61

Grou Grou Grou is van oudsher een dorp van vissers, schippers en boeren. Doorsneden met vaarten en havens en alleen te bereiken over het water. Een schiereiland met scheeps-werven, zeilmakerijen en andere watergebonden bedrijven. Met centraal als baken de Sint Piterkerk uit de 12de eeuw, genoemd naar de apostel Petrus, beschermheilige van vissers en schippers. Wandelend door de nauwe stegen en straatjes, met namen van havens en baaien van weleer, is het rijke historische karakter nog steeds volop te beleven. Ook was Grou ooit een bloeiend centrum van klokkenmakerijen. Het water rondom Grou en de geïsoleerde ligging heeft gezorgd voor prachtige verhalen en tradities. Het Skûtsjesilen bijvoorbeeld, dat traditioneel ieder jaar begint in Grou. Of het Sint Piterfeest, dat op 21 februari wordt gevierd, in plaats van Sinterklaas in december. Aan de geïsoleerde ligging van Grou kwam pas in 1842 een eind door de aanleg van een pad in westelijke richting. Grou wordt wel de bakermat van de Friese cultuur genoemd. Dit is te danken aan een bijdrage aan de Friese taal door de Grouster gebroeders Halbertsma. Het Fries volkslied bijvoorbeeld is geschreven door dokter Eeltsje Halbertsma. In het museum Hert fan Fryslân is veel informatie te vinden over deze markante broers. De unieke ligging van dit pittoreske dorp aan de Pikmar, het gezellige centrum met meer dan 50 winkels, de gezellige cafés en restaurants en prima sanitaire voorzieningen maken dat Grou tegenwoordig een druk bezochte watersportplaats is. Grou telt ca. 5700 inwoners. Grou is fan âlds in doarp fan fiskers, skippers en boeren. Trochsnien mei fearten en havens en allinnich te berikken oer it wetter. In skiereilân mei skipswerven, seilmakkerijen en oare oan wetter bûne bedriuwen. Mei sintraal as beaken de Sint Pitertsjerke út de 12de iuw, neamd nei de apostel Petrus, beskermhillige fan fiskers en skippers. Kuierjend troch de nauwe stegen en stritsjes mei nammen fan havens en baaien fan alearen is it rike histoaryske karakter noch altyd folop te belibjen. Ek wie Grou ea in bloeiend sintrum fan klokmakkerijen. It wetter rûnom Grou en de isolearde lizzing hat soarge foar prachtige ferhalen en tradysjes. It Skûtsjesilen bygelyks, dat tradisjoneel noch elk jier yn Grou begjint. Of it Sint Piterfeest, dat op 21 febrewaris fierd wurdt ynstee fan Sinteklaas yn desimber. Oan de isolearde lizzing fan Grou kaam earst yn 1842 in ein troch de oanlis fan in paad yn westlike rjochting. Faaks stie yn Grou de widze fan de Fryske Kultuer. Dit is te tankjen oan in bydrage oan de Fryske taal troch de Grouster bruorren Halbertsma. It Frysk Folksliet bygelyks is skreaun troch dokter Eeltsje Halbertsma. Yn it museum Hert fan Fryslân is in soad ynformaasje te finen oer dizze markante broers. De unike lizzing fan dit pittoreske doarp oan de Pikmar, in gesellich sintrum mei mear dan 50 winkels, gesellige kafees en restaurants, prima sanitêre foarsjennings, soargje derfoar dat Grou hjoed de dei in drok besocht wettersportplak is. Grou hat sawat 5700 ynwenners. 61 cultuur & historie

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication