0

WROTTERSNIEUWS APRIL 2017 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Hek open: Zie voor de openingstijden van het hek op de Zandige Wijk het publlicatiebord. INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord voorzitter April 2017 3 Van de sekretaris/plaats aardappelen/van de redactie/huurbetaling SDBO verzoek/Vrijwilligers/inventarisatie tuinen en opstallen Workshop paas– lentekrans/wichter/kachels/werkdag ‘t Soethoudt Verslag ledenvergadering/controle/waterhuishouding/besdragende struiken Nieuws Blokhutwinkel/Wist u dat/Talryk/blokhut Dwarsvaart Open dagen/maaien/ tarieven Bestuur/openingstijden 4/5 6/7 8/9 10/13 14/15 16/17 18/19 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord. Het voorjaar is echt begonnen. De nodige weerrecords zijn al weer gebroken. 's Nachts varieert het binnen een periode van enkele dagen van nachtvorst tot 12 à 13 graden. Nu maar afwachten hoe het verder gaat. In dit Wrottersnieuws vindt u informatie over een groot aantal zaken waar het bestuur mee bezig is. Het is heel verheugend dat we in de ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden hebben kunnen benoemen. Veel minder verheugend is het dat we met het bemannen van verschillende vacatures weinig vorderingen maken. De winkeltijden van de winkel hebben we daardoor iets moeten aanpassen. Daarom in dit Wrottersnieuws nog een keer een nadrukkelijk oproep voor vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden voor de vereniging. Bestuur en leden zijn samen verantwoordelijk voor de vereniging. De bestuurswisselingen maakten het noodzakelijk de taakverdeling binnen het bestuur te heroverwegen. In het decembernummer van het Wrottersnieuws hebben we al gemeld dat Kor van der Vegt de tuinuitgifte doet. Het toezicht op de tuinen van Zandige Wijk hebben we verdeeld over vier bestuursleden. Dit geldt ook voor de waterhuishouding op de Zandige Wijk. Verder in dit Wrottersnieuws leest u wie voor welk deel verantwoordelijk is. Deze personen zijn voor u ook het eerste aanspreekpunt van het bestuur. Op de laatste bestuursvergadering bleek dat ook dit jaar weer een vrij groot aantal leden de huur en contributie niet voor 1 maart heeft betaald. Degene die volgens onze administratie niet hebben betaald vinden in dit Wrottersnieuws een herinnering. Op de ledenvergadering is afgesproken dat U nog de tijd krijgt tot uiterlijk 15 mei. De maaiers die er op onze complexen voor zorgen dat ze er netjes bij liggen zijn weer begonnen met hun werkzaamheden. Bij deze de oproep van het bestuur deze mensen zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun taak zo goed en zo gemakkelijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren. Dus geen afval in het gras en op de vrije tuinen en geen onnodige obstakels alstublieft. Tenslotte kan ik nog melden dat we enige tijd geleden de eerste besdragende struiken hebben gepland. De voorbereiding heeft lang geduurd en de belangstelling is nog niet groot. Voordeel daarvan is dat we op kleine schaal ervaring op kunnen doen met de verrijking van de windsingel met besdragende stuiken. De sleedoorn, die op het moment dat ik dit schrijf op veel plaatsen volop bloeit, is ook aangepland. Ik besluit met u een heel goed tuinjaar toe te wensen. Het zal nog wel de nodige verrassingen voor ons in petto hebben. Gerrit Bargerbos Voorzitter 3

Ynspiraasje foar túnkjen. Yn de rin fan de maitiid stiet de sinne eltse dei heger en nimt stadichoan de tún yn besit. Beammen rinne út, de natuer kriget in frisse, griene kleur. Ek de fûgels litte harren opnij hearre. En dêr binne se wêr: de foarjierskriebels! Koartlyn seach ik by de oprit fan de Sânige Wyk in blauw fûgeltsje. De fûgel siet earst op in takje fan de beam en fleach fourt. It wie in iisfûgel en ik wie fernúvere. It fûgeltsje hat eins in ferkearde namme, want as it goed friest, hat it fûgeltsje gjin iten; hja yt nammentlik fiskjes. De tiid om siedsjes en plantsjes yn de grûn te dwaan, is wer begûn. Wat ik ôfrinne jier wol ris die, is it trochsjitte litte fan griente. Net allinne in rispinge, mar ek it ferbetterjen fan it ekologysk lykwicht, it lokken fan fûgels, bijen en moaije kleurige blommen en sied. Der kinne ek wol boeketten fan makke wurde! Net alle grienten kinne bloeije. Mar radiis, rucola, broccoli, venkel, earten en beanen, ja krije prachtige blommen. Sommige binne twajierig en krije yn it twadde jier blommen en siedsjes. Mar de koninginne ûnder de bloeijende grienten is de artisjok. Ik ha se ek hân en dan moast ik kieze; opite of yn bloei komme litte. Wat in moaije hobby om dit mei te meitsjen. Folle lok dit jier mei it túnkjen. Fan de sekretaris Joop de Vries. Plaats van de aardappelen op de Zandige Wijk in 2017 In het Wrottersnieuws van december stond dat de aardappelen in 2017 op de Noordzijde moeten staan. Dit is helaas fout en moet zijn de Zuidzijde!! Voor wie moeite heeft met noord-zuid, zuid is de kant van het vliegveld. Het rouleren van de aardappelen op de tuin heeft het bestuur niet ingevoerd om de leden te pesten maar is wettelijk voorgeschreven omdat bij het telen van aardappelen op dezelfde plaats de kans bestaat dat er aardappelmoeheid gaat optreden. Vruchtwisseling is overigens voor alle gewassen een goede zaak. Bij kool is hiermee de kans op knolvoet kleiner. Bekend is ook dat de opbrengst bij uiachtige gewassen, waaronder knoflook, bij vaak telen op dezelfde plaats, sterk terug kan lopen. Het bestuur. 4

Van de redactie: Voorjaar en verder Ja, we zijn weer van de partij!! Wat een prachtig weer op dit moment. Heerlijk om weer in mijn aardappelvakantie op de tuin te zijn. Lekker een beetje een kleurtje op de wangen krijgen na een winter op kantoor. En een kleurtje van het spitten dacht ik ook wel. De eerste plantjes uit de broeikas van de blokhutwinkel staan er al in. Wat sla en kool. Die kunnen een eventueel licht nachtvorstje wel aan dacht ik. Ik ben me al weer aan het verlekkeren aan de planten en bloemen in de diverse tuincentra en zie al weer voor me hoe ze bij ons in de tuin tussen de groenteperkjes zullen staan. Bij een grootgrutter zijn ze al weer begonnen met de mini moestuintjes. Heb je buren en kennissen die daar ook helemaal verzot op zijn dan kun je ze wijzen op onze vereniging waar je ook maximoestuintjes kunt huren. Hè, het is echt een goed begin van het seizoen heb ik het idee. Alles zit tot nu toe mee. De zon schijnt, lekker wrotten in de zwarte grond, en vooral ook genieten van de natuur. Dat is één van mijn voorwaarden. Vogeltjes bekijken, fotograferen, insecten bestuderen, in alle rust een boekje lezen, kortom alles wat de natuur maar te bieden heeft. De eerste twee weken in de winkel op maandagavond heb ik er weer op zitten. Nu met een andere collega omdat in het vorige jaar een aantal vrijwilligers hebben moeten afzeggen vanwege de leeftijd. Ik zal mijn maandagavondmaatje Reind Klei wel missen. Maar daar is ook een leuke winkelmaat voor in de plaats gekomen Klaas Glas. Ach, ik denk dat je met iedereen in de winkel goed kan samenwerken. Alleen erg jammer dat er niet meer mensen zich hiervoor aanmelden. De spoeling wordt dun, er moet dan met de openingstijden worden geschoven en dan valt er ook wel eens een openingstijd af. Jammer !! Ik wens iedereen een heel fijn tuinjaar toe, en alle nieuwe leden: Welkom!! Je zult er geen spijt van krijgen. Dico van Toor, redactie De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com Betaling huur en contributie. Op de bestuursvergadering van maart meldde de penningmeester dat er ondanks alle oproepen toch nog weer een flink aantal leden de huur en contributie niet voor 1 maart heeft betaald. Op de ledenvergadering is afgesproken dat de leden die niet betaald hebben één keer een schriftelijke herinnering ontvangen. De leden die na 15 mei nog niet betaald hebben wordt per 1 juli de huur van de tuin opgezegd. Deze regeling is ingevoerd omdat voorgaande jaren is gebleken dat leden die na lang aandringen toch niet betalen de tuin aan het eind van het jaar vaak opzeggen en de vereniging achter laten met een sterk vervuilde tuin. Het bestuur. 5

Van de SDBO kregen we het volgende verzoek: Als iemand een tuin door hen wil laten freesen, dan moet het wel een tuin zijn die niet al te veel is omgekomen in het gras etc. De machine die beschikbaar is kan dergelijke zware klussen niet aan. Dus zwarte grond met niet te veel onkruid en gras. Frank Meijer. Laat het bestuur en de vereniging niet in de steek! In het Wrottersnieuws van december stond een groot aantal oproepen voor klussen bij onze vereniging. Hierop heeft vrijwel niemand gereageerd en dat is voor het bestuur zeer teleurstellend. Als ik op de Zandige Wijk kom dan zijn er vrijwel altijd mensen op het complex. Er zijn toch wel meer leden met een tuin op de Zandige Wijk, de complexen Dwersfeart en 't Soethoudt redden zich zelf, die iets kunnen doen voor de vereniging. Op dit moment is het zo dat we nog steeds geen klussengroep hebben, dat de winkeltijden al iets zijn ingekort bij gebrek aan bemanning en er voor de schooltuin van de Kameleon niet iemand is die Jan Akkerman, die onlangs een hartoperatie heeft gehad, kan helpen bij klussen op deze tuin. Dit betekent dat het bestuur de laatste tijd drukker is met klussen dan met besturen. De bestuursleden zijn best bereid de handen uit de mouwen te steken maar het uitvoerende werk moet niet de overhand krijgen. Leden die tijd vrij kunnen maken voor de vereniging en nog niet actief zijn voor de vereniging worden bij deze nog een keer opgeroepen zich te melden bij een van de bestuursleden voor het maken van afspraken over hun mogelijke inzet voor onze vereniging. Gerrit Bargerbos 6

Inventarisatie van tuinen m.b.t. hokjes, kassen en kippenhokken op de Zandige Wijk. Vorige maand zijn op een drietal ochtenden inventarisaties gedaan door leden van het bestuur en de Bouwcommissie. Er is speciaal gekeken naar het aanwezig zijn van hokjes, kassen en kippenhokken. Elk lid heeft een boekje met Statuten en Huishoudelijk Reglement. Als men van plan is om een hokje, kas of kippenhok aan te schaffen, moet men, voordat met de bouw wordt begonnen, iemand van de Bouwcommissie raadplegen. Zie van het Huishoudelijk Reglement, artikel 30 lid 2. Het komt regelmatig voor dat dit overleg pas na de bouw wordt gedaan, of helemaal niet, wat betekent dat er illegaal is gebouwd. Helaas kan dit tot vervelende situaties leiden, want als er op een verkeerde plaats is gebouwd, moet het gebouwde worden verplaatst en soms ook afgebroken op last van het Bestuur. Het is voor bestuursleden geen leuke bezigheid dit aan te zeggen, want het leidt vaak tot ongezonde reacties, zoals ik zelf heb ondervonden! Plastic kassen, waaronder tunnelkassen die op een vaste plaats staan en een stahoogte hebben van 1.80 meter of meer, worden als kas aangemerkt, (zie in de “Bijlage bij het huishoudelijk regelement” art. 1) waarvoor dus een vergunning nodig is. Op vele tuinen worden zonder overleg her en der grote plastic kassen op de tuinen geplaatst. De Bouwcommissie kan u verzoeken deze kassen te verwijderen als u geen vergunning aanvraagt. Een kippenhok wordt gerekend onder een opstal. Hiervoor geldt een aparte regeling. Een kar op de tuin moet op een plaats staan die vanaf de weg niet zichtbaar is. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van de paaltjes die de perceelgrenzen aangeven en naar het nummer dat daar op staat. Het blijkt dat veel paaltjes zijn verdwenen of dat het paaltje verkeerd is geplaatst. Dit kan leiden tot vervelende situaties, omdat de grootte van de tuinen is afgesteld op de plaats van de paaltjes. Ook ontbreken veel nummers op de paaltjes. Het aantal paaltjes dat ontbreekt betreft 55!!! Er zijn nog 50 paaltjes in voorraad! Daarom het dringende verzoek: mocht u nog ergens paaltjes vinden, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan mij? Op vele paaltjes ontbreekt de nummering; dit betreft 43!!! Door het ontbreken van paaltjes en nummers, is het moeilijk om de juiste plaats van die tuinen te vinden. Met tuincontroles is het soms passen en meten om de juiste nummers te vinden!! Uiteraard wil het bestuur dit aanpakken. Wie meldt zich aan om dit samen met ons te doen? We hopen alles dit jaar nog rond te krijgen. Joop de Vries, secretaris. (Voor degenen die een computer bezitten zijn de Reglementen ook te raadplegen op de site van de Wrottersploech onder het kopje informatie: Red.) 7

Workshop paas-/lentekrans Maandag 3 april jl. organiseerde Jan Akkerman en Lies Honselaar-Akkerman een workshop paas-/lentekrans maken. Na het succes van afgelopen december met het kerststuk kwamen er in no-time 15 aanmeldingen. Er was niet voldoende plek voor iedereen dus moesten er een paar mensen teleurgesteld worden. We werden welkom geheten door Jan Akkerman en de koffie werd verzorgd door Karel Verhagen. Lies Honselaar-Akkerman had voor iedereen materiaal meegenomen, gereedschap om de materialen te verwerken en een voorbeeld krans ter inspiratie. Er werd door haar uitgelegd hoe de verschillende materialen verwerkt konden worden. Vervolgens konden we een krans maken op een door ons zelf meegenomen bord. Je kon ook kiezen voor een krans die opgehangen kan worden. Het was leuk om te zien dat met dezelfde materialen toch heel verschillende kransen gemaakt werden. Op de foto ziet u een aantal voorbeelden. Tussendoor zorgde Karel Verhage voor een 2de kop koffie en heerlijke koekjes. Er werden ook paaseitjes rondgedeeld. Het was erg gezellig en de humor ontbrak niet. Het lijmpistool zorgde voor de nodige hilariteit. We hopen op een vervolg in het najaar of rond de kerst. Jebby en Krijna Foto van een Wichter in volle bloei. De foto werd gemaakt door Gerrit Bargerbos op het complex ‘t Soethoudt. Wichters behoren tot de pruimenfamilie. Ze zijn kenmerkend voor de Friese Wouden. De kleigronden zijn minder geschikt voor deze soort. Bron: http://www.dewouden.com 8

Het gebruik van kachels op de Zandige Wijk. Zoals u in het verslag van de ledenvergadering heeft kunnen lezen is het voorstel van het bestuur om het gebruik van kachels op de tuin te verbieden niet aangenomen. Er zijn echter wel een paar heel duidelijke afspraken gemaakt die ik hier nog een keer herhaal.  Hinder van kachels wordt gemeld bij het bestuur.   Gemeld wordt van welke tuin (nummer) de hinder komt en wanneer (datum, tijd). Op welke tuin de hinder wordt ondervonden (nummer). De veroorzaker wordt hier op aangesproken. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan komt het bestuur volgend jaar weer met een voorstel voor een verbod. Op basis van eigen waarnemingen na de ledenvergadering heb ik mijn twijfels over een goede afloop. De stokers kunnen er van uit gaan dat dit voorstel een volgende keer wel wordt aangenomen. Het voorstel is deze keer niet aangenomen omdat de voorstanders van het gebruik van de kachels in de gelegenheid zijn gesteld behoud van het gebruik te bepleiten en omdat het oorspronkelijke voorstel na deze discussie niet meer door mij in stemming is gebracht. Was dit laatste wel gebeurd dan was het voorstel van het bestuur hoogstwaarschijnlijk aangenomen. De stokers zijn dus gewaarschuwd. Gerrit Bargerbos. Werkochtend van ’t Soethoudt Foto’s Antje Smits 9

Kort verslag ledenvergadering 28 januari 2017. De voorzitter, G. Bargerbos, staat in zijn openingswoord stil bij de golf vernielingen en diefstal op de Zandige Wijk. Helaas heeft de inzet van de politie niet geleid tot aanhoudingen. De gebeurtenissen hebben wel geleid tot het plaatsen van camera's bij het toegangshek. De politie komt echt in actie als er veel aangiftes worden gedaan. De resultaten van het tuinjaar 2016 waren wisselend. De koude en natte start van het voorjaar waren vooral moeilijk voor de starters. De voorzitter spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat zich niemand heeft gemeld voor de klussen waarvoor hulp is gevraagd in het Wrottersnieuws. Verder is het teleurstellend dat er te veel leden hun tuin slecht onderhouden en soms totaal niet reageren op brieven van het bestuur. De voorzitter besluit met de opmerking dat de leden meer moeten beseffen dat lid zijn van onze vereniging en het hebben van een tuin naast rechten ook plichten met zich mee brengt. Deze plichten betekenen dat:       Leden hun tuin op zijn minst zo onderhouden dat de buren geen last van hun tuin ondervinden en dat de tuin na opzegging schoon en opgeruimd kan worden opgeleverd. Leden de tuin niet gebruiken als opslag voor afval. Niet meer te gebruiken spullen worden regelmatig afgevoerd of meegenomen naar huis en niet achter het schuurtje of in de beplanting gedumpt zoals nog te vaak gebeurd. Leden ook de omgeving van de tuin onderhouden en de aanliggende sloot hekkelen. Leden reageren op verzoeken van het bestuur van de vereniging. Leden elkaar er op aanspreken als ze zien dat leden niet aan hun verplichtingen voldoen en dat ze dat ook kunnen doen zonder bang te zijn voor ongewenst gedrag. Leden naast het werken op hun tuin voor zover mogelijk ook vrijwilligerswerk doen voor de vereniging. Het verslag van de ledenvergadering van 23 januari 2016 en het jaarverslag 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. 10

Financieel is het jaar 2016 afgesloten met een verlies van € 2226, ruim duizend euro meer dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door hogere kosten voor de maaimachine en onderhoudswerkzaamheden op de Zandige Wijk. Verder daalt de omzet van de winkel helaas ieder jaar. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het minder trouw worden van de leden aan de eigen winkel. De meeste omzet wordt gehaald met zaad, meststoffen en plantjes. Vervolgens wordt op voorstel van de kascommissie het financieel verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend. De begroting 2017, waarin een verlies is begroot van € 3151, wordt vastgesteld. Het voorstel om een nieuwe maaimachine voor de Zandige Wijk aan te schaffen wordt aangenomen. De oude machine van de Zandige Wijk gaat naar 't Soethoudt en de machine van 't Soethoudt wordt ingeruild. De door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden aangenomen met uitzondering van het verbod op het gebruik van kachels. De goedgekeurde wijzigingen hebben betrekking op het plaatsen van kasjes op de Dwersfeart, waarmee aangesloten wordt op het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Verder is het voorstel om leden die de huur en contributie op 15 mei nog niet betaald hebben het lidmaatschap per 1 juli op te zeggen aangenomen. In het verleden moest het bestuur te veel tijd besteden aan het innen van huur en contributie. Het voorstel om houtkachels volledig te verbieden wordt niet overgenomen door de vergadering. De vergadering is bereid af te zien van een totaal verbod onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een eind komt aan de overlast die door de kachels wordt veroorzaakt. Daarvoor worden de volgende afspraken gemaakt.  Hinder van kachels wordt gemeld bij het bestuur.   Gemeld wordt van welke tuin (nummer) de hinder komt en wanneer (datum, tijd). Op welke tuin de hinder ontstaat (nummer). De veroorzaker wordt hier op aangesproken. Bij herhaling volgt een verbod op het gebruik van de kachel. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan komt het bestuur volgend jaar weer met een voorstel voor een verbod. De vergadering gaat met een klein aantal tegenstemmers akkoord met eenmalig gebruik van Round Up op vrijkomende tuinen die sterk zijn vervuild met kweek en zevenblad. Het bestuur zal terughoudend gebruik maken van deze mogelijkheid. Bestuurswisselingen. De heren K. Verhagen en W. Schilder zijn aftredend en niet herkiesbaar. Met het vertrek van Karel Verhagen neemt het langst zittende bestuurslid afscheid. De voorzitter bedankt hem voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt hem naast een cadeaubon en pentekening van de blokhut. Ook Willem Schilder, die onvoldoende tijd kan vrijmaken voor het bestuurswerk, wordt bedankt voor het door hem verrichte werk en krijgt daarvoor een cadeaubon. 11

In de loop van vorig jaar hebben zich drie kandidaat bestuursleden gemeld en zij hebben al een tijdje meegedraaid in het bestuur. Deze leden treden op deze vergadering officieel toe tot het bestuur. Dit zijn de heren Anne Wijnstra, Kor van der Vegt en Klaas Ferbeek. Ze hebben allemaal een tuin op de Zandige Wijk. Aan het eind van het huishoudelijk gedeelte worden de volgende leden die stoppen met hun vrijwilligerswerk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Dit zijn de heren Kleij (winkel), Grooten (tuinuitgifte) en Poelstra (waterbeheer ZW) en mevrouw Bergsma (winkel). Na de pauze verzorgt Martin Adema een inleiding over "Het kweken van daglelies". Martin heeft zijn tuin op de Zandige Wijk en vertelt over zijn tot deeltijdbaan uitgegroeide hobby. Hij gebuikt op de Zandige Wijk 11 are, waarop hij 1600 verschillende daglelies teelt. Hij verkoopt zijn planten via internet naar een groot deel van Europa. Na de interessante lezing van Martin volgt de verloting met prijzen beschikbaar gesteld door Intratuin, Tuindorado, Menken, de Boer, Talsma, Douma en SZ. Gerrit Bargerbos Foto (internet Kwekerij Joosten): Martin Adema in zijn tuin aan het werk met de daglelies. Regeling voor de controle van de tuinen op de Zandige Wijk. Naar aanleiding van de wisselingen in het bestuur zijn de taken van het bestuur opnieuw onder de leden van het bestuur verdeeld. Daarbij is afgesproken dat de controle van de tuinen op de Zandige Wijk zal worden uitgevoerd door vier leden van het bestuur. De controle van de tuinen ten zuiden van de wijk die midden over het complex loopt wordt uitgevoerd door Kor van der Vegt en Klaas Ferbeek. Dit zijn de tuinen die aan de kant van het vliegveld liggen. De controle van de tuinen ten noorden van de wijk in het midden wordt gedaan door Anne Wijnstra en Joop de Vries. Dit zijn de tuinen die aan de kant van de Folgeralaan liggen. Afgesproken is dat er regelmatig controle rondes worden gehouden Voor vragen aan het bestuur kunt u ook bij deze personen terecht. De telefoonnummers en mail-adressen vindt u in het Wrottersnieuws onder "Samenstelling Bestuur". Het bestuur. 12

Beheer waterhuishouding op de Zandige Wijk. De waterpeilen in de wijken op de Zandige Wijk worden geregeld met een aantal vaste en regelbare stuwen. Dit is nodig omdat op de Zandige Wijk aanzienlijke hoogteverschillen voor komen. Tot 1 januari van dit jaar was de heer Poelstra beheerder van de regelbare stuwen en de contactpersoon voor het bestuur voor de waterhuishouding op de Zandige Wijk. De leden konden bij hem terecht met vragen over het waterbeheer. De heer Poelstra is hier met ingang van 2017 gestopt. Vanaf nu kunt u met vragen over de waterhuishouding terecht bij Joop de Vries, Anne Wijnstra, Kor van der Vegt of Klaas Ferbeek. Daarbij wordt dezelfde verdeling over het complex aangehouden als voor de controle van de tuinen. Joop en Anne doen de noordzijde (Folgeralaan) en Kor en Klaas doen de zuidzijde (vliegveld). Wilt u een hoger of lager peil in de wijk die aan uw tuin grenst dan moet u dat vragen aan één van hiervoor vermelde personen. Het is streng verboden zelf de regelbare stuwen te veranderen. Verhoging of verlaging kan namelijk op een andere plaats op het complex tot te hoge of te lage waterpeilen leiden. Dit is een gevolg van de aanzienlijke hoogteverschillen op de Zandige Wijk. Het bestuur. Besdragende struiken in de windsingel op de Zandige Wijk. Vorig jaar is in de ledenvergadering besloten de windsingel bij vrij komende tuinen of op verzoek daar waar mogelijk te verrijken met besdragende stuiken. Het doel daarvan is de biodiversiteit van de windsingel te vergroten. Begin dit jaar hebben we voor het eerst plantmateriaal besteld voor een stuk waar weinig meer over was van de windsingel en voor leden die daar om hebben gevraagd. Helaas heeft de levering van het plantmateriaal later plaats gevonden dan de bedoeling was waardoor dit pas op 31 maart werd geleverd. Op 1 april is het materiaal geplant. Geplant zijn: els, hazelaar, meidoorn, Gelderse roos, vlierbes, lijsterbes en sleedoorn. De els is geen besdragende struik maar wel gepland omdat anders in stukken van de windsingel waar niets meer stond alleen maar besdragende struiken zouden staan. Nu maar hopen dat ze ondanks het late tijdstip van planten goed aanslaan. Aan de aangrenzende tuinders is gevraagd de jonge struikjes af en toe water te geven. Het zal nog wel even duren voordat er bloei en bessen te zien zullen zijn omdat de geplante struikjes nog klein zijn. Het bestuur. 13

Nieuws over de blokhutwinkel. Openingstijden. Waar we al een tijd bang voor waren is nu werkelijkheid geworden. Er zijn te weinig vrijwilligers voor bemannen van de winkel zoals vermeld in het Wrottersnieuws van december. In de periode 27 maart tot en met 27 mei is de winkel daarom niet meer 's morgens en 's avonds open maar alleen 's middags van 15.00 tot 17.00 uur. Winkel telefonisch bereikbaar: Uit kontakten met leden blijkt dat nog niet bij iedereen bekend is dat de winkel tijdens de openingstijden bereikbaar is onder nummer 06-10125261. Leverancier plantjes. De plantjes die in de winkel worden verkocht worden niet meer door vrijwilligers van de vereniging in de kas op de Zandige Wijk opgekweekt. Deze vrij ingewikkelde activiteit was niet meer goed rond te zetten met de huidige personele bezetting van de kas. De plantjes die in de winkel te koop zijn worden nu ingekocht bij Douma zaden uit Burgum. De prijs is iets omhoog gegaan en is nu 15 cent per stuk. Daar staat tegenover dat er een betere en constantere kwaliteit kan worden geboden. Inzet is verder om het aanbod van de winkel via de informatieborden op de Dwersfeart en 't Soethoudt door te geven. Het bestuur. Wist u dat ? We dit jaar in juni alweer 60 jaar bestaan? En nog lang door willen gaan? Van tuincomplex “De Dwarsvaart” was in het jubileum nummer van het 50 jarig bestaan het volgende te lezen: Van de drie tuincomplexen van de “Wrotterploech”is het complex “De Dwarsvaart” het kleinste. Het is in 1957 toegevoegd aan de vereniging. Het is een langwerpige tuin, grenzend aan weilanden met schapen en pony’s aan de ene zijde en een kanaal, het Afvoerkanaal, aan de andere zijde, dat weer grenst aan de A7. Het is er goed toeven en het bewerken van de grond is niet al te zwaar van structuur. Het enige nadeel is de op korte afstand gelegen drukke verkeersweg HeerenveenGroningen (A7) die veel lawaai produceert. Door ca 30 leden is ongeveer 37 are in gebruik. Onder de leden heerst een goede verstandhouding en de onderlinge samenwerking is goed. Het laatste jaar is er door de leden een tegelpad aangelegd. Dit is in de plaats gekomen van een graspad, dat soms moeilijk begaanbaar was. Ook is de tuinschuur opgeknapt en is er een nieuw toegangshek en naambord geplaatst. Wij feliciteren ons bestuur met het 50 jarig jubileum en spreken de wens uit dat het een feestelijke herdenking mag zijn. Want wie liefde heeft voor de natuur en zich kan verlustigen aan wat groeit en bloeit is een gelukkig en rijk mens. S. Steensma. Beheerder/coördinator complex “De Dwarsvaart”. 14

Dagje land-tuinbouw van Talryk: Het mooie weer komt er weer. Het voor zaaien is alweer begonnen en de kas staat alweer redelijk vol. Met de kettingzaag zijn we alle troep aan het opruimen, om zo ruimte te maken voor al het plantgerei. Patrick vindt het kettingzagen erg leuk en ook het bosmaaien is een favoriet. De peultjes zijn alweer buiten geplant. Eelke van der Wal Bokhut complex “De Dwarsvaart” Het is goed verpozen bij de nieuwe blokhut. Genietend van het voorjaarszonnetje op een prachtige zondagmiddag. D.v.Toor 15

Open dagen op 8 en 9 juli. Ieder jaar worden er op de Zandige Wijk open dagen georganiseerd. Hieraan namen deel de bijenvereniging, de daglelie teler Martin Adema en de Wrottersploech met de tuinen van Karel Verhagen en Jan Akkerman. Vorig jaar heeft de Wrottersploech niet meegedaan. Dit jaar worden de open dagen gehouden op 8 en 9 juli. Het bestuur stelt voor dat de Wrottersploech hier ook weer aan mee doet maar dan niet met de tuinen van Jan en Karel maar met tuinen van leden die hun tuin één of twee dagen of een dagdeel willen openstellen voor bezoek. Deze leden moeten dan natuurlijk wel zelf op de tuin aanwezig zijn. De vereniging kan hiervoor bijvoorbeeld bordjes beschikbaar stellen. Het is nog lang geen juli maar het volgende Wrottersnieuws komt pas in september uit. Wij vragen daarom nu al de leden die aan de open dagen willen deelnemen dit te melden bij het bestuur. In de berichtgeving naar de regionale bladen kan dan ook worden vermeld dat naast de bijenstal en de tuin met daglelies ook tuinen op de Zandige Wijk zijn te bezichtigen. Interesse? Meld dit dan bij één van de bestuursleden. Het bestuur Maaien en bosmaaien. Het maaiseizoen is weer begonnen. Op 't Soethoudt is al een keer gemaaid als ik dit schrijf en op de Zandige Wijk wordt in de eerste week van april begonnen. Ik hoop dat de maaiers daarbij veel plezier beleven aan het nieuwe materiaal. U kunt ook bijdragen aan dit plezier door er voor te zorgen dat er geen afval in de bermen ligt en de auto's op de verharde parkeerplaatsen staan (Zandige Wijk) en de boomspiegels door u zelf worden bijgehouden ('t Soethoudt). De maaiers op de Zandige Wijk maaien de bermen tot aan de voorkant van de tuinen zo ver dat mogelijk is. De voorkanten van de tuinen moeten verder door de tuinders zelf worden bijgehouden. Op de Zandige Wijk maait Jurjen Bijma op verzoek van het bestuur verwaarloosde tuinen en hoekjes met de bosmaaier. Hij wordt dan ook regelmatig gevraagd door leden om iets op hun tuin te doen. Daar kan en zal Jurjen niet op ingaan. Het bestuur 16

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 40.00 € 5.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Lloyd Hofwijks Telf.: 0512-850104 Oud Ambacht 154 9201XG Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * * * * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs per dag per dag* € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 17

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid: Hanebalken 92 9205CX Drachten derk376@hotmail.com K. van der Vegt Helling 67 9202TP Drachten k.vegt@chello.nl K. Ferbeek Linde 92 9204AK Drachten k.ferbeek@upcmail.nl A.J. Wijnstra ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos 0612602139 annejanwijnstra@gmail.com 2020 514262 2019 521328 2020 0651686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 Kor van der Vegt Helling 67 521328 9202TP DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 517662 522449 522034 18

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2017 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 27 MAART TOT EN MET 27 MEI 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 15.00—17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 29 MEI TOT EN MET 26 AUGUSTUS 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 28 AUGUSTUS TOT EN MET 23 SEPTEMBER 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 25 SEPTEMBER TOT EN MET 29 OKTOBER 2017 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 OKTOBER TOT EN MET 19 NOVEMBER 2017 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM Mededeling: !!!! De vorige bladzijde is iets meer gevuld met een aantal nieuwe bestuursleden. Vrijwilligers zijn er nog altijd te weinig. Dit heeft als resultaat een aanpassing van de openingstijden van de blokhutwinkel. Meldt je aan voor die paar uurtjes per week. DENK ER OVER NA!! HET GAAT NIET VANZELF ALLEMAAL………………… (Dico van Toor Red.) 19

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication