Kunnen publicaties offline worden gelezen of op mijn eigen server worden gehost?

Online Touch is een cloud-gebaseerde dienst. Publicaties kunnen derhalve uitsluitend met een actieve internetverbinding worden gelezen en niet op je eigen servers of een CD/DVD worden geplaatst.

Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat publicaties altijd op basis van de laatste software versie functioneren en kunnen we bij eventuele problemen direct actie ondernemen.

Dit zou niet mogelijk zijn geweest indien publicaties op je eigen server zouden worden geplaatst.

 

Als je publicaties embed op je website, lijkt het alsof deze vanaf je eigen server openen.