113

Unyk teater yn it Wilhelminapark “Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper” Op ien fan de moaiste teaterlokaasjes fan Fryslân wurdt fan ’t simmer it teaterstik “Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper “ opfierd. Oer it libben fan ien fan de markantste en tagelyk nuveraardige Grousters út de foarige iuw. In ‘natoerman’ mei in grut hert, dy ‘t – hy libbet allang net mear - oant hjoeddedei ta in protte âlde minsken yn Grou om Kryst hinne bliid makket. De legindaryske ferhalen oer it libben fan Freerk Siekmans wurde yn augustus ta libben brocht yn in unike teaterfoarstelling. Bytiden oandwaanlik en gauris noch tige aktueel. Dêrfoar wurdt it Wilhelminapark omtsjoend ta it mysterieuse domein wêryn Siekmans jaget en fisket om de holle boppe wetter te hâlden. Freerk Siekmans is op 13 febrewaris 1971 ferstoarn en yn Grou te hôf brocht. Op syn grêfstien stiet: “hij leefde lang in eenzaamheid als vrije vogelaar, had menigeentot vrienden was geen kluizenaar” Uniek theater in het Wilhelminapark “Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper” Op één van de mooiste theaterlocaties van Fryslân wordt deze zomer het theaterstuk “Freerk Siekmans: Fisker en Fûgelflapper” gespeeld. Over het leven van één van de meest markante en tegelijk zonderlinge Grousters van de vorige eeuw. Een ‘natuerman’ met een groot hart die – hoewel hij al lang niet meer leeft - tot aan de dag van vandaag veel oude mensen in Grou blij maakt rond Kerst. De legendarische verhalen over het leven van Freerk Siekmans worden in augustus tot leven gebracht in een unieke theatervoorstelling. Soms ontroerend en niet zelden nog erg actueel. Hiervoor wordt het Wilhelminapark omgetoverd tot het mysterieuze domein waarin de Siekmans jaagt en vist om het hoofd boven water te houden. Freerk Siekmans is 13 februari 1971 overleden en begraven in Grou. Op zijn grafsteen staat geschreven: “hij leefde lang in eenzaamheid als vrije vogelaar, had menigeen tot vriend en was geen kluizenaar”. Reis onder leiding van regisseur Klaasje Postma terug in de tijd naar de Burdskop aan de Ie. Naar een wereld zonder gas, water en elektrisch en beleef hoe het was om zo dicht bij en van de natuur te leven. En hoewel Freerks graftekst in het Nederlands gebeiteld is, is het toneelstuk deels in het Gronings en deel in het Fries. De première is op vrijdagavond 23 augustus. De voorstellingen vinden plaats op 23, 24,25, 30, 31 augustus en 1 september. Reserveer op tijd via de website. Reizgje û.l. f. regisseuze Klaasje Postma werom yn de tiid nei de Burdskop oan de Ie. Nei in wrâld sûnder gas, wetter en elektrysk en belibje hoe ’t it wie om sa tichteby en fan de natoer te libjen. En Freerk syn grêftekst wie yn it Nederlânsk beitele, mar it stik spilet foar in part yn it Grinzers en foar in part yn it Frysk. De premjêre is op freedtejûn 23 augustus. De foarstellings binne op 23, 24,25, 30, 31 augustus en 1 september. Reservearje op tiid fia de webside. 23 t/m 25 augustus 30 AUGustus t/m 1 september 113 evenementen

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication