0

Statuten en Huishoudelijk Reglement Amateur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH

STATUTEN van de Amateur Tuinders Vereniging “De Wrottersploech” ——————————————————————————————————————– Voorjaar 2017 2

Artikel 1 Naam,oprichting en zetel. 1. De vereniging draagt de naam: >DE WROTTERSPLOECH=. 2. De vereniging is opgericht op drie Juni negentien honderd zeven en vijftig en is gevestigd te Drachten (gemeente Smallingerland). 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 5. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met dertig november van het kalenderjaar plus de maand december van het voorafgaande kalenderjaar. Artikel 2 Doel van de vereniging 1. Het exploiteren van een of meer tuincomplexen met blijvend karakter. 2. Het behartigen van de op het amateurtuinieren betrekking hebbende belangen van de vereniging. 3. Het bevorderen van het amateurtuinieren als middel tot actieve recreatie 4. Het, op grond van door de algemene ledenvergadering vast te stellen regels en voorwaarden, bieden van mogelijkheden tot recreatief medegebruik van de onder lid 1 bedoelde tuincomplexen aan derden, waarvan de doelstelling raakvlakken heeft met die van de vereniging. 3

Artikel 3 Het bereiken van het doel 1. Het in eigendom, huur of erfpacht verkrijgen van grond, welke geschikt is voor het aanleggen en exploiteren van tuincomplexen. 2. Het bevorderen van kennis op het gebied van het amateur tuinieren bij leden en derden. Dit te realiseren door o.a. cursussen, voorlichting, lezingen en exposities. 3. Het exploiteren van een ruimte ten behoeve van voorlichting, expositie, educatie en soortgelijke activiteiten. 4. Het exploiteren van één of meer verkoopplaatsen van tuinbenodigdheden op de tuincomplexen en van al hetgeen in relatie staat tot activiteiten op de tuincomplexen ten behoeve van leden en donateurs. 5. Het exploiteren van kassen, platte bakken etc. ten behoeve van leden en donateurs. Artikel 4 Lidmaatschap 1. De vereniging kent: a. gewone leden b. ereleden c. leden van verdienste d. bijzondere leden e. donateurs 2. Gewone leden zijn natuurlijke, meerderjarige personen die de mogelijkheid hebben tot het gebruik van een tuin op een der complexen van de vereniging. Ook rechtspersonen kunnen lid zijn van de vereniging. Aanmelding geschiedt schriftelijk bij het bestuur. 3. Ereleden en leden van verdienste kunnen - op voorstel van het bestuur – worden benoemd door de algemene ledenvergadering 4. Bijzondere leden zijn personen, die voor een bepaalde periode - bij overeenkomst vast te stellen - taken uitvoeren binnen en/of in opdracht van de vereniging voor de duur van deze overeenkomst. 5. Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks financieel steunen. De jaarlijkse bijdrage voor donateurs wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Een donateur heeft het recht de tuincomplexen te bezoeken en gebruik te maken van de voorzieningen van de vereniging gedurende de voor de leden geldende openings- c.q. toegangstijden. 4

Artikel 5 Toelating 1. Het bestuur besluit, na schriftelijke aanmelding, tot toelating als lid en bevestigt dit schriftelijk aan belanghebbende. 2. Een besluit tot weigering van toelating wordt belanghebbende schriftelijk en met redenen omkleed medegedeeld. Artikel 6 Verplichtingen Elk lid is verplicht: 1. Statuten, huishoudelijk reglement en voorschriften van de vereniging na te leven. 2. Door overheden ten aanzien van de tuincomplexen ingestelde voorschriften in acht te nemen. 3. De belangen van de vereniging niet te schaden 4. Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen, die de vereniging of anderen namens haar in naam der leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 5. Aan alle financiële verplichtingen tegenover de vereniging stipt te voldoen 6. De besluiten van een algemene ledenvergadering en van het bestuur na te leven en op te volgen. Artikel 7 Einde van het lidmaatschap Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: a. b. c. d. overlijden van het lid opzegging door het lid opzegging namens de vereniging ontzetting 5

Artikel 8 Opzegging door het lid 1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar bij de secretaris van de vereniging en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. 2. Heeft de opzegging niet tijdig plaatsgevonden, dan eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het volgend verenigingsjaar, tenzij redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren 3. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de verplichtingen van de leden worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten Artikel 9 Opzegging door de vereniging 1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, onder gelijktijdige opzegging van de tuinhuur, indien het lid handelt in strijd met de statuten, de reglementen, de geldende voorschriften of de besluiten van de vereniging, indien verplichtingen niet worden nagekomen, indien de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld en voorts indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 2. Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging mede bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen. 3. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen het besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd het besluit te bevestigen of te vernietigen. 4. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag die in het besluit is vermeld. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of de algemene ledenvergadering over een ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waarop het lidmaatschap is opgezegd Een schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld, op de laatste dag van de beroepstermijn. Indien wel beroep wordt ingesteld eindigt de schorsing op de dag waarop de algemene ledenvergadering over het beroep beslist. Tijdens de schorsing kan een lid de toegang tot de tuincomplexen worden ontzegd. 6

Artikel 10 Ontzetting 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen, de voorschriften of de besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de algemene ledenvergadering tot ontzetting heeft besloten. Het bestuur deelt het besluit van de algemene ledenvergadering mee aan het betrokken lid bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen. Artikel 11 Teruggave eigendommen In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap dienen alle in beheer gegeven eigendommen van de vereniging aan het bestuur te worden overgedragen, zulks voor de eerste dag waarop het lidmaatschap wordt beëindigd. Artikel 12 Beschikbaarstellen grond 1. De vereniging maakt het mogelijk aan leden op de tuincomplexen een perceel grond ter beschikking te stellen. Een perceel grond bestaat uit een of meerdere kavels. 2. De tuincomplexen zijn verdeeld in genummerde kavels waarvan de grootte is vermeld in ares. De vereniging stelt aan de leden tuinen beschikbaar die bestaan uit één of meer kavels. 3. De aanvraag tot verkrijging van een perceel grond dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur. 4. De acceptatie wordt door het bestuur schriftelijk bevestigd, onder opgave van kavelnummer(s), grootte en de geldende vergoeding per are. 5. De beschikbaarstelling geschiedt steeds voor de termijn van een jaar, elk jaar te verlengen voor eenzelfde termijn. 6. De opzegging dient eveneens schriftelijk te geschieden bij het bestuur tegen het einde van het kalenderjaar, met een opzegtermijn van tenminste 2 maanden. 7. De door de leden verschuldigde vergoeding aan de vereniging voor het gebruik van de grond wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. 7

Artikel 13 Algemene ledenvergadering 1. De algemene ledenvergadering vormt de hoogste bestuurlijke macht in de vereniging. 2. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks voor 1 maart gehouden. 3. Een buitengewone ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls als het bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste een vierde deel van het ledental zulks noodzakelijk acht. In dit laatste geval moeten zij daartoe een gedateerd schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur, onder opgave van de te agenderen punten. Indien het bestuur binnen een maand de gevraagde buitengewone ledenvergadering niet heeft uitgeschreven, dan zijn de verzoekers zelf gerechtigd een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen, inhoudende de reeds aan het bestuur kenbaar gemaakte agendapunten. 4. In de algemene ledenvergadering komen in ieder geval aan de orde: a. b. c. d. e. h. het jaarverslag van de secretaris over het voorafgaande jaar het verslag van de voorgaande algemene ledenvergadering het beleid van het bestuur gedurende het voorafgaande jaar de verlies- en winstrekening over het voorafgaande boekjaar de balans ultimo voorgaand boekjaar f. verslag commissie controle financiën, overeenkomstig artikel 18,lid 1. g. de begroting van het lopende jaar de verkiezing van de leden van het bestuur Artikel 14. Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen 2. De bestuursleden worden gekozen, benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene Ledenvergadering. 3. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van functies, met dien verstande dat de Algemene Ledenvergadering de voorzitter benoemt. 4. Elk bestuurslid beheert een of meer uitvoeringstaken, zoals omschreven in het organisatieschema en het huishoudelijke reglement. 5. De bestuursleden zijn gewone leden. 6. In een specifiek geval kan een bijzonder lid met bestuurstaken worden belast, dit met inachtneming van artikel 4, lid 4 van deze statuten. 7. Bij beëindiging van het lidmaatschap van een bestuurslid en bij aftreden bestaat de verplichting alle bezittingen en bescheiden van de vereniging, die onder zijn berusting zijn, aanstonds bij het bestuur in te leveren. 8

Artikel 15 Bestuurstaken 1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, beheert de zaken van de vereniging en voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit. 2. Het bestuur stelt het beleidsplan van de vereniging op en legt dit ter beoordeling en vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering Jaarlijks kan de algemene ledenvergadering besluiten tot bijstelling van het beleidsplan. 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van overeen komsten waarbij de vereniging zich als borg of mede- schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 4. De nadere taakstelling van bestuur en bestuursleden, het instellen van commissies en werkgroepen, alsmede het vaststellen van het rooster van aftreden worden geregeld in het huishoudelijk reglement, het organisatieschema en taak- en functieomschrijvingen. 5. Het dagelijks bestuur, als bedoeld in artikel 16 van deze statuten, bereidt de bestuursvergadering voor, voert de besluiten van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur met name genoemde taken worden belast. 6. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste tweederde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn. 7. Het bestuur kan - in bijzondere gevallen - ook buiten vergaderingen besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel uitspreken. 8. Al het verhandelde in de bestuursvergaderingen wordt schriftelijk vastgelegd. Artikel 16. Dagelijks bestuur 1. Het bestuur kent een dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door: a. voorzitter b. secretaris c. penningmeester 9

2. Het dagelijks bestuur behartigt de lopende zaken van de vereniging. 3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is één of meer van haar leden aan te wijzen om in bepaalde of in bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen. 4. De penningmeester is bevoegd gelden te ontvangen, daarvoor te kwiteren en daarover te beschikken en over saldi tegoeden bij bankinstellingen te beschikken, zulks met inachtneming van het in sub 5 bepaalde. 5. Het dagelijks bestuur is niet bevoegd tot rechtshandelingen die de vereniging financiële verplichtingen opleggen, welke de grens overschrijden die is vastgesteld in de jaarlijkse begroting, laatstelijk door de algemene vergadering vastgesteld, tenzij het bestuur door deze algemene vergadering daartoe speciaal is gemachtigd. Artikel 17 Geldmiddelen 1. De geldmiddelen van de vereniging worden verworven uit: a. b. contributies van de leden donaties c. bijdragen van begunstigers d. g. h renten sponsorgelden i. andere, toevallige baten. 2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 3. Op voorstel van het bestuur wordt de contributie jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld op een voor alle leden gelijk bedrag 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 5. De contributie, de vergoeding voor het gebruik van de grond en andere door het bestuur aan de leden in rekening gebrachte kosten dienen bij de aanvang van het lidmaatschap voor het betreffende jaar en vervolgens jaarlijks voor 1 maart te worden voldaan. Artikel 18 Controle geldmiddelen 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks twee leden en twee plaatsvervangende leden- die geen zitting hebben in het bestuur - in de commissie controle financiën om de rekening en verantwoording en de eigendommen van de vereniging te onderzoeken en daarover verslag uitbrengen in de algemene ledenvergadering. 2. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. e. opbrengsten van in gebruik gegeven tuinpercelen f. erfstellingen, legaten en schenkingen subsidies 10

Artikel 19 Eigendommen Alle goederen van de vereniging zijn onverdeeld eigendom van de vereniging, zodat niemand tijdens haar bestaan daarop enig recht kan doen gelden. Artikel 20 Commissies, werkgroepen Binnen de kaders van het door de algemene ledenvergadering vastgestelde organisatieschema van de vereniging is het bestuur bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen. Artikel 21 Huishoudelijk reglement 1. Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering, worden zaken geregeld die krachtens deze statuten daarbij nader geregeld kunnen worden of zaken waarvan nadere regeling gewenst wordt. 2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel tenminste tien dagen voor de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden is gebracht en op de agenda is vermeld. 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met deze statuten of in strijd met de bepalingen van boek 2 van Het Burgerlijk Wetboek, ook voor zover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn. 4. Het huishoudelijk reglement treedt tegelijk met de statuten in werking. Artikel 22. Statutenwijziging 1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een ledenvergadering met een meerderheid van tweederde van de door de ter vergadering aanwezige leden uitgebrachte stemmen. 2. De voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk en tenminste tien dagen voor de betreffende ledenvergadering aan de leden worden bekend gemaakt en op de agenda van deze vergadering worden vermeld. 3. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking terstond nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 11

Artikel 23 Ontbinding, fusie of splitsing 1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten in een ledenvergadering welke daartoe uitdrukkelijk is bijeengeroepen. 2. Het bestuur kan een voorstel tot ontbinding indienen. 3. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan eveneens worden gedaan door tenminste de helft van de leden die dit het bestuur schriftelijk kenbaar maakt. 4. Het besluit tot ontbinding kan alleen plaats vinden in een ledenvergadering als tenminste de helft van alle leden aanwezig is en tenminste tweederde deel van de aanwezige leden bij schriftelijke stemming instemt met de opheffing van de vereniging. 5. Indien het vereiste aantal leden in de desbetreffende vergadering niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede ledenvergadering bijeengeroepen. In deze ledenvergadering dient over het voorstel tot ontbinding, ongeacht het aantal aanwezige leden, beslist te worden. Voor het aanvaarden van het voorstel tot ontbinding is in deze ledenvergadering een meerderheid van tenminste drievierde deel van de door de aanwezige leden uitgebrachte stemmen vereist. 6. Indien tot ontbinding wordt besloten, dienen tevens in de betreffende vergadering tenminste drie vereffenaars te worden aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door het bestuur. 7. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk worden geliquideerd en de passiva worden voldaan 8. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de overblijvende baten worden besteed op de wijze bij het besluit tot ontbinding te bepalen en bij gebreke van deze bepaling op de wijze door de vereffenaars te bepalen. De bestemming moet geschieden in overeenstemming met het doel van de vereniging 9. Voorstellen en besluiten inzake fusie of splitsing van de vereniging worden overeenkomstig de inhoud van dit artikel behandeld. Artikel 24 Slotbepaling In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering Op 21 januari 2006 zijn de door het bestuur voorgestelde wijzigingen goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Deze wijzigingen zijn vervolgens op 22 maart 2006 notarieel vastgelegd. 12

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Amateur Tuinders Vereniging ‘De Wrottersploech’ ________________________________________________ ( Laatst gewijzigd maart 2016) 13

Leden Artikel 1 1. Aanmelding, toelating en inschrijving van leden vindt plaats overeenkomstig de bijlage ‘procedure nieuwe leden’. 2. Leden betalen jaarlijks een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie, tuin huur en eventueel andere kosten. 3. Leden betalen bij de aanvaarding van een kavel een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen borg. Artikel 2 Bewijs van lidmaatschap Bij de aanvang van het lidmaatschap en nadien telken jare uiterlijk 1 maand nadat de verschuldigde contributie en jaarhuur zijn voldaan, wordt namens het bestuur aan ieder lid een kaart, zijnde een BEWIJS van LIDMAATSCHAP uitgereikt. Op dit bewijs van lidmaatschap wordt in ieder geval vermeld: a. b. c. d. e. f. het jaar waarvoor het bewijs geldig is; naam en adres van het lid; naam van het complex en de betreffende kavelnummer(s) het bedrag van de betaalde jaarcontributie; het bedrag van de betaalde tuinhuur; de grootte van het perceel; g. de bedragen voor de eventuele diverse kosten h. mededelingen en/of voorschriften welke het bestuur nodig acht. Het bewijs van lidmaatschap is eigendom van de vereniging Artikel 3 Bewijs van toegang Het bewijs van lidmaatschap dient tevens als bewijs van toegang tot de tuin en het betreffende tuincomplex. Bij opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, schorsing of ontzetting dient het bewijs van lidmaatschap, dat geldt voor het lopende jaar, terstond bij het bestuur te worden ingeleverd. 14

Artikel 4 Wachtlijstregister Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan door het bestuur een wachtlijstregister worden aangelegd. Afhandeling geschiedt in volgorde van binnenkomst. Artikel 5 Introductie Ten behoeve van nieuwe leden wordt door het bestuur - zo vaak als noodzakelijk is - een introductie-bijeenkomst belegd, teneinde tot een goede informatie-uitwisseling te komen. Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap Bij beëindiging van het lidmaatschap is het betreffende lid verplicht binnen een termijn van acht dagen na afloop van het lidmaatschap zijn/haar eigendommen en alle afval te verwijderen en af te voeren. Voorts dient de tuin stronk- en wortelvrij te worden opgeleverd. Eventuele overname door een nieuwe gebruiker van eigendommen, bomen en struiken etc. is mogelijk na overleg met het bestuur. Indien de ontruiming niet binnen de gestelde termijn heeft plaats gevonden, dan is het bestuur bevoegd tot ontruiming over te gaan. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten worden door het bestuur bij betrokkene in rekening gebracht. In situaties van ziekte c.q. overlijden beslist het bestuur per afzonderlijk geval. De borg wordt terugbetaald als de kavel naar het oordeel van het bestuur goed wordt opgeleverd. Artikel 7 Ereleden, leden van verdienste Ereleden en leden van verdienste hebben het recht bijzondere bijeenkomsten binnen de vereniging, alsmede de Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. 15

Bestuur Artikel 8 Samenstelling en taken Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, te weten: een voorzitter een secretaris een penningmeester een algemeen adjunct één tot drie leden belast met beheer en exploitatie De diverse taken van de bestuursleden worden omschreven in de bijlage ‘taak- en functie- omschrijving bestuursleden’. Artikel 9 Externe vertegenwoordiging Het bestuur wijst vertegenwoordigers aan, die namens de vereniging zitting zullen nemen in commissies, colleges, organisaties, werkgroepen etc., waarin de vereniging wordt aangezocht zich te doen vertegenwoordigen. Artikel 10 Verkiezing bestuursleden Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Jaarlijks treedt ongeveer éénderde van het aantal bestuursleden af met dien verstande dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds benoemde bestuursleden treden in het rooster op de plaats van hun voorgangers. Indien binnen een jaar een groot deel van het bestuur, met een minimum van vier leden, wegens onvoorziene omstandigheden terugtreedt als bestuurslid, dan is het bestuur bevoegd tot het aanwijzen van tijdelijke bestuursleden, die als zodanig aftreden op de dag na de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Van een aanwijzing van tijdelijke bestuursleden geeft het bestuur kennis aan alle leden. 16

Artikel 11 Rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks - voor de Algemene Ledenvergadering - door het bestuur vastgesteld. Artikel 12 Voorziening in vacatures Voor de voorziening in vacatures in het bestuur doet het bestuur een schriftelijke aanbeveling, welke tegelijk met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, waar in deze vacatures moet worden voorzien, aan de leden kenbaar wordt gemaakt. De leden zijn gerechtigd kandidaten of tegenkandidaten voor te stellen. Kandidaatstelling door de leden zal tenminste vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij de voorzitter dienen te worden ingediend. Deze kanidaatstellingen moeten door tenminste vijfentwintig leden zijn getekend en bovendien zijn voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat, waaruit blijkt dat hij/zij bereid is een bestuursfunctie te aanvaarden. In een dergelijk geval kiest de ledenvergadering uit alle kandidaten. Artikel 13 Schorsing bestuursleden Indien een lid van het bestuur zijn/haar taak niet naar behoren behartigt kan hij/zij door het bestuur in de uitoefening van de functie worden geschorst. Een dergelijk besluit tot schorsing kan slechts worden genomen in een mede daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld de vergadering, waarin de schorsing wordt behandeld, bij te wonen. Opheffing schorsing bestuurslid Het besluit tot schorsing van een bestuurslid is slechts van kracht tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is dan verplicht aan de Algemene Ledenvergadering voor te stellen het betrokken bestuurslid uit zijn/haar functie te ontheffen. Bij aanneming van het voorstel wordt tevens besloten over de voorziening in de ontstane vacature. Bij verwerping van dit voorstel door de Algemene Ledenvergadering wordt het betrokken bestuurslid volledig in functie hersteld. 17

Artikel 14 Aantal bestuursvergaderingen Het bestuur vergadert minstens vier maal per jaar of zoveel vaker dit door de voorzitter of twee leden van het bestuur nodig wordt geacht. Artikel 15 Beheer goederen functionarissen De penningmeester beheert een register, waarin alle goederen van de vereniging die in bruikleen worden afgestaan aan bestuursleden en functionarissen, zijn vermeld. Bij uitlening en beschikbaarstelling vermeldt hij achter de naam van betrokkene diens adres, de datum van uitlening en de naam van het goed in het register. Iedereen is verplicht op eerste vordering van het bestuur alle zich onder zijn berusting bevindende stukken en bescheiden, gelden, waarden of goederen van de vereniging tegen ontvangstbewijs af te geven. Bij weigering van of nalatigheid in de afgifte is het bestuur gerechtigd zich met alle gewettigde middelen in het bezit der genoemde zaken te stellen of te doen stellen en zullen in zodanig geval alle kosten en schaden, uit de weigering of nalatigheid voortvloeiende, ten laste komen van de weigerende of nalatige betrokkene. Artikel 16 Werkgroepen Teneinde de taak van het bestuur te verlichten en uitvoerende taken te kunnen delegeren zal het bestuur gebruik kunnen maken van velerlei deskundigheid onder de leden van de vereniging. Daartoe heeft het bestuur de bevoegdheid werkgroepen en commissies in te stellen. In de bijlage ‘ Werkgroepen’ wordt de functie- en taakomschrijving nader omschreven. De functionele relatie met het bestuur dient in overeenstemming te zijn met de organisatiestructuur, overeenkomstig de bijlage ‘ schema organisatiestructuur’. Communicatie Artikel 17 Verstrekking ‘Wrottersnieuws’ Zo dikwijls het bestuur dat nodig acht wordt aan de leden het mededelingenblad ‘Wrottersnieuws’ verstrekt. De eindredactie van dit blad berust bij het bestuur. Uitvoering, redactie en bezorging kan door het bestuur worden gedelegeerd aan de werkgroep ‘interne communicatie’. Berichten namens het bestuur, geplaatst in ‘Wrottersnieuws’, dragen het karakter van kennisgeving van besluiten van het bestuur aan alle leden. Het oproepen en agenderen van vergaderingen in ‘Wrottersnieuws’ wordt beschouwd als schriftelijke kennisgeving aan alle leden. 18

Artikel 18 Publicatieborden Op de tuincomplexen mogen door het bestuur Publicatieborden worden geplaatst. Slechts het bestuur kan van deze mogelijkheid gebruik maken voor snelle, korte informatie naar alle leden. Mededelingen van leden moeten worden geplaatst via de werkgroep ‘interne communicatie’ Ledenvergaderingen Artikel 19 Oproep Algemene Ledenvergaderingen De oproep tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk, niet minder dan tien dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, dit met opgave van de te behandelen onderwerpen en onder bijvoeging van alle stukken welke voor een goede beoordeling van de te behandelen onderwerpen nodig worden geacht. In bijzondere gevallen zullen tegelijk met de oproep voor de desbetreffende Algemene Ledenvergadering de aanbevelingen voor de bestuursverkiezing worden toegezonden en tevens de voorstellen van belangrijke aard wat betreft het beleid van de vereniging. Artikel 20 Buitengewone ledenvergaderingen. Het bestuur is verplicht een Buitengewone Ledenvergadering te beleggen, wanneer een vierde deel van het ledental van de vereniging onder opgave van redenen en bij aangetekend schrijven daartoe heeft verzocht. Deze vergadering moet plaatsvinden binnen een maand na de datum waarop het aangetekend schrijven in het bezit van het bestuur is gekomen. Mocht het bestuur niet binnen de gestelde termijn aan deze verplichting voldoen, dan zijn de aanvragers gerechtigd zelf een Buitengewone Ledenvergadering bijeen te roepen. Zij regelen in dat geval al hetgeen voor het goede verloop van de vergadering nodig is. Het bestuur van de vereniging is verplicht op eerste aanvrage een afschrift van de ledenlijst beschikbaar te stellen aan de groep van leden die kan aantonen statutair en reglementair bevoegd te zijn een Buitengewone Ledenvergadering bijeen te roepen. 19

Financiën Artikel 21 Deponering gelden Het bestuur deponeert de gelden van de vereniging bij een te goeder naam en faam bekende bankinstelling binnen de gemeente Smallingerland, ten name van de vereniging ’DE WROTTERSPLOECH’, gevestigd te Drachten. Artikel 22 Disposities gelden Disposities over de gelden van de vereniging zullen tot een bedrag van drieduizend euro kunnen geschieden door de penningmeester. Voor disposities boven het bedrag van drieduizend euro is, naast de handtekening van de penningmeester, de handtekening van de voorzitter vereist. Voor finale kwijting van bedragen boven drieduizend euro, anders dan via de bankrekening, is het eveneens vereist dat penningmeester en voorzitter de desbetreffende stukken tekenen. Artikel 23 Vaststellen begroting Het bestuur biedt aan de Algemene Ledenvergadering ter beoordeling en vaststelling een begroting aan van de te verwachten inkomsten en uitgaven in het dan lopende boekjaar. Door de vaststelling van deze begroting wordt het bestuur gemachtigd tot het doen van uitgaven binnen de limieten van deze begroting. Voor het doen van uitgaven, waarvoor niet in de begroting is voorzien, is machtiging van de Algemene Ledenvergadering vereist, voor zover deze uitgaven een bedrag van drieduizend euro te boven gaan. Gedurende de periode gelegen tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de vaststelling van de begroting voor dat jaar, wordt het bestuur geacht gemachtigd te zijn tot het doen van uitgaven tot gelijke bedragen, als in het vorige boekjaar in dezelfde periode voor gelijke doeleinden hebben plaats gevonden. 20

Artikel 24 Commissie controle financiën Het bestuur laat jaarlijks het financiële beheer van de vereniging controleren door een door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen ‘ commissie controle financiën’. Daartoe sluit de penningmeester aan het einde van het boekjaar, per 30 november, de boeken af en stelt deze ter hand aan de commissie met alle daarbij behorende bescheiden, alsmede een door de penningmeester opgemaakte rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar, een staat vermeldende alle vermogensrechten en verplichtingen van de vereniging alsmede een inventarisregister per 30 november. Deze terhandstelling aan de commissie vindt plaats voor het einde van het desbetreffende kalenderjaar. Het rapport omtrent de bevindingen van de commissie wordt gelijktijdig met de volledige rekening en verantwoording, als bijlage van het verslag van de penningmeester, ter kennis gebracht van de Algemene Ledenvergadering. Goedkeuring van de in dit artikel genoemde stukken door de Algemene Ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge voor het financiële beheer over het afgelopen boekjaar. Stemmingen Artikel 25 Stemgerechtigde leden In de Algemene Ledenvergadering brengt elk lid, dat de presentielijst heeft getekend en deze vergadering bijwoont, een stem uit bij iedere stemming die wordt gehouden. Alle stemmingen geschieden aan de hand van de door de leden ter vergadering getekende presentielijst, waarop tevens de naam van het tuincomplex is vermeld. Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst wordt gegeven tot een half uur na het tijdstip waarop waartegen de vergadering is bijeengeroepen. Daarna wordt de presentielijst in handen van de voorzitter gesteld. Het tekenen van de presentielijst is dan alleen nog mogelijk, wanneer de voorzitter daartoe op verzoek gelegenheid biedt. Leden die direct of indirect bij de vereniging of haar organen in dienstverband staan, onthouden zich van medestemmen over zaken welke daarmede middellijk of onmiddellijk verband houden. Artikel 26 Mondelinge stemmingen Stemmingen over zaken geschieden mondeling of door handopsteken. Voorstemmers brengen het eerst hun stem uit, daarna de tegenstemmers. Bij het stemmen door handopsteken deelt de voorzitter de vergadering mede wat zijn zienswijze over de uitslag van de stemming is. Twijfelt hij omdat het verschil tussen de voor- en tegenstemmers zeer gering is, dan laat hij hoofdelijk stemmen aan de hand van de presentielijst. Over het voorstel van orde om over bepaalde zaken schriftelijk te stemmen wordt bij handopsteken beslist. Bij stemmingen over wijzigingen van de statuten wordt over afzonderlijke artikelen mondeling gestemd en over de totale goedkeuring schriftelijk. 21

Artikel 27 Schriftelijke stemmingen Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij bij enkelvoudige kandidaatstelling betrokkene als gekozen kan worden verklaard, dan wel de vergadering te kennen geeft de kandidaat bij acclamatie te willen verkiezen. Voor schriftelijke stemmingen kunnen ter bevordering van een goede en snelle gang van zaken, tijdens het tekenen van de presentielijst stembiljetten aan de leden worden uitgereikt. Voor iedere schriftelijke stemming deelt de voorzitter duidelijk mede welk stembiljet bij de desbetreffende stemming zal worden gebruikt, hoeveel en welke namen op het betreffende stembiljet mogen en kunnen worden vermeld of aangekruist, voor welk voorstel met het woord voor of het woord tegen kan worden gestemd en verder al datgene wat hij voor een duidelijk verloop van de stemming van belang acht. Voor iedere schriftelijke stemming wijst de voorzitter drie gewone leden aan die zitting hebben in een stembureau. De leden van het stembureau tellen de stemmen, bepalen hoeveel stemmen er in totaal zijn uitgebracht en hoeveel op de onderscheidene categorieën voor, tegen, blanco,ongeldig en van onwaarde. Bij stemmingen over personen uiteraard te lezen in plaats van voor en tegen de namen van de personen c.q.kandidaten waarop de stemmen zijn uitgebracht. Het resultaat van de uitslag van iedere stemming wordt door het stembureau in handen gesteld van de voorzitter, die de uitslag bekend maakt in de vergadering. Artikel 28 Gedragingen tijdens stemmingen Tijdens beraadslagingen en stemmingen, uitsluitend de persoon van de voorzitter betreffend, draagt de voorzitter gedurende dat deel van de vergadering de leiding over aan de algemeen adjunct of aan een ander lid van het bestuur. Voor zover niet anders is bepaald worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als van onwaarde beschouwd. Indien bij stemmingen over zaken de stemmen staken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee (of indien meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen zoveel personen als nodig zal blijken) die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Degene op wie daarna het hoogste aantal stemmen wordt uitgebracht is verkozen. Indien in zodanig geval personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot. De voorzitter verricht de loting. 22

Onroerende zaken Artikel 29 Bouwzaken Het bestuur stelt, mede gelet op artikel 16 van dit reglement, een werkgroep Bouwzaken in welke het bestuur en de leden adviseert inzake alle vormen van opstal op de tuincomplexen. De werkgroep is behulpzaam bij het aanvragen en uitvoeren van bouwprocedures. De werkgroep Bouwzaken is namens het bestuur tevens belast met de controle op de naleving van alle bouwvoorschriften. Beslissingen van het bestuur inzake aanvragen tot het realiseren van opstallen worden niet genomen dan na ingewonnen advies van de werkgroep Bouwzaken. Nadere bepalingen m.b.t. de opstallen zijn opgenomen in de bijlage behorende bij dit huishoudelijk reglement. Artikel 30 Opstallen 1. Op de bij de vereniging in beheer zijnde tuincomplexen is bouw/plaatsing van opstallen mogelijk met uitzondering van het middenstuk van het complex “t Soethoudt” . Voor de Dwersfeart is de totaal toegestane oppervlakte aan opstallen 150m2. Het gebruik van opstallen moet passen binnen de doelstelling van de vereniging, als omschreven in artikel 2 van de Statuten. De opstallen moeten voldoen aan de eisen/voorschriften, welke van gemeentewege en/of een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging zijn gesteld. Dit besluit dient als een bij het Huishoudelijk Reglement behorende bijlage te worden aangemerkt. 2. Met de bouw/(ver)plaatsing of verandering van opstallen mag niet worden begonnen voordat de vereiste vergunning en/of toestemming schriftelijk is verleend door de werkgroep bouwzaken. Voor de door de werkgroep bouwzaken verleende vergunning is een financiële vergoeding verschuldigd. 3. Van elke vergunning die wordt verleend, wordt een afschrift verstrekt aan de desbetreffende afdeling van de gemeente Smallingerland. 4. Overdracht van opstallen kan slechts plaats vinden in overleg met het bestuur, na advies van de werkgroep Bouwzaken. Voor een opstal van slechte kwaliteit kan overdracht worden geweigerd. Voor de overschrijving van de vergunning op naam van de nieuwe gebruiker is een financiële vergoeding verschuldigd van de helft van de vergoeding voor een nieuwe vergunning. 5. Het bestuur is gerechtigd te bepalen dat na het overlijden van een lid een derde aansluitend in de rechten kan treden van de overledene, wanneer betrokkene lid is of lid wordt van de vereniging. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan zijn de overige over drachtsmogelijkheden van kracht. 23

Beheer complexen Artikel 31 Eigen weg De wegen, lanen en paden op de tuincomplexen dragen het karakter van ‘EIGEN WEG’, overeenkomstig het bepaalde in de Wegenwet. Personen zonder bewijs van toegang wordt slechts toegang tot en gebruik van de wegen, lanen en paden verleend bij gedogen. Ongeacht het soort voertuig mag op de complexen nimmer sneller worden gereden dan met een snelheid van dertig kilometer per uur. Het bestuur is bevoegd, ook zonder voorafgaande kennisgeving, de tuincomplexen af te sluiten voor elk gemotoriseerd verkeer, wanneer de wegtoestand dat noodzakelijk maakt. In overige bijzondere gevallen zal door een mededeling op de Publicatieborden worden gemeld dat de wegen niet mogen worden gebruikt. Het afsluiten door toegangshekken en/of afsluitbomen wordt in overleg met de tuinders op de complexen geregeld. Artikel 32 Verblijf Tussen een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang is het niet toegestaan te verblijven op de tuinen en de complexen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen aan functionarissen, ten behoeve van het verrichten van taken binnen de vereniging en op de tuincomplexen. Artikel 33 Werkdagen Het bestuur is gemachtigd leden op de tuincomplexen een aantal keren per jaar op te roepen tot deelname aan een algemene werkdag. Tijdens deze werkdagen worden gemeenschappelijk in hoofdzaak verzorgingswerkzaamheden verricht op en aan de tuincomplexen van de vereniging. Artikel 34 Onderhoud eigen tuin Elk lid is verplicht de in gebruik hebbende tuin in goede staat te houden, behoorlijk te bewerken, te beplanten en vrij van onkruid te houden. Het gebruik van milieu onvriendelijke en milieu schadelijk bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. De tuin moet ook gedurende de winterperiode een goed aanzien hebben. Artikel 35. Rondom eigen tuin. Elk lid is verplicht de aan zijn/haar tuin grenzende borders, groensingels en waterpartijen, alsmede de paden langs de tuin vrij van onkruid te houden en in goede staat te onderhouden. De aangrenzende sloot achter en/of naast de tuin moet worden gehekkeld en op diepte gehouden. 24

Artikel 36 Afrasteringen. De leden mogen hun tuin afscheiden door middel van heggen, gaas, of draad (uitgezonderd puntdraad), overeenkomstig artikel 16 van de bijlage “opstallen”. Door de vereniging aangebrachte beplanting mag niet door de leden worden verwijderd. Artikel 37. Bomen en struiken. Hoog opschietende bomen en struiken mogen niet worden geplant dan na verkregen toestemming van het bestuur. Deze beplanting is slechts toegestaan op zodanige afstand van de naastliggende tuin, dat niet verwacht mag worden, dat de aangrenzende tuin daarvan last zal ondervinden. Tegen een eenmaal bestaande boombeplanting zal door de opvolgende huurders van de aangrenzende tuinen nimmer bezwaar kunnen worden ingebracht. Hoog opgaande gewassen alsmede hoog- of halfstamvruchtbomen, opgaande heesters enz., welke veel schaduw kunnen afwerpen, mogen niet worden geplant dan op een behoorlijke afstand van de afscheiding met de aangrenzende tuin, en moeten volgens richtlijnen van het bestuur worden teruggesnoeid. Het aanplanten van uitstoelende planten, zoals frambozen, helianthus enz. binnen een meter tussen de afscheiding van pad, berm en tuin is niet toegestaan. Algemeen Artikel 38 Verplichtingen 1. 2. Artilel 39 Tuingrootte Mede afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen voor het verkrijgen van een tuin en de beschikbare grond op de tuincomplexen, kan het bestuur bepalen dat in een bepaald jaar geen tuinen groter dan 2 are zullen worden uitgegeven. Artikel 40 Verkoop producten/gewassen Het is de leden niet toegestaan op de tuincomplexen de op de hen in gebruik zijnde tuin geoogste producten/gewassen ten verkoop aan te bieden of te verkopen.. Door de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging hebben de leden de zorg op zich genomen voor het algemeen onderhoud van de tuincomplexen. Leden die huur en contributie niet voor 1 maart voldoen krijgen in april schriftelijk verzoek voor 15 mei huur en contributie te betalen. Degene die in gebreke blijft wordt het gebruik van de tuin per 1 juli opgezegd. 25

Artikel 41 Het is niet toegestaan: a. ongevraagd of zonder diens toestemming of machtiging de tuin van een ander lid te betreden of op enigerlei wijze iets in een ander zijn tuin te doen of te verrichten. Dit verbod geldt niet ten aanzien van bestuursleden, leden van werkgroepen en binnen de vereniging werkzame functionarissen bij de uitvoering van hun taken en/of opdrachten b. dat de leden op de tuincomplexen handel drijven, artikelen – van welke aard ook - te koop aanbieden, te colporteren of reclamemateriaal te verspreiden. c. d. in of op de tuin, in sloten, op paden en wegen afval en vuilnis te deponeren. Dit geldt niet voor de tuin als het materiaal binnen een redelijke termijn te composteren is. Afval en vuilnis dienen te worden afgevoerd. waterkeringen te maken of in de paden en wegen te graven. e. Afval op de tuin te verbranden. Vuurkoven, -tonnen en andere vormen van open vuur zijn verboden met uitzondering van barbecue en kachel mits anderen daar geen hinder van ondervinden. f. g. tuinafval en alle overige vuilnis te storten op andere plaatsen dan door het bestuur is aangegeven. sintels en puin op de tuinen aan te brengen. h. grond van de tuinen te verwijderen, dan wel daarop aan te brengen. In bijzondere gevallen kan door het bestuur, na overleg, ontheffing worden verleend. i. j. op de tuincomplexen honden los te laten lopen. zonder toestemming van het bestuur dieren op de complexen te houden. Het bestuur verleent deze toestemming, indien dit kleinschalig is naar aard en omvang en niet strijdig is met de doelstelling van de vereniging en voorts met enig artikel van dit reglement. Medetuinders en/of omwonenden zullen nimmer hiervan last mogen ondervinden. Voor de dieren dient een verantwoorde huisvesting aanwezig te zijn, terwijl voorts deze huisvesting het tuincomplex niet mag ontsieren. De werkgroep Bouwzaken verleent toestemming voor deze huisvesting en is tevens belast met het toezicht hierop. k. sport en spel uit te oefenen, anders dan op de door het bestuur daartoe ingerichte en aangewezen plaatsen op de tuincomplexen. l. muziek etc. op hinderlijke wijze over de tuincomplexen te doen klinken m. tijdens het tuinseizoen stalmest open op te slaan op de tuinen, dan wel in de bermen als op de parkeerplaatsen. n. zonder voorkennis en goedkeuring van het bestuur, tenzij uitdrukkelijk geregeld in de taakomschrijving van de diverse werkgroepen, mededelingen te doen inzake het reilen en zeilen van de vereniging aan derden. 26

o. zonder voorkennis en goedkeuring van het bestuur publicaties en interviews aan diverse media te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld in de taakomschrijving van de diverse werkgroepen. P. zonder goedkeuring en toestemming van leden persoonsgegevens van de leden aan derden te verstrekken. Artikel 42. Bestuursvoorschriften. Het bestuur is bevoegd, ter bevordering van het goede aanzien van de tuincomplexen en het gehele onderhoud van de tuinen zodanige voorschriften te geven, als haar wenselijk voorkomt. Het bestuur doet in de Algemene Ledenvergadering mededeling van het in het afgelopen jaar gegeven voorschriften. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd te besluiten dat de voorschriften weer worden ingetrokken. De leden zijn verplicht de bepalingen van dit reglement alsmede van nader door de Algemene Ledenvergadering of door het bestuur uit hoofde van dit reglement te stellen voorschriften na te komen. De leden aanvaarden tevens de verantwoordelijkheid voor al hetgeen door hun op de tuincomplexen verblijvende gezins- en familieleden, dan wel door als hun speciale gasten op de tuincomplexen vertoevende personen in strijd met één van deze bepalingen en voorschriften wordt verricht. Artikel 43. Oud-leden. Leden, die op eigen verzoek het gebruik van de tuin beëindigen, kunnen lid van de vereniging blijven. Dit lidmaatschap kan niet worden overgedragen aan derden. Artikel 44. Onvoorziene gevallen. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens beroep op de Algemene Ledenvergadering. Artikel 45. Regeling wijziging reglement. Wijzigingen en/of aanvulling ten aanzien van dit huishoudelijk reglement behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, mits voor de betreffende vergadering geagendeerd. Hiertoe is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 27

Bijlage bij het huishoudelijk regelement. ( Laatst gewijzigd maart 2017) 28

OPSTALLEN. Artikel 1 Op de als tuinpercelen aangewezen gronden mogen uitsluitend vrijstaande tuin huisjes, -bergingen en –kassen worden gebouwd. Plastic kassen, waaronder tunnelkassen, die op een vaste plaats staan en een stahoogte hebben van 1.80 meter of meer worden als kas aangemerkt, waarvoor een vergunning nodig is. De genoemde opstallen mogen slechts worden gebruikt voor het recreatieve verblijf en het amateur-tuinieren. Artikel 2 1. De vloeroppervlakte van een tuinhuisje c.q. –berging bedraagt max. 10 m2 Een luifel mag maximaal 1.20 meter oversteken. 2. Op de Dwersfeart zijn geen tuinhuisjes toegestaan. Artikel 3 1. 2. Artikel 4. Op een tuin van 2 of 3 are mogen maximaal 2 opstallen worden geplaatst. Voor tuinen kleiner dan 2 are kan één opstal worden toegestaan als de tuin minimaal 5 m breed is. Voor de Dwersfeart geldt een maximum van 1 kas per tuin. Artikel 5 Op een tuin van 4 are of meer zijn maximaal 3 opstallen toegestaan. Artikel 6 Per lid zijn maximaal 3 opstallen toegestaan. Van dit aantal kan in overleg met de werkgroep bouwzaken worden afgeweken door overname van een tuin met opstal(len) waarvoor een vergunning is afgegeven. Artikel 7 De afstand van de opstal tot de zijgrens van een tuin moet minimaal 1 m zijn. Voor de Zandige Wijk is dit de standaard tuin van 2 are. Artikel 8 De afstand tot de voor- en achterkant van de tuin bedraagt 1 meter. Voor de Zandige Wijk mag aan de voorkant ook worden gekozen voor 4 meter. Een kas op de Dwersfeart mag alleen achter op de tuin worden geplaatst. Artikel 9 De werkgroep bouwzaken is belast met het uitzetten van de opstallen. De vloeroppervlakte van een tuinkas bedraagt max. 12 m2. Op de Dwersfeart zijn alleen kassen toegestaan langs de beide lange zijden van het complex. 29

Artikel 10 De toe te passen materialen van de tuinhuisjes en bergingen dienen aan de onderstaande criteria te voldoen: - wanden houten delen of rabat, kraalschroten en/of plaatmateriaal. -kleur -dak - vloer donkergroen of bruin, met witte afzetting In overleg met de werkgroep bouwzaken is enige afwijking in kleuren mogelijk, mits passend binnen het gehele aanzien van het tuincomplex. gesatineerde asbestvrije golfplaten , asfaltbitumen met of zonder steenslag, riet of dakpannen in gedekte kleuren. hout, betontegels of stenen - fundering ringband (hout) of opsluitbanden Artikel 11 De toe te passen materialen van de kassen dienen aan de onderstaande criteria te voldoen - wanden - kleur -dak - vloer borstwering tot maximaal 0.80 meter in hout, glas, kunstglas of folie. borstwering (hout) donkergroen of bruin met witte afzetting. In overleg met de werkgroep bouwzaken is enige afwijking in kleuren toegestaan, mits passen binnen het gehele aanzien van het tuincomplex. glas of kunststof dakplaten hout, betontegels of stenen voor zover een vloer wordt aangelegd. - fundering ringband (hout) of opsluitband (beton) Artikel 12 Gereedschapskisten Op tuinen van 1 are en groter mogen in hout uitgevoerde gereedschapskisten worden geplaatst met een maximale hoogte van 0.80 meter, lengte 2.50 meter en een breedte van 0.70 meter. Artikel 13 Platglas De maximale hoogte van platglas is 0.90 meter en de oppervlakte is vrij. 30

Artikel 14 Tomatenkweekkastje Een tomaten kweekkastje mag zonder vergunning worden geplaatst. De maximale afmetingen zijn: hoogte 2.00 meter, breedte 1.20 meter en lengte 2.00 meter. Het kastje moet rouleren met de plaats waar de aardappelen mogen worden verbouwd en moet tegen de herfst worden opgeruimd. Artikel 15. Windschermen en pergola’s. Deze zijn toegestaan mits niet hoger dan 1.80 meter en niet langer dan 2.50 meter. Plaatsing hiervan mag niet hinderlijk zijn voor de naastliggende tuin, waarmee van te voren overeenstemming dient te worden bereikt. Artikel 16 Afscheidingen Een afscheiding van gladdraad, siergaas, gaas, schaarhek en/of lattenrek is toegestaan tot een maximale hoogte van 0.80 meter. Bomen, heggen of struiken mogen geen schaduw veroorzaken voor de naastliggende tuinen. Artikel 17 Algemeen. Het is toegestaan bloemen in de boomsingels te zaaien mits aan de door de vereniging toebehorende bomen en stuiken geen schade wordt toegebracht. De gebruiker van een tuin dient de in deze voorschriften genoemde elementen goed te onderhouden. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de opstallen te worden verwijderd . Eventuele overname door een nieuwe gebruiker is mogelijk. Dit in overleg met de werkgroep bouwzaken. Leden, die om welke redenen dan ook, hun tuinhuur moeten beëindigen en hun opstal(len) aan derden wensen over te dragen , kunnen – via de werkgroep bouwzaken – de bemiddeling van het bestuur inroepen. Aan het bestuur wordt dan melding gemaakt van de verlangde koopsom en eventueel verdere voorwaarden. Door overheden gestelde en geldende voorschriften in dezen dienen te allen tijde in acht te worden genomen. Zulks ook in geval van tussentijdse veranderingen en aanpassingen. De kosten van het verwijderen van asbest houdende golfplaten komen te allen tijde voor rekening van de (ex) huurder. 31

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication