92

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Op al onze leveringen zijn onze ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNAUTIC B.V. van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 18 mei 2018 en gewijzigd per 18 mei 2018. 1. TOEPASSELIJKHEID Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Technautic B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen gedane aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten of verrichte (rechts)handelingen. Toepasselijkheid van de door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de voorwaarden van koper, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden. 2. AANBIEDINGEN/KOOPOVEREENKOMSTEN/PRIJZEN Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koopovereenkomsten zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd waarbij de inhoud ter bevestiging bindend is voor beide partijen, tenzij de koper binnen acht dagen na de verzending schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd. Kopieën van door onze vertegenwoordigers uitgeschreven orderbriefjes gelden niet als een schriftelijke bevestiging. Alle prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten. Na het sluiten van de overeenkomst kunnen prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals de gevolgen van enige overheids-maatregel waaronder die in het kader van de Europese Unie, verhoging van belastingen, invoerrechten, valutakoersen, grondstoffen, transport-kosten, zonder dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. 3. LEVERING/LEVERINGSTERMIJNEN Leveringstermijnen gelden bij benadering, overschrijding daarvan geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd, indien de overeengekomen leveringstermijn is verstreken, tot levering over te gaan. Blijft koper als dan in gebreke met de afname der goederen, dan zijn wij bevoegd desgewenst te factureren onder aanbieding der goederen. Extra kosten welke ontstaan doordat koper in gebreke blijft met de afname, zijn voor rekening van koper, waarbij de opslagkosten worden gefixeerd op een bedrag gelijk aan 1% der factuurwaarde per dag, al welke kosten tegelijkertijd met de inontvangstneming door koper dienen te worden betaald. Indien koper in gebreke blijft met de tijdige afname der goederen, zijn wij gerechtigd eenzijdig de koop en verkoop te ontbinden, in welk geval wij de koper daarvan bij aangetekende brief in kennis stellen en de koper terzake van winstderving en schadevergoeding aan ons verschuldigd wordt een bedrag gelijk aan 35% der overeenkomen koopsom. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen met een netto factuurwaarde inclusief verpakking vanaf € 325,- franco; voor leveringen van goederen met een factuurwaarde inclusief verpakking van minder dan € 325,- worden transportkosten doorberekend. Voor zover franco wordt geleverd, is de keuze van de wijze van vervoer aan ons. Schrijft de koper deze aan ons voor, dan zijn wij gerechtigd de daaraan verbonden kosten geheel of gedeeltelijk aan de koper door te berekenen. De goederen reizen daarbij steeds voor risico van de koper. Uitgeleverde goederen worden niet teruggenomen. Wij zijn gerechtigd de goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vragen of levering van verkochte goederen op te schorten telkens en zolang de koper in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting, onverschillig of deze verplichting haar ontstaan vindt in deze of enige andere transactie. Wij zijn voorts gerechtigd, indien aflevering in gedeelten is overeengekomen bij iedere aflevering afzonderlijk te factureren. 4. GEBREKEN/RECLAMES/AANSPRAKELIJKHEID Koper zal de goederen direct bij aflevering controleren. Reclames met betrekking tot de staat van afgeleverde goederen dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk te worden gedaan, bij gebreke waarvan wij niet meer aansprakelijk zijn voor eventuele gebreken. Ieder recht van reclame is vervallen, zodra de goederen zijn verwerkt. Reclames geven koper in geen geval recht zijn betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Is een reclame gegrond, dan zijn wij bevoegd te onzer keuze opnieuw te leveren, ter plaatse herstellingen uit te voeren of te doen uitvoeren dan wel een gedeelte van het factuurbedrag, waarop de reclame betrekking heeft op de koopprijs in mindering te brengen. Indirecte schade of gevolgschade komt nooit voor vergoeding in aanmerking. De eventueel toe te kennen schadevergoeding zal nooit de factuurwaarde van het beschadigde te boven kunnen gaan. Besluiten wij naar aanleiding van een reclame tot reparatie, dan dienen de betreffende goederen franco aan ons te worden toegezonden. Hetzelfde geldt indien koper naar aanleiding van een door ons verstrekte garantie bij ons wenst te reclameren. Is terecht een beroep op de garantie gedaan, dan zijn wij te onzer keuze gerechtigd tot reparatie dan wel vervanging, waarmede wij aan al onze verplichtingen uit hoofde van de garantie hebben voldaan, zodat daaronder niet valt uitbouw, inbouw, aanpassing of herstel van andere apparatuur en eventuele indirecte schade. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien koper aan al diens verplichtingen (financieel of anderszins) jegens ons heeft voldaan. Voor zover de koopovereenkomst betrekking heeft op de leverantie van goederen, welke in constructie, maten en kwaliteiten niet tot onze handelsvoorraad behorend doch geschiedt volgens tekening, modellen, dan wel specificatie van koper, wordt door ons slechts garantie gegeven, wanneer de order vergezeld gaat van tekeningen, modellen, dan wel specificaties, vermeldende alle details, waaraan de te leveren goederen dienen te voldoen. Wij worden geacht aan onze garantieverplichtingen te hebben voldaan, indien wij deze gegevens aan onze leverancier(s) hebben doorgegeven, waarbij wij op ons nemen al die rechten, welke wij tegenover onze leverancier geldend kunnen maken, over te dragen aan koper. Wij verstrekken geen verdergaande garanties ten aanzien van geleverde goederen dan de garantie die onze toeleverancier van de goederen heeft verstrekt. Nadrukkelijk stellen wij vast, dat door ons verstrekte modellen en tekeningen de door ons gevoerde goederen hun maten en hun overige eigenschappen zo goed mogelijk weergeven. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot niet naleving der overeenkomst door koper. Koper is niet gerechtigd door ons aan hem verschafte modellen en tekeningen, al dan niet met bijbehorende tekst te kopiëren en voor enig ander doel te gebruiken dan waarvoor zij aan koper zijn verstrekt. 5. BETALINGEN Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Koper is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie of verrekening. In geval van niet tijdige betaling binnen de hiervoor gestelde termijn, is koper zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. In geval van betalingsverzuim is koper de volgende kosten verschuldigd: de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum vermeerderd met 2 percentagepunten; de buitengerechtelijke kosten ingevolge de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten; de daadwerkelijk door ons gemaakte gerechtelijke kosten; alle schade als gevolg van wijzigingen in de valutakoersen voor het geval de koopprijs niet in euro’s luidt. 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. De koper is verplicht de zaken die eigendomsvoorbehoud zijn verkoper is onder afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. De gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper. Voornoemde onder 6.1 t/m 6.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet. 7. OVERMACHT Omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst met disproportionele kosten gepaard gaat of redelijkerwijze niet van ons uit anderen hoofde kan worden verlangd, gelden als overmacht. Wij hebben alsdan het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren of -zulks naar onze keus- de leveringen uit te stellen totdat de omstandigheden die de overmacht veroorzaken, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht geldt onder meer oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, werkstaking, transportbelemmeringen, overheidsbeperkingen in de in- of uitvoer, storing in de aanvoer van bedrijfsbenodigdheden, alsmede iedere andere omstandigheid buiten onze macht, onverschillig of die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien. 8. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN Op al onze verkopen en leveringen is, met uitsluiting van ieder ander recht, slechts Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, deze overeenkomst betreffende of daarmee verband houdend, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland. TECHNAUTIC B.V. Industrieweg 35 1521 NE Wormerveer T: 0031 (0)75-6474545 IBAN nr. ING Bank: NL14INGB0690462743 K.v.K.nr.: 71095063 BTW: NL858576934B01

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication