0

WROTTERSNIEUWS APRIL 2015 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Hek open: 25/10 - 1/3 29/3 - 15/6 - 15/9 1/3 - 29/3 15/6 - 1/8 1/8 15/9 - 25/10 7.30 - 18.00 uur 7.00 - 20.00 uur 5.00 - 22.30 uur 5.00 - 23.00 uur 5.00 - 22.30 uur 7.00 - 21.00 uur INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord voorzitter April 2015 3 Nationale tuinweek/bouwcommissie/van de redactie SDBO/Lidmaatschapskaart/Vrijwilligers winkel Verslag ledenvergadering/aanvraag en houden kippen op de tuin De volkstuin (ingezonden) /Windsingels/Asperges Vuurtjes/Biologisch eten (ingezonden) Mededelingen: opening hek/facebook/aardappelen/open dagen/tafieven Bestuur/openingstijden blokhutwinkel 4/5 6/7 8/11 12/13 14/15 16/17 18/19 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord Enkele dagen na de ledenvergadering in januari kreeg ik een hartinfarct en werd ik afgevoerd naar het MCL. Ik ben gelijk gekatheteriseerd en er is één stent geplaatst. De andere vernauwingen konden niet gedotterd worden en daarom volgde er een week na de opname een open hart operatie waarbij twee omleidingen zijn gemaakt. Zo verandert je situatie van gezond zonder medicijnen in hartpatiënt met medicijnen. Dit allemaal zonder herkenbare waarschuwingen vooraf. In het verleden behaalde resultaten geven dus geen enkele garantie voor de toekomst. Het is inmiddels ruim twee maand na de operatie en ik verwacht dat ik het hartrevalidatie programma binnenkort kan afronden. Het gaat dus goed en ik beschouw me maar als gereviseerd. Op het moment dat ik dit schrijf wil het nog steeds geen echt voorjaar worden. We lopen al enkele weken achter bij het zeer vroege voorjaar van vorig jaar. Ondanks het koude weer zie je in de tuin toch van alles steeds verder groeien en veel voorjaarsbloemen verschijnen. Voor de komende dagen wordt verbetering voorspeld. Het komt ook dit jaar wel weer goed. In dit Wrottersnieuws vragen we nog eens uw aandacht voor de voorwaarden waaronder kippen op de tuin mogen worden gehouden. Wij verzoeken u dringend hiernaar te handelen en er voor te zorgen dat uw kippen een "kipwaardig" bestaan hebben op de tuin. Het gebruik van houtkachels, vuurkorven en de barbecues leidt regelmatig tot klachten. Daarom bij dezen de dringende oproep hinder voor andere tuinders te voorkomen. Alleen dan kunnen we dit soort activiteiten blijven toestaan. Verder leggen we in artikel uit wat u wel en niet mag in de windsingel rond de Zandige Wijk en wat we van u verwachten met betrekking tot de windsingel. De windsingel is geen onderdeel van de tuin! U mag hierin geen afval storten, u mag de beplanting niet verwijderen en de strook bij de tuin trekken. Als u iets met de beplanting in de singel wilt dan moet u contact opnemen met het bestuur. Ook vragen wij uw aandacht voor het personeelstekort voor de winkel. Zonder aanvulling met nieuwe vrijwilligers zijn de openingstijden zoals we die tot nu toe gewend zijn niet vol te houden, omdat er te veel van een aantal mensen wordt gevraagd. Interesse? Informeer bij het bestuur of in winkel. Meedoen aan de Nationale tuinweek 2015? Zie verder in dit Wrotternieuws. Tenslotte kan ik u nog melden dat de zonnepanelen begin mei op de blokhutwinkel worden geplaatst. Ik wens u verder een goed tuinjaar toe. Gerrit Bargerbos Voorzitter 3

Nationale tuinweek 2015. In de week van 13 t/m 20 juni wordt door de vereniging Groei & Bloei de nationale tuinweek georganiseerd. In deze week zijn een groot aantal particuliere tuinen geopend voor bezoekers. Deze tuinen zullen op internet en in de regionale pers worden vermeld. Het bestuur van de Wrottersploech heeft besloten onze leden in het weekend van 13 en 14 juni ook in de gelegenheid te stellen met hun volkstuin mee te doen aan deze nationale tuinweek. Eén van de redenen daarvoor is dat er steeds meer belangstelling komt voor het zelf kweken van groente. Het bestuur stelt zich dit als volgt voor. De leden van de Wrottersploech die hun tuin in het weekend, of een deel van het weekend, open willen stellen voor bezoekers geven dit door aan het bestuur. De leden die zich hiervoor melden krijgen een bordje van het bestuur met de tekst "Open Tuin" Dit bordje plaatsen ze voor hun tuin in het betreffende weekend en daarmee geven ze aan dat bezoekers op dat moment welkom zijn in hun tuin. Natuurlijk wordt van de leden verwacht dat ze op dat moment op de tuin aanwezig zijn voor het verschaffen van verdere informatie. Leden die hieraan willen deelnemen vragen we dat voor 15 mei te melden aan Derk Hooiveld of Martijn Stienstra. Voor contactgegevens zie onder "Samenstelling bestuur" in dit Wrottersniews. Het bestuur De bouwcommissie. De bouwcommissie bestond uit E. Neurink en E. Meetsma. De heer Neurink heeft zich terugtrokken. Zijn plaats wordt ingenomen door H. de Roos. De bouwcommissie regelt de bouwzaken voor het bestuur. In alle gevallen geldt dat u voordat u iets op uw tuin gaat bouwen of verbouwen contact opneemt met de bouwcommissie. Komt u niet tot overstemming met de bouwcommissie dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur is in alle gevallen eindverantwoordelijk. Verzoeken voor een ontheffing voor het houden van kippen moeten ook bij de bouwcommissie worden ingediend. De bouwcommissie brengt een advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit over het verzoek. Nadere gegevens over de leden van de bouwcommissie vindt u in het Wrottersnieuws onder "Adressen ter informatie". Het bestuur 4

Van de redactie: Voorjaarsstorm Wel eens gehoord van een voorjaarsstorm in april uit het Noordwesten. Wij wel !! Onze, in mijn ogen en door de oogjes van vogels, prachtige berk heeft deze storm niet doorstaan. Had ik misschien beter het Spaanse graan daar kunnen zaaien, want dat kan een orkaan doorstaan….;-) Nee, eigenlijk helemaal niet grappig omdat ons mooie tuinhuisje ook een knauw heeft gekregen door de omzakkende boom. We hebben onze altijd welwillende buurtgenoot en hovenier Egbert Meetsma van “de beTUINing” gevraagd om de klus te klaren en de boom te verwijderen. Als aandenken is er nu een berkenstoeltje overgebleven. We werden overigens via de Facebook groep ook benaderd door Frank Meijer van SDBO die ook zijn hulp aanbood om de boom te verwijderen, daar zijn we dan ook erg blij mee. Ondanks alle gedoe die je dan hebt lijkt het of mijn (jaarlijks uitgekozen voorjaarsvakantie in april) volgende week gaat beginnen met warm voorjaarsweer. Dat zou heel mooi zijn. Hopelijk krijgen we een mooi jaar waarop alles naar hartenlust gaat groeien en bloeien. Er waren gelukkig weer een paar lezers die een stukje voor in het wrotttersnieuws instuurden, dat houdt het een beetje levendig. Maar er mag nog veel meer komen. Mijn vrijwilligerswerk in de winkel is ook weer begonnen, maar ik moet zeggen dat mijn bijdrage maar een druppel is van wat er aan vrijwilligers nodig is. Als er iemand uitvalt is het direct een gevaar voor de opening van de winkel. Alléén in de winkel lukt niet. Nogmaals van mij ook een noodkreet,: Kom ook een dagdeel helpen of stel je als reserve beschikbaar. Je wordt er beslist geen slechter mens van. Iedereen een fijn jaar, geniet er van en pas op voor vallende bomen als het waait. (hebben wij geen last meer van). Dico van Toor, redactielid. De redactie Gerrit Bargerbos Tjibbe van Dijk Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail tel: 0512-546458 e-mail jitgerb@gmail.com tvdijk38@upcmail.nl tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Stichting DBO, zorg en ondersteuning: Mensen in kwetsbare situaties leven hun eigen leven met behulp van flexibele, individuele ondersteuning, zelf regie hebben over je leven, zelf keuzes maken, rechten en plichten hebben, autonoom zijn, vrienden hebben, je kunnen ontplooien, naar vermogen bijdragen aan de samenleving, een zinvol leven leiden. Wij gaan onze tuin de komende periode wat meer aankleden en opleuken zodat de tuin ook meer toegankelijk word voor voorbijgangers. We hebben dit inmiddels al besproken met meneer Bargerbos en meneer van Dijk. We gaan oa een overkapping bouwen voor ons hokje waar gekookt kan gaan worden zodat wij niet elke pauze naar de Houtskuorre hoeven te gaan. Ook worden er stukken aangeplant met vaste planten en struiken zodat de cliënten in de toekomst hovenierswerkzaamheden kunnen gaan leren op de tuin. Verder gaat er om het hele perceel nog een nieuw hek geplaatst worden zodat het vanaf buiten wat netter oogt. De nieuwbouw in Rottevalle gaat ook vlot en verwacht word dat de eerste cliënten er over een week of vier kunnen gaan wonen. Wij van de tuinploeg zullen ons dan ook bezig gaan houden met het aanplanten van de omliggende tuin. Frank Meijer 6

Lidmaatschapkaart. In dit Wrottersnieuws vindt u uw lidmaatschapskaart. Dit geldt alleen voor die leden waarvan het bestuur wist dat ze bij het verzendklaar maken, dat wil zeggen voor 20 april, van het aprilnummer de huur en contributie hadden betaald. Zeer teleurstellend is dat begin april een groot deel van de leden nog niet betaald heeft. Als u uw lidmaatschapkaart niet bij dit Wrottersnieuws aantreft dan vragen wij u dringend de huur en contributie zo spoedig mogelijk over te maken naar NL51RABO0106084739 t.n.v. de penningmeester van de Wrottersploech. Nadat wij uw betaling binnen hebben kunt u uw lidmaatschapskaart op halen in de blokhutwinkel na 1 juni. Na 1 mei gaan we aanmaningen versturen naar de degene die dan nog niet betaald hebben. Wij vragen dan 5 euro incassokosten! Het bestuur Gezocht: Vrijwilligers voor de blokhutwinkel. De blokhutwinkel is op het moment van het verschijnen van dit Wrottersnieuws al weer ruim een maand open. De openingstijden zijn tot nu toe gelijk aan die in 2014. Dit wordt mogelijk gemaakt door een te klein aantal vrijwilligers, waarvan twee personen van de vrijwilligersbank. Deze twee mensen zijn dus geen lid van onze vereniging. Zonder aanvulling met nieuwe vrijwilligers is het rooster van 2014 moeilijk vol te houden. Als je te vaak in de winkel moet staan dan kan dit veranderen van een lust in een last. Het moet toch mogelijk zijn in een vereniging met 375 leden voldoende mensen te vinden voor het bemannen van de blokhutwinkel. Ik doe daarom bij dezen en dringend beroep op u om nog een keer bij u zelf na te gaan of u onze vereniging zou kunnen steunen door een aantal uren in de winkel te komen helpen. U kunt zich hiervoor melden bij het bestuur en tijdens de openingstijden in de winkel. Natuurlijk zijn we ook graag bereid uw mogelijke vragen over de werkzaamheden in de winkel te beantwoorden en verder is het mogelijk een aantal keren mee te lopen voordat u definitief besluit vrijwilliger te worden in winkel. Gerrit Bargerbos 7

Kort verslag ledenvergadering 24 januari 2015. De voorzitter kan weer een flink aantal leden welkom heten. Hij gaat in zijn inleiding in op de rechten en plichten van de leden. Dit naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de daarop volgende maatschappelijke discussie over persvrijheid en de vraag of je alles wat je mag zeggen ook moet zeggen. De voorzitter is van mening dat je naast rechten ook plichten hebt. In dit geval betekent dat de plicht je af te vragen of je met wat je zegt of tekent mensen kwetst. In onze vereniging mogen we veel. We mogen van alles telen: groeten, bloemen, gras, en fruit. We mogen schuurtjes en kassen bouwen, kippen houden en gebruik maken van een vuurkorf, bbc en houtkachel. Verder is het gebruik van kunstmest en een beperkt gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan. Aan deze activiteiten (rechten) zijn echter voorwaarden (plichten) verbonden. Als we niet aan deze voorwaarden voldoen dan kunnen we rechten verliezen. Als we bijvoorbeeld met het gebruik van de vuurkorf en barbecue te veel hinder veroorzaken voor anderen dan zal uiteindelijk het gebruik van vuurkorf en barbecue moeten worden verboden. In de maatschappelijke discussie gaat het veel over de rechten terwijl de daarbij behorende verplichtingen onderbelicht blijven. De belangrijkste verplichtingen binnen onze vereniging zijn:  De tuin redelijk onderhouden.  Zorgen dat de andere leden / buren geen hinder van je ondervinden. Helaas moeten we ieder jaar een groot aantal leden wijzen op hun te kort schietend onderhoud van de tuin. Met de uiterste consequentie de opzegging van het lidmaatschap van de vereniging. De voorzitter merkt op dat er voldoende kandidaat bestuursleden zijn maar dat er zich nog geen kandidaat heeft gemeld voor het penningmeesterschap. Verder wordt de bemanning van de winkel problematisch. Het is nog maar de vraag of we het komende seizoen de openingstijden, zoals we die gewend zijn, kunnen handhaven met de beschikbare mensen. Over de windsingel rond het complex de Zandige Wijk merkt de voorzitter op dat de volgende zaken worden geconstateerd:    Heel veel rotzooi/opslag in de strook. Beplanting die voor een groot deel of geheel is gerooid. De tuin is ingericht tot de achterliggende sloot. Keurig netjes maar van de oorspronkelijke beplanting is niets meer over. Het bestuur heeft besloten een visie te ontwikkelen voor de windsingel. Een einddoel. Hoe moet de beplantingsstrook er uit zien en hoe kunnen we dat bereiken? Wij willen deze visie in overleg met de leden verder ontwikkelen. Tenslotte merkt de voorzitter op dat er binnen de Wrottersploech een face-book groep is opgericht. Dit op initiatief van Martijn Stienstra. Deze groep heeft op dit moment 50 deelnemers. Deze deelnemers plaatsen informatie, vragen, handige links en foto's. Meer informatie over de groep is te vinden in het Wrottersnieuws van december 2014. 8

Mededelingen. De voorzitter meldt dat het bestuur dit jaar drie leden het lidmaatschap heeft opgezegd omdat ze vrijwel niets aan hun tuin deden en soms ook niet reageerden op brieven van het bestuur. Het verslag van de ledenvergadering van 18 januari 2014 en het jaarverslag 2014 worden goedgekeurd. Financiële zaken. De winst- en verliesrekening over 2014 sluit met een winst van ruim € 800. Dit is een goed resultaat en staat tegenover een begroot verlies van ruim €4800. Verslag van de kascommissie: Op voorstel van de kascommissie bestaande uit de heren F. de Boer en S. de Graaf wordt de penningmeester, Klaas Gruppen, decharge verleend. De begroting voor 2015 gaat uit van een verlies van € 800. Een verlies is gelet op de ruime reserves van de vereniging verantwoord en een contributieverhoging is daarom niet nodig voor 2015. Het resultaat van de winkel en de kas is begroot op ca € 2750 en vormt een wezenlijke bijdrage in de exploitatie van de tuincomplexen. Dit resultaat is mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers waardoor, ondanks het feit dat de leden hun tuinbenodigdheden goedkoop kunnen aanschaffen in de winkel, een positief resultaat kan worden gerealiseerd. Goedkeuring voorgenomen investeringen. De bouw van een nieuwe blokhut op complex 't Soethoudt. Het voorstel van het bestuur is om de twee blokhutten op 't Soehoudt, die ernstige gebreken beginnen te vertonen, te vervangen. Dit vraagt een investering die wordt geschat op € 5000. Zonnepanelen op de blokhutwinkel en gedeeltelijke vernieuwing van de dakbedekking op de blokhutwinkel. De hoge energielasten en de lage rente hebben het bestuur doen besluiten zich te laten informeren over de mogelijkheden van zonnepanelen op de blokhutwinkel. Het plaatsen van 14 zonnepanelen, waarmee ca. 3000 kwh kan worden opgewekt vraagt een investering van ca € 6000. De dakbedekking van de blokhutwinkel bestaat uit dakleer dat er al lang op ligt. Om te voorkomen dat het dakleer een aantal jaren na het plaatsen van de zonnepanelen moet worden vervangen stelt het bestuur voor het dakleer op de plaats waar de zonnepanelen komen voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen te laten vernieuwen. Dit vraagt een investering van ca € 1600. De vergadering geeft toestemming voor beide geplande investeringen. Bestuurswisseling. Edze Neurink heeft zijn bestuursfunctie opgezegd. Joop de Vries wordt door de vergadering benoemt tot secretaris. Verder worden Derk Hooiveld en Martijn Stienstra, die zich gemeld hebben voor een bestuursfunctie, door de vergadering benoemd als kandidaat bestuurlid. 9

Attentie voor vrijwilligers. Voordat het huishoudelijke gedeelte wordt afgesloten wordt een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit zijn mensen die veel voor de vereniging hebben gedaan en met hun activiteiten hebben moeten stoppen of aan het afbouwen zijn. Vrijwilligers die nog volop actief zijn, zijn overigens niet uitgesloten van deze extra attentie, zoals uit onderstaand lijstje blijkt. Dit jaar zijn dit:  De heren Idzenga en Hoekstra die een groot aantal jaren deel hebben uitgemaakt van de vaste bemanning van de blokhutwinkel. Beiden hebben aangegeven daar met ingang van 2015 mee te stoppen.   Jan Akkerman die onze drijvende kracht is achter de website, Halloween en de samenwerking met de school de Kameleon. Ook in onze stand op braderieën en in de jaarlijkse open dagen heeft Jan een groot aandeel. Dico van Toor is onmisbaar voor het Wrottersnieuws van de vereniging. Daarnaast staat hij ook nog één keer per week in de winkel. De voorzitter bedankt de vier hiervoor vermelde personen voor hun inzet voor de vereniging en overhandigt hen, voor zo ver aanwezig, een cadeaubon. Nadat de rondvraag is afgehandeld sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte af en volgt de pauze met koffie of thee met cake. Na de pauze volgt de inleiding van de heer Jan de Jong over "Vogels in en om de tuin". De heer de Jong is vogelkundig medewerker bij de Leeuwarder Courant. Hij weet ook over gewone vogels een groot aantal wetenswaardigheden te vertellen. Na de lezing volgt de jaarlijkse verloting. Dit keer waren er zo veel prijzen beschikbaar gesteld door de leveranciers van de vereniging en de stichting DBO dat bijna iedereen met een prijsje naar huis ging. G. Bargerbos Voorzitter. Indienen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het houden van kippen. Een aanvraag voor het houden van kippen moet u indienen bij de bouwcommissie van onze vereniging. De bouwcommissie bestaat uit de heren de H. de Roos en E. Meetsma. Contact gegevens over de bouwcommissie vindt u in het Wrottersnieuws onder 'Adressen ter informatie'. De bouwcommissie overlegt met u over uw plannen en brengt vervolgens een advies uit aan het bestuur over de gevraagde ontheffing. Heeft u al kippen op uw tuin en weet u niet zeker of het bestuur hiervan op de hoogte is meldt dit dan bij de bouwcommissie. De bouwcommissie gaat dan in overleg met bestuur bekijken of de manier waarop u de kippen op de tuin houdt kan worden toegestaan door het bestuur. Het bestuur 10

Kippen op de tuin. Vorig jaar heeft het bestuur in het Wrottersnieuws van april aangegeven welke voorwaarden het bestuur voortaan hanteert voor het verlenen van toestemming voor het houden van kippen op de tuin. Hiervoor vragen we nog een keer uw aandacht omdat in het afgelopen jaar helaas niet alles is gegaan zoals wij ons dat hadden voorgesteld. Het houden van kippen op de tuin is in principe niet toegestaan. In artikel 41 lid j van het huishoudelijk reglement is geregeld dat het bestuur op verzoek van een lid van de vereniging ontheffing kan verlenen van dit verbod, mits het houden van kippen kleinschalig van aard is. Dit betekent dat u, voordat u kippen op de tuin gaat houden, hiervoor een aanvraag in moet dienen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de bouwcommissie. Dus niet achteraf toestemming vragen maar vooraf! Belangrijke voorwaarden voor het verlenen van de ontheffing zijn. Er moet een goede huisvesting zijn. De buren en andere tuinders mogen geen overlast van uw kippen ondervinden. Er mogen maximaal 5 kippen worden gehouden. Aanvullende voorwaarden waarop door de bouwcommissie wordt getoetst. Het nachthok mag maximaal 2 vierkante meter zijn . De hoogte van het nachthok mag maximaal 1.5 meter zijn. Voor de uitloop/ren geldt de voorwaarde dat die voor het grootste deel moet bestaan uit gaas. Dichte wanden zijn niet toegestaan en voor het dak is een beperkt gebruik van regenwerend materiaal toegestaan. Met deze aanvullende voorwaarden hoopt het bestuur te voorkomen dat deze bouwsels uitgroeien tot opstallen. Bij de aanvraag van de ontheffing voor het houden van kippen moet u een tekening van het hok en ren inleveren. Leden die kippen op tuin houden zijn verder verplicht overlast door muizen en ratten op de tuin tegen te gaan. Belangrijk daarbij is het voer voor de kippen in een afgesloten vat te bewaren en het voer 's morgens te geven om te voorkomen dat er 's nachts nog veel voer in het hok/ ren ligt. Verder is het schoon houden van de directe omgeving van het hok van belang. Het houden van kippen op de tuin is alleen toegestaan als de andere tuinders geen hinder ondervinden van uw kippen. Het bestuur adviseert met de buren te overleggen voordat de plannen voor het houden van kippen worden uitgevoerd. Goed en tijdig overleg kan veel problemen in de toekomst voorkomen. Geen hinder kan ook betekenen dat er geen haan bij de kippen kan als uw buren het kraaien van een haan als hinderlijk ervaren. Het bestuur 11

24Kitchen Tijdens de uitzending van 24kitchen, op de televisie, als je tenminste UPC hebt (ook bij KPN: red.), wordt elke dag een stukje over de moestuin behandeld. (Dit is geen reclame maar gewoon een feitje). Zo zie je hoe sommige tuinders hun spulletjes voor elkaar hebben. Hoe ze het onkruid welig laten tieren tussen de aardappels en andere groenten en hoe ze bijvoorbeeld grote stukken van hun tuin gebruiken voor pompoenen. Ieder tuiniert op zijn of haar eigen wijze. ’t Is natuurlijk niet de bedoeling dat wij op dezelfde wijze gaan tuinieren als de vereniging “Ons Genot” van de televisie. (Gelukkig niet zeg. Wat een onkruid en dan die naam alleen al). Vorig jaar was het, zo kun je duidelijk opmerken, een verschrikkelijk nat jaar, waardoor ook hun aardappels waren verpieterd. Als je nu daar naar kijkt krijg je ook een idee hoe goed onze vereniging eigenlijk bezig is. Een compliment voor het bestuur is zeker op zijn plaats. Ook leuk vind ik hoe bij iedere uitzending er van één soort groente een lekker maaltje wordt gemaakt. Alhoewel, als je met je mede tuinders praat, bijvoorbeeld op de werkochtend, of op de open tuindagen, dan kom je vanzelf ook veel aan de weet. Elke uitzending komt het team van “wijze mannen” bij elkaar om te bespreken wat zij vinden van de te behandelen soort groenten. Ik zie onze voorzitter al zitten op de veranda van ons nieuwe honk op ” ’t Soethoudt” samen met Wies en enkele wijzen tuinders, onder het genot van een glas wijn praten over de bietjes. Als een soort panel. Een vraagbaak. Feest man. Dan krijg je er toch zin in om te tuinieren? Weet je niet hoe? Vraag het hun. Succes verzekerd! Veel tuinplezier dit jaar…. Antje en Nico ‘t Soethoudt Op internet is er ook het nodige te vinden over deze tuinvereniging en haar tuinders http://www.24kitchen.nl/shows/devolkstuin/tuinders (red.) 12

De windsingel op de Zandige Wijk. Rondom ons complex de Zandige Wijk ligt een vrij brede windsingel/beplantingsstrook. Deze stook maakt geen onderdeel uit van de tuinen. Het grote onderhoud/snoeiwerk en aanplant van deze strook wordt door de vereniging uitgevoerd. In het reglement van onze vereniging is bepaald dat de leden van de vereniging verplicht zijn ook de omgeving van de tuin te onderhouden. Dit betekent dat de leden verantwoordelijk zijn voor het kleine, dagelijkse onderhoud van de windsingel. Ook de achter de singel liggende wijk dient vrij te worden gehouden van beplanting. Enig medegebruik van de windsingel is toegestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat een paadje door de singel naar de achterliggende wijk is toegestaan. Ook de opslag van enig materiaal in de strook, zoals tegels en stokken hoeft niet ten koste te gaan van de windsingel. Het medegebruik dient echter beperkt te blijven. In de praktijk zien we helaas nog veel te vaak dat:    Veel afval in de beplantingsstrook wordt gedumpt. De beplanting in de strook geheel of voor een groot deel wordt gerooid. In de strook vuurplaatsen en terrasjes worden aangelegd. Dit is dus verboden. We hebben inmiddels een aantal leden die recent beplanting hebben gerooid opdracht gegeven dit te herstellen. Als u wensen heeft m.b.t. de windsingel dan kunt u daarover contact op te nemen met het Willem Schilder of Martijn Stienstra van het bestuur. Het bestuur. Hoera! Het is weer tijd voor asperges !! Door de relatief hoge temperaturen en de vele uren zonlicht werden de eerste asperges al in februari gestoken en kondigden verschillende regionale bedrijven al vroeg ‘het aspergeseizoen’ aan. Sinds donderdag 9 april is het officieel: het nationale aspergeseizoen is volgens traditie op de tweede donderdag van april geopend. Het eerste kistje Dit jaar werd het aspergeseizoen alweer voor de veertiende keer geopend met benoeming van een ‘aspergeambassadeur’. TV-kok Mathijs Vrieze was de trotse ambassadeur in het hart van de Nederlandse aspergeteelt: museum de Locht in Melderslo, Limburg. Zoals elk jaar mag de aspergeambassadeur de eerste steek verrichten en mag hij het eerste kistje asperges dubbel A in ontvangst nemen. Dan is het tijd om te proeven! Bijzondere aspergegerechten komen voorbij, zoals aspergecarpaccio, ravioli gevuld met witte asperges en manchego en asperge-ijs met fruit. Kort aspergeseizoen Het aspergeseizoen duurt maar kort in Nederland en door de warme temperaturen ligt het witte goud naar verwachting drie weken korter dan normaal in de winkels (tot begin juni). Naast de traditionele bereiding met ham, een gekookt eitje en boter wordt er elk jaar gezocht naar een nieuw aspergerecept, zoals een aspergevlaai, geïnspireerd op de Limburgse vlaaien. Dico van Toor red. Bron: 24kitchen 13

Overlast van vuurtjes op de tuin. Het bestuur krijgt regelmatig klachten over hinder door het gebruik van houtkacheltjes, vuurkorven etc. Het gebruik van houtkacheltjes, vuurkorven en barbecues is toegestaan op de tuinen maaaar...........: dit gebruik mag niet gepaard met hinder voor de andere tuinders. Dit zijn niet alleen uw buren maar ook de leden op grotere afstand. Rook en stank worden door de wind over grote afstand verspreid. Het verbranden van afval op de tuin gaat altijd gepaard met hinder en dit is dus niet toegestaan. Bij het gebruik van een kachel of een vuurkorf is het te verstoken materiaal en de windsterkte en - richting in hoge mate bepalende voor de hinder voor derden. Droog en schoon hout geeft de minste rook. Te veel wind kan betekenen dat u op een bepaalde dag geen gebruik kunt maken van uw vuurhaard. Bedenk bij dit alles wel dat wat u niet vindt stinken dat door een ander heel anders kan worden ervaren. De één is gevoeliger, denk ook aan allergie, voor rook en stank dan de ander. Ook het aantal keren dat u een vuurtje stookt of gebruik maakt van de barbecue is bepalend voor de ervaren hinder. Vaak willen mensen een enkele keer hinder nog wel op de koop toenemen. Als er echter heel vaak door de buren wordt gebarbecued dan kan dat als zeer hinderlijk worden ervaren. Voor de barbecue wordt het gebruik van houtskool en eierkooltjes aanbevolen. Veel klachten kunnen er uiteindelijk toe leiden dat het bestuur op de ledenvergadering moet voorstellen het gebruik van kachel/vuurkorf of barbecue te verbieden. Het is heel goed mogelijk dat zo'n voorstel door de ledenvergadering wordt overgenomen. U heeft het zelf in de hand. Voorkom hinder dan hoeven we niet met voorstellen voor een verbod te komen. Het bestuur # Tuinspreuken: # Als je uit die zelf gegraven kuil wilt komen, moet je stoppen met graven en dan zand er over. # Ik kan alleen visueel tuinieren, want mijn groene vingers zitten tussen de oren # Waarom ik dit heb geschreven? Ach, ik wil gewoon een beetje lof oogsten! 14

Biologisch eten Net toen ik de sla onder de kraan vandaan haalde, kletste er een opgerolde naaktslak tegen het aanrecht. In mijn omgeving wordt er hoog opgegeven van biologisch voedsel. Niets smakelijker dan groente uit eigen tuin. Persoonlijk proef ik weinig verschil. Mijn smaak is bedorven door een vermoedelijk aangeboren voorkeur voor e-nummers en andere chemische troep. Maar het plezier van anderen bederf ik liever niet. Ongetwijfeld is de eigen teelt ook veel beter voor het gestel dan de met bestrijdingsmiddelen besmeurde paprika, peer en papaya die in de doorsnee supermarkt liggen. En dus eten we biologisch als het kan. En dat kan als pake of opa langs is geweest, en er een zak courgettes, rabarber, asperges of peultjes achterblijft. Of een frisse krop sla. De eiwitten en proteïne krijg je er gratis en voor niks bij. Om luizen en spinnetjes in de sla lach ik. Die vergaan levend in mijn maagzuur. Een rupsje pluk ik er liever uit, maar als die onverhoopt toch door de slokdarm glijdt is de maaltijd niet bedorven. Het hoort er bij. Zo’n slijmerige griezel gaat me echter te ver. Ik kokhals bij het idee. Ik hield de sla nóg eens onder het stromend water, en jawel, daar tikte weer zo’n bruingrijs weekdier tegen de spoelbak. Nu werd het menens. Blaadje voor blaadje ging de sla onder de kraan. En niet voor niks. Een derde exemplaar moest zijn verzet staken en liet het groene blad los. Gered door de gong. Het hele gezin heeft er van genoten. Alleen de olijf was wel erg taai vond één van de huisgenoten. Olijven ??? “Misschien een beetje over de datum” mompelde ik…….. Niets is smakelijker dan groente uit eigen tuin. Inzending: Mw. Nieuwenkamp, geschreven door Goos Bies Van de redaktie: 13 april: Herhaling eerdere mededeling van de secretaris: Er zijn nog altijd een groot aantal leden die de tuinhuur nog niet hebben betaald. Wilt u er voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt !! 15

Openingstijden van het hek op de Zandige Wijk. Voor de openingstijden van het hek op de Zandige Wijk gebruiken we het schema van 2014. Alleen voor de overgangen van wintertijd naar zomertijd en andersom hanteren we de data waarop dit aan de orde is. De tijden voor 2015 worden dan: 25/10 - 1/3 1/3 - 29/3 29/3 - 15/6 15/6 - 1/8 1/8 - 15/9 7.30 - 18.00 uur 7.00 - 20.00 uur 5.00 - 22.30 uur 5.00 - 23.00 uur 5.00 - 22.30 uur 15/9 - 25/10 7.00 - 21.00 uur De actuele openingstijd vindt u ook altijd op het publicatiebord bij de ingang van het complex. Het bestuur. Stand van zaken facebook groep. De groep is op 10 november opgericht en heeft inmiddels 76 leden. Er zijn 179 berichten en190 foto's geplaatst. Interesse? Sluit u aan bij deze groep. Plaats van de aardappelen op de Zandige Wijk. In het kader van de verplichte vruchtwisseling voor aardappelen moeten de aardappelen dit jaar op de noordkant van de tuin worden gepoot. De noordkant is de kant die het dichtst tegen de Folgeralaan ligt. Voor de ene tuin is dit voor op de tuin en voor de andere tuin is dit dus achterop de tuin. De verplichte vruchtwisseling is ingesteld om aardappelmoeheid te voorkomen. Het bestuur Open dagen op de Zandige Wijk. Ieder jaar organiseren de bijenhouders, daglelieteler Martin Adema en de Wrottersploech open dagen. De open dagen worden dit jaar gehouden in het weekend van 11 en 12 juli. 16

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 Compost is voortaan via de winkel verkrijgbaar. (Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 30687419) Per m3 Per kruiwagen Per zak Grasmaaien per jaar Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: J. de Vries telefoon 531995 (even weken) R. Kort , telefoon 511224 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Lloyd Hofwijks Telf.: 0512-850104 Oud Ambacht 154 9201XG Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * * * * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs € 16.00 € € € 30.00 € 40.00 € 1.60 0.80 5.00 per are per dag per dag* € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 17

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com 2e Secretaris* T. van Dijk Penningmeester* K. Gruppen * is tevens lid dagelijks bestuur Algemeen adjunkt Lid Kandidaat-bestuursleden: D. Hooiveld De Wiek 5 9285VD Buitenpost derk376@hotmail.com M. Stienstra ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos De Lijkant 7 0611847437 9201AN Drachten martijnvogelpret@hotmail.com G.Grooten Moezel 111 9204ED DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl 522449 522034 524228 0651686913 Dwarswijk 356 9202CA Drachten tvdijk38@upcmail.nl Fluessen 47 549845 9204HR Drachten klaas.gruppen@gmail.com K.J. Verhagen Wielewalen 3 9201SW Drachten k.verhagen@chello.nl W. Schilder info@scrapitz.nl 2017 514709 2017 2015 546458 2016 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2016 18

ADRESSEN TER INFORMATIE (vervolg) NAAM Bouwzaken E, Meetsma ADRES TELEFOON Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2015 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 30687419 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 23 MAART TOT EN MET 23 MEI 2015 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 25 MEI TOT EN MET 22 AUGUSTUS 2015 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 24 AUGUSTUS TOT EN MET 19 SEPTEMBER 2015 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 21 SEPTEMBER TOT EN MET 24 OKTOBER 2015 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 26 OKTOBER TOT EN MET 21 NOVEMBER 2015 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 517662 18.30 – 20.00 19

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication