0

WROTTERSNIEUWS DECEMBER 2020 Denkt u er om dat de huur en contributie vóór 1 maart 2021 betaald is? Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE Van de voorzitter December 2020 3 Wrotters in het Nieuws/van de redactie Halloween/knoflook kweken Verslag van de 63e Alg.Ledenvergadering/plaats aardappelen, Balans/Winst en Verliesrekening Financieel Verslag/verklaring Comm. Contrôle financiën/ foto;s stuwen In memoriam/Elke dag andijvie/Verslag blokhutwinkel Hekkelen watergangen/Diefstal en bewaking/Snoeicursus Jaarverslag 2020 Invasieve exoten/bestellijst Inning contributie/zaadlijsten/Tarieven Samenstelling bestuur/ perenbomen/openingstijden winkel en hek 30/31 4/5 6/7 8/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 Contributie 2021 € 35 2

Van de voorzier Een raar jaar Verderop in dit WroersNieuws staat een mooi jaarverslag van onze secretaris. Hij schetst een goed beeld van de bijzondere omstandigheden in 2020. Hij spreekt daarbij waarderende woorden over onze vrijwilligers. Sinds januari mag ik voorzier van De Wroersploech zijn. Ik weet inmiddels hoe terecht die waardering is. Het is elke keer weer hartverwarmend om te zien hoe groot de betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers is. HULDE! Het is heel verdrieg dat één van die aceve vrijwiligers kortgeleden is overleden. Onze oud voorzier Gerrit Bargerbos hee haar goed gekend en hee een in memoriam geschreven. Nog een raar jaar Op naar 2021. Ook volgend jaar zullen zaken anders gaan dan gebruikelijk. De ledenvergadering in januari kan niet doorgaan. We hebben aljd een grote opkomst met zo’n 80 tot 90 leden. Waarvan de meesten tot de risico groep worden gerekend. In de loop van het jaar zullen we kijken of er ruimte komt voor een alternaef. Eén van de belangrijke funces van de ledenvergadering is, dat het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Wij willen dat nu eerst zo veel mogelijk doen via dit WroersNieuws. Als u vragen of opmerkingen hee dan horen of lezen we dat graag. De mailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden vindt u verderop in dit blad. Als het helemaal niet mogelijk wordt om in 2021 een (alternaeve) ledenvergadering te houden dan kunnen we begin 2022 alsnog voor twee jaren het gevoerde beleid en de financiële stukken behandelen. Elders in dit blad staat een verslag van de kascontrole commissie. Ook geen huurzing De mogelijkheid om op een ochtend in februari de huur en contribue contant te betalen vervalt. Gezien de corona situae vinden we dat niet verantwoord. We vragen daarom de laatste paar leden die nog gewend waren contant te betalen dat nu ook via de bank te doen. Sanitaire unit / toilet gebouw In een eerdere nieuwsbrief is melding gemaakt van de vervanging van het toiletgebouw. We zijn bezig uit te zoeken hoe dat het geschiktste kan. We kregen al enkele ps van leden. Omdat het bestaande gebouwtje vervallen is en lekt, kunnen we waarschijnlijk niet wachten tot 2022. Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de kosten worden. Omdat het niet mogelijk is om vooraf de ledenvergadering om toestemming te vragen, zal het bestuur zelf een verstandig besluit nemen en achteraf verantwoording afleggen. Verder moeten we afwachten wanneer het vanwege de corona mogelijk wordt de klussengroep weer op te starten. Een deel van het werk doen we namelijk zelf. Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van dit blad. En ik wens jullie vooral gezondheid toe. Jan van Houten 3

Wrotters (in het) Nieuws Het was wel een heel apart jaar. Ik vraag me af hoe vaak die opmerking in deze uitgave voorkomt. Maar nu bedoel ik even niet die rare beestjes die zonder mondkapje niet te keren zijn. We mochten ons verheugen in veel belangstelling van de pers waarvan hieronder een soort bloemlezing. 4 april komt er in het Fries Dagblad een stuk met Jannes Kies, Ellen Sikkema, Nico Slofstra en Jelly Douma over het tuinieren. En op 22 april staat er een stuk in de Drachtster Courant. Over de Wroersploech jdens Corona. In de Leeuwarder Courant komt in “Gehoord en Gezien” op 14 augustus een stukje van het ekokasteel welke Kor van der Vegt aan de ingang van het complex hee vervaardigd, en vlak hierna volgt op de radio een interview met Kor met Diane de Groot van omrop Fryslân. Dan komt Halloween, en Omrop Fryslân beland weer bij de Wroersploech om daar hun vragen te stellen over hoe de vereniging omgaat met de voor ons al 15 jarige tradie. Jan Akkerman en Henk Wilms geven hierop een uitleg. (zie ook elders in deze uitgave) En dan is er ook nog een interview met een NIEUW LID met de vraag of de CORONA ook invloed hee gehad op de aanvraag voor een tuin die hij hee gedaan. Dit verslag zal in het Fries Dagblad verschijnen op 2 januari 2021 Dico van Toor, red. 4

Van de redace Vanuit het virusvrije computerkamertje thuis weer een voorwoord van de redace. Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geworden dankzij de Corona. Nou ja, bewogen, het is eerder een beperkt jaar geworden met allerlei geboden en gedragsmaatregelen. Als tuinlieebbers hebben we het geluk dat we ons in de open lucht kunnen bewegen zonder direct contact te hebben op korte afstand. Ondanks alles is van onze tuin weer een goede opbrengst gekomen, die we zelf konden plukken. Rare zin? Ja, er schijnen in toenemende mate lieden te zijn die menen dat alles wat op aarde groeit voor iedereen is. En deze lieden graaien her en der om zich heen om aan hun kostje te komen. Ik zou adviseren: Huur een tuin, en heb je er al één, neem er nog één bij, en probeer zelf aan de benodigde produce te komen. Op dit moment is er weer een dief bezig. Onze boerenkool hoort kennelijk ook bij “algemeen bezit”. En de kerstbomenkweker is ook wéér slachtoffer van zinloos vernielen. Waar ik persoonlijk een beetje door beperkt werd in het tuinplezier is het aanwezig zijn van een paar wespennesten op de tuin, maar daar hee de bijenvereniging me mee geholpen om deze te bestrijden. Raar is dat: met mijn fotocamera steek ik mijn hoofd zo in een bloemenzee met allemaal bijen, maar is er een wesp in de nabijheid, dan ga ik op de loop. Gelukkig hebben we de blokhutwinkel open kunnen houden, zij het onder strenge voorwaarden, en het ziet er naar uit dat dat nog wel even zo blij. Helaas moesten er ook een groot aantal medewerkenden van de winkel, ook vanwege dit virus, hun werkzaamheden jdelijk opschorten in verband met de thuissituae. We hebben in de winkel afscheid genomen van Sjoerd de Graaf, hij is met zijn werkzaamheden voor de winkel gestopt, maar blij nog aan het “klussen” voor de vereniging. We danken hem voor de werkzaamheden door hem verricht en de kennis en ervaring die hij hee overgebracht. Dit jaar geen jaarvergadering, de voorzier zal hierover ook nog wel een uitleg geven. Ook zal hierdoor het inleveren van de bestellijsten op een andere manier moeten gebeuren. In plaats van op de jaarvergadering zal op alle complexen door de beheerder een voorziening worden geplaatst waar de bestellijsten kunnen worden ingeleverd. Mijn vraag aan alle leden is, ook vanwege deze Coronajd om het kopen van de zaden zoveel mogelijk via de bestellijst te doen, dit voorkomt drukte jdens de winkelopening. Het aalen van de pakkeen blij zoals het was op de “Zandige Wijk” in– of bij de blokhut. We moesten ook dit jaar weer afscheid nemen van een aantal leden. Gezichten en verhalen van en over hen zullen in onze herinnering blijven. Dico van Toor, redace De redace Jan van Houten Joop de Vries Dico van Toor tel: 06-42445170 e-mail: j.vanhouten@chello.nl tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Halloweenfeest in Coronajd op de Wroersploech Al jaren organiseert de Wroersploech een Halloweenfeest voor kinderen in het informaecentrum op tuincomplex “de Zandige Wijk”. Jan Akkerman is een van de iniaefnemers die dit feest vanaf het begin organiseert, dat al heel veel kinderen en ook ouders een leuke middag hee bezorgd. Voor dit feest worden op het complex speciale Halloweenpompoenen en pompoenen voor de soep en cake gekweekt. Van deze eetbare pompoenen wordt door Margje Akkerman heerlijke soep en cake gemaakt die door de bezoekers met veel enthousiasme worden ontvangen. Ook voor het afgelopen Halloween was er al een plan gemaakt om het feest nog spannender en aantrekkelijker te maken. Helaas moest hier een streep door vanwege Corona en werd er een nieuw plan gemaakt, want de inmiddels gezaaide pompoenen moesten wel een goede bestemming hebben. Het plan was om op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober de kinderen en 1 ouder uit te nodigen op de kweekplaats van de pompoenen, zodat de kinderen zelf een pompoen konden uitkiezen. In een feestelijke op te zeen tent kon dan een kop soep en cake genugd worden (uiteraard met anderhalve meter afstand), waarna de kinderen met de pompoen en een beschrijving hoe deze om te zeen in een zelf te kiezen Halloweenpompoen naar huis konden gaan. Helaas kon ook dit plan in verband met nieuwe Coronaregels de prullenbak in en er was weinig jd om een nieuw plan te bedenken. Vanwege de nieuwe Coronaregels wilden we geen bezoekers ontvangen op het complex, maar de pompoenen die inmiddels schoon en droog lagen opgeslagen moesten wel naar nieuwe eigenaren. Uiteindelijk hebben we ze op een tafel neergelegd op de “Zandige Wijk”, zodat leden deze gras mee konden nemen. Jammer dat het feest voor de kinderen niet door kon gaan, maar volgend jaar maken we weer een nieuw plan en de pompoenzaden gaan ook in 2021 weer de grond in. 6

Omrop Fryslân had er lucht van gekregen dat wij een Halloweenfeest niet op de normale manier konden vieren en ze wilden op vrijdag 30 oktober langs komen om van Jan en mij te horen hoe wij tot het alternaef waren gekomen. Om half 8 in de vroege morgen stond er een medewerkster klaar om ons te interviewen in de live-uitzendingen van die ochtend. Daarna werden er opnamen gemaakt van een interview dat later op die dag jdens “Hjoed” zou worden uitgezonden. Hierbij liet Jan zien hoe je een Halloween pompoen maakt en werd mij gevraagd naar de leden aanwas vanwege Corona. Al met al een leuke en kille ochtend waarbij de “Wroersploech” zich van een posieve kant kon laten zien. Henk Wilms Knoflook kweken Knoflook kun je niet zaaien, knoflook moet je poten. De beste jd om knoflooktenen buiten in de volle grond te poten, is het najaar, vanaf half september tot half november. Hoe eerder gepoot, hoe eerder je kunt oogsten. Zo kun je knoflook kweken: Koop biologische knoflook op de markt of in de supermarkt. Knoflook kan in principe op alle grondsoorten groeien, als die maar goed waterdoorlatend is. Een zonnig plekje is voor het knoflook planten heel belangrijk. Vuistregel is 10 - 10 – 10 : Maand 10, afstand 10cm, diepte 10cm. 1. Splits de bollen in teentjes en gebruik de mooiste en grootste als plantgoed. De kans op een oogst van grote knoflookbollen is dan het grootst. 2. Steek met een stokje om de 10 cm gaatjes van 10 cm diep in de grond, houd tussen rijen een afstand van 30 cm aan. 3. Nu kun je de knoflook planten. Poot de teentjes met de punt omhoog in de gaatjes. 4. Vul op met grond. Houd de grond rond de knoflook onkruidvrij, verder hee knoflook weinig verzorging nodig. 7

Verslag van de 63e Algemene Ledenvergadering van de a.t.v. “De Wroersploech” op 25 januari 2020 om 13.30 uur in De Schakel te Drachten. Aanwezig: 78 personen. Agenda. 1. Opening. De voorzier heet iedereen hartelijk welkom. Mooi dat er weer zo'n goede opkomst is. Hij wenst iedereen nog een goed en gezond 2020. De voorzier hee, omdat dit zijn laatste vergadering als voorzier is, in zijn archief nagegaan wat er zoal de laatste 15 jaar is gebeurd. Dit is de periode 2005 - 2020. In 2006 zijn we gestart met het grootonderhoud van de windsingels op de Zandige Wijk. In 5 vijf jaar is er met de klussengroep onder leiding van Jacob Veenstra zo een ronde over het gehele complex gemaakt. In 2007 is het bos, ontstaan uit doorgegroeide kerstbomen van Van der Laan, opgeruimd en is er onderhoud gepleegd aan de wegen op de Zandige Wijk. Ook hebben we het 50 jarig bestaan gevierd, een grote klus voor het bestuur. Ik heb toen gepleit voor het behoud van ons complex de Zandige Wijk als stadspark omdat toen serieus aan de orde was over de Wâldwei Drachten-Oost te ontwikkelen. Het is tot nu toe beperkt gebleven tot een industrieterrein. Misschien wordt het nog weer eens actueel als er een spoorlijn langs Drachten komt. In 2008 is ons nieuwe hek op de dam op de Zandige Wijk, dat we onszelf cadeau hadden gedaan ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum gestolen. Nooit weer iets van gehoord. In 2008 is ook de ICT tuin (Inter Cultureel Tuinieren) van start gegaan met Jentsje Veenstra, Jan Akkerman en Karel Verhagen als dragende krachten vanuit de Wroersploech. Dit was een samenwerkingsproject met ROC de Friese Poort met als doel statushouders al tuinierende de taal te leren en te helpen integreren. Dit jaar was ook het jaar van het begin van de kredietcrises als gevolg van zeer onverantwoord gedrag van de banken. In 2009 zijn met de nodige zelfwerkzaamheid de verwarming in de blokhutwinkel, de kas en de werkplaats vernieuwd. Als ik mij goed herinner hebben Tjibbe en ik de hoofdkraan van de waterleiding moeten afsluiten, omdat we bij het leggen van leidingen in onze ijver een waterleiding, die onder een afvoerbuis zat, hadden doorgezaagd. In 2009 is na de nodige discussie de borg ingevoerd. Dit jaar was ook het startjaar van de zeer geslaagde acviteiten van VSO Talryk op ons complex. De eerste plannen waren groots van opzet. Uiteindelijk is men kleiner begonnen en het is nu een onmisbaar onderdeel van de school. 8

In 2010 konden we niet in de Schakel vergaderen omdat het dak was bezweken onder het dikke pak sneeuw. De Rank was toen een goede uitwijkmogelijkheid. We hadden toen heel toepasselijk een oud-weerman van de vliegbasis van Leeuwarden als spreker. Ik kan me niet herinneren dat het toen al nadrukkelijk over klimaatverandering ging. De spreker meldde wel dat we minder zware mist hadden omdat de lucht schoner werd. In 2011 is overwogen automasche incasso in te voeren. Dit is niet doorgegaan omdat het te veel werk voor de penningmeester tot gevolg had. Nu bijna 10 jaar later hebben we een beter geautomaseerd systeem voor de leden- en financiële administrae hopen we. In 2011 begon de discussie over de indexering van de pensioenen. Indexeren was er voor de meeste fondsen tot vandaag niet meer bij. Voor veel mensen gelet op de goede rendementen van de pensioenfondsen niet te begrijpen. In 2013 zijn we begonnen met het 's nachts afsluiten van het hek op de ZW om diefstal en vernielingen tegen te gaan. Dit ging met de nodige aanloopproblemen gepaard. Het project ICT begint in deze jd moeizamer te lopen als gevolg van minder cliënten en vrijwilligers voor begeleiding. Het ging allemaal wat moeilijker in deze jd en er wordt veel geklaagd o.a. omdat de overheid zwaar bezuinigde. Er is veel negaeve publiciteit en dat geldt eigenlijk tot vandaag de dag nog steeds, dit ondanks het feit dat het goed gaat. Daar staat wel tegenover dat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Ik moet daarbij vaak denken aan een spreuk van Thijs Rinsema in museum Drachten: "Weinig kennis gee veel ergernis". Alles weten maakt overigens ook niet aljd gelukkig. In 2014 hadden we de familie Kuipers uit Dwingeloo met hun midwinterhoorns. Een lange maar interessante zit. Deze familie was kort geleden nog terug te zien op tv in "Typisch Dwingeloo". In 2015 heb ik sl gestaan bij de aanslagen in Parijs. In die jd was er ook veel discussie over persvrijheid. Wat kun/mag je wel zeggen en wat niet. We hebben tot vandaag nog steeds niet een definieve uitspraak over de Marokkanen uitspraak van Wilders. We hebben in Nederland heel veel vrijheden, maar met die vrijheden moet op een verantwoorde en respectvolle manier worden omgegaan. Helaas wordt dit laatste maar al te vaak vergeten. De mogelijkheden van de sociale media dragen daar ook niet posief aan bij. Tegenover rechten staan aljd plichten. In 2016 diende zich in alle hevigheid de vluchtelingen problemaek aan. Ook het plegen van aanslagen gaat door. 2017 was het eerste jaar met een hele droge periode in het voorjaar. Deze droge perioden zeen zich door in 2018 en 2019 met 2018 als hoogte punt. De klimaatdiscussie begint goed op gang te komen. We zijn in 2017 ook begonnen met de ontwikkeling van een aanpak voor de asbestsanering. 9

Vorig jaar hee onze regering twee belangrijke akkoorden gesloten. Het klimaat- en het pensioenakkoord. Met de werkelijke invulling gaat het echter nog niet zo vlot. Intussen is daar de skstofproblemaek en de Pfas bijgekomen. We zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat er wat moet veranderen, dat we zo niet kunnen doorgaan. Maar hoe? Dit zal ons allemaal raken en raakt ons nu al. Het meer, meer, meer is niet vol te houden. We hebben maar één planeet waar we het mee moeten doen. De aanpassingen die van de landbouw worden gevraagd zie je ook terug in de manier waarop wordt getuinierd. Minder of geen gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddel, meer aandacht voor de bodem (minder bewerken en verhoging organisch stofgehalte) etc. Biologisch en minder of geen vlees zijn tegenwoordig belangrijke onderwerpen. Belangrijke uitdagingen voor de toekomst dus! We gaan de komende jaren door met de afvoer van asbest van onze complexen ondanks het feit dat geen einddatum meer is voor de sanering. We hebben voor het komende jaar een aantal concrete plannen waarover u in het Wroersnieuws hee kunnen lezen en waarbij ik bij de mededelingen nog iets zal zeggen. Ik wil hiermee mijn opening afsluiten en ik hoop dat we een goede vergadering met elkaar zullen hebben. Voordat er verder wordt gegaan met de vergadering worden zoals gebruikelijk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 2. Vaststellen agenda. De agenda wordt vastgesteld. Er wordt opgemerkt dat op veel tuinen plasc ligt. Kan hier meer aandacht aan worden gegeven? Dit onderwerp gaat naar Rondvraag. 3. Mededelingen/ ingekomen stukken. · · Er zijn afmeldingen van Sjoerd de Graaf, Ii Qureshi en Johannes de Vries. Bij de openingsjden van de winkel is in het laatste WN is een storende fout geslopen. De opening op woensdag in de periode 4 juli tot 15 augustus is van 18.30 -20.00 uur en dus niet 's morgens zoals vermeld. · Groei & Bloei organiseert een tweedaagse zaaiworkshop op 2 en 23 april . Informae vindt u op de publicaeborden en op de website. 10

· Werkzaamheden van Weerskip Fryslân op de Zandige Wijk. Het WS Fryslân legt een aantal nieuwe dammen en stuwen aan waarmee de waterhuishouding weer voor langere jd p top in orde is. Het betre de aanleg van drie nieuwe regelbare stuwen achter op het complex, een nieuwe stuw achter tuin 539 en twee dammen die het WS een doorgaande route geven langs de eerste Dwarssloot, een hoofdwatergang van het WS. De Wroersploech is en blij verantwoordelijk voor de overige stuwen. · Landschapsherstel. We doen mee met een Landschapsherstel project van de provincie. De windsingel kan daarmee kosteloos worden hersteld. Met de tuinders achter wiens tuin dit het geval is, wordt contact opgenomen. Marn Adema is hiervoor aanspreekpunt binnen het bestuur. · Plaatsen extra camera's. De apparatuur van de camera's wordt verplaatst naar de blokhutwinkel omdat het in het Informaecentrum te vochg is. Op deze apparatuur kunnen nog meer camera's worden aangesloten. Daarover meer onder punt 6. Daarvoor moeten kabels worden gelegd en de daarvoor nodige sleuf die we ook gaan gebruiken voor een rechtstreekse stroomkabel van de meterkast in de blokhut met het Informaecentrum. Deze loopt nu nog via de bestuursunit die we zoals u hee kunnen lezen gaan areken. Deze unit lekt en wordt nauwelijks meer gebruikt. · Betaling contribue en huur. Iedereen krijgt dit jaar een rekening voor de huur en contribue van de penningmeester. Per mail, eind januari, of met het WN van december. Op de factuur staat een rekeningnummer. Deze factuurnummers staan bij de administrae van de penningmeester. Daarom is het zeer belangrijk dat bij betaling per bank dit nummer te vermelden. Als we dit met z'n allen goed doen, bespaart dit de penningmeester veel werk en worden fouten voorkomen. · Op 22 en 29 februari is er een snoeicursus. Er zijn nog plaatsen vrij. 4. Verslagen. a. Verslag algemene ledenvergadering 26 januari 2019. Er zijn geen opmerkingen. b. Jaarverslag 2019. Geen opmerkingen. 5. Financiën. a. Financieel verslag 2019. Het verlies over 2019 bedraagt ruim € 400 tegen een begroot verlies van €4000. Dit goede resultaat is een gevolg van een winst in de winkel van € 5700. Hierin zit een doorgevoerde btw- correce op de voorraden in de winkel van ca € 1600. Zonder deze correce zou het verlies van de vereniging ongeveer € 2000 zijn geweest. Toch nog een redelijk resultaat. De opbrengst van winkel is en blij belangrijk voor de vereniging. 11

Verder zijn er natuurlijk de nodige verschillen tussen begrong en resultaat. De belangrijkste zijn de hogere kosten o.a. het gevolg van de aanschaf van een mini- trekker, die veel wordt gebruikt en kleinere aankopen die in één keer zijn geboekt onder overige kosten. Dit wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten aan huur en contribue en niet terugbetaalde borg. b. Verslag kascommissie. De Commissie Controle Financiën bestond dit jaar uit Tjibbe van Dijk en Wies Gunther. De leden van de Commissie hebben conform Arkel 18 van de Statuten de jaarlijkse controle uitgevoerd. De balansposten werden op justheid geverifieerd en in orde bevonden, evenals de bankafschrien, kasbewijzen en inkoopfacturen. Zij vragen de Algemene ledenvergadering om over het boekjaar 2019 het bestuur dé charge te verlenen. Hiermee gaat de vergadering met applaus voor de penningmeester akkoord. c. Benoeming kascommissie. Wies Gunther gaat nog een jaar door. Ciska Meijer is vorig jaar aangewezen als reserve en schui nu door. Reserve wordt de heer Jakob Steursma. d. Begrong 2020. Met een begroot verlies van ruim € 100 kunnen we u een sluitende begrong voorleggen. Dit is mogelijk door de laatste sjging van de contribue van € 5 naar €35,- voor 2020. Er zijn verder geen belangrijke afwijkingen van vorig jaar. We hopen met de nieuwe CV ketel in het Infocentrum te besparen op gas. Onze zonnepanelen leveren meer energie dan we zelf gebruiken. De Begrong 2020 wordt vastgesteld. 6. Voorstel plaatsing extra camera's op de Zandige Wijk. Bij onregelmagheden is het handig meer zicht te hebben wat er zich op de Zandige Wijk afspeelt. Op de apparatuur die we hebben, kunnen we nog meer camera's aansluiten. Bijvoorbeeld camera's die de lange wegen van het complex kunnen afzien. Ook de omgeving van de Blokhut/Infocentrum is een ope. De precieze uitwerking moet nog gebeuren. De beelden zijn uiteraard alleen voor intern gebruik. Voordat we verder gaan, vragen we in verband met de wet op de privacy de ledenvergadering toestemming voor het plaatsen van deze extra camera's. De vergadering hee geen problemen. 7. Bestuurszaken. Aredend: G. Bargerbos, niet herkiesbaar. A.J. Wijnstra, herkiesbaar. K. van der Vegt, herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen. Twee leden die volgens het rooster aredend zijn, worden voor een volgende periode benoemd. 12

Aredend en niet herkiesbaar is G. Bargerbos. Daar moet u het mee doen. We stellen voor in zijn plaats te benoemen Jan van Houten. Jan hee al een aantal bestuurvergaderingen bijgewoond en zit al langere jd in de klussengroep. Hij is dus al aardig op hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jan van Houten als voorzier. Er volgt nu het afscheid van Gerrit Bargerbos als voorzier. De penningmeester Derk Hooiveld bedankt Gerrit Bargerbos voor zijn 15 jaar als voorzier en overhandigt hem een cadeaubon. Zijn vrouw krijgt een mooi bos bloemen. Ineens komt Anne Wijnstra naar voren en vraagt of de vertegenwoordigers van bestuur, ’t Soethoudt en Dwersfeart, blokhutwinkel, klussengroep, maaigroep en kasgroep en PR naar voren willen komen. Anne Wijnstra vertelt kort iets over de werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers en overhandigt een prachg portret van Gerrit Bargerbos aan hem die daarmee zeer ingenomen is. Vervolgens vraagt oud-secretaris de heer Tjibbe van Dijk het woord. In een gloedvol gedicht prijst hij Gerrit Bargerbos als voorzier. Onder zijn leiding is er veel tot stand gekomen en nu mag hij een rusger leven leiden. Gerrit Bargerbos gee aan dat hij lid blij van de klussengroep en ook betrokken blij bij de blokhutwinkel. Bovendien hee hij een tuin op ’t Soethoudt. Onder applaus neemt hij nu afscheid en wenst de nieuwe voorzier Jan van Houten heel veel succes toe. 8. Rondvraag. Er wordt gevraagd naar het gebruik van gif op de tuinen. Het liefst wordt er een totaalverbod voor het gebruik van gif gemaakt. Helaas wordt er nog steeds Round-up verkocht. Er wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk gif te gebruiken. Verder is een totaalverbod moeilijk te controleren. · · De snelheid van 30 km wordt vaak overtreden. Men zal hierop elkaar moeten aanspreken en niet het bestuur hiervoor aansprakelijk te stellen. Over verwijdering van asbest van de daken kan men contact opnemen met Klaas Ferbeek en Anne Wijnstra. · De klussengroep komt bij het opruimen van vrijkomende tuinen veel plasc tegen. Er wordt gevraagd om zo weinig mogelijk plasc te gebruiken. Na gebruik op de goede manier opruimen. 9. Pauze. Er volgt een pauze voor een kopje koffie of thee. 13

10. “Het ontstaan van het wijkenpatroon rond Drachten”, door Jan van Zinderen en Peter Terpstra van Smelne’s Erfskip. De tel van vanmiddag is “ Van ijs naar ijsbergsla ”. Zo begint Jan van Zinderen zijn inleiding. In een boeiend betoog en aan de hand van prachge kaarten en oude foto’s vertelt hij de geschiedenis van Drachten en omgeving jdens de ijsjden. Er zijn verschillende ijsjden geweest. Tijdens één van de ijsjden is hier een plateau gevormd met een keileemlaag als ondergrond. Door het uitslepen van dalen ontstonden riviertjes als Linde, Boorn en Drait. Het laatste riviertje maakte een waterscheiding naar de westkant naar Smalle Ee. De naam Smallingerland is volgens Jan naar dit gebied genoemd en Drachten (Dragten) naar het riviertje De Drait. Aan de noordkant van Drachten was het lage gedeelte met de Kletstervaart. Hier ontstonden dikke veenlagen en hier kwam hoogveen voor, terwijl bij Smalle Ee laagveen ontstond. Het was hier een onbewoonbaar gebied omstreeks 1000 jaar na Christus. Men ontdekte dat de veengrond kon worden afgegraven en hiervan was turf te krijgen voor o.a. de kachel. Het gebruik van turf was eerst voor privé, maar later werd het voor commercieel gebruik afgegraven. Een belangrijke datum is 1641, toen er een contract met ingezetenen van Drachten en Hagenaar Passchier Bolleman werd getekend om een vaart te graven. De Drachtster Compagnie werd opgericht en Bolleman kreeg ¼ deel van de opbrengst, niet aljd het beste deel! De Drachtster Compagnonsvaart liep tussen Noorder-Dragten en Zuider-Dragten. In het begin van de afgravingen waren er wel 800 mannen aan het werk! Turf of het bruine goud werd met grote, houten pramen naar het westen van ons land vervoerd en deze boten kwamen met schelpen terug. Er werden kalkovens gebouwd. In 1912 begon Kijlstra met het gebruik van beton. Helaas zijn de kalkovens later afgebroken. Langs de vaart ontstond bebouwing en een levende handel. Er werden dwarsvaarten gegraven en er kwamen sloten die men wyken ging noemen. Deze wyken kregen namen van veenbazen, meertjes, de kerk of naar de grondlaag, zoals Marewyk, Pastorywyk en Sânige Wyk. Op verschillende plaatsen zijn in de afgelopen jaren informaebordjes geplaatst: “Uit veen geboren”. Zo blij de herinnering aan het verleden bekend. Jan van Zinderen doet een oproep voor nieuwe leden van Smelne’s Erfskip. De voorzier bedankt de beide heren van Smelne’s Erfskip voor de prachge uitleg met beelden en overhandigt hen onder applaus een financiële bijdrage. 11. Verlong. Hierna volgt een verlong met prijzen die door Ecostyle, Datas, Intratuin, Tuindorado, Douma, Talsma (Pets en Co) en A. Th. de Boer beschikbaar zijn gesteld. 12. Sluing. Om vijf uur sluit de voorzier de vergadering en wenst ons wel thuis en een goed tuinseizoen. 14

Plaats van de aardappelen op de Zandige Wijk: Voor het jaar 2021 is de plaats van de aardappels op de Zandige Wijk aan de kant van de Folgeren . Voor de Dwarsvaart kunt u Jaap Nijboer, en voor ’t Soethoudt Henk Bekkema raadplegen Zoals iedereen wel zal weten is wisselteelt bij met name de aardappels van belang in verband met het “voorschri aardappelteelt “en moet verspreiding van en besmeng met aardappelmoeheid beheersen .Algemeen voorschri is dat in Nederland slechts 1 keer in 3 jaar (1:3) op hetzelfde perceel aardappelen geteeld mogen worden (dus er mag geen teelt van aardappelen in de 2 voorafgaande jaren hebben plaatsgevonden) . Een gevolg van aardappelen op steeds hetzelfde stuk grond te telen is terug te vinden in het hieronder staande historische gegeven. De Ierse hongersnood De ierse hongersnood is de periode van voedselschaarste die Ierland tussen 1845 en 1850 trof. Voor hun voedselvoorziening waren de Ieren grotendeels aankelijk van de aardappeloogst. Negeng procent daarvan was echter mislukt als gevolg van de aardappelziekte. Deze plaag, die werd veroorzaakt door de pseudo-schimmel Phytophthora infestans en aardappelcysten (aaltjes), bracht door de monocultuur een ware ravage teweeg. Als gevolg van de voedselschaarste serven meer dan een miljoen Ieren. Miljoenen anderen vluchen al dan niet gedwongen naar Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Briannië. Misoogsten De aardappel was in Ierland sinds 1800 het voornaamste volksvoedsel, met name voor het arme bevolkingsdeel. De oorzaak hiervoor was dat de aardappel op vrijwel elke grondsoort groeide en voldoende vitamines en voedingswaarde bevae. Het waren deels deze eigenschappen die bevolkingsgroei mogelijk maakten. De hongersnood begon met een misoogst in 1845 als gevolg van de aardappelziekte. Deze was eind juni voor het eerst opgemerkt in de streek van Kortrijk en waaide in september over naar Ierland. Het was zeker niet de eerste misoogst; sinds 1816 waren er reeds ruim en geweest. In 1846 mislukte de oogst eveneens door de aardappelziekte. In 1847 mislukte de oogst niet door de aardappelziekte, maar waren de opbrengsten minder als gevolg van een droogte die de aardappelziekte stopte. Bovendien brak in 1847 buiktyfus uit, een tot dan toe onbekende ziekte. In 1848 werd enorm veel moeite gestoken in het verhogen van de oogstopbrengsten. Door een nae periode brak er echter opnieuw aardappelziekte uit. Daarbij kwam nog een cholera-epidemie in december van dit jaar. 1849 was misschien wel het slechtste jaar van de Ierse aardappelhongersnood, de bevolking was gedecimeerd en het land volledig bankroet. Pas in 1850 herstelden de oogsten zich weer, hoewel er nog wel lokale uitbraken waren van de aardappelziekte. (Bron : Wikipedia ) Dico van Toor, red. 15

16

17

Financieel verslag 2020 We hebben dit jaar kunnen afsluiten met een winst van 3136,90 euro, in de begrong gingen we nog uit van een verlies van 136,95. Bij de kosten valt op dat onderhoud onroerend goed hoger was dan begroot, dit komt doordat de blokhut nodig een schilderbeurt moest hebben. Alle tuinen op de Zandige wijk zijn dit jaar verhuurd en om dat mogelijk te maken moesten er tuinen opgeruimd worden. Afschrijving inventaris is hoger door aanschaf lantaarnpalen, bosmaaier en een nieuwe maaier voor t’Soethoudt. Bij inkomsten valt de post overige baten op, vooral door ingehouden borg en een vergoeding van het waterschap voor het plaatsen hekken op de dammen aan de zijkant. We hebben dit jaar een nieuwe cv laten plaatsen in het infocentrum, dit hee een behoorlijke besparing opgeleverd, we krijgen nog 619,40 terug van Vaenfall. Door corona hebben we het infocentrum niet meer verhuurd vanaf maart daardoor hebben we inkomsten misgelopen. Daar tegenover staat een hogere opbrengst van huur doordat alle tuinen verhuurd zijn. De winkel hee een goed jaar gedraaid met een winst van 4773 euro als resultaat. Nieuwe maaier t’Soethoudt. We hebben de laatste jaren behoorlijk hoge onkosten gehad op de Sga die eerst 7 jaar op de Zandige wijk gedraaid hee en toen daarna is doorgeschoven naar t’Soethoudt. De machine dateert uit 2009, door de vele mankementen die er steeds waren hebben we als bestuur besloten naar een nieuwe machine te kijken, we moesten meer investeren dan het maximale bedrag van 3000 euro wat we vrij kunnen besteden zonder toestemming van de Algemene Leden Vergadering. We hebben 3800 euro moeten toebetalen. We hebben een machine nu waar we de eerste jaren geen grote onkosten op krijgen, is ook goedkoper in reguliere onderhoud dan de Sga. Het betre een Toro zero turn. De begrong 2021. Bij het vaststellen van de begrong gaan we uit van een posief resultaat. We hopen dat de verhuur van de tuinen op de huidige manier doorgaat, ook als corona weg is. Afschrijving onroerend goed is verhoogd, de KV-unit wordt afgebroken en op deze plaats komt een nieuw sanitair gebouwtje. De oude wc lekt en is nodig aan vernieuwing toe. Het infocentrum en de werkplaats hebben ook een grondige vereurt nodig. We hebben het voornemen om komend jaar geen grote investeringen te doen waarvoor toestemming van de ledenvergadering nodig is. Huurzing. We hebben in 2021 geen huurzing vanwege corona. Alle leden krijgen een factuur, u kunt betalen o.v.v. factuurnummer. De factuur moet voor 1 maart betaald zijn. Kascommissie. Wij zijn op zoek naar iemand voor de kascontrole 2021. U kunt zich aanmelden bij de secretaris. Derk Hooiveld, penningmeester 18

Vernieuwde stuwen en dammen op de “Zandige Wijk” 19

In memoriam Wies Gunther. Tuinieren was één van Wies haar hobby's. Daarbij was het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen taboe. Zij was een bewust voorstander van de biologische methode. Daarnaast was ze overtuigd vegetariër. Zij had vanaf de start van het tuincomplex 't Soethoudt in het Himsterhout in 2001 een tuin op dit complex. Daarvoor tuinierde ze op een complex dat moest wijken voor de nieuwbouwwijk het Vaartplan. Vanaf 2001 vervulde ze een belangrijke sturende en coördinerende rol in de beheercommissie van 't Soethoudt. Daar hee ze veel jd in gestoken en de "Wroersploech" is haar daarvoor veel dank verschuldigd. In de overlijdensadvertene staat als één van haar persoonskenmerken eigenzinnig. Daardoor verliep haar bestuurswerk soms wel minder soepel. Dit hee op 't Soethoudt echter nooit tot grote blijvende problemen geleid. Ze was naast eigenzinnig ook rechtvaardig. Dit voorjaar is Wies met goede moed aan het tuinjaar 2020 begonnen. Al snel kreeg ze echter gezondheidsklachten die begonnen met rugklachten. Waarschijnlijk Ischias was de eerste veronderstelling. Toen ze later meer klachten kreeg was de diagnose Parkinson. Weer een jd later, nadat ze plotseling niet meer kon lopen en een daaropvolgend uitgebreid onderzoek, bleek dat ze uitgezaaide kanker had. In een mail aan de tuinders op 't Soethoudt hee ze dit gemeld met de mededeling dat ze niet meer beter werd. Uitgebreide chemo therapieën pasten niet bij haar levensvisie. Hoe de ziekte precies verlopen is weten we trouwens niet omdat bezoek van haar kant niet op prijs werd gesteld. Korte jd geleden kregen we de mededeling dat ze was opgenomen in het hospice. En korte jd daarna volgde het bericht dat ze op 12 november is overleden en er in besloten kring afscheid van haar zal worden genomen. We zullen haar nooit meer zien fietsen met haar fietskarretje. Met Wies verliezen we op 't Soethoudt een acef lid. Tuinders van ‘t Soethoudt en Bestuur van de Wroersploech. In de Jubileum uitgave van de Wroers hee een stuk gestaan van Wies Günther welke ik graag nog een keer plaats. Een jdloos verhaal. (dico, red.) Elke dag Andijvie Als student heb ik eens drie weken achterelkaar elke dag andijvie gegeten. Rauw, gekookt, gestoofd, op z'n Nederlands, Chinees, Indonesisch, Japans, wat ik maar kon vinden in mijn kookboeken. Ik dacht dat ik het nooit meer zou lusten na die drie weken. Dat viel reuze mee. Die andijvie kwam van de volkstuin van mijn ouders die met vakane waren. Om de dag op de fiets 8 km heen en met buit 8 km terug. De eerste peultjes van het jaar stuurden mijn ouders per post naar een tante in Amsterdam die ze daar niet krijgen kon. Wij lachen er nog steeds om. 20

Ik kreeg de kleine aardappels om te bakken, regelmag een bosje dahlia's en op bezoek aan tafel groenten uit eigen tuin. Als flatbewoner kocht ik het boekje 'de stadsboer', over wat er allemaal op een balkon mogelijk was. Ik vond het eigenlijk maar niks, dat gepruts, en het werd nooit wat. Daarna vond ik het boek 'Tuinieren in mengcultuur' dat me fascineerde. Eenmaal verhuisd naar Drachten duurde het nog jaren voor ik een tuin aanvroeg, want ik had het steeds te druk. Toen begon ik toch, na wat bezoekjes, met 1 are bij de Drachtster Vaart. Meteen de theorie van de mengcultuur uitgeprobeerd, want klassiek beginnen en daarna omschakelen duurde me te lang. Dat gaf links en rechts wel sarcassche opmerkingen, maar andere familieleden met een volkstuin hadden me al gewaarschuwd dat een beginner aljd kommentaar krijgt. Na een paar jaar had ik het beter in de vingers en was ik trots op mijn afwisselende rijen mengcultuur. U weet wel, die combinae van uien en wortels en er zijn nog véél meer combinaes. Nou, wat vind u er van, zei ik tegen bezoekers. Wel een beetje rommelig, was het antwoord. Zo kwam ik er achter dat weinig tuiniers hier van wisten. Ik moest het dus zelf doen. Na de verhuizing naar Himsterhout kreeg ik een buurvrouw die ook in mengcultuur werkt, al hee zij weer een andere manier, en daar leer ik veel van. Zo zie je dat het begrip 'biologisch' op diverse manieren ingevuld kan worden. Mijn vader zei 'jaja' over mijn theorie en niet meer. Maar kreeg wel aardappels, peultjes en bietjes mee en we waren beiden tevreden. Wies Gunther Verslag Blokhutwinkel 2020 In het financieel verslag kunt u al lezen dat de Blokhutwinkel het ondanks de Covid-19 goed hee gedaan. In april was het wel even “billenknijpen”. Veel van de vrijwilligers moesten afzeggen vanwege de gevaren van besmeng. Desondanks kregen we van het bestuur groen licht om toch door te gaan onder strikte voorwaarden. 1 Persoon tegelijk in de winkel of 2 van hetzelfde huishouden en vooral de anderhalve meter, handen wassen etc.. Met een sterk uitgedund maar naar bleek geolied team hebben we het gered. Het gaf ons een goed gevoel als we weer een leuke oplossing vonden voor bijv. de verkoop van de chrysantenstekken en geraniums en begonia’s. Kassa naar de kas en met goede hulp en discipline bij de bezoekers er voor gaan!! We zijn ook heel veel dank verschuldigd aan onze “klanten” voor het geduld en begrip. Ook wat meer diversiteit in de winkel was geen slechte keuze. Ik denk aan kruidenplanten, vogelbroedhokjes, regenmeters, boeken, noem maar op. Alles bij elkaar kunnen we terugzien op een toch wel geslaagd jaar. We zien al weer met plezier en vertrouwen uit naar het volgende seizoen!! Dico van Toor, coördinator blokhutwinkel. 21

Hekkelen van watergangen In het reglement van de Wroersploech wordt oa vermeld, dat onze huurders verplicht zijn minimaal 1x per jaar hun deel van de aan hun perceel grenzende wyk of sloot van waterplanten te ontdoen, Met andere woorden: HEKKELEN ! Dit is niet alleen , opdat er voldoende water beschikbaar zal zijn en dat een goede waterafvoer mogelijk blij, het is ook een verplichng , die Weerskip Fryslân oplegt. Op het complex Zandige Wijk hebben we drie hoofdwatergangen, de Sânige wyk aan de zuidzijde (kant vliegveld), waarnaar het complex is genoemd, de middenwyk en de wyk aan de noordzijde (kant van de Folgeren). Verder zijn er diverse dwarssloten, die uitkomen in één van genoemde wyken. Al deze watergangen dienen volgens de regels van it Weerskip uiterlijk voor 15 oktober jaarlijks te zijn gehekkeld. Huurders aan de noordzijde hebben het in dit opzicht gemakkelijk. De wyk is vanaf de weilanden met zwaarder materieel bereikbaar, en deze wordt mechanisch gehekkeld. De hel van de sloot is de verantwoordelijkheid van de boer, die daar de weilanden bezit, de andere hel is voor de Vereniging. De hel van de Vereniging wordt in de zelfde gang meegenomen. Daarover zijn afspraken met de boer aan die kant. Hetzelfde geldt voor de watergangen achteraan en het stuk van de zuidwyk, tot aan de woning Noorderend 20. De wyk vanaf deze woning tot aan het Noorderend is voor de huurder van de weilanden een probleem, vanwege de hekkelafval , die als het volledig wordt gedaan teveel zou zijn en het pad naar de woning zou versperren. We hebben dit jaar de afspraak kunnen maken, dat het afval op het complex gestort kan worden, in de noordwest hoek. Het storten is deels gelukt.. De wyk is overigens prima gehekkeld Het deel naast de woning zal op termijn óók mechanisch worden gehekkeld, nadat er daar eerst een aantal in de weg staande bomen zijn gerooid. Dan blij nog de middenwyk over. Het voorste deel, naast de groentekas, kan mechanisch gehekkeld worden, daar ligt achter de percelen een schouw/werkpad. Ook achteraan is een werkpad en de weilanden, waar ponies grazen, zijn ook te berijden met een hekkelkraan Wat overblij is het gedeelte achter de tuinen 178 t/m 278 en 344 t/m 436. Ooit was ook hier aan de zuidzijde een smal pad. Dit is echter in de loop der jaren langzaamaan door de verschillende huurders in beslag genomen, met op meerdere plekken opstallen, hekken en opslag. De consequene hiervan is dus dat hier met de hand gehekkeld moet worden. Veruit de meeste huurders weten dit en hebben ruim op jd gehekkeld. Hekkelen is loodzwaar werk en toch goed en degelijk uitgevoerd. Prima gedaan ! En verder bekijkt het bestuur of het mogelijk zal zijn geleidelijk aan een smal werkpad voor een minikraan opnieuw te realiseren. Beginnende bij tuinen die vrij komen. Hierover wordt in 2021 nader besloten. Misschien zal dan ook worden nagedacht over een geringe bijdrage voor het mechanisch hekkelen door onze huurders waar dit plaatsvindt. De Vereniging neemt nu , tezamen met de aangrenzende boeren de kosten daarvoor op zich. Anne Wijnstra 22

Inbraken en camerabeelden op de Zandige Wijk. We zien weer in de donkere dagen, minder werk op de tuin en er een hele jd soms niet kijken. Uiteraard zit het dievengilde niet sl en daarom is het belangrijk dat u toch even regelmag op de tuin komt om te controleren of alles in orde is. Zo ja, is er niets aan de hand maar wat als er wel ingebroken is? Ten eerste dit melden bij het bestuur. Vervolgens doet u aangie bij de polie en indien er beelden beschikbaar zijn kan de polie ze bij ons opvragen, we geven geen beelden aan leden i.v.m. privacy. De beelden worden maar een paar dagen bewaard. Hee u waardevolle spullen op de tuin? Dan is het beste ze mee naar huis te nemen en indien mogelijk, ook in de zomer. Derk Hooiveld. Snoeicursus 2021????? We gaan het in ieder geval wel voorbereiden, maar weten nu natuurlijk nog niet welke coronaregels tegen die jd gelden. Eerst even wat over de cursus. Ieder voorjaar eind februari/begin maart organiseren wij als vereniging een snoeicursus die gegeven wordt door Eliza Janse uit Hardegarijp waar hij, na eerder docent geweest te zijn op het Nordwin college, nu een eigen bedrijf hee, Natuurtuinen Eliza Janse ( www.tuinnatuurlijkelizajanse.nl ) Het eerste deel van een ochtend vertelt hij over de theorie van het snoeien van vruchtbomen/ struiken. Vervolgens een korte koffie/thee pauze en daarna laat hij zien hoe je de theorie toepast in de prakjk. Hiervoor hebben we natuurlijk demonstraemateriaal op complex Zandige Wijk nodig. Leden die hiervoor hun bomen/struiken beschikbaar willen stellen kunnen dit laten weten door mij een email te sturen. De cursus wordt gegeven in het informaecentrum. Voor onze leden is deelname gras, mocht er nog ruimte zijn voor niet-leden dan zullen we van hen een bijdrage ad € 5,00 vragen. Gezien de corona situae willen we graag zo vroeg mogelijk weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Wilt u zich daarom vóór 24 januari opgeven op het volgende mail adres: k.ferbeek@upcmail.nl Zodra we weten hoe we de cursus gaan organiseren krijgt u daarover een mail waarin dan zal staan op welke datum en hoe laat u verwacht wordt. Tot ziens op de cursus. Klaas Ferbeek 23

Jaarverslag 2020 Als het Wroersnieuws van december verspreid wordt, kunnen we zeggen dat we een zeer bewogen jaar hebben gehad. Niet alleen wat het weer betre, maar ook de omstandigheden waren onvoorspelbaar. Alleen de eerste twee maanden waren nog normale maanden, maar toen Covid-19 begin maart in ons land kwam, veranderde het dagelijks leven radicaal. Het hele jaar hebben we ons moeten aanpassen, vooral de 1,5 meter afstand, de mondkapjes, het sociale leven en de ziekten die het virus veroorzaakte, vroegen veel aandacht. Tuinieren werd opeens populair. Onze drie complexen, Dwarsvaart, ’t Soethoudt en de Zandige Wijk werden aantrekkelijke gebieden door de corona maatregelen. Zelden is het hier in de zomermaanden zo druk geweest. Op de Zandige Wijk , waar gewoonlijk aljd wel vrije tuinen beschikbaar zijn, kwam ineens een wachtlijst. Het hele jaar door werd hiermee gewerkt volgens een lijst van aanmeldingen. Helaas zijn er ook droevige gebeurtenissen geweest. Het afgelopen jaar zijn er tuiniers overleden. In het najaar is Wies Gunther van ’t Soethoudt overleden. We zullen haar missen, want ze was erg betrokken bij de werkzaamheden op ’t Soethoudt. Elders kunt u een In memoriam lezen. We zijn blij dat Henk Bekkema de werkzaamheden overneemt. Doordat de Algemene ledenvergadering in januari 2021 niet doorgaat wegens de corona, zullen we hen die overleden zijn bij dit Jaarverslag in slte gedenken. Ook het weer is het afgelopen jaar onstuimig geweest. Nog nooit zijn zoveel weerrecords verbroken als het afgelopen jaar. Het jaar begon erg zacht met een beetje sneeuw en geen ijs om te schaatsen. In februari kwam er veel neerslag en zelfs is er een warmterecord geweest. Een zware storm was er aan het eind van deze maand. Maart en april waren zeer zonnig. Door de coronacrisis was het genieten op de tuin en voor mensen met zonnepanelen goed voor de zonne-energie! Beide maanden waren extreem droog met een enkele keer lichte vorst. Om vorstschade te voorkomen, moesten de fruitbomen besproeid worden. Mei en juni waren zeer zonnig en kwam er een sproeiverbod en een lage waterstand. Juli was normaal, waarbij Appelscha de natste plaats van Nederland was. Augustus had een extreme hiegolf met temperaturen boven de 35 graden! Ook was er een zware zomerstorm en op sommige tuinen waren er omvallende bomen. September was zeer warm met de meest late officiële, tropische dag. Oktober en november waren regionaal nat met weinig zon. Veel nae tuinen. De opbrengsten op de tuinen waren over het algemeen zeer goed te noemen. Zelden heb ik zoveel boontjes aan de stokken gehad. Door de storm in augustus braken mijn stokken en moest ik vervroegd de boontjes er af halen. Ook de opbrengst van de fruitbomen en klein fruit was overweldigend. 24

Op 25 januari hadden we onze Algemene ledenvergadering die met bijna 80 leden goed bezocht werd. Ook een bijzondere vergadering, omdat we afscheid namen van Gerrit Bargerbos die 15 jaar een prima voorzier was. Gelukkig hebben we in Jan van Houten ook weer een goede vervanger gekregen. Na de pauze kregen we een presentae van Smelne’s Erfskip over “Het ontstaan van het wijken (sloten) patroon rond Drachten”. Een prachge en interessante voordracht. In februari waren de beide snoeicursussen volgeboekt en hebben dus een goede betekenis voor onze tuiniers. Ook kwamen er deze maand nieuwe camera’s, waar het klussenteam een aantal dinsdagochtenden mee bezig was. Hierdoor kan er beter gecontroleerd worden bij vernielingen en diefstal. Er is een begin gemaakt met het herstellen van de windsingels door mee te doen met het Landschapsherstelproject. Op verschillende tuinen zijn fruitboompjes in de windsingel geplant. De windsingel behoort niet bij de tuin en is alleen voor tuiniers om licht te snoeien voor onderhoud! Op een aantal plaatsen zijn de bermen voorzien van stenen. Helaas komt het nog te vaak voor dat er dwars door de bermen gereden wordt. Voor de grasmaaiers een vervelende zaak. Vooral in het najaar komen er diepe sporen in de bermen. Veel aandacht hee de waterstand op de Zandige Wijk gekregen. In overleg met het Waterschap zijn er nieuwe dammen en stuwen gekomen. De klussengroep hee hierbij geholpen door hekken te plaatsen. Ook het hekkelen hee veel aandacht gekregen voor een betere doorstroming. De middensloot hee door extra aandacht een complete vernieuwing gekregen. Hulde aan de hekkelaars! Er zijn goede zaken gebeurd; de blokhutwinkel is geverfd en kan weer jaren vooruit, bij de ingang is een ware eco wal ontstaan die vooral door kleine diertjes bezocht worden. Ook Halloween kan niet vergeten worden. Helaas kon door de corona geen Halloween gehouden worden en is er op een alternaeve manier aandacht aan geschonken. Zowel kranten, radio als Omrop Fryslân (tv) hebben hier aandacht aan besteed. Een goede PR voor ons tuinieren. Er is door het bestuur 8x vergaderd en 1x door het Dagelijks Bestuur wegens de corona. Door de inzet van veel vrijwilligers ging de verkoop in de blokhutwinkel zeer goed, de maaiers zorgden op de drie complexen voor goed onderhoud en ook de klussengroep is veel dank verschuldigd voor het goede onderhoud. De complexen zien er prima uit. Samen met de tuinders hopen we volgend jaar weer een goed tuinjaar te krijgen, waarbij Covid-19 hopelijk verdwenen is. Joop de Vries, secretaris. 25

INVASIEVE EXOTEN 2021 Afgelopen jaar zijn er veel dinsdagochtenden besteed aan het weghalen van de Reuzenberenklauw. Hier en daar op de Zandige Wijk groeien daar nogal veel van. Maar daarmee zijn we er nog niet van af. Volgend jaar zullen er weer veel planten boven de grond staan. En dus moeten we er weer veel jd aan besteden om ze weg te snoeien als we op deze manier verder willen gaan. Mááááár, een jd geleden was er op Omrop Fryslân een reportage te zien over de berenklauw aanpak door de gemeente Leeuwarden. Hun aanpak is als volgt: uitgaande van het feit dat deze planten elk jaar weer nieuw zaad produceren is het dus voldoende om te zorgen dat ze geen nieuw zaad geven. Daarvoor haal je tegen de jd dat het zaad zich zet de bloemstengel uit de plant. Omdat zaad 7 jaar kiemkrachg blij zul je dat 7 jaar moeten volhouden en daarna zullen er geen zaden meer ontkiemen. En om niet meer zoveel (en onnodig) werk aan deze plant te hebben gaan wij volgend jaar dan ook met deze manier van werken aan de slag. Dit betekent dat we de planten laten groeien tot het moment dat ze zaad zeen, en er dus eerder niets meer aan doen. Dat betekent ook dat, wilt u vermijden dat u er last van zult krijgen (aanraking met de bladeren kan een behoorlijk heige brandwond-achg uitwerking hebben), u de planten op uw perceel zelf zult moeten schoffelen. Een andere plant die problemen gee is de Japanse Duizendknoop. Die staat op 4 plekken op de Zandige Wijk. Hij plant zich voort door middel van zijn wortels, zaait zich niet uit. Daarom blij hij op de plekken staan waar hij staat en breidt zich via zijn wortels uit. Ook deze plant zou weg moeten ware het niet dat hij bijna niet weg te krijgen is. De methoden die daarvoor gebruikt worden zijn geen van alle erg effecef, duur of niet te gebruiken op de Zandige Wijk. Deze zijn: maaien en afgraven, stomen, branden en/of elektrocuteren. Om toch iets te doen gaan we maaien en afvoeren. Het maaisel kunnen we kwijt op het ecostaon, want gelukkig is de verwerker van het groenafval in onze gemeente, Orgaworld, gecerficeerd voor het verwerken van invasieve exoten. Najaar 2021 gaan we hier mee aan de slag. Wilt u reageren dan kunt u die per mail sturen naar k.ferbeek@upcmail.nl Klaas Ferbeek 1e foto: Grote Berenklauw 2e foto: Japanse Duizendknoop 26

Gebruik de bestellijst !! Nog meer dan voorgaande jaren vragen we u gebruik te maken van de bestellijst die u ook dit jaar weer ontvangt bij het Tuinmagazine van Sluis Garden. Door de Coronajd die vermoedelijk nog wel even stand houdt is het van belang om alle leden te kunnen voorzien van wat hij of zij wil. Inkopen is het meest eenvoudig als het aansluit bij de vraag. En daarom is de bestellijst een belangrijk middel. U hee de meeste kans op de door u gewenste pootaardappelen als u uw bestelling doet met de bestellijst. De bestellijst kan tot en met 1 februari worden ingeleverd. De inleveradressen zijn: Dico van Toor, Stelpswijk 14, de brievenbus van de blokhutwinkel, en bij Joop de Vries, Middelwijk 172a. Omdat de jaarvergadering niet doorgaat kunnen de leden van ‘t Soethoudt en de Dwarsvaart de lijsten in een op het complex aangebrachte voorziening inleveren. U hoe natuurlijk niet te wachten tot 1 februari. Hoe eerder de lijst wordt ingeleverd hoe meer jd er is om uw bestelling klaar te maken. Dus hoe eerder hoe liever! De zaden die wel in het tuinmagazine staan, maar niet op de bestellijst zijn niet aanwezig in de blokhutwinkel, omdat hier te weinig vraag naar is. Wij vragen u deze zelf in te kopen . De prijzen die in de lijst staan vermeld zijn onder voorbehoud. De verwachng is dat niet alle actuele prijzen bekend zijn op het moment dat de bestellijst gereed moet zijn voor verzending naar de leden. Dico van Toor, coördinator blokhutwinkel 27

INNING CONTRIBUTIE/ TUINHUUR Betaling per bank graag vóór 1 maart 2021 (u krijgt hiervoor een factuur) Rekeningnummer NL51 RABO 0106084739 t.n.v. “de Wrottersploech” met vermelding factuurnummer In verband met CORONA is er geen zitting voor het betalen van de tuinhuur, doe dit als dit mogelijk is zo spoedig mogelijk via een overschrijvingsformulier van uw bank. Gebruik de bestellijst voor zaad !! Bij dezen de oproep zo veel mogelijk gebruik te maken van de zaadlijst en deze op tijd in te leveren. Dit om teleurstellingen te voorkomen. ZAADLIJST 2021 Inleveren vóór 1 februari 2021 = = In de brievenbus van de Blokhut in de aangebrachte voorziening op “t Soethoudt en de Dwarsvaart De zaadlijst kan ook worden ingeleverd bij Joop de Vries, Middelwijk 172a, Drachten en bij Dico van Toor, Stelpswijk 14, Drachten Voorkom teleurstellingen en deponeer uw zaadlijst op tijd op één van de genoemde locaties. ZAADPAKKET Afhalen bestelde zaadpakketten: * zaterdag 13 februari 2021 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 20 februari 2021 (9.00—11.30 uur) * zaterdag 27 februari 2021 (9.00—11.30 uur) Het winkelpersoneel wenst u Prettige feestdaen gen veel “virusvrij” tuinplezier in 2021 Tijdens de openingstijden staan we weer graag u klaar! voor 28

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 50.00 € 10.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 0512-546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 0512-510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 50.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met Joke Gruppen telf. 06 11977304 (ná 13.00 uur) mail: joke.gruppen@gmail.com CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * * * * * lidmaatschap/contributie tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs 29 per dag per dag* € 35.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM J.van Houten Secretaris* J. de Vries Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Lid: MAIL j.vanhouten@chello.nl joopdv@gmail.com TELEFOON 0642445170 510236 penningmeester@wrottersploech.nl 0651686913 en herkiesbaar AFTREDEND 2024 2021 en herkiesbaar voor 1 jaar 2021 K. van der Vegt K. Ferbeek A.J. Wijnstra M. Adema k.vegt@chello.nl k.ferbeek@upcmail.nl 521328 514262 annejanwijnstra11@gmail.com 0612602139 ureterperend28@hotmail.com 530505 ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Kor van der Vegt Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Dhr. H. Bekkema Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos deroos27@hetnet.nl 521328 06 50221038 2020 2022 2020 2022 545661 522449 Gras laagstam perenboompjes voor de Wroersploech. (Conference) Een jdje terug werden gras perenbomen aangeboden. Onze gemeente hee 4000 boompjes opgevraagd en deze boompjes bevinden zich op het terrein van de naturij. Onze tuindersvereniging hee een uitnodiging gehad om 500 boompjes gras te krijgen. In de loop van februari krijgen we deze boompjes op het complex de Zandige Wijk.Zodra er meer bekend is, kunnen alleen leden zich aanmelden voor een boompje. Let hierbij op de aankondiging op het Mededelingenbord. Joop de Vries 30

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2021 (onder voorbehoud) Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261 PERIODE 1 MAART TOT EN MET 20 MAART 2021 Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 PERIODE 22 MAART TOT EN MET 3 JULI 2021 Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Woensdag Zaterdag PERIODE 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 (13.30 – 15.30)*** 5 JULI TOT EN MET 14 AUGUSTUS 2021 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 16 AUGUSTUS TOT EN MET 23 OKTOBER 2021 15.00 – 17.00 9.00 - 11.00 25 OKTOBER TOT EN MET 13 NOVEMBER 2021 Deze periode is de winkel gesloten Reserveren Hekkel in deze periode (niet op zon– en feestdagen) tussen 18.00 en 19.00 uur op het 06 nummer van de blokhutwinkel 06-10125261 ***De opening op zaterdagmiddag in de periode 22 maart tot en met 3 juli is afhankelijk van het beschikbaar zijn van winkelmedewerk(st)ers en het huidige Corona virus. Voor 2020/2021 gelden de volgende openingsjdenvoor het hek op de Zandige Wijk 25/10 t/m 28/02 28/03 t/m 30/04 01/08 t/m 14/08 01/09 t/m 14/09 01/10 t/m 14/10 07:30 tot 18:00 06:00 tot 21:30 06:00 tot 22:00 06:30 tot 21:00 07:00 tot 20:00 01/03 t/m 27/03 01-05 t/m 31/07 15/08 t/m 31/08 15/09 t/m 30/09 15/10 t/m 30/10 Aanvang winterjd 07:30 tot 18:00 Dit zijn heel veel jden, vooral op het eind van de zomer om insluing te voorkomen, bij minder wisseling grotere kans dat hek dicht gaat als het niet helemaal donker is. Is het hek nog gesloten als u s ’morgens komt dan graag contact opnemen met het bestuur. De zomervakane duurt tot 22 augustus, bij mooi weer blij het hek dan tot 22:30 open, houd het publicaebord in de gaten! 31 06:00 tot 20:00 05:30 tot 22:30 06:00 tot 21:30 06:30 tot 20:30 07:00 tot 19:30 18.30 – 20.00 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 32

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication