0

WROTTERSNIEUWS DECEMBER 2017 Denkt u er om dat de contributie (incl. verhoging ) vóór 1 maart 2018 betaald is? Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Algemene ledenvergadering Zaterdag 20 januari 2018 13.30 uur De Schakel Klokhuislaan 12 DRACHTEN INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Voorwoord December 2017 9 Opmerkelijke zaken/van de redaktie/ huurverho gingen Uitnodiging jaarvergadering/betaling huur en contributie Verslag school en pompoenentuin/Ontwikkeling Blokhutwinkel/Snoei en kap Verslag alg. jaarvergadering 2017/bereikbaarheid middelste wijk Balans en winst &verliesrekening Toelichtingen/toegankelijkheid/vacatures Jaarverslag 2017/gebruik bestellijst Halloween en moestuin Vervolg verwijdering asbest Bestuur/openingstijden 4/5 6/7 8/9 10/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 Snoeicursus/paasstukjes/zieke essen/grenspalen/plaats aardappelen/bermen 26/27 Contributie en tuinhuur/tarieven 28/29 30/31 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 Denk om de contributieverhoging !!! 2

Voorwoord. Op dit moment (4 december) is het nog steeds erg nat en is er nog geen winter in het verschiet. Op basis van de weersgegevens van de laatste 25 jaar schijnt de zomer gemiddeld 30 dagen langer en de winter gemiddeld 30 dagen korter te zijn geworden. Klimaatverandering? Steeds minder mensen die daar aan twijfelen en dat we daar de nodige consequenties aan moeten verbinden als we onze kinderen en met name kleinkinderen niet met grote problemen willen opzadelen. Nu nog de concrete uitvoering waarvoor we denk ik wel bereid moeten zijn de nodige offers te brengen. Er is het afgelopen jaar mede door drie actieve nieuwe bestuursleden veel gebeurd bij de onze vereniging. Het achterstallig onderhoud op de Zandige Wijk is flink aangepakt. Daar moest wel groot materiaal voor worden ingezet waar een flink kostenplaatje aanhing. Dit soort werk alleen uitvoeren met vrijwilligers is echter niet mogelijk. De klussengroep voor de Zandige Wijk bestond eerst bijna helemaal uit bestuursleden. Gelukkig zijn daar in de loop van het jaar een flink aantal niet bestuursleden bij gekomen. De klussengroep heeft mede daardoor dit jaar veel werk kunnen verzetten. We zijn echter nog lang niet uit geklust met elkaar. Een nieuwe niet voorziene klus is het rooien van zieke essen in de windsingel rond de Zandige Wijk. Op dit moment vindt overleg plaats over de aanpak van dit werk. Het rooien van de zieke bomen zal niet in één seizoen kunnen worden uitgevoerd. Inzet is zo weinig mogelijk werk voor de vereniging zelf tegen aanvaardbare kosten. Via het informatiebord zullen we de tuinders op de Zandige Wijk op de hoogte houden. Ik wil hier ook uw aandacht vragen voor de verwijdering van asbest van onze tuinen. Het bestuur is van mening dat we met de gemeente een goede aanpak hebben kunnen afspreken. Nadere informatie vindt u verder in dit Wrottersnieuws. Nu aan ons allen de taak zo goed mogelijk gebruik te maken van deze opzet. De afvoer van asbest zal wel gespreid moeten plaats vinden. Onderneem zelf geen actie voordat u daarover afspreken hebt gemaakt met het bestuur! Helaas heeft Hendrik Wouda besloten na ca. 25 jaar zijn inzet voor de blokhutwinkel te beëindigen. Daarmee vertrekt één van de belangrijke krachten in de winkel. Heel jammer voor Hendrik en de vereniging, maar als je na 25 jaar steeds minder voldoening vindt in dit vrijwilligerswerk dan is stoppen geen onlogisch besluit. Verder heeft René Visser, die de inkoop voor de winkel verzorgde, ook gemeld er mee te stoppen. We zullen ons de komende tijd beraden hoe we een en ander het beste kunnen opvangen. Inzet is de winkel zoveel en goed mogelijk voort te zetten met de vrijwilligers die we daarvoor hebben. Natuurlijk kunnen we daarbij nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Na vele jaren zonder contributieverhoging zien we ons genoodzaakt voor de komende jaren een contributieverhoging voor te stellen. Zonder deze verhoging lukt het niet met een sluitende begroting te werken. Voor een financieel gezonde vereniging is dat niet vol te houden. We gaan er van uit dat de verhoging van de contributie op de ledenvergadering wordt goedgekeurd. Ik vraag u daarom bij het betalen van huur en contributie voor 2018 al uit te gaan van € 25. Tot slot wens ik u goede feestdagen en alvast een goede start van 2018 en tot ziens op de ledenvergadering, waarvoor we dit jaar een interessante spreker hebben gevonden. Gerrit Bargerbos 3

Foto: klusser Jan van Houten “Schuilende klussers Anne en Joop voor de stortregen” Opmerkelijke saken op é tún. Der is dizze neisimmer wat bysûnders bard op in tún fan de Sannige Wyk. In skoftke lyn waard ik oansprutsen troch in túnker dy’t my fertelde dat der iikhoarntsjes yn it túnhûske wienen. De bisten hienen goed húshâlden, want der wienen ferskate gatten yn it hûske. Ja der wie sels in nêst yn in keukekast! De túnkers yn de buert hiene twa iijkhoarntsjes sjoen en hja fertelden dat it in spantsje wie. Der wie sels in filmke makke mei de iikhoarntsjes derop. Wat moast hja dwaan? Ik wie ferbjustere en koe it net leauwe. Ik tocht oan rôtten dy’t yn it hûske knage. Mar o heden, dat nêst dan? No kriig ik fan in tûke jager te hearren dat it rôtten wêze moasten en dat de iikhoarntsjes net yn it hûske komme, mar altiten bûten bleauwe. Wat te dwaan? Rôttegif struie is ferbean! It nêst is fuothelle en it liket der op dat der gjin bisten mear komme. Der is ek in nutebeam foar it hûske. De iikhoarntsjes ha der fan iten en ek de nuten op de groun wienen fuort. Ofwachtsje hoe it no fierder giet. Ik soe it wol hiel leuk fine as der mear túnkers binne dy’t wat mei makke hawwe op de tún. Ik stel it op priis dat men dat my witte lit. In foto of filmpke soe tige wolkom wêze. Myn mailadres stiet yn dizze Wrottersnijs. Joop de Vries, sekretaris. 4

Van de redactie: Terwijl de geur van vers gebakken appeltaart van onze eigen appels het huis vult met gezelligheid hoor ik op het nieuws: vorst aan de grond….Dat is mooi, we hebben er weer zin In: Boerenkool met spekjes en worst, en een gesneden augurkje met wat sambal en uitjes. Super!! En dan besef je ook weer dat het einde van het jaar al weer Is aangebroken. Voor mij de afsluiting van een tijdperk. Een tijdperk van een leven met een baas boven mij. Nu eigen baas…...of had ik dat gedroomd? Moet ik nu rekening gaan houden met de baas in huis? Er doemen al weer de nodige huiselijke dingen op die eindelijk kunnen worden aangepakt. Daar kan ik me de komende tijd wel op botvieren. Ook de vereniging zou wel wat meer tijd kunnen gebruiken. Ik zal eens nadenken hoe ik me nog een beetje meer dienstbaar kan maken. Er is genoeg te doen en er zijn dacht ik nog steeds niet genoeg mensen die dat willen. Ook zijn er steeds mannen en vrouwen die al vrijwilliger zijn die het gewoon niet meer kunnen. En helaas moesten we ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal van hen. Kom op, er zijn vast nog meer leden die wel eens een uurtje vrij hebben en kunnen helpen. Het afgelopen jaar is met de nieuwe aardappel die we hadden, de Texla, goed verlopen. Wat een joekels zaten daar tussen. Maar een lekkere aardappel. Verder hadden we geen slecht jaar wat betreft de opbrengst. De appels leveren weer een aantal taarten op zoals ik al aan het begin schreef. Ze hadden wel wat kurkstippels, en googelen laat me weten dat dat kan komen door een te sterke snoei. Mogelijk. We zullen het eens bij gaan houden. Ik heb al weer zin in het volgend jaar, na eerst even een winterstop te hebben gehad, en ik wens dan ook iedereen een fijne overwintering en een voorspoedig nieuw tuinseizoen. Dico van Toor. De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com Huurverhogingen aanhanger en infocentrum. De aanhanger van de vereniging moet vervangen worden omdat er breuken in het chassis zitten. Waarschijnlijk heeft een huurder hem te zwaar beladen. Het is niet meer verantwoord deze aanhanger aan leden mee te geven. Binnenkort krijgen we de beschikking over een nieuwe aanhanger. Het bestuur heeft besloten voor de nieuwe aanhanger een huur te vragen van € 10 i.p.v. € 5. De verhuur blijft op dezelfde manier geregeld. Het bestuur heeft verder besloten de prijs voor de huur van het infocentrum te verhogen van € 40 naar € 50. Aanleiding voor deze verhoging zijn de onderhoudskosten en stookkosten die we voor het infocentrum hebben. Het bestuur 5

Uitnodiging voor de 61ste Algemene Ledenvergadering van de Amateur Tuinders Vereniging “de Wrottersploech” DATUM AANVANG : ZATERDAG 20 JANUARI 2018 PLAATS : DE SCHAKEL KLOKHUISLAAN 12 DRACHTEN : 13.30 UUR ___________________________________________________________________________ AGENDA 1 Opening 2. 3. 4. Vaststellen van de agenda Ingekomen stukken a. b. 5. Verslag algemene ledenvergadering 28 januari 2017 - tekstueel - Jaarverslag 2017 Financiën a. b. c. d. e. - - - - - 6. financieel verslag 2017 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) verslag commissie controle financiën 2017 verhoging contributie (zie toelichting in dit Wrotternieuws) begroting 2018 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) benoeming commissie controle financiën 2017 Aanpassingen huishoudelijk reglement. Het komt regelmatig voor dat de vereniging opgezegde tuinen moet opruimen. Voorgesteld wordt aan artikel 6 van het huishoudelijk reglement de bepaling toe te voegen dat hiervoor een vergoeding van € 15 per aanhanger in rekening kan worden gebracht. 7. 8. Afspraken met de gemeente over verwijdering van asbest van opstallen op de tuinen. Toelichting. Zie ook verder in dit Wrottersnieuws Bestuurszaken - Aftredend J. de Vries, herkiesbaar. D. Hooiveld, herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de aftredende bestuursleden te benoemen voor een volgende periode van 3 jaar. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 13 januari worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Deze kandidaatstelling moet door 25 leden worden ondersteund en een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 6 naar aanleiding van

9. 10. 11. Rondvraag Pauze Inleiding over “ De Tuinen van Weldadigheid" door Lambert Sijens. Het zijn bijzondere tuinen met ongewone groenten en fruitrassen in een monumentaal Veenhuizen. Naast een beschrijving van de tuinen zal ook aandacht worden besteed aan bijzondere groentes die niet meer in de winkel te krijgen zijn. 12. 13. Verloting Sluiting Betaling huur en contributie 2018. Ieder jaar is er helaas een flink aantal leden dat niet op tijd betaalt. Dit vraagt van het bestuur tijd die we veel liever aan andere zaken besteden. De contributie bedraagt € 25 (zie informatie over contributieverhoging elders in dit Wrottersnieuws en de huur € 15 per are (100 m2). Hiervoor krijgt u geen nota toegestuurd. Graag uw aandacht hiervoor. De huur en contributie moeten voor 1 maart worden betaald!! Vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd met de regeling dat iemand die niet op tijd betaalt voortaan nog één schriftelijke herinnering ontvangt. Heeft deze persoon dan nog niet betaald dan wordt met ingang van 1 juli van het lopende jaar het lidmaatschap en de huur van de tuin opgezegd. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar betalen per bank en steeds meer leden doen dit. Wij bankieren bij de Rabobank en het banknummer is NL51 RABO0106084739. Tip: Voer uw betaalopdracht in de computer in met een uitvoeringsdatum in de tweede helft van februari op het moment dat u dit leest. Vergeten kan dan niet meer! Bij de betaling wel tuincomplex en tuinnummer vermelden!! En vergeet dit jaar de contributieverhoging van € 5 niet!! Dit om te voorkomen dat het voor de penningmeester één grote puzzel wordt. Omdat niet iedereen per bank wil of kan betalen houden we dit jaar nog één zitting waarop de huur en contributie contant kunnen worden betaald. Deze zitting is op zaterdagmorgen 10 februari van 9.00 tot 11.30 uur in het informatiecentrum op de Zandige Wijk. Degene die op de zitting betaalt krijgt zijn lidmaatschapskaart gelijk mee. Degene die op tijd per bank betaalt krijgt zijn lidmaatschapskaart met het april nummer van het Wrottersnieuws thuis bezorgd. Informatie over de betaalzittingen, betalingen staat ook achter in dit Wrottersnieuws. Het bestuur. 7

Verslag van school- en pompoen tuinen. Door mijn ziekte hadden we dit jaar een wat trage start, maar met hulp van het bestuur en leerlingen van Talryk zijn de tuinen toch op tijd zaai klaar gemaakt. De pompoenen teelt nodig voor het Halloween feest van de Wrottersploech is dit jaar met succes door Henk Willems uitgevoerd, Op 20 april zijn er 64 zaadjes in de boterkuipjes gezet en 4 weken later hebben alle kinderen de plantjes in hun tuin geplant nadat deze tuinen voorzien zijn van een flinke hoeveelheid compost Bij de start van het tuinseizoen zijn we blij verrast met de komst van ons “nieuw” tuinhuisje wat er met hulp van een aantal bestuursleden en Sipke is gekomen. Tuinen onkruid vrij houden, bemesten en water geven indien nodig is door de kinderen van groep 6 met naar behoren uitgevoerd. De opbrengst was meer dan 100 mooie bruikbare pompoenen voor het grote uithol feest in de klas van OBS de Kameleon. Ook waren er dit jaar weer 5 kinderen die wekelijks hun eigen moestuintje kwamen verzorgen, ( zie verslag van deze kinderen) Mede door het mooie weer was de opbrengst van de aardbeien een groot succes. Om te kijken hoe het met de opgedane kennis gedurende hun wekelijkse bezoekjes aan hun tuin bij de Wrottersploech zat hebben 3 kinderen een toets gemaakt. Astrid, Max en Danaya mochten hun diploma “Groene vingers” in ontvangst nemen tijdens het afsluitende Halloween feest op school. Ook Diny de Vries heeft er aan bijgedragen dat alle voorkomende werkzaamheden van de schooltuintjes dit jaar weer een succesvol verlopen zijn. Hier geldt dus ook dus het spreekwoord “vele handen maken licht werk” Iedereen die een bijdrage heeft geleverd om dit tuinseizoen weer tot een succes te maken wil ik nog maals hartelijk bedanken. Jan Akkerman Werkochtend ‘t Soethoudt 8

Ontwikkelingen rond de blokhutwinkel. Achter in dit Wrottersnieuws vindt u weer informatie over de openingstijden van de blokhutwinkel en het afhalen van de zaadpakketten in 2018. Hierbij moeten we deze keer een voorbehoud maken omdat het op dit moment niet duidelijk is hoeveel vrijwilligers we volgend jaar voor de winkel hebben. Hendrik Wouda heeft aangegeven dat hij met ingang van 2018 stopt met zijn werk voor de blokhutwinkel. Dit is een groot verlies. Hendrik was de afgelopen jaren de spil van de organisatie in en rond de blokhutwinkel. Hij is zo'n 25 jaar actief geweest in de winkel! Hij vond het laatste jaar steeds minder bevrediging in zijn werk voor de winkel waardoor hij voor zich zelf besloten heeft er mee te stoppen. Heel jammer maar we moeten zijn besluit respecteren. Verder heeft René Visser, die de inkoop van onze winkel verzorgt, aangegeven dat hij met ingang van het komende jaar stopt. Wybe Veenstra, die nog hand en spandiensten in de winkel deed, is enige tijd geleden overleden. Mogelijk komen er nog meer (gedwongen) afmeldingen. Inzet is om alles zo veel mogelijk voort te zetten. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat er bijvoorbeeld aan enige inperking van de openingstijden van de winkel niet meer valt te ontkomen. Dit kan alleen worden voorkomen als zich nieuwe vrijwilligers voor de winkel melden. Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de deur van de winkel en op de publicatieborden. Het bestuur Snoei- en kap werkzaamheden op de Zandige Wijk. De klussengroep heeft de afgelopen maanden vrij veel snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden hadden betrekking op het opruimen van stormschade en het verwijderen van bomen en struiken die hinder veroorzaken. Dit kan worden aangemerkt als noodkap. Het merendeel van de takken is verzameld op een vrij gekomen en opgeruimde tuin. Het stookhout van deze kap is naar VSO-Talryk gegaan. Deze school is voor de verwarming van haar gebouwen geheel aangewezen op hout. Op dit moment worden de grote populieren langs de tweede dwarsweg gerooid. Dit wordt gedaan door VSO-Talryk, die deze kap als leerproject in haar leerprogramma heeft opgenomen. Voor de kap van deze populieren is een vergunning door de gemeente verleend. De kap is nodig omdat de wortels veel schade veroorzaken aan de weg. Dan is er nog het kappen van zieke essen in de windsingel. De meeste essen zijn helaas ziek. De verwijdering van deze zieke bomen is een grote klus. Dit zal ook niet in één seizoen kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur heeft nog geen besluit genomen over hoe dit wordt aangepakt. Op dit moment zitten we in de fase van het inventariseren van de mogelijkheden. De mogelijkheden variëren van zo veel mogelijk zelf doen tot alles laten uitvoeren. Belangrijke criteria zijn wat we zelf aan kunnen en de kosten. Zodra hierover meer bekend zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden, bijvoorbeeld via mededelingen op het publicatiebord. Het bestuur 9

Verslag van de 60e Algemene Ledenvergadering van de a.t.v. de Wrottersploech op 28 januari 2017 om 13,30 uur in de De Schakel te Drachten. Opening De voorzitter, G. Bargerbos, opent de vergadering en heet iedereen welkom op de zestigste ledenvergadering van de Wrottersploech. Hij wenst jaar toe. iedereen nog een goed tuinHoe was het tuinjaar 2016? Een rampjaar wat betreft vernielingen en diefstal op de Zandige Wijk. Het grote aantal aangiftes van de Zandige Wijk heeft tot gevolg gehad dat de politie veel inzet heeft gepleegd. Helaas zijn de daders niet betrapt. Het is belangrijk dat leden die te maken krijgen met diefstal zelf aangifte doen. Zonder aangiftes gaat de politie niet over tot actie. Naar aanleiding van het grote aantal inbraken op de Zandige Wijk is er een paal met twee camera's geplaatst bij het hek. We kunnen nu in ieder geval zien wat er bij het hek gebeurt. Paal en camera's hebben wel ca. 1000 euro gekost. Het tuinjaar zelf viel op zich nog wel mee. Er zijn leden die heel tevreden zijn maar ook leden die bijvoorbeeld nauwelijks bonen hebben geoogst. De koude en natte start van het tuinjaar was een slecht begin voor starters. Ook de slakken waren in 2016 een grote plaag. De voorzitter meldt veel succes te hebben met plastic slakkenkragen uit België, te bestellen bij www.tuinadvies.be. Ze zijn niet goedkoop, 12 euro voor 6 stuks, maar wel effectief. Op de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben het afgelopen jaar gelukkig drie personen gereageerd die op deze vergadering officieel zullen worden geïnstalleerd. Er is nu nog één vacature. In het WN heeft een oproep gestaan voor een groot aantal werkzaamheden waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Helaas heeft zo ver bekend hierop nog niemand gereageerd. De vacatures in de winkel zijn het meest urgent. Als er geen nieuwe mensen bij komen dan is aan inperking van de openingstijden van de winkel niet meer te ontkomen. Het bestuur heeft het afgelopen jaar o.a. vrij veel tijd gestoken in het controleren van het gebruik en onderhoud van de tuinen op de Zandige Wijk. Helaas niet altijd met het gewenste resultaat. Het komt nogal eens voor dat er totaal niet op de brieven van het bestuur wordt gereageerd. Er zijn te veel leden die ernstig in gebreke blijven. Naar aanleiding van de inauguratie van Trump was er een stukje op de telvisie van de inauguratie rede van Kennedy waarin hij zei: Vraag niet wat Amerika voor u kan doen maar wat u voor Amerika kunt doen. Als we dit laatste toepassen op onze vereniging dan zorgen we er samen voor dat we trots kunnen zijn op onze vereniging en onze tuincomplexen. Daarvoor is nodig dat leden meer beseffen dat lid zijn van onze vereniging en het hebben van een tuin naast rechten ook plichten met zich mee brengt. 10

Dat betekent dat: · Leden hun tuin op zijn minst zo onderhouden dat de buren geen last van hun tuin ondervinden en dat de tuin na opzegging schoon en opgeruimd kan wordt opgeleverd. · Leden de tuin niet gebruiken als opslag voor afval. Niet meer te gebruiken spullen worden regelmatig afgevoerd of meegenomen naar huis en niet achter het schuurtje of in de beplanting gedumpt zoals nog te vaak gebeurd. · Leden ook de omgeving van de tuin onderhouden en de aanliggende sloot hekkelen. · Leden reageren op verzoeken van het bestuur van de vereniging. · Leden elkaar er op aanspreken als ze zien dat leden niet aan hun verplichtingen voldoen en dat ze dat ook kunnen doen zonder bang te zijn voor ongewenst gedrag. · Leden naast het werken op hun tuin voor zover mogelijk ook vrijwilligerswerk doen voor de vereniging. Als het lukt hier invulling aan te geven dan kunnen we trots zijn en blijven op onze vereniging en zullen er ook leden zijn die bereid zijn de kar te trekken. Tot zo ver de opening van de vergadering. De voorzitter stelt vervolgens voor over te gaan tot de verdere afhandeling van de agenda. Voordat daartoe wordt overgegaan worden de leden die het afgelopen jaar zijn overleden staande herdacht. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen. Er is bericht van verhindering ontvangen van Grooten, Gruppen en Akkerman. Verder zijn de bestuursleden Schilder en de Vries verhinderd door ziekte. In het WN staat dat de aardappelen dit jaar op de Zandige Wijk op de noordzijde van tuin moeten. Dit moet de zuidzijde zijn!!!. 4. Vaststellen verslag ledenvergadering 23 januari 2016 en jaarverslag 2016. Beide worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller, de secretaris. 5. Financiën. Financieel verslag 2016. Het jaar 2016 is afgesloten met een verlies van €2226, terwijl er een verlies van € 976 was begroot. Aan de kostenkant waren de posten onderhoud inventaris en onderhoud complex hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten voor het onderhoud van de maaimachine en het verharden van enkele bochten en het opknappen van de omgeving van de blokhutwinkel (complex). De post afschrijving onroerend goed is lager dan begroot omdat de nieuwe blokhut op 't Soethoudt pas dit jaar is geplaatst en de nieuwe blokhut op de Dwersfeart pas in 2017 wordt aangeschaft. Voor beide was in de begroting voor 2016 rekening gehouden met afschrijving. 11

Verder weken de resultaten niet sterk af van de begroting. De omzet van de winkel neemt helaas langzaam af. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het minder trouw worden van de leden aan de eigen winkel. De meeste omzet wordt gehaald met zaad, meststoffen en plantjes. Verslag commissie controle financiën. De kas is gecontroleerd door de heren Boonstra en Poelman. De heer Poelman meldt dat ze alles in orde hebben gevonden en stellen voor de penningmeester voor 2016 decharge te verlenen. Dit voorstel wordt met applaus door de vergadering bekrachtigd. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet. Begroting 2017. Voor 2017 is een verlies begroot van € 3151. Omdat de vereniging voldoende reserves heeft wordt dit verlies aanvaardbaar geacht. Onderhoud inventaris is verlaagd i.v.m. de voorgestelde aanschaf van een nieuwe maaimachine. De post afschrijving gaat omhoog door dezelfde maaimachine, twee nieuwe blokhutten en de bewakingscamera's. Verder is bij de post kosten leden en attenties rekening gehouden met de barbecue die om de twee jaar voor de vrijwilligers wordt georganiseerd. De inkoop en de verkoop van de winkel zijn beide iets verhoogd omdat in 2017 plantjes worden ingekocht bij Douma in Burgum. De hogere kosten voor de plantjes worden gecompenseerd door de verkoopprijs te verhogen van 12 naar 15 cent. De vergadering gaat akkoord met de voorgelegde begroting. Benoeming commissie controle financiën 2017. De heer Poelman heeft twee jaar in de commissie gezeten en wordt opgevolgd door de heer Kort. De commissie bestaat dan volgend jaar uit de heren Boonstra en Kort. De heer van Dijk wordt benoemd als reserve. 6. Aanschaf maaimachine voor de Zandige Wijk. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde aanschaf van een nieuwe maaimachine en klepelapparaat voor de Zandige Wijk. De oude machine van de Zandige Wijk gaat naar 't Soethoudt en de machine van 't Soethoudt wordt ingeruild. Met deze transactie is 12.000 euro gemoeid. 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement. De volgende aanpassingen in het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. Opstallen artikel 30 lid 1. In lid 1 wordt het plaatsen van opstallen op het complex de Dwersfeart niet toegestaan. Voorstel dit verbod laten vervallen. Voor de Dwersfeart toevoegen dat de totaal toegestane oppervlakte aan opstallen 150 m2 bedraagt. Toelichting :Hiermee wordt aangesloten bij het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente voor dit gebied. Voorstel de laatste zin van lid 1 vervangen door: Dit besluit is als bijlage Opstallen aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd. 12

Artikel 38. Voorstel een lid 2 toe te voegen. Leden die hun contributie en huur niet voor 1 maart voldoen krijgen in april een schriftelijke oproep om dit alsnog voor 15 mei te doen. Van degene die dan nog in gebreke blijft wordt het lidmaatschap en de huur van de tuin per 1 juli opgezegd en vervalt het recht op terugbetaling van de borg. Toelichting: Het bestuur besteedt op dit moment te veel tijd aan het innen van niet op tijd betaalde huur en contributie en stelt daarom voor met één schriftelijke herinnering te volstaan Bijlage opstallen. Aan artikel 2 toevoegen: Op de Dwersfeart zijn tuinhuisjes niet toegestaan. Aan artikel 3 toevoegen. Op de Dwersfeart zijn alleen kassen toegestaan op de tuinen langs de beide lange zijkanten van het complex. Aan artikel 4 toevoegen. Voor de Dwersfeart geldt een maximum van 1 kas per tuin. Artikel 7 vervangen door. De afstand van de opstal tot de zijgrens van een tuin moet minimaal 1 meter zijn. Voor de Zandige Wijk betreft dit de standaardtuin van 2 are. Toelichting: De toevoeging dat wordt uitgegaan van de grenzen van de standaardtuin maakt het mogelijk dat tuinen van 4 of 6 are later weer op te delen zijn in tuinen van 2 are waarbij voldaan wordt aan de afstand van de opstallen tot de zijgrens van 1 meter. Artikel 8 vervangen door. De afstand van de opstal tot de voor- en achterkant van tuin bedraagt 1 meter. Voor de Zandige Wijk mag aan de voorkant ook worden gekozen voor een afstand van 4 meter. Een kas op de Dwersfeart mag alleen achter op de tuin worden geplaatst. Artikel 14. De toegestane maten voor een tomatenkasje aanpassen aan wat er op de markt verkrijgbaar is. Hoogte 2 meter, breedte 1.20 meter en lengte 2 meter. Het voorstel om houtkachels volledig te verbieden wordt niet overgenomen door de vergadering. De vergadering is bereid af te zien van een totaal verbod onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er een eind komt aan de overlast die door de kachels wordt veroorzaakt. Daarvoor worden de volgende afspraken gemaakt. Hinder van kachels wordt gemeld bij het bestuur. Gemeld wordt van welke tuin (nummer) de hinder komt en wanneer (datum, tijd). Op welke tuin de hinder ontstaat (nummer). De veroorzaker wordt hier op aangesproken. Bij herhaling volgt een verbod op het gebruik van de kachel. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan komt het bestuur volgend jaar weer met een voorstel voor een verbod. 13

8. Eénmalig gebruik van Round Up op sterk vervuilde tuinen toestaan. Het bestuur is tegen het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor de vrijkomende tuinen met veel kweek en/of zevenblad is eenmalig gebruik van Round Up echter een effectieve methode voor het bestrijden van deze onkruiden. Door deze tuinen na de behandeling met Roud Up regelmatig te maaien tot het moment van uitgifte worden tuinen verkregen die geschikt zijn voor uitgifte. Het gebruik is eenmalig en wordt door het bestuur alleen toegepast op sterk vervuilde tuinen. Na enige discussie wordt dit voorstel met een ruime meerderheid aangenomen. 9. Bestuurszaken - - Aftredend Toetredend K. Verhagen, niet herkiesbaar. W. Schilder, niet herkiesbaar. K. van der Vegt K. Ferbeek A.J. Wijnstra Afscheid Karel Verhagen is één van de oudste leden van de vereniging. Hij is in 1958 lid geworden en heeft 16 jaar in het bestuur gezeten Hij was van plan zijn bestuurwerk op deze vergadering te beëindigen. Bij Karel staat de zorg voor en de zorg om de medemens die dat nodig heeft hoog in het vaandel. Helaas heeft hij om gezondheidsredenen feitelijk al een jaar eerder met het bestuurswerk moeten stoppen. Hij is nog wel steeds actief voor onze vereniging! Karel krijgt naast de gebruikelijk envelop nog een speciaal cadeau. (Pentekening van P. de Vries van de blokhut) Willem Schilder heeft aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk omdat hij daar naast zijn werk, zijn privé verplichtingen en het onderhoud van zijn tuin te weinig tijd voor kan vrijmaken. Hij heeft griep en is daarom niet aanwezig. Benoeming nieuwe bestuursleden. De drie toetredende bestuursleden hebben zich het afgelopen jaar gemeld voor een bestuursfunctie en draaien inmiddels al mee in het bestuur. Ze worden voorgesteld en daarna officieel benoemd tot bestuurslid. 10. Rondvraag: · Gevraagd wordt of de leden die te maken hebben gehad met diefstal en vernieling in aanmerking komen voor een vergoeding. Het antwoord is nee. De vereniging is hiervoor niet verzekerd. Er bestaat voor particulieren wel een verzekering voor tuinhuisjes. · Gevraagd wordt hoeveel grond een lid mag hebben. Geantwoord wordt dat de standaardtuin 2 are is. Er komen echter afwijkende groottes voor. Voordat de voorzitter het huishoudelijke gedeelte sluit bedankt hij de heren Grooten (tuinuitgifte), Kleij (winkel)en Poelstra (waterbeheer) en mevrouw Bergsma (winkel) voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebbeen gedaan. Zij ontvangen een VVV-cadeaubon. 14

11. 12. Pauze Inleiding: Onderwerp “ Het kweken van daglelies”. Martin Aardema, lid van onze vereniging, kweekt op de Zandige Wijk daglelies die hij o.a. via het internet naar een groot deel van Europa verkoopt. Hij vertelt over zijn tot een deeltijdbaan uitgegroeide hobby die bestaat uit verzamelen, vermeerderen en het ontwikkelen van nieuwe variëteiten. Hij heeft op de Zandige Wijk 11 are grond waarop hij 1600 soorten daglelies kweekt. Na de interessante lezing van Martin volgt de verloting met prijzen beschikbaar gesteld door Intratuin, Tuindorado, Menken, de Boer, Talsma, Douma en SZ. De voorzitter sluit rond kwart over vier de vergadering en wenst iedereen wel thuis. G. Bargerbos. Bereikbaarheid van de middeldelste wijk op de Zandige Wijk. De toegang tot deze wijk, de Koarte Wyk, is op een groot aantal plaatsen moeilijk. Oorspronkelijk was er achter de tuinen die aan deze wijk grenzen een vrije strook van 2 meter. Dit is de strook achter de betonpaaltjes die op een aantal plaatsen nog aanwezig zijn. Deze strook is op veel plaatsen niet meer aanwezig door beplanting en activiteiten van de tuinders van aangrenzende tuinen. In veel gevallen is dit bebouwing. Dit heeft o.a. tot gevolg dat een goede onderhoudsbeurt voor de Koarte Wijk heel moeilijk is uit te voeren en daardoor zeer kostbaar wordt. Een onderhoudsbeurt is eigenlijk wel nodig i.v.m. de geringe diepte van de wijk. De vereniging laat op tuinen die vrijkomen en worden opgeruimd de wijk zo veel mogelijk op diepte brengen. Ook wordt in die gevallen beplanting gerooid. Met het opruimen van beplanting langs deze wijk zal het bestuur doorgaan, ook op tuinen die verhuurd zijn. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met de tuinders worden gedaan. Als het zo in de werkzaamheden van de klussengroep uit komt zal er ook wel eens zonder vooroverleg beplanting worden gerooid. Door het opruimen van beplanting en verwijdering van bebouwing als tuinen vrijkomen wil het bestuur bereiken dat de Koarte Wyk zo veel mogelijk vanaf een pad van twee meter van beide kanten kan worden onderhouden. Het bestuur is zich er van bewust dat het nog wel een aantal jaren zal duren tot de wijk tot de tweede dwarsweg weer goed toegankelijk is. Het bestuur 15

Financiële zaken worden uitsluitend aan leden en in de papieren uitgave van het Wrottersnieuws gepubliceerd. 16

17

Toelichting op het financieel resultaat van 2017. De verlies- en winstrekening vertoont een verlies van ca € 8500. Dit is ruim € 5000 hoger dan begroot. De belangrijkste directe oorzaken daarvoor zijn de extra werkzaamheden die op de Zandige Wijk zijn uitgevoerd waarmee achterstallig onderhoud is weggewerkt. Het knapt er erg van op maar het kost ook wat. Een tweede grote tegenvaller waren de kosten die zijn gemaakt voor de sanering van de dakbedekking van een oude blokhut op 't Soethoudt. De oude blokhut is afgebroken zonder vooraf een melding te doen van asbestverdacht materiaal. Vervolgens konden we niet meer onder een sanering van de platen door een erkend bedrijf uit. Kosten ruim € 2600 en dat voor maar een relatief kleine hoeveelheid. Dit was duur leergeld. (Bij afbraak dus altijd eerst de afvoer van asbestverdacht materiaal regelen !!) Tegenover deze tegenvallers stond een aanzienlijke meevaller bij de ontvangen rente. Dit als gevolg van het aflopen van een hoog rentende deposito uit het verleden. Mede door deze meevaller is het negatieve resultaat in 2017 beperkt gebleven tot ruim € 8500. Het bestuur Toelichting op het voorstel tot contributie verhoging. De winst- en verliesrekening voor 2017 vertoont een groot verlies. Dit wordt deels veroorzaakt door incidentele kosten. Ook zonder deze kosten verwacht het bestuur de komende jaren een vrij hoog verlies als er geen contributie verhoging wordt toegepast. Dit vindt het bestuur niet verantwoord ondanks de vrij grote reserves van de vereniging. Het bestuur stelt daarom voor de contributie de komende jaren in drie stappen te verhogen van € 20 naar € 35 per jaar. Dit betekent dat de contributie in 2018, 2019 en 2020 elk jaar met € 5 wordt verhoogd. De verwachting is dat we met deze verhogingen in 2020 weer een sluitende begroting zullen hebben. De verwachte verliezen in 2018 en 2019 kunnen we nog wel goed opvangen met de hoge saldo's op de spaarrekeningen, waar we na het aflopen van onze deposito's maar weinig rente meer voor ontvangen. Het bestuur Toelichting op de begroting van 2018. In de begroting voor 2018 is de voorgestelde verhoging van de contributie met € 5 nog niet meegerekend omdat dat pas kan na goedkeuring door de ledenvergadering. Zonder de contributie verhoging is het begrote verlies bijna € 6000. Met de contributie verhoging kan hier ongeveer € 1750 van worden afgetrokken. Dit vindt het bestuur nog wel verantwoord mede de gelet de verdere verhoging van de contributie in 2019 en 2020. Voor onderhoud complex is € 6000 begroot. Dit is ca. € 2000 hoger dan in voorgaande jaren omdat we de komende jaren ook nog te maken hebben met achterstallig onderhoud. Verder wijken de begrote bedragen niet veel af van voorgaande jaren. Het bestuur 18

Tuinen moeten voor bestuursleden toegankelijk zijn. Het bestuur heeft o.a. tot taak toezicht te houden op de gang van zaken op onze tuincomplexen. Het bestuur kan deze taak alleen goed uitoefenen als ze toegang heeft tot de tuinen. In artikel 41 lid a zijn bestuursleden en functionarissen die namens het bestuur een functie vervullen daarom uitgesloten van het verbod om ongevraagd of zonder toestemming of machtiging de tuin van een ander te betreden. Op het complex de Zandige Wijk zijn een groot aantal tuinen afgesloten met een slot. Een deel van deze tuinen wordt ook nog van af de weg aan het zicht onttrokken door te hoge beplanting. Deze zaken maken het toezicht houden door het bestuur moeilijk en soms zelfs vrijwel onmogelijk. Het afgelopen jaar hebben we op enkele van deze afgesloten tuinen gezien dat daar dingen gebeuren die echt niet door de beugel kunnen. Het bestuur is in haar vergadering in november tot de conclusie gekomen dat ze voor haar toezicht houdende taak toegang moet hebben tot alle tuinen. Omdat een verbod op het afsluiten van tuinen met een slot geen reële optie is, zal het bestuur moeten beschikken over de sleutels van de tuinen die afgesloten en daardoor niet toegankelijk zijn. Het bestuur verzoekt daarom de leden die een afgesloten tuin op de Zandige Wijk hebben een sleutel met sleutelhanger met vermelding van tuinnummer in te leveren bij de bestuursleden Joop de Vries of Klaas Verbeek. Uiteraard is het bestuur verantwoordelijk voor een verantwoord en gepast gebruik van deze sleutels en zal deze op een veilige manier bewaren. Lukt het uiteindelijk niet in overleg met de huurder toegang tot de tuin te krijgen dan kan het bestuur gedwongen worden zich zelf toegang tot de tuin te verschaffen. Het bestuur Vacatures. We hebben inmiddels een goed bezette klussengroep. Het aantal vrijwilligers voor de blokhutwinkel is nog steeds aan de krappe kant. Dit geldt vooral voor de periode april t/m augustus. Ook voor de zaterdagen is een uitbreiding van de bezetting geen overbodige luxe. Met een ruimere bezetting kan af en toe een keer "vrij" worden genomen. In de bijdrage "Ontwikkelingen rond de blokhutwinkel" heeft u kunnen lezen dat we geen beroep meer kunnen doen op Hendrik Wouda die de afgelopen jaren heel veel werk heeft gedaan voor de blokhutwinkel. Verder stopt de inkoper voor de winkel. De bezetting van de winkel was al niet erg ruim en daarom komen we heel graag in contact met mensen die zich in willen zetten voor de blokhutwinkel. Interesse? Win informatie in bij het bestuur of de vrijwilligers van de winkel. Verder heeft één lid van de maaiploeg aangegeven met ingang van het seizoen 2018 te stoppen. Invulling van deze vacature is gewenst voor het nieuwe maaiseizoen. Het bestuur komt daarom graag in contact met leden die hiervoor interesse hebben. Het bestuur kent zelf ook nog steeds één vacature. Het zou mooi zijn als deze vacature in de loop van het seizoen zou kunnen worden ingevuld. Het is ook mogelijk enige tijd mee te lopen in het bestuur voordat definitief wordt besloten toe te treden tot het bestuur. Degene die interesse hebben kunnen nadere informatie inwinnen bij de zittende bestuursleden. Het bestuur 19

Jaarverslag Wrottersploech 2017. De tiid hâldt gjin skoft. De tijd vliegt voorbij en heeft geen pauze. Nog enkele weken en het jaar 2017 is al weer voorbij. Het jaar 2017 was wat het weer betreft, erg wisselend. Maar de goede opbrengsten vergoeden veel! Het weer was koud en guur in januari en het was geen pretje om op de tuin te zijn. Onze Ledenvergadering werd goed bezocht door bijna 80 bezoekers. Elders kunt u het verslag lezen van deze vergadering. Jammer dat een deel van de bezoekers na de pauze niet meer aanwezig was. Er werd officieel afscheid genomen van de langst zittende bestuurder Karel Verhagen. Ruim 16 jaar is hij bestuurder geweest en ook het afgelopen jaar nog altijd erg betrokken bij onze vereniging. De maand februari begon met een aantal winterse dagen, daarna werd het zacht voorjaarsweer met veel zon. Op facebook verschijnen geen vrolijke berichten over het besturen van de tuincomplexen. We besluiten om niet meer te reageren. In maart is het zeer zacht weer met enkele warme dagen. Doordat het zonnig is, worden veel tuiniers aan het werk gezet en is het lekker druk op de complexen. Op 4 maart is er een snoeicursus die goed bezocht werd. Opvallend is dat een groot aantal van de aanwezigen geen lid is van onze vereniging. Het begin van april is vrij warm, maar daarna komt de noordenwind en brengt koude stromingen. De gevoelstemperatuur is niet aangenaam, maar de doorgewinterde tuiniers blijven bezig met hun tuin. In de windsingels is er aanplant geweest van besdragende struiken door de klusgroep. Het complex ‘De Dwarsvaart” krijgt een nieuwe blokhut. Helaas zijn er minder vrijwilligers voor de blokhutwinkel op de Zandige Wijk waardoor één openingstijd moet worden geschrapt. Er is een kleine klusgroep op het complex Z. W. gevormd die grotendeels bestaat uit bestuursleden. Het complex heeft achterstallig onderhoud en vraagt veel werk. Ook komen er nieuwe flyers om meer mensen te wijzen op de mogelijkheden van het tuinieren. De meimaand is een warme maand met soms tropische temperaturen. Op sommige dagen ook flinke buien. Er is een onderhoud met het Waterschap waaruit blijkt dat Waterschap en de vereniging de Wrottersploech samen verantwoordelijk zijn voor een goede waterhuishouding. De junimaand is een warme maand met weinig neerslag en net geen hittegolf. Het is aangenaam vertoeven op de tuin en de oogst is prima te noemen. Vooral bonen en uien, evenals aardappelen groeien als kool. De klusgroep is inmiddels flink uitgebreid. We besluiten om de vrije tuinen flink aan te pakken door het inzetten van de kraan en grondwerkzaamheden van Peter Jutte. Het gevolg is dat de Z.W. er aantrekkelijk begint uit te zien en er minder klachten komen van de tuiniers. Na de warme maanden mei en juni is juli als zomermaand anders. Talrijke buien leveren op sommige plaatsen enorme hoeveelheden water op. Op 8 en 9 juli worden weer de jaarlijkse open dagen op de Z.W. gehouden. Deze keer zijn er ook een aantal tuinen te bezichtigen en wordt er deskundig advies gegeven. De tuinen zijn te herkennen aan de bordjes en ook is er een mooie plattegrond aanwezig. Vrije tuinen krijgen bordjes met “Te Huur” erop en een telefoonnummer. Naast de aanwezigheid van de bijenvereniging, is het erg druk op de daglelie tuinen van Martin Adema. Ruim 200 bezoekers zijn er geweest.Helaas hebben we ook tegenslag. Begin juli overlijdt Gert Jan Snip aan een hartstilstand op zijn eigen tuin. Ik heb dit zien gebeuren en het grijpt je wel aan. Hij was actief voor de bijenclub en had een grote tuin. Via een legaat laat Gert Jan alles op zijn tuin achter aan de vereniging. Augustus is aan de koele kant onder invloed van een westelijke stroming. Het weer is wisselvallig. Opvallend is dat er geen klachten van inbraak zijn. Waarschijnlijk hebben de camera’s dus goed hun werk gedaan. 20

September en oktober zijn koel en nat. Ook zijn er herfststormen met soms een zware storm. Helaas is er stormschade door omvallende bomen die veelal nog volop in blad zijn en op tuinhuisjes terecht zijn gekomen. De klusgroep heeft een flinke klus erbij om alles weer goed te krijgen. Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers, bestaande uit maaiers, winkelpersoneel, klussers tot bezorgers van het Wrottersnieuws. Voor deze groep wordt om de twee jaar een barbecue georganiseerd. Hiervoor is veel belangstelling en het was een gezellige barbecue. Met Vermilion is overleg over het aanbrengen van lijnen van snoeren op de Z.W. om trillingen op te vangen en te zien welke aardlagen er zijn. Op deze manier wil men ontdekken of er mogelijk gas in de grond is. We maken een begin met het inventariseren van asbestplaten en een aantal tuiniers hebben zich al opgegeven. Ook in november valt er veel regen. Door de klimaatverandering worden natte regio’s steeds natter en droge worden steeds droger. Dit heeft gevolgen voor het ecosysteem en onze volksgezondheid. Voor 2018 komen er nieuwe lidmaatschapspasjes op betaalpas formaat. Het aantal klachten van brandjes en rook overlast valt mee. We hebben geconstateerd dat er in de windsingel een aantal dode essen zijn. Ook hiervoor zullen we een inventarisatie maken en waar nodig de noodzakelijke maatregelen nemen. Helaas hebben we ook opzeggingen van tuinen; veelal zijn het tuinders die door ziekte of ouderdom moeten stoppen. Gelukkig komen er ook jongeren die het tuinieren proberen. Op ’t Soethoudt zijn twee geslaagde werkochtenden gehouden. De wachtlijst voor dit complex wordt steeds korter. Het afgelopen jaar is er 10 keer door het bestuur vergaderd. Samen met de inzet van de leden hebben we geprobeerd om er een goed jaar van te maken. Mogen we voor 2018 weer een beroep op u doen, want zonder uw belangstelling en hulp kunnen we geen goede resultaten bereiken. Joop de Vries, secretaris Gebruik van de bestellijst en de prijzen van de producten. Evenals voorgaande jaren vragen we u zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestellijst die u ook dit jaar weer ontvangt bij de catalogus van Sluis zaden. De bestellijst kan tot en met 20 januari, de datum van de ledenvergadering, worden ingeleverd. De inleveradressen zijn de brievenbus van de blokhutwinkel en bij Joop de Vries, Middelwijk 172a. Ook op de ledenvergadering kan de lijst worden ingeleverd. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot 20 januari. Hoe eerder de lijst wordt ingeleverd hoe meer tijd er is om uw bestelling klaar te maken. Dus hoe eerder hoe liever! De prijzen die in de lijst staan vermeld zijn onder voorbehoud. Op het moment van het klaarmaken van de lijst zijn alle inkoopprijzen voor volgend jaar niet bekend. Dit geldt dit jaar extra omdat we door het vertrek van René Visser als inkoper misschien voor bepaalde producten van leverancier wisselen. Het bestuur. 21

Halloween feest bij de Wrottersploech Aan het eind van het seizoen zijn de pompoenen rijp . Het is 27 oktober, op de wrottersploech hebben ze een Halloween feestje voor kinderen . Van 14.00 tot 16.00 uur . Er waren zo,n 35 kinderen en 13 ouders . Het gebouw was prachtig versiert met vlaggetjes, spinnen, heksen en ballonnen. Het rook er lekker naar pompoensoep . De tafels waren klaargemaakt om aan te werken en Karel Verhage heette ons allemaal welkom en vertelde over het planten en verzorgen van een tuin dat het niet niks is en dat je uithoudingsvermogen en een doorzetter moet zijn . Jan akkerman legt uit hoe je de pompoen moet uitsnijden en dat je voorzichtig moet zijn met de zaagjes Dan mogen de kinderen een pompoen uitzoeken en de bovenkant van de pompoen er uitsnijden ieder op zijn eigen manier met een klein zaagje wat heel handig gemaakt is door een van de vrijwilligers. Dat kapje maak je schoon en dan gaat er aluminium folie omheen. Nu kan je vanaf de bovenkant de pompoen uithollen wat niet makkelijk is . En dan is er pauze met limonade voor de kinderen en een heerlijk plakje pompoen cake . Voor de ouders is er koffie . We gaan verder met het gezicht uitzagen de mond ogen en een neus .Wat leuk alle gezichten zijn uniek En hebben een andere uitdrukking . Nog een leuk touwtje aan het steeltje van de hoed . En het theelichtje aan steken . Prachtig we zijn klaar het geeft een tevreden gevoel al die leuke pompoen gezichten . We mogen ook nog een leuke tekening inkleuren dat gaat op leeftijd de kinderen doen erg hun best en je mag ze inleveren bij Diny als je naam adres en leeftijd erop staat . Even gezamenlijk opruimen, nog een heerlijk kopje pompoensoep en een groepsfoto . We bedanken de vrijwiligers voor deze gezellige middag en met een leuke versierde pompoen gaan we tevreden naar huis . Hartelijke groet, Krijna van Gelder 22

Moestuin met Jan Akkerman. April Tot midden oktober: Als eerste hebben we in de klas de pompoenen gezaaid. 4 weken later hebben we ze in de grond gestopt bij de moestuin. Toen we ons eigen tuintje kregen begonnen we met zaaien. Yassin is ergens gestopt en toen kwam Danaya in de plaats. Plattegrond tuintje Peterselie, Aardbei slaplant Sla/zonnebloem Aardbei Prei, sjalot, prei Rode biet Aardbei radijsjes wortel Eind oktober: We gingen de pompoenen op school uithollen. Hier staat hoe dat moet: Stap1: Snij met een zaagmesje het kapje eraf. Pas op: het steeltje mag niet breken. Stap 2: Hol met een eetlepel de pompoen uit. Haal de zaden en het vruchtvlees er goed uit. Hoe schoner de pompoen. Hoe langer je hem kunt houden. Stap 3: Snij met hetzelfde mesje een gezichtje erin. Verslag van Astrid, Max en Danaya Tuinspreuk: U betreedt nu een stressvrije zone. 23

Vervolg verwijdering van asbest van de tuinen. In het septembernummer van het Wrottersnieuws hebben we u geïnformeerd over het overleg van het bestuur met de gemeente over het asbest vrij maken van onze tuincomplexen. We hebben toen met name gesproken over een eenmalige grote actie. Op onze oproep asbest op de tuinen te melden bij het bestuur hebben minder leden gereageerd dan we hadden verwacht. Het bestuur verwacht daarom dat het niet lukt met een eenmalige actie het complex de Zandige Wijk asbestvrij te krijgen. Ook de voorwaarde van de gemeente dat zo'n eenmalige grote actie in één weekend moet worden uitgevoerd bemoeilijkt het slagen van één opruimactie. Inmiddels hebben we een vervolgoverleg gehad met de gemeente waarbij we hebben ingezet op een werkwijze die uitgaat van asbestverwijdering per tuin. Hieraan wil de gemeente ook wel meewerken. Met deze werkwijze sluiten we nauw aan bij de werkwijze die wordt gebruikt voor de verwijdering van asbest bij particulieren. Deze bestaat uit een melding bij de gemeente waarna een aanvraagformulier wordt toegestuurd. Het ingevulde formulier wordt ingeleverd bij de gemeente. Na ontvangst van een goedkeuring van de gemeente kan de aanvrager zijn asbest, dat op de daarvoor geldende voorschriften is verpakt, bij de stort inleveren. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de aanvrager pas mag beginnen met het verwijderen en verpakken van asbest nadat de goedkeuring van de gemeente is ontvangen. De gemeente heeft dan de mogelijkheid om voor het verlenen van de goedkeuring ter plaatse te komen kijken. Verder mag per aanvraag maximaal 35 vierkante meter asbest worden ingeleverd. Het bestuur is bereid de aanvraag en de afvoer naar de stort voor de leden te verzorgen.Van de leden wordt verwacht dat ze het verwijderen en inpakken in overleg met het bestuur, maar wel zo veel mogelijk zelf, verzorgen. Het bestuur heeft in overleg met de gemeente inmiddels een standaardaanvraag formulier in ontwikkeling dat per aanvraag steeds met de individuele gegevens van de aanvrager moet worden aangevuld. Het bestuur kan natuurlijk niet in een korte periode alle leden die hun asbest willen opruimen hierbij behulpzaam zijn. Het opruimen hoeft ook niet op korte termijn te worden afgerond. Het bestuur stelt de volgende werkwijze voor: · · · · Het bestuur neemt contact op met een lid dat zich met asbest heeft gemeld. Voor dit lid worden de aanvullende gegevens op het aanvraagformulier ingevuld en de aanvraag wordt door het bestuur bij de gemeente ingediend. Na ontvangst van de goedkeuring worden afspraken met het betreffende lid gemaakt over het inpakken en afvoeren van de asbest. Het asbest wordt afgevoerd door de vereniging. Let op. Met verwijdering en inpakken mag pas worden begonnen als de goedkeuring van de gemeente is ontvangen. Hiervan afwijken kan hoge kosten tot gevolg hebben. Dit hebben we gemerkt bij de vervanging van de oude blokhut op 't Soethoudt. 24

Met deze werkwijze kunnen we de afvoer van asbest spreiden in de tijd. Bij het bestuur zijn al een flink aantal meldingen van asbest binnen gekomen waarmee we voorlopig wel vooruit kunnen. Leden die tot nu toe geen actie hebben ondernomen kunnen zich nog steeds aanmelden. Weet u niet of uw opstal wel of niet met asbesthoudend of asbestverdacht materiaal is afgedekt dan kunt u dat laten testen door een erkend bedrijf. In Drachten is er het bedrijf Quales Inspections waar u uw test kunt laten uitvoeren. Gevraagd wordt een klein stukje asbestverdacht materiaal goed ingepakt in plastic langs te brengen. Het is verstandig vooraf even te informeren of ze aanwezig zijn. Dit bedrijf vraagt €25 voor de test. Het bedrijf is gevestigd aan de Meerpaal 11. Voor contact: Alex Wagenaar 0628116005 en Bart Hanenburg 0628965045. U kunt ook terecht bij Find in Heerenveen, Icarus 21. Tel 0513-653318. Ook hier mag u het bedrijf niet in met niet ingepakt verdacht materiaal. De kosten zijn hier € 30 plus 21% BTW. Van beide bedrijven krijgt u het testresultaat op papier of per email toegestuurd. Heeft u nog vragen over het testen dan kunt u bestuurslid Klaas Ferbeek hier voor bellen. Wij hopen met deze werkwijze onze tuincomplexen asbestvrij te krijgen. Het bestuur De Tuinen van Weldadigheid Bijzondere tuinen met ongewone groenten in monumentaal Veenhuizen Op de jaarvergadering in januari zult u een inleiding krijgen van Lambert Sijens. Van deze tuinen alvast een foto impressie. Voor internetbezoek: www.detuinenvanweldadigheid.nl 25

Snoeicursus 2018. Ook in 2018 gaan we voor geïnteresseerde tuinders op ons complex de Zandige Wijk weer een snoeicursus organiseren. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. De cursus wordt dit jaar gehouden op zaterdag 3 maart 2018 in het Informatiecentrum. Het programma ziet er als volgt uit; 9.00- 9.30 uur Ontvangst met koffie. 9.30-10.30 uur Theorie. 10.30-12.00 uur Toepassen theorie in de praktijk. Voor het praktijkgedeelte zijn tuinen nodig waarop de theorie aan de deelnemers kan worden getoond. Leden met een tuin op de Zandige Wijk die hun bomen of struiken willen laten snoeien tijdens dit praktische gedeelte wordt gevraagd dit te melden bij Gerrit Bargerbos (0512-540093) of Joop de Vries (0512-510236). Een e-mail mag ook. Mailadressen staan achter in dit Wrottersnieuws. De cursus staat ook open voor niet-leden. Voor de cursus zelf hoeft u zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Het bestuur Paasstukjes maken. Op 26 maart is het weer mogelijk onder deskundige leiding paasstukjes te maken. Dit vindt plaats in het informatiecentrum op de Zandige Wijk. Er wordt begonnen om 19.30 uur. De prijs is € 10 euro per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven bij Derk Hooiveld: tel 0651686913. Derk Hooiveld Verwijdering zieke essen. Ook in de windsingels op de Zandige Wijk heeft de essentakziekte helaas om zich heen geslagen. In de zomer zijn zieke essen goed te herkennen aan dode takken waaraan geen blad meer zit. Helaas hebben we op de Zandige Wijk een groot aantal zieke bomen. Dit zijn vaak grote bomen. Zieke essen moeten worden verwijderd. Het bestuur wil hier het lopende seizoen een begin mee maken. Gelet op het grote aantal zieke bomen zullen we meerdere seizoenen bezig zijn met het kappen. Op dit moment zijn we ons nog aan het beraden over de aanpak van deze grote klus. Het bestuur 26

Grenspalen niet verplaatsen s.v.p.!! Op de Zandige Wijk zijn de grenspalen met daarop de tuinnummers soms slecht leesbaar. Ook zijn er hier en daar palen verdwenen. Het bestuur werkt aan herstel. Deze klus wordt als stopwerk uitgevoerd. Daardoor zal het nog wel enige tijd duren tot alles weer goed begrensd en genummerd is. In een aantal gevallen heeft het bestuur gemerkt dat de palen niet meer op de oorspronkelijke plaats staan of er niet meer staan. Dit kan tot vervelende grensconflicten leiden. Daarom hierbij het dringende verzoek de grenspalen niet te verplaatsen of te verwijderen. Dit geldt ook voor het geval u meer dan één tuin van 2 are heeft. Leden die vier are huren staan in de administratie van de vereniging met twee nummers vermeld. Tuinen van 100 m2 staan in de administratie vermeld met een a en b toevoeging. De tuinen die bij de nummers horen liggen vanaf de voorkant van het complex gerekend achter de genummerde palen. Op de palen met de nieuwe gele nummers wordt dit nog eens aangegeven met een pijl. Ook aan de achterkant van de tuinen zijn in het verleden dezelfde betonpalen gezet maar dan zonder nummer. De plaats van de betonpalen is ook van belang voor de plaatsing van de opstallen. Deze moeten 1 meter uit zijgrens en voor- en achterkant worden geplaatst. Dus daarom het dringende verzoek: Betonnen grenspalen niet verplaatsen/ verwijderen en bij onduidelijkheid contact opnemen met het bestuur. Het bestuur Plaats van de aardappelen op de Zandige Wijk. Wettelijk is voorgeschreven dat aardappelen ieder jaar op een andere plaats van de tuin moeten worden geteeld. Aardappelen mogen één keer in de drie jaar op dezelfde plaats staan. Dit is om ziektes te voorkomen. Om hier toezicht op te kunnen houden moeten de aardappelen op de Zandige Wijk elk jaar allemaal op de noordzijde, in het midden of op de zuidzijde van de tuin staan. De zuidzijde is de kant van het vliegveld en de noordzijde is de kant van de Folgeralaan. In 2018 is de voorgeschreven plaats voor de aardappelen de noordzijde. Voor 't Soethoudt en de Dwersfeart kunnen Wies Gunther respectievelijk Jaap Nijboer u informeren over de plaats van de aardappelen op de tuinen. Het bestuur De bermen op de Zandige Wijk. De bermen op de Zandige Wijk zijn met het natte weer van de laatste tijd zeer kwetsbaar. Daarom vragen we uw aandacht nog maar weer eens voor. De wegen op de Zandige Wijk naar huidige maatstaven wat te smal. Daar moeten we het echter mee doen. Dringend verzoek: Gebruik de verharde parkeerplaatsen en rijd niet door de bermen. NB: Even geduld hebben is daarbij soms een schone zaak! NB: De tuinders van de Dwarsvaart wordt gevraagd de bermen langs de weg zo veel mogelijk te ontzien. Het bestuur 27

INNING CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE Betaling per bank graag vóór 1 maart 2018 ( u krijgt hiervoor géén nota/acceptgirokaart) Rekeningnummer NL51 RABO 0106084739 t.n.v. Penningmeester a.t.v. “de Wrottersploech” met vermelding tuincomplex en tuinnummer. Tevens is er de mogelijkheid de contributie, tuinhuur of donatie in het informatiecentrum op ons tuincomplex “de Zandige Wijk” te betalen en wel op: ZATERDAG 10 februari 2018 van 9.00 - 11.30 uur Gebruik de bestellijst voor zaad. Bij dezen de oproep zo veel mogelijk gebruik te maken van de zaadlijst en deze op tijd in te leveren. ZAADLIJST Inleveren = = Op de Algemene Ledenvergadering In de brievenbus van de Blokhut (tot en met 20 januari 2018) De zaadlijst kan ook worden ingeleverd bij Joop de Vries, Middelwijk 172a, Drachten Voorkom teleurstellingen en deponeer uw zaadlijst op tijd op één van de genoemde locaties. ZAADPAKKET Afhalen bestelde zaadpakketten: * zaterdag 17 februari 2018 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 24 februari 2018 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 3 maart 2018 (9.00—11.30 uur) Het winkelpersoneel wenst u Prettige feestdagen en veel tuinplezier in 2018 Een extra wens voor ons zelf dit jaar is extra man/vrouwkracht Meld u aan als vrijwilliger(ster) !!!! 28

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2018 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 50.00 € 10.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 50.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Tj. Van Dijk Telefoon 0512-546458 Dwarswijk 356 9202CA Drachten CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * lidmaatschap * * * * tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs 29 € 25.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 per dag per dag*

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid: Hanebalken 92 9205CX Drachten derk40@outlook..com K. van der Vegt Helling 67 9202TP Drachten k.vegt@chello.nl K. Ferbeek Linde 92 9204AK Drachten k.ferbeek@upcmail.nl A.J. Wijnstra ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos 0612602139 annejanwijnstra11@gmail.com 2020 514262 2019 521328 2020 0651686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 Kor van der Vegt Helling 67 521328 9202TP DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 30 517662 522449 522034

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2018 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE Zaterdag 5 MAART TOT EN MET 24 MAART 2018 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 26 MAART TOT EN MET 26 MEI 2018 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 28 MEI TOT EN MET 25 AUGUSTUS 2018 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 27 AUGUSTUS TOT EN MET 22 SEPTEMBER 2018 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 24 SEPTEMBER TOT EN MET 27 OKTOBER 2018 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 29 OKTOBER TOT EN MET 17 NOVEMBER 2018 9.00 – 11.30 uur Iedere Zaterdagochtend tijdens openingsperiode van de winkel “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 31

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 32

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication