5

het onderwijzend personeel, wat werkdruk zou moeten terugdringen en de motivatie verhogen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn erkenning, ontwikkelingsmogelijkheden van leraren en loopbaanontwikkeling, en actoren die hierbij een rol spelen zijn de schoolleiding en het schoolbestuur. Het is interessant om na te gaan hoe scholen die kiezen voor anders organiseren omgaan met ontwikkelmogelijkheden en loopbaanpaden voor leraren, en de betekenis van anders organiseren voor de aantrekkelijkheid van het beroep. 1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, heeft het Kohnstamm Instituut en het CAOP gevraagd een onderzoek uit te voeren met als doel actuele en relevante inzichten op te leveren over de impact van anders organiseren op leraren. De inzichten en voorbeelden in dit rapport dienen ter inspiratie aan andere scholen, wat betreft de te verwachten opbrengsten van anders organiseren voor de leerlingen en wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid. De onderzoeksvragen luiden: 1. Wat zijn redenen voor scholen in het voortgezet onderwijs om het onderwijs anders te organiseren? 2. Op welke wijze zijn scholen in het onderwijs anders georganiseerd? 3. Wat zijn de gevolgen van anders organiseren voor leraren? o De inhoud van het werk en verantwoordelijkheden; o Samenwerking, zelfstandigheid en regelruimte; o Tevredenheid en werkdruk; o Kennis en vaardigheden, loopbaanopties en professionele ontwikkeling; o Aantrekkelijkheid van het beroep, behoud van leraren en het voorkomen van verzuim/uitval; o Eventuele gevolgen voor ander personeel, zoals onderwijsondersteuners. 4. Wat zijn de opbrengsten van anders organiseren op deze scholen? o De gepercipieerde opbrengsten voor leerlingen (o.a. leerresultaten en motivatie); o De gepercipieerde opbrengsten voor betrokkenheid en draagvlak van personeel; o Succes- en knelpunten. 5. Wat is de toekomstvisie van de scholen wat betreft anders organiseren? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Anders organiseren? Teamwork! | 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication