0

WROTTERSNIEUWS APRIL 2016 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Hek open: Maart April Mei /juni/juli Augustus September Oktober Nov. t/m febr. 6.00 – 20.00 6.00 – 21.30 5.30 – 22.30 6.00 – 21.30 6.30 - 20.30 7.00 – 20.00 7.30 – 18.00 INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord April 2016 3 De skiif fan fiff/afspraken SDBO/voorwoord redaktie Kort verslag jaarvergadering/vacatures/aardappels in het midden Bodemonderzoek/betaling huur/maaien en de bermen Openingstijden/WN digitaal/ opiniestuk tuinieren Hulp bij minimoestuintjes/tarieven en contrubutie/adressen etc. 4/5 6/7 8/9 Fouten die we maken/besdragende struiken/rookoverlast/tuinuitgifte 10/11 Werkochtend ‘t Soethoudt/Groei en Bloei activiteiten 12/13 14/15 16/19 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord Het begint eindelijk voorjaar te worden. Op het moment dat ik dit schrijf, begin april, is de grond nog steeds vrij nat en koud. Een vroeg voorjaar wordt het in ieder geval niet meer. In deze april uitgave van het Wrottersnieuws vragen we uw aandacht voor een flink aantal onderwerpen. Een deel daarvan heeft betrekking op verzoeken om hulp. Het bestuur moet nodig worden aangevuld tot minimaal zes personen. Voor onze activiteiten met scholen heeft Jan Akkerman hulp nodig nu Karel Verhagen dit niet meer kan doen. Heel mooi en dankbaar werk als u kinderen iets bij wilt brengen over tuinieren. Verder is onze winkelgroep op de zaterdag onderbezet. Ook zoeken we een opvolger voor Gerrit Grooten voor de uitgifte van de tuinen op de Zandige Wijk. Nadere informatie vindt u verder in dit WN. Helaas is er onlangs weer gestolen op de Zandige Wijk. De buit bedroeg o.a. drie motormaaiers en een bouwpakket voor een kasje. Recent zijn daar nog een aantal zaken bijgekomen. Het bestuur heeft daarom, mede op aanraden van de politie, besloten de sluitingstijden van hek weer aan te passen, terwijl we op de jaarvergadering net ruimere tijden hadden afgesproken. Het nieuwe schema vindt u in dit WN . Met de Stichting De Bijzondere Onderneming (SDBO), de gebruiker van de vroegere interculturele tuin, hebben we afspraken gemaakt over werkzaamheden die zij voor de vereniging gaan uitvoeren. Zij willen ook wel werkzaamheden doen voor u, bijvoorbeeld het spitten van de tuin of de sloot hekkelen. Verdere informatie vindt u in deze apriluitgave van het WN. Verder hebben we weer een flink aantal leden moeten aanspreken over zaken die niet toegestaan zijn op basis van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit varieert van het niet/slecht onderhouden van de tuin, het niet bouwen volgens de bouwvoorschriften tot niet toegestane afrasteringen rond de tuin. In dit nummer van het WN zijn daarom een aantal zaken beschreven die vaak problemen geven. Daartoe kunnen ook de bermen op de Zandige Wijk worden gerekend, waar we mede namens de maaiers nog maar eens uw aandacht voor vragen. Ik hoop dat we de komende tijd beter tuinweer krijgen en wens u een goed tuinjaar toe. Gerrit Bargerbos Voorzitter 3

De skiif fan fiif mei de sekretaris Nei in kâlde en wiete tiid, kin it túnkjen wer begjinne. It is wer de tiid fan spitte en hakje, mar net om der spit fan te krijen! Om ‘t it nochal wiet is, kin men mar better efkes wachtsje, want de grûn wie plakkerich. Der wienen túnkers al begjin febrewaris dwaande en hja gongen mei learzen oan oan it spitten. Ik ha it ek probearre, mar doe’t ik my ferpleatse woe, bliuw in lears yn de grûn sitten. Mei muoite koe ik de lears der wer út krije… Mar no wurdt it better waar. Al aardich wat túnkers ha de tún op oarder en leit der stront op om mar in goeije rispinge te krijen. Ik tink dat eltsenien wol heard hat fan de skiif fan fiif; de nije noarm is: mear griente en minder fleis. It Foedingssintrum jowt oan dat hja eltse wike mear peulfruchten ite moatte en minder fleis. De skiif fan fiif bestiet út fiif fakken: griente en fruit; fetten foar it bakken; fisk, fleis, peulfruchten, súfel en núten; bôle, ierpels en dranken. It iten fan fruit is sûner as it drinken fan sappen en it iten fan griente ut eigen tún smakket better! Dit jowt my wol opteinens om dit jier der wer wat fan te meitsjen. Ik hoopje dat wy dit jier wer in goed túnjier hawwe en dat wy wer mei in soad wille túnkje kinne. Joop de Vries, sekr. Afspraken met SDBO. Met de stichting De Bijzondere Onderneming, de gebruiker van de voormalige interculturele tuin, zijn onlangs afspraken gemaakt over werkzaamheden die zij kunnen uitvoeren voor onze vereniging. Daartoe behoort het afplaggen van de parkeerplaatsen en het onderhoud van de bermen waar men al mee is begonnen. Verder zullen zij de omgeving van onze gebouwen op de Zandige Wijk gaan onderhouden en kunnen ze worden ingeschakeld voor het opruimen van tuinen. Men is ook bereid leden van de vereniging, die bepaalde zware werkzaamheden niet meer zelf of moeilijk kunnen uitvoeren, daarbij te helpen. Leden die daarvan gebruik willen maken moeten daarvoor zelf afspraken met SDBO maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de Houtskuorre tel. 0512-760760, e-mail info@houtskuorre.nl. Frank Meijer is onze contactpersoon bij SDBO. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Het bestuur 4

Van de redactie: Voorjaar en verder We zijn weer los zeggen ze dan. Mijn echtgenote iets eerder dan ondergetekende. Door kou en nog een werkzaam leven komt het wat later in mijn geval, maar mijn petje af voor de medetuiniers die ook al super bezig zijn en die ook misschien de hele dag moeten bikkelen voor de baas. De winkel is ook weer open en daar is weer de nodige bedrijvigheid. Plantjes is het nu nog te vroeg voor, maar zaden en andere artikelen zijn al weer ruim voorradig en in de verkoop. Om ons heen zijn enkele bekenden weggevallen op de tuin en dat contact zal je dan gaan missen. Contact is erg belangrijk als je bezig bent met deze hobby. Je trekt je aan elkaar op, en kunt ook kennis en ervaring uitwisselen en het overbrugt vaak een groot aantal jaren. Niet zelden is de tuinbuurman/vrouw een grijze muis, en de tuinbuurman/vrouw daarnaast een jonge hond. Dat is een goede combinatie omdat de één de ander jong houdt en de ander uit jarenlange ervaring kan delen. Wat me trouwens vaak opvalt ook in de winkel is dat over het algemeen iedereen vrolijk rondloopt. En dat is dan ook de reden dat vrijwilligerswerk in de vereniging leuk is. We moeten met elkaar vrolijk blijven en ons geen zorgen maken dat ons (vrijwilligers)werk op gaat houden. En wat de voorzitter al in het voorwoord schreef is zorgelijk, er wordt weer gestolen op de tuin. Sociale contacten zijn dan ook erg belangrijk. Je wilt niemand in de privacy schenden, maar als er vreemde dingen gebeuren op een tuin lijkt het mij verstandig om dit te melden. Voor mij zijn de aardappelweken weer begonnen zeg ik op het werk, elk jaar om deze tijd neem ik een week of twee vrij en meestal is het dan ook wel aangenaam toeven op de tuin. En ik hoop dat het ook zo wordt dat de aardappels veilig in de grond kunnen in een warm bedje. Ook dit Wrottersnieuws staat dan op mijn agenda. Dan moet er nog wel wat veranderen, want het was vanochtend nog bar koud. En als ik het voorwoord van de voorzitter en het “petear fan de sekretaris “ bekijk hebben we het over het algemeen over een vaste rubriek: Het weer. Tip: Neem wat vrije tijd en meldt je aan voor de winkel op zaterdag. Enzovoort…. Ja, dat ook vooral. Mijn liefde voor het tuinieren ontstond in Baarn. Wij hadden de school– en werktuinen waar we strobloemen, radijs, sperziebonen etc. leerden verbouwen met aan het einde van het jaar een prijs voor de mooiste tuin. Dus...als ik meer tijd had overdag leek me het heel leuk om met de kinderen van de Kameleon waar ook onze kinderen op school waren samen te tuinieren. Heb jij tijd….meldt je dan aan!!!!! Het blijft een herhaling van oproepen, maar dat is nodig!!!!! Ik wens iedereen weer een leuk seizoen. Denk aan je buren en maak eens een praatje! Dico van Toor, redactie De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Kort verslag van de jaarvergadering De vergadering wordt bezocht door zo'n 80 leden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die in de loop van 2016 de huidige zal vervangen. Het aantal leden van de vereniging blijft met ca. 375 leden vrij stabiel. De zonnecollectoren die we vorig jaar hebben geplaatst hebben tot nu tot ca 2250 kwh opgeleverd. Op jaarbasis komen we ongeveer op 3000 kwh. Ten slotte merkt de voorzitter nog op dat het bestuur zich in de steek gelaten voelt. Op onze oproep voor aanvulling van het bestuur heeft niemand gereageerd. Wij hebben echter dringend aanvulling nodig. Na het aftreden van Klaas en Tjibbe blijven we met z'n vijven over. Daar komt Karel Verhagen bij i.v.m. ziekte. Toen waren er dus nog maar vier. Wij hebben dringend behoefte aan een opvolger van Karel en iemand die de secretaris kan ondersteunen. Het verslag van de ledenvergadering van 24 januari 2015 en het jaarverslag 2015 worden onveranderd goedgekeurd. Het jaar 2015 kan worden afgesloten met een positief saldo van € 6400. Belangrijke oorzaken voor dit onverwacht goede resultaat zijn een terugbetaling van in het verleden teveel betaalde waterschapslasten en onroerend goed belasting en lagere afschrijvingen als gevolg van niet uitgevoerde investeringen (de geplande nieuwe blokhutten op de Dwarsvaart en 't Soethoudt). De kascommissie meldt dat de financiële administratie in orde is bevonden waarna de penningmeester decharge wordt verleend en de verlies- en winstrekening over 2015 wordt vastgesteld. Vervolgens wordt de begroting voor 2016, waarin wordt uitgegaan van een verlies van € 1000, goedgekeurd. Daarna worden de openingstijden voor het hek op de Zandige Wijk aan de orde gesteld. Het aangepaste voorstel, waarin wordt gewerkt met vier perioden in plaats van drie, wordt door de vergadering vastgesteld.(Dit is nadien weer door het bestuur aangepast als gevolg van diefstal op het complex). Het volgende agendapunt is het voorstel van het bestuur om in de windsingels op de Zandige Wijk meer besdragende struiken te planten waarmee de biodiversiteit wordt verhoogd. De vergadering kiest voor de minder actieve benadering, waarbij de aanplant voor de besdragende struiken wordt toegepast bij vrijkomende tuinen en bij leden die graag meer besdragende struiken in de aan hun tuin grenzende windsingel willen hebben. Omdat er regelmatig klachten zijn over vuur op de tuin stelt het bestuur voor voortaan alleen nog het gebruik van kachels en bbc's op de tuinen toe te staan. Daarbij geldt dat gebruik geen hinder mag veroorzaken voor de op de tuin aanwezige leden. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel waardoor open vuur op de tuin voortaan verboden is. 6

Vervolgens wordt afscheid genomen van twee aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. Dit zijn Tjibbe van Dijk en Klaas Gruppen. Tjibbe heeft 9 jaar het secretariaat gedaan en Klaas was vorig jaar na zes jaar penningmeesterschap aftredend. Hij heeft het afgelopen jaar Derk Hooiveld ingewerkt. Beide heren worden bedankt voor hun inzet voor de vereniging en die dank wordt onderstreept met een cadeaubon. Vervolgens wordt Derk Hooiveld, die al meedraaide in het bestuur, benoemd tot penningmeester. Doordat Karel zijn bestuurswerkzaamheden moet beëindigen als gevolg van gezondheidsproblemen resteren er nog maar vier bestuursleden. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Na de pauze volgen dan nog een boeiende lezing van Jacob Bijlsma over de "Natuur in de Fryske Wâlden" en de verloting. De secretaris Vacatures in het bestuur Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment nog maar uit 4 personen. Deze situatie is ontstaan doordat Karel Verhagen zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen sneller moest beëindigen dan gepland. Verder hebben we nog geen opvolger gevonden voor Tjibbe van Dijk. Onze oproepen voor nieuwe bestuursleden hebben tot nu toe helaas nog te weinig opgeleverd. Ook met het gericht benaderen van leden voor een bestuursfunctie hebben we nog onvoldoende succes gehad. Wij zijn van mening dat de huidige situatie niet heel lang moet blijven bestaan. Als er niet vlot aanvulling komt dan gaat dit ook ten koste van de motivatie van de zittende bestuursleden. Waarom zouden wij ons wel moeten blijven inzetten voor onze vereniging als er met de rest van de ca 375 leden geen voltallig bestuur bestaande uit 7 leden is te formeren? Wij vragen daarom degene die een bestuursfunctie zou willen overwegen dringend daarover contact op te nemen met het bestuur. We zoeken onder andere mensen die de secretaris willen ondersteunen en iemand die voorlichting en pr activiteiten van Karel Verhagen kan overnemen. Twijfelt u nog? Neem ook dan contact op met het bestuur. We praten u graag bij over de mogelijkheden en ook kunt u een tijdje meedraaien in het bestuur voordat u definitief besluit in het bestuur zitting te nemen. Gerrit Bargerbos AARDAPPELEN: Op de Zandige Wijk moeten de aardappelen dit jaar op het midden van de tuin worden verbouwd. 7

Aankondiging van seismisch bodemonderzoek Het bedrijf Vermilion, gespecialiseerd in kleine gasvelden, gaat seismisch bodemonderzoek doen op en rond het complex de Zandige Wijk. Het onderzoek zal in het najaar worden uitgevoerd. Bij seismisch bodemonderzoek worden trillingen in de grond gebracht. Uit de door de bodemlagen teruggekaatste beelden kan worden afgeleid of er mogelijk gas in de bodem zit. Praktisch betekent dit dat er een aantal schotpunten voor een springlading worden aangebracht. Deze schotpunten zijn minimaal 10 m diep en worden na het aanbrengen van de springlading afgedicht met kleikorrels. Langs van te voren uit gezette lijnen worden bovengrondse kabels uitgelegd. In deze kabels worden een aantal trillingmeters opgenomen. De door deze meters geregistreerde trillingen worden geregistreerd in een computerwagen. De kabels en trillingmeters blijven enkele weken liggen. Vermilion betaalt een aantal vaste vergoedingen en verder wordt alle veroorzaakte schade vergoed. Inzet is om schade zo veel mogelijk te voorkomen. De te gebruiken apparatuur en machines worden afgestemd op het terrein waarin gewerkt wordt. Wij hebben aandacht gevraagd voor onze wegen en bermen. Op de tuinen zullen geen gaten worden geboord. Zodra er meer bekend is zullen we u verder informeren via het publicatiebord, de website en facebook. Het bestuur Betaling huur en contributie De huur en contributie moet voor 1 maart worden betaald. Helaas is de praktijk dat ongeveer een kwart van onze leden op 1 maart nog niet betaald heeft en dat het bestuur veel moeite moet doen om ook de laatste huur en contributie binnen te krijgen. Daarom de dringende oproep de huur en contributie op tijd te betalen en dan met vermelding van tuinnummer en tuincomplex. Vooral als u de Vries, de Boer of Veenstra heet is dit voor de penningmeester onmisbare informatie. Het bestuur 8

Dringend verzoek van de maaiers op de Zandige Wijk In het overleg van het bestuur met onze maaiers kwam naar voren dat het maaien wordt bemoeilijkt door de volgende zaken:    houtsnippers in de bermen. sporen in de bermen. afval, gereedschap, netten etc in de bermen en te maaien tuinen. Houtsnippers worden heel slecht "verteerd" door de maaimachine. Daarom verzoeken we iedereen die houtsnippers laat aanvoeren deze goed uit het gras te verwijderen. Ook het opvullen van sporen in de bermen met houtsnippers, hoe goed ook bedoeld, veroorzaakt veel overlast bij het maaien. Dus niet doen! Verder komt het voor dat houtsnippers lang in de berm liggen, soms gedeeltelijk op de weg. Dit geeft overlast. Daarom bij dezen het dringende verzoek de houtsnippers zo snel mogelijk na aanvoer te verwerken. Sporen in de bermen zijn een punt waar we uw aandacht voor blijven vragen. Vooral in natte perioden is dit een groot probleem. Bij dezen daarom voor de zoveelste keer de oproep zo weinig mogelijk door de bermen te rijden. Onze wegen op de Zandige Wijk kunnen we niet breder maken. Even op elkaar wachten en zo ver mogelijk naar rechts op de parkeerplaatsen parkeren helpen voorkomen dat er in de berm moet worden gereden. De mensen van SDBO zijn begonnen met het afplaggen van de randen van de parkeerplaatsen waardoor deze weer ruimer worden. De plaggen verwerkt men voor zo ver mogelijk in de sporen in de bermen. Afval is helaas een probleem van alle tijden. Bijzonder hinderlijk wordt het als je met de maaimachine op gereedschap, plastic netten etc. stoot. Schade aan de machine en vertraging zijn de vervelende gevolgen. Door de vereniging worden ook tuinen gemaaid die niet verhuurd zijn. Er zijn helaas leden die deze tuinen gebruiken voor het dumpen van afval. Het zal duidelijk zijn dat ook dat niet bevorderlijk is voor het vlot maaien van deze tuinen. Bij dezen namens de maaiers het dringende verzoek om aandacht voor bovenstaande zaken. Bedenk dat deze mensen geheel vrijwillig voor ons dit werk doen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat ze dit met zo veel mogelijk plezier kunnen doen. Ook het even aan de kant zetten van uw auto kan daarbij helpen de maaier in de gelegenheid te stellen mooi werk te leveren. Het bestuur 9

Wat gaat er regelmatig fout bij onze vereniging? Ieder nieuw lid krijgt bij zijn/haar inschrijving de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast ontvangt iedereen een overzicht van een aantal belangrijke punten uit het huishoudelijk reglement. Beide worden helaas vaak niet zo goed gelezen. Daarom vragen we ook hier aandacht voor een aantal zaken die geregeld fout gaan. Bouwen op de tuin. Het bouwen van een schuurtje of een kas is in veel gevallen mogelijk. Hiervoor gelden de nodige voorschriften. De belangrijkste is dat voordat er gebouwd wordt contact moet worden opgenomen met de bouwcommissie. De bouwcommissie informeert u over de mogelijkheden en de voorwaarden van opstallen op de tuin. De bouwcommissie verstrekt u namens het bestuur ook een gedoogvergunning voor de bouw. Helaas komt het nog regelmatig voor dat er met de bouw begonnen wordt zonder overleg met de bouwcommissie. In de praktijk betekent dit soms dat het gebouwde weer moet worden afgebroken of worden aangepast. Zeer vervelend maar gemakkelijk te voorkomen door vooraf te overleggen met de bouwcommissie. Bij het maken van uw bouwplannen moet u er rekening mee houden dat de opstallen aan de achterzijde van de tuin1m uit de grens en aan de voorzijde 1 of 4 m uit de grens worden gebouwd. Dit geldt voor “de Zandige Wijk” De grenzen van de tuin zijn gemarkeerd met betonnen paaltjes. Aan de zijkanten moet minimaal 1 m uit de zijkant van de tuin worden vrijgehouden. Afscheidingen rond de tuinen. Af en toe worden hoge schuttingen of palen met zeildoeken, soms in opvallende kleuren, rond de tuinen geplaatst. Dit is niet toegestaan. Daarmee wordt voorkomen dat de tuinen aan het zicht worden onttrokken en er een beeld ontstaat dat wordt overheerst door schuttingen van verschillende kleuren en maten. Dit doet ernstig afbreuk aan het aanzien van het tuincomplex. Voor groenafscheidingen tussen tuinen geldt de voorwaarde dat deze geen ernstige schaduwoverlast mogen veroorzaken voor de buren. In het verleden is hier niet altijd goed de hand aangehouden waardoor er nu een aantal tuinen zijn met een hoge en brede coniferen afscheiding. Uitbreiding van dit soort situaties wil het bestuur voorkomen. Daarom de oproep coniferen regelmatig te snoeien. Verder geven de uit de hand gelopen situaties anderen niet het recht de coniferen ook zo ver uit te laten groeien. Beheer winsingel op de Zandige Wijk. Rond het complex "de Zandige Wijk" ligt een brede windsingel. Deze hoort niet bij de tuin. In de praktijk zien we dat de strook voor allerlei zaken wordt gebruikt, variërend van opslag van materiaal, dumping van afval tot volledig in gebruik name bij de tuin. Uitgangspunt is dat de windsingel in stand moet worden gehouden. Op de laatste ledenvergadering is besloten meer besdragende struiken en bomen in de windsingels te planten. Het bestuur 10

Hoe verder met de besdragende stuiken? Op de jaar vergadering is besloten in de windsingels op de Zandige Wijk meer besdragende struiken en bomen aan te planten. Daarbij is gekozen voor de minder actieve benadering, dat wil zeggen dat begonnen wordt met deze aanplant in de windsingel achter de tuinen die vrij komen of zijn en op verzoek van leden. De actieve benadering bestond uit een aanpak waarbij ieder jaar een stuk van de windsingel wordt aangepakt. Het bestuur gaat in de komende winter/voorjaar met de aanplant beginnen. In het septembernummer van het Wrottersnieuws komt een oproep voor het bestellen van struiken en bomen voor deze actie, die dan in februari/maart worden geleverd. Het bestuur Rookoverlast van kachels op de tuin In de jaarvergadering is besloten alleen het gebruik van kachels en barbecues op de tuin nog toe te staan. De afgelopen maanden hebben we helaas al weer een aantal klachten van overlast van het gebruik van kachels en het verbranden van afval gehad. Het laatste is niet toegestaan. Het gebruik van kachels wordt gedoogd om mensen die graag een kacheltje op de tuin stoken ter wille te zijn. Deze leden moeten zich bedenken dat zij de kans lopen dat ook dit verboden wordt als dit overlast blijft geven voor de omgeving. Dit geldt in feite ook voor het gebruik van barbecues wat behoorlijk veel overlast kan veroorzaken. Buren zijn vaak nog wel bereid deze overlast een enkele keer te accepteren. Bij regelmatig gebruik met overlast zal de tolerantie snel af nemen. De tuinen zijn in eerste instantie bedoeld om te tuinieren en te genieten van het buiten zijn met o.a. de bijbehorende natuurgeluiden. Het bestuur Opvolging Gerrit Grooten; uitgifte tuinen op "de Zandige Wijk" Gerrit Grooten verzorgt de uitgifte van de tuinen op de Zandige Wijk. Dit doet hij al bijna 10 jaar! Enige tijd geleden heeft hij aangegeven dat hij met ingang van 1-1-2017 wil stoppen. De werkzaamheden bestaan uit het informeren van kandidaat leden over de mogelijkheden en voorwaarden, het inschrijven van de nieuwe leden en het verstrekken van informatie aan de nieuwe leden. Het bestuur komt graag in contact met leden die deze werkzaamheden van Gerrit Grooten willen overnemen. Gerrit is natuurlijk ook graag bereid nadere informatie te verschaffen over wat één en ander inhoudt. Het bestuur 11

Impressie Werkochtend ‘t Soethoudt op 9 april 2016 Beste tuinders, We hadden een prima opkomst: 30 personen! Heel hartelijk bedankt voor de inzet. Het complex ligt er weer netjes bij: nieuwe planten bij de picknicktafel, alle wilgen geknot, de parkeerplaats ontgroend, kerstbomen opgeschoond i.v.m. maaien, strook van Gerrit opgeschoond en tot slot huisje 1 en overkapping gesloopt. Degenen die zich afgemeld hebben en nog op een karweitje wachten hebben voorrang op de volgende werkochtend, afhankelijk van de bouwer wanneer dat is. Jullie horen het nog wel. Groet van Wies. 12

Programma Groei & Bloei afdeling Drachten Leden van de Wrottersploech kunnen deelnemen aan de activiteiten van Groei&Bloei afdeling Drachten. Voor leden van de Wrottersploech gelden de ledenprijzen van Groei & Bloei leden. In de komende periode staan de volgende activiteiten die voor leden van de Wrottersploech interessant kunnen zijn op het programma. Zaterdag 23 april 14.00 – 16.00 uur Workshop hanging basket maken Locatie De Wrottersploech, Noorderend 20a, 9207 AL Drachten. De kosten bedragen € 25,-Opgave en verdere informatie: Uiterlijk 15 april bij Margot Witlox-Nigten ( 0516 481138 email: info@drachten.groei.nl De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Zaterdag 7 mei 10.00 – 16.00 uur Groenmarkt rondom de Tropische Kas, Kerkepad Oost 16 in Beetsterzwaag. Wilt u ook een plekje op de Groenmarkt om uw plantjes te verkopen, neem dan snel contact op met Harm Moek, email: ha.moek@ziggo.nl of telefonisch via 0512-302627. Zaterdag 2 juli Eendaagse busreis naar omgeving Nijmegen In samenwerking met Groei & Bloei extra B.V. organiseert afdeling Drachten voor leden en niet-leden deze busreis. De reis gaat naar de Tuinen in Demen (www.detuinenindemen.nl) Kwekerij Marcel de Wagt in Ven- Zelderheide (www.opvallendeplanten.nl) en naar de tuin de Villa in Persingen in de Ooipolder nabij Nijmegen (www.tuindevilla.nl). De prijs bedraagt voor G&B leden € 42,50 en is inclusief entreegelden (€ 12.--). Opgave en nadere informatie tot uiterlijk 20 mei 2016 bij Jaring van der Zee: telefonisch 0594- 643737/ 06-46020783, per mail: jkvdzee@live.nl , schriftelijk: Van Akenwei 26, 9248 SV Siegerswoude. Het bestuur 13

Wijziging openingstijden hekwerk Zandige Wijk Op de jaarvergadering zijn afspraken gemaakt over de openingstijden van het hekwerk op de Zandige Wijk. In maart en april is er helaas weer diefstal geweest. Er zijn drie motormaaiers en een bouwpakket voor een kasje en een aantal andere zaken gestolen. Het bestuur heeft daarop, mede op aandringen van de politie, besloten de openingstijden aan te passen en daarbij meer aansluiting te zoeken bij de daglengte. Het meest ideaal zou zijn de tijden iedere 2 à 3 weken aan te passen. Dit gaat het bestuur echter te ver omdat er dan een te grote kans bestaat dat leden voor het dichte hek komen te staan, omdat men zich in de tijd vergist. Dit jaar (2016) worden de volgende tijden gehanteerd: Maart April Mei /juni/juli Augustus September Oktober Nov. t/m febr. 6.00 – 20.00 6.00 – 21.30 5.30 – 22.30 6.00 – 21.30 6.30 - 20.30 7.00 – 20.00 7.30 – 18.00 De tijden worden vermeld op het publicatiebord. Bij twijfel; het hek is dicht als het donker is. Het bestuur. HET WROTTERSNIEUWS DIGITAAL : Sinds een paar maanden is het Wrottersnieuws net als sommige folders van supermarkten digitaal te lezen. Je kunt dan bladeren, inzoomen op bladzijden en bovendien zijn dan de foto’s ook in kleur te bekijken . Ze blijven vast op deze site, dus als je eens iets wilt naslaan dan kan dat. Ik ben nog bezig het archief hier in te zetten, maar van in ieder geval vorig jaar en 2014 zijn de Wrottersnieuws uitgaven en het jubileumboekje te bekijken op: http://onlinetouch.nl/wrottersnieuws/wr-nieuws-december-2015 Als je de maand en het jaar vervangt in het zoekvenster kom je op jouw gewenste uitgave. Zoals gezegd, het is nog niet compleet, maar daar wordt aan gewerkt. Dico van Toor, redactie. 14

Opiniestuk uit Trouw van een volkstuinder. (aangeleverd door Henk de Wit) Tuinieren kan de natie genezen. Groen is goed voor de mens of hij nu gezond of ziek is. "Mensen ervaren dat vaak zelf zo en steeds meer onderzoekers leveren er het wetenschappelijke bewijs bij: buiten zijn in de natuur; uitzicht hebben op groen, zelfs kijken naar een foto van een boom of luisteren naar natuurgeluiden werkt al rustgevend en stressverlagend". Dit stond letterlijk in de krant van 21 januari. Daar wordt dus echt onderzoek naar gedaan. En op die resultaten van dat onderzoek zal er wel een of andere 'geleerde' promoveren tot doctor. Dan hebben we dus al honderd doctors op onze volkstuin. Die de wisten de uitslag van die studie al lang. Die hebben dus nooit stress en zijn altijd geheel zich zelf vanwege de rust tussen het groen. Alle volkstuinders in Nederland mogen vanaf nu een lagere premie betalen voor hun ziektekosten verzekering wegens de stressverlagende groenomgeving. Het is ook al bewezen dat volkstuinders gemiddeld ouder worden dan de gemiddelde Nederlander. Dat is dan weer kostenverhogend voor de AOW en pensioen verstrekkende instanties. Dat kunnen we dan weer compenseren door alle volkstuinders een euthanasieverklaring te laten tekenen en deze ook consequent uit te voeren als het zover is. Scheelt vast wel een paar jaar in de gemiddelde leeftijd. Diverse instanties nemen nu personeel aan met de functies als omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving. Deze mensen gaan gevoelens van stress en onzekerheid verlagen door mensen naar een tuin te laten kijken en in contact te brengen met planten, bloemen en met elkaar. Zelfs zonder onderzoek zijn de geleerden al enthousiast over hun nieuwe therapie. Wij, volkstuinders, zijn de kenners van het eerste uur, die totaal genegeerd worden. Wij kunnen nu al het eindrapport van die studie schrijven, want deze heilzame werking van Moeder Aarde en haar groen is al eeuwen bekend. Wie niets van het verleden leert heeft geen toekomst! Dat geldt zeker voor al die nieuwe onderzoekers, die buiten de werkelijkheid leven. Plaats een volkstuin naast een ziekenhuis en voor je het weet schreeuwt het ziekhuis om patiënten en groeit de wachtlijst van de volkstuinvereniging. Zo worden de volkstuinders de nieuwe natuurgenezers van de natie. Een volkstuinder van elders Citaatje: “Wie depressief is, kan beter een moestuin beginnen dan antidepressiva slikken. Want met je blote handen in de grond wroeten stimuleert de aanmaak van gelukhormonen in je brein!” 15

Hulp bij minimoestuintjes en pompoenenteelt Het project schooltuintjes loopt vanaf 2011. In 2015 is het minimoestuin project voor de basisscholen van start gegaan. Karel Verhagen en Jan Akkerman zijn hier vanuit de Wrottersploech bij betrokken. Een dankbaar project met veel enthousiaste kinderen. Hieronder valt de samenwerking van de Wrottersploech met de OBS de Kameleon. Kinderen van de Kameleon die daar aardigheid aan hebben komen buiten schooltijd naar de tuin van Jan en de tuin van de school. De kinderen van de Kameleon worden ook betrokken bij de teelt van pompoenen voor het Halloweenfeest in de herfstvakantie bij de Wrottersploech. Over deze activiteiten vindt u regelmatig stukjes van de kinderen in het Wrottersnieuws. Verder vindt u informatie over deze activiteiten op de website van de Wrottersploech onder het kopje schooltuinen. Aan het minimoestuin project doen meerdere scholen mee. Zoals al vermeld zijn het Jan en Karel die deze projecten vanuit de Wrottersploech trekken en mede begeleiden. Karel kan dit helaas niet meer doen en voor Jan alleen is het te veel. We zoeken dus iemand of een aantal personen die Jan hierbij willen helpen. Jan Akkerman is natuurlijk graag bereid belangstellenden hierover verder te informeren. U kunt hem bereiken op tel nummer 0615486396. Interesse? Neem contact met ons op. Het is heel dankbaar werk! Het bestuur Foto: Website Jan Akkerman Ander telefoonnummer in de winkel De winkel is tijdens de openingstijden bereikbaar op een ander nummer dan vorig jaar. Door te weinig gebruik is het nummer van vorig jaar vervallen. Het nieuwe nummer is 06-10125261. De telefoon wordt alleen aangenomen tijdens de openingstijden van de winkel. U kunt dus voordat u naar de winkel komt vragen of bepaalde producten of planten op dat moment leverbaar zijn. Het bestuur 16

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 Compost is voortaan via de winkel verkrijgbaar. (Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 30687419) Per m3 Per kruiwagen Per zak Grasmaaien per jaar Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 16.00 € € € 30.00 € 40.00 € Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: J. de Vries telefoon 531995 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Lloyd Hofwijks Telf.: 0512-850104 Oud Ambacht 154 9201XG Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * * * * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs 1.60 0.80 5.00 per are per dag per dag* € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 17

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid De Wiek 5 9285VD Buitenpost derk376@hotmail.com W. Schilder info@scrapitz.nl 2017 0651686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos G.Grooten Moezel 111 524228 9204ED DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl WAARSCHUWING: !!!! DEZE BLADZIJDE WAS ALTIJD VOLLEDIG GEVULD. ALS DEZE BLADZIJDE LEEG RAAKT IS ER GEEN WROTTERSPLOECH MEER IN VERBAND MET TE WEINIG BESTUUR./VRIJWILLIGERS. REDT DE BIJEN VAN DE VERENIGING!!! DENK ER OVER NA!! HET GAAT NIET VANZELF ALLEMAAL………………… (Dico van Toor Red.) 517662 522449 522034 18

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2016 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 28 MAART TOT EN MET 28 MEI 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 MEI TOT EN MET 27 AUGUSTUS 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 29 AUGUSTUS TOT EN MET 24 SEPTEMBER 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 26 SEPTEMBER TOT EN MET 29 OKTOBER 2016 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 OKTOBER TOT EN MET 19 NOVEMBER 2016 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM 19

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication