 1 januari 2018 en met ingang van 1 januari 2019 geldend voor werknemers in de institutionele sector in dienst vanaf 1 juli 1994 (bijlage B2). De loonsverhoging is gebaseerd op de lonen zoals deze golden op 1 januari 2017 en op 1 januari 2018. 3. De loonsverhoging wordt toegepast op de cao-lonen en de feitelijk betaalde lonen. ARTIKEL 4: Roostervrije tijd In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 22 lid 1, is de werkgever bevoegd ten aanzien van werknemers bedoeld in artikel 1, lid 2 deel B werkzaam in de institutionele sector, de roostervrije tijd die deze werknemers hebben op grond van artikel 22 lid 1, in te roosteren in uren in plaats van in dagen. Dit geldt voor zowel toekomstige als voor bestaande contracten een en ander onder de voorwaarde dat alle betrokken werknemers zich hiermee schriftelijk akkoord verklaren. Alsdan dient aan de Vakraad ontheffing te worden gevraagd. ARTIKEL 5: Overwerktoeslag Verwijzend naar artikel 37 lid 1, waarin wordt verwezen naar de matrixen overwerk bij de verbijzonderende delen, is op werknemers in de institutionele sector die vóór 1 juli 1994 in dienst waren bij een werkgever in de zin van deze cao die institutionele cateringactiviteiten verricht, de matrix overwerkvergoedingen zoals opgenomen in bijlage B3a van toepassing en op de werknemers bedoeld in artikel 1 lid 2 deel B, in dienst vanaf 1 juli 1994, de matrix zoals opgenomen in bijlage B3b. 77

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication