6

Wolkom yn Grou Welcome in Grou Grou wurdt hieltyd grutter. Op ‘e kaart is dat net direkt te sjen, want it wettersportsintrum oan de Pikmar groeit fral yn betsjutting. As toeristysk foarportaal fan de Fryske haadstêd is Grou in logysk moetingsplak wurden foar saaklike en partikuliere gasten út it hele lân. De wetterrike en rekreative ambiance soarget automatysk foar in positive ynstelling fan alle belutsenen en dat komt grif te’n goede oan de sfear. Mar ek it ‘Nationaal Park De Alde Feanen’ tichteby, makket yn wêzen diel út fan Grou. Dit wetterrike natoergebiet jildt as ien fan de ferburgen skatten dy’t Fryslân hat en dat makket it in ûntdekkingstocht mear as wurdich. Lit jo ferrasse troch de ûnbegrinze natoer, de fantastyske floara en fauna en de ferstille rêst dy ’t der sa te hearren oerhearsket. It is beslist in ûnderfining om noait te ferjitten. Ek de wichtigens fan Grou as ûnderdiel fan de totale wettersportkultuer fan Fryslân nimt ta. Mei de gesellige terraskes, aparte winkeltsjes en moderne jachthavens biedt Grou dan ek alle yngrediïnten foar in slagge fakânsje, in wykein of in hearlike dei fuort. Yn dit magazine fine jo in soad nuttige ynformaasje oer it grutske Grou en alle eveneminten dy ’t ek dit jier wer organiseard wurde. Doch der jo foardiel mei, mar nim foaral de tiid om Grou en de wide omkriten goed ta jo trochkringe te litten. It is in ynspannin g dy’t allinnich mar ta ûntspanning liede kin. En by in protte sels ta ferslaving want de skientme fan Grou lit ’m net yn ien kear fange. Dat hoecht ek net, want jo binne in oare kear op syn minst wer sa wolkom yn Grou. We sjogge jo ommers graach wer. Grou is getting bigger. You will not see this immediately on the map but the watersports centre on the Pikmar is gaining importance in the region. As a tourist gate to the entrance to the capital city of Fryslân, Grou has become a logical meeting place for both business and private guests from all over de country. The ambiance of water and recreation automatically induces a sense of wellbeing which has a positive effect on all concerned. Nearby ‘The National Park The Alde Feanen’ is really a part of Grou village! This watery nature reserve is one of the many hidden treasures to be found in the Fryslân Province. It is well worth a visit of discovery. You will be amazed at the diversity of flora and fauna not to mention the tranquil setting. An experience never to forget. Grou is steadily becoming an important player in the regional water sports culture in Fryslân. There are many lively terraces, original shops and modern harbours for yachts. All the ingredients you need for a wonderful holiday. You will find a lot of useful information in this magazine about Grou and the events planned for this coming year. Take advantage of this and take the time to enjoy Grou and the wider countryside surrounding this lovely village. You will not be the first visitor who finds themselves returning to this beautiful part of the world. Do not worry! Know you are always welcome! Ferd J.M. Crone Boargemaster gemeente Ljouwert Ferd J.M. Crone Lord Mayor of Leeuwarden 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication