33

BIJLAGE 3 VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad van de Stichting PVP bestaat uit vijf leden en een ambtelijk secretaris. Eén lid heeft vanwege haar pensionering in november afscheid genomen van de OR. Omdat de reguliere OR-verkiezingen binnen een half jaar plaats zouden vinden was het niet nodig om deze plek op te vullen door middel van tussentijdse verkiezingen. De ondernemingsraad vergaderde in 2018 tien keer. Met de bestuurder en P&O-adviseur is vijf keer een overlegvergadering geweest. Contact met de achterban In 2018 vonden de volgende contactmomenten tussen medewerkers en de OR plaats: • Teambezoeken in januari in het kader van duurzame inzetbaarheid; • OR-halfuur met de leden van het managementteam; • OR-halfuur tijdens de studiedagen in juni en december; • OR-jaardag in oktober. De OR ontving ook berichten van de achterban via e-mail. Zo stelde een medewerker de vraag of de stichting een sociaal plan heeft en zo niet, of dit er niet zou moeten komen. De OR heeft dat uitgezocht en geconcludeerd dat volgens de cao ggz de stichting verplicht is om een sociaal plan te hebben. Dit is doorgegeven aan de bestuurder en P&O-adviseur en er wordt actie op ondernomen. Instemming De OR heeft instemming verleend op: • Verlenging contract bedrijfsarts; • Aanpassing richtlijn externe klachtregeling; • Klokkenluidersregeling. De OR heeft geen instemming verleend op: • Assessment instrument pio’s; • Tijdelijke aanpassing medewerkergesprekscyclus. Overleg met de raad van toezicht Op 18 september heeft de ondernemingsraad overleg gehad met de raad van toezicht. Enkele onderwerpen die besproken zijn: • De arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van de medewerkers; • OR-jaardag met thema duurzame inzetbaarheid; • Risico’s die de OR en de raad van toezicht zien voor de komende periode. Overleg met de accountant Twee OR-leden hebben gesproken met de accountant. De accountant gaf aan dat er sprake was van een open en transparante samenwerking met bestuurder en controller. Er zijn geen risico’s gesignaleerd of aanbevelingen gedaan voor de stichting. 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication