0

WROTTERSNIEUWS DECEMBER 2015 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Algemene Ledenvergadering Zaterdag 23 JANUARI 2016 13.30 uur De Schakel Klokhuislaan 12 DRACHTEN INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739

INHOUDSOPGAVE December 2015 Voorwoord/ Te doen in de wintertijd Ingezonden/Yn petear/Van de redactie/melden diefstal Uitnodiging 59ste Jaarvergadering Ledenbestand verhuurde ares/toelichting aanpassing huish.regl. Verslag 58ste alg. jaarverg. / openingstijden hek Balans/ Winst en Verliesrekening Toelichting resultaat/begroting/oproep zaadlijsten/toelichting windsingels Halloween/verslag moestuintjes/betaling contributie Jaarverslag/Verslag Demotuin/VSO Talryk Vrijwilligers oproep/opzeggen tuin/snoeicursus Tarieven/adressen/openingstijden 3 4/5 6/7 8 9/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/27 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat dit een gevolg is van de opwarming van de aarde. Nu maar afwachten of "Parijs" wat oplevert. Parijs was begin dit jaar ook in het nieuws in verband met aanslagen. Wat dat betreft is de wereld er niet vrolijker op geworden met grote stromen vluchtelingen, aanslagen en zich uitbreidende militaire operaties. De wereld draait echter door en dat geldt ook voor onze vereniging. In dit Wrottersnieuws vindt u de uitnodiging voor de ledenvergadering op 23 januari in de Schakel. In uw enveloppe zit zoals gebruikelijk de zaadcatalogus van Sluis plus een bestellijst. Wij vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van deze bestellijst en deze tijdig in te leveren. Verder kunt u lezen hoe u uw contributie voor volgend jaar kunt bestalen. Dringend verzoek: Betaal op tijd! Naast betaling per bank, wat onze voorkeur heeft, is het mogelijk op twee huurzittingen uw contributie en huur contant te betalen. Meer informatie vindt u in dit Wrottersnieuws. Op de ledenvergadering leggen we voorstellen voor over de windsingel op de Zandige Wijk, de openingstijden van het hek op de Zandige Wijk en een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Daarnaast staan uiteraard de gebruikelijke zaken zoals de financiën en bestuurswisselingen op de agenda. In het kader van het laatste vraag ik uw nadrukkelijke aandacht voor aanvulling van het bestuur en vrijwilligers groepen. Het bestuur bestaat straks bijvoorbeeld nog maar uit vijf personen in plaats van zeven en de vrijwilligersgroepen vergrijzen snel of bestaan niet meer zoals de klussengroep. Tot slot wens ik u prettige feestdagen, veel plezier met de voorbereidingen op het nieuwe tuinseizoen en hopelijk tot ziens op de ledenvergadering. Gerrit Bargerbos Voorzitter Te Doen in de wintertijd: · · · · · · · · Breng organische mest in de grond Bescherm de rozen tegen strenge vorst Maak gereedschap schoon en weer gebruiksklaar Bewaar hout as uit de openhaard voor het voorjaar Controleer de kuipplanten Controleer de Dahlia's Maak plannen voor het komende tuinseizoen Denk aan de vogeltjes Etc…… Een leuke site om eens rond te neuzen is de Tuincoach. https://tuincoach.wordpress.com/2015/11/19/winterklaar-een-fabeltje-hoe-dan-wel/ Dico van Toor, red. 3

Beste meneer Akkerman, Door school mocht ik bij de wrottersploech pompoenen verbouwen. Van u kregen we kleine bakken en daar mochten we groentes in doen en een zonnebloem. U was altijd blij en we mochten soms groentes of fruit uit uw tuin plukken. Elke maandagmiddag om 4 uur konden we komen en dan kreeg je daar een koekje en wat drinken. Daarna ging je de temperatuur meten en hoeveel water er was gevallen en waar de wind weg kwam. Dit schreef je op in je schrift. En dan maar aan de slag. Je kreeg ook een kleine toets, over alles wat we geleerd hadden op de maandagen. En wanneer we dan op school onze geoogste pompoenen aan het snijden waren, kreeg je een groenevinger diploma. In de laatste les hebben we de bakken schoon gemaakt. En bollen geplant van narcissen en tulpen. Het was harstikke leuk! Dank u wel meneer Akkerman! Hopelijk tot volgend jaar. Groetjes Donja Veenstra (de Kameleon, groep 7) Yn petear mei de sekretaris. Túnkje is in hobby foar hast eltsenien. En wurkje yn de moestún is goed foar de sûnens. Troch yn de moestún te wurkjen, beweegje de minsken harsels mear en ite se mear selsmakke griente. En ek ûntstean der mear sosjale kontakten. Yn grutte plakken komme der buertmoestúnen en wurdt der mear biologyske produkten kweekt. De lêste tiid fan it jier is foar in oantal minsken fan de Wrottersploech de tiid om nei te tinken om de tún noch wer in jier oan te halden.. Spitigernôch moatte sommigen fanwege sûnens der mei ophâlde. Soms op doktersadvys. Túnkje freget wol oandacht en it is it hiele jier troch op ferskillende tiden drok. Ik hear ek wolris dat de griente goedkeap yn de winkel is as de opbringst fan de tún heech is. Mar ik fyn dat jild net de trochslach jaan moat. As it jou hobby is, sille jo net nei de opbringst fan it jild sjen moatte, smaak en sûnens dogge ek mei. Eltse hobby kostet wol wat. En it jowt ek ferplichtingen. It hâldt net op mei allinne de eigen tún. Jo moatte ek rekken hâlde mei de buorren en mei it hiele kompleks. Dat lêste is foar sommigen net nédich, sa liket it wol. Op myn fraach oan de túnkers om wat foar de mienskip op de tún te dwaan, krij ik al gau te hearren dat oaren dat mar dwaan moatte. Dat is spitich, want it is best leuk om meiinoar dwaande te wêzen en it kompleks kreas te hâlden. De foarsitter hat hjir oer ek al it ien en oar sein yn it Wrottersnijs en ik wol my der graach bei oanslúte. Fan my dan ek in oprop om jo op te jaan om de skouders der ûnder te setten om us moaije túnkompleks kreas te hâlden. Joop de Vries. 4

Van de redactie: Zucht…… Ja zo gaat dat voorbij, als een zucht. En wat een jaar. We zijn in april geteisterd door een stevige storm . Die heeft veel schade opgeleverd. Maar och daar komen we ook wel weer overheen. Op dit moment is het ook al weer één en al stormachtige wind met boven normale temperaturen. Overigens heeft het hele jaar redelijk veel wisseling gehad. Droge perioden, natte periodes warme en te frisse perioden, van alles wat. Onze appels hebben ook niet zo’n grote houdbaarheid als andere jaren. Er zit nogal wat rotterigheid in. Dus zullen we het in de winter met wat minder appeltaart en appelmoes moeten doen. Voordeel is natuurlijk dat het gewicht een beetje op peil blijft hoewel er natuurlijk wel weer andere bronnen gevonden kunnen worden om wat aan te dikken. Wat grappig was, of eigenlijk helemaal niet, is dat er op een vergadering waar ik was er gesproken werd over SDBO. Er kwam een vraag: Wat is dat?? Nu hoop ik dat het Wrottersnieuws wel wordt gelezen want er staat regelmatig iets in het nieuws over SDBO en natuurlijk veel bestuurszaken van de (overgebleven) bestuursleden. Dat is trouwens toch een interessante vraag. Wordt het Wrottersnieuws wel gelezen, en is er ook iets wat er aan ontbreekt, of iets wat te veel is? We hebben een vraag gekregen of dit nieuws wellicht digitaal kan. Als redelijk modern redactielid lijkt me dit een beetje te vroeg. Er zijn zoveel leden nog zonder computer. Er zijn, en dat kan iedereen (met computer) googlen, tuinverenigingen die de nieuwsbrieven / mededelingsbladen via een digitaal bestand delen (PDF) Ik denk dat wij, en daar moet het bestuur het uiteraard mee eens zijn, (nog) niet aan toe . Ik wens iedereen een fijne overwintering. En maar hopen dat dat niet in het zwembroekje achter in de tuin wordt, want dat is toch niet echt leuk? Zelfs de tegenstanders van kou en vocht zoals ik willen wel even sneeuw en ijs zien. En dan moet dat ook weer snel weg…... Dico van Toor De redactie Gerrit Bargerbos Tjibbe van Dijk Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail tel: 0512-546458 e-mail Melden diefstal en vernieling. Bij het bestuur komen weinig meldingen binnen over diefstal en vernielingen. Uit informatie die we indirect krijgen moeten we opmaken dat er toch wel diefstal en vernielingen plaats vinden. Het bestuur wil hier graag over worden geïnformeerd. Wij vragen u daarom dit soort zaken ook aan het bestuur te melden. Daarnaast blijft het van belang ook bij de politie aangifte te doen. De politie zal niet erg geneigd zijn acties te ondernemen als er geen of heel weinig meldingen zijn. Het bestuur jitgerb@gmail.com tvdijk38@upcmail.nl tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com 5

Uitnodiging voor de 59ste Algemene Ledenvergadering van de Amateur Tuinders Vereniging “de Wrottersploech” DATUM PLAATS AANVANG : : : ZATERDAG 23 JANUARI 2016 DE SCHAKELKLOKHUISLAAN 12 DRACHTEN13.30 UUR ___________________________________________________________________________ AGENDA 1 Opening 2. 3. 4. Vaststellen van de agenda Ingekomen stukken a. b. 5. Verslag algemene ledenvergadering 24 januari 2015 - tekstueel - Financiën a. b. c. d. 6. naar aanleiding van Jaarverslag 2015 - - - - financieel verslag 2015 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) verslag commissie controle financiën 2015 begroting 2016 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) benoeming commissie controle financiën 2016 Openingstijden van het hek op de Zandige Wijk. Voorgesteld wordt voor het komende seizoen de volgende openingstijden te hanteren: 30/10 - 27/3 27/3 - 15/9 15/9 - 30/10 7.00 - 18.00 uur 5.00 - 22.30 uur 7.00 - 21.00 uur Zie toelichting elders in dit Wrottersnieuws. 7. 8. Hoe verder met de windsingel op de Zandige Wijk? Zie toelichting over dit onderwerp elders in dit Wrottersnieuws. Aanpassingen huishoudelijk reglement. Voorstel: Toevoegen aan lid e artikel 41. Ook het gebruik van vuurkorven, tonnen en andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan, met uitzondering van barbecue en kachel, mits er geen hinder wordt veroorzaakt. Het gebruik van open vuur op de tuin wordt hiermee beperkt tot kachels en barbecues mits er geen hinder wordt veroorzaakt. Een nadere toelichting vindt u elders in dit Wrottersnieuws. 6

9. Bestuurszaken - - Aftredend T. van Dijk, niet herkiesbaar. K. Gruppen, niet herkiesbaar. Toetredend D. Hooiveld. Tjibbe is 9 jaar zeer actief geweest voor de vereniging en vindt het nu tijd dat anderen zijn werkzaamheden overnemen. Klaas heeft vorig jaar al aangegeven terug te treden. Hij heeft de financiën nog bijgehouden tot we een nieuwe penningmeester hadden gevonden. Het penningmeesterschap is op 1 augustus overgegaan van Klaas naar Derk. Derk Hooiveld is vorig jaar benoemd als aspirant bestuurslid. Hij heeft zich inmiddels goed ingewerkt en het penningmeesterschap van Klaas Gruppen overgenomen. Het bestuur stel voor Derk te benoemen tot lid van het bestuur. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 16 januari worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Deze kandidaatstelling moet door 25 leden worden ondersteund en een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 10. 11. 12. Rondvraag Pauze Inleiding: Onderwerp “ Natuur in de Fryske Wâlden”. Jacob Bijlsma, gepensioneerd boswachter van SBB, zal hierover een inleiding verzorgen. De titel van zijn inleiding met dia's luidt : De vier jaargetijden Uitbotten in de lente; weelderige groei in de zomer, vruchten en verval in de herfst en rust in de winter. 13. 14. Verloting Sluiting Op de foto: Jacob Bijlsma 7

Ontwikkeling van het ledenbestand en de verhuurde ares Leden Dwarsvaart ‘t Soethoudt Zandige Wijk donateurs 2008 33 41 286 2009 32 41 294 40 2010 33 42 282 42 2011 31 46 287 35 2012 28 46 298 33 2013 28 46 306 39 2014 28 44 302 39 2015 28 45 308 40 Verhuurde ares Dwarsvaart ‘t Soethoudt Zandige Wijk 2008 53 72 1023 2009 52 70 1060 2010 54 73 1000 2011 55 72 1016 2012 54 72 1284 2013 51 72 1252 2014 50.5 72 1289 2015 50 72 1279 Opmerking: In de verhuurde oppervlakte van de Zandige Wijk is vanaf 2012 de verhuurde grond aan Bouma en Jonkman (grasland) en v.d. Laan (kerstbomen) en het bos in beheer van de school VSO Talryk meegenomen. Toelichting aanpassing huishoudelijk reglement. Op dit moment wordt het gebruik van kachels en vuurkorven gedoogd. Daarbij geldt dat de overige tuinders hiervan geen last van mogen ondervinden. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat er wel hinder wordt veroorzaakt en soms heeft dit tot gevolg dat mensen die op de tuin zijn naar huis gaan. Er wordt dan dus te weinig rekening gehouden met de weersomstandigheden en/of er wordt geen droog en schoon materiaal gebruikt. Het bestuur heeft overwogen voor te stellen het gebruik van vuurkorven en kachels te verbieden. Uiteindelijk is besloten eerst het gebruik van vuurkorven te verbieden. Het voorstel luidt daarom artikel 41 lid e, waarin het verbranden van afval op de tuin is verboden, uit te breiden met een verbod op het gebruik van vuurkorven, tonnen en andere vormen van open vuur. Het toegestane gebruik van vuur op de tuin is dan beperkt tot de barbecue en een kachel. Dit natuurlijk zolang er geen last wordt veroorzaakt voor de andere tuinders. Voorstel: Toevoegen aan lid e artikel 41. Ook het gebruik van vuurkorven, tonnen en andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan, met uitzondering van barbecue en kachel, mits er geen hinder wordt veroorzaakt. Het bestuur 8

Verslag van de 58ste Algemene Ledenvergadering van de a.t.v. “ de Wrottersploech “ op 24 januari 2015 om 13.30 uur in de Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. 1. Opening: De voorzitter, G. Bargerbos, opent de vergadering en kan weer een flink aantal aanwezigen welkom heten. Ondanks het feit dat er al weer drie weken voorbij zijn wenst hij iedereen nog een goed en gezond 2015 toe. De eerste drie weken van 2015 kenden een stormachtig verloop. Het weer was niet zo best. Veel regen, veel wind en nog geen enkel zicht op een mooie droge winterse periode. Helaas ook goed weer voor de veldmuizen, waar we het afgelopen jaar veel last van hebben gehad op de Zandige Wijk. Verder hakten de aanslagen in Parijs (Charlie Hebdo red.) er de afgelopen weken behoorlijk in. In de pers is nog steeds een discussie gaande over de persvrijheid en het innemen van paspoorten om afreizen naar het middenoosten te voorkomen. Deze maatregelen worden al gauw gezien als het inperken van de fundamentele rechten van de mens. We hebben het tegenwoordig veel en gemakkelijk over onze rechten. We hebben echter ook plichten. Vrijheden brengen ook verantwoordelijkheden / plichten met zich mee. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je veel mag zeggen, schrijven en tekenen etc. Het is echter zeer de vraag of je dat wel altijd moet doen. Het is onverstandig mensen te kwetsen, te beledigen. Vrijheden moet je als samenleving verdienen. Je moet er op een goede manier mee om kunnen gaan. Lukt dat niet dan wordt de roep om inperkingen steeds sterker. Als we dit op onze vereniging betrekken dan kunnen we concluderen dat we binnen onze vereniging heel veel vrijheden hebben. Ook als je dit afzet tegen de gang van zaken bij andere verenigingen waar ik het afgelopen tijd meer zicht op heb gekregen door bijeenkomsten van voorzitters van volkstuinverenigingen. We mogen van alles telen: groenten, bloemen, gras, en fruit. We mogen schuurtjes en kassen bouwen, kippen houden en gebruik maken van een vuurkorf, bbc en kachel. Verder mogen we kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daar staan eigenlijk maar twee, maar dan wel heel belangrijke verplichtingen, tegenover; · · De tuin redelijk onderhouden. Zorgen dat de andere leden / buren geen hinder van je ondervinden. Naarmate beter aan deze voorwaarden wordt voldaan zijn er meer vrijheden mogelijk. Loopt het uit de hand dan moet er regelend worden opgetreden. Helaas moeten we ieder jaar een groot aantal leden wijzen op hun te kort schietend onderhoud van de tuin. Met de uiterste consequentie de opzegging van het lidmaatschap van de vereniging. Kippen op de tuin, barbecueën, het gebruik van de vuurkorf en het stoken van een kachel leiden vrij gemakkelijk tot overlast. Wordt dit te erg dan zijn aanvullende voorschriften nodig of er moet een verbod worden ingesteld. Dan nog iets over de vrijwilligers van de vereniging en daar hoort het bestuur ook bij.We hebben op dit moment voldoende kandidaat bestuursleden. Helaas hebben we nog geen nieuwe penningmeester. Klaas is zes jaar penningmeester geweest en hij vindt nu dat het tijd wordt dat iemand anders van de vereniging dit werk van hem overneemt. Een zeer terechte wens van iemand die twee zittingsperioden heeft vol gemaakt. Weet u wat van boekhouding of kent u iemand die deze functie voor onze vereniging zou kunnen vervullen dan horen wij dat graag van u. Klaas laat ons niet direct in de steek en hij wil een opvolger ook graag inwerken. 9

Een volgend punt van zorg is de bemanning van de winkel. Het is nog maar de vraag of we het komende seizoen de openingstijden, zoals we die gewend zijn, kunnen handhaven met de taat moeten inperken. Verder nog enkele opmerkingen over de windsingel rond de Zandige Wijk. Deze strook hoort niet bij de tuin. Enig medegebruik is wel toegestaan. Er mag ook een pad door naar de achterliggende sloot. In de praktijk zien we de volgende zaken: · · · Heel veel rotzooi/opslag in de strook. Beplanting die voor een groot deel of geheel is gerooid. De tuin is ingericht tot de achterliggende sloot. Keurig netjes maar van de oorspronkelijke beplanting is niets meer over. De afgelopen periode is er wel regelmatig onderhoud gepleegd aan de windsingel. Daarbij hadden we echter niet heel duidelijk voor ogen hoe die windsingel er uit moet zien. In de laatste bestuursvergadering hebben we daarom besloten een visie te ontwikkelen voor de windsingel. Een einddoel. Hoe moet de beplantingsstrook er uit zien en hoe kunnen we dat bereiken? We denken daarbij aan een strook met gemengde beplanting die beschutting biedt en verder een goed biotoop is voor verschillende vogels. In zo'n strook passen meidoorn, krent, lijsterbes, hazelaar etc. Wij willen deze visie in overleg met de leden verder ontwikkelen. Verder wil ik nog melden dat we binnen de Wrottersploech een face-book groep hebben. Dit op initiatief van Martijn Stienstra. Deze groep heeft op dit moment 50 deelnemers. Deze deelnemers plaatsen informatie, vragen, handige links en foto's. De vragen worden weer door anderen beantwoord. Ik wil de mensen die iets geplaatst hebben bedanken voor hun inbreng en degene die ook informatie wil delen met andere leden oproepen ook toe te treden tot deze face-book groep. Meer informatie vindt u in het Wrottersnieuws van december 2014. Ten slotte nog dit. Rob Herwig, een bekende schrijver van tuinboeken, heeft een boek geschreven over het telen van groente. Informatie hierover vindt u op www.HerwigGarden.info. Het gehele boek van 900 bladzijden kunt u downloaden voor € 3.99. Tot zover de opening van de ledenvergadering. Voordat verder wordt gegaan met vergadering worden de aanwezigen verzocht te gaan staan en een ogenblik stilte te houden ter nagedachtenis aan degene die het afgelopen jaar zijn overleden. 2. Vaststellen van de agenda: De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken. Mededeling: De voorzitter meldt dat het bestuur ook dit jaar gebruik heeft gemaakt van haar recht leden de huur op te zeggen als leden blijvend in gebreke blijven. Er zijn drie leden aangeschreven die vrijwel niets aan hun tuin deden en soms ook niet reageerden op brieven van het bestuur. In de opzeggingsbrief werd de geadresseerden gewezen op de mogelijkheid in beroep te gaan bij de ledenvergadering. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het bestuur is nog wel met één van de aangeschrevenen in overleg over de mogelijkheid een (klein) deel van de tuin in gebruik te houden. Voor de andere twee leden betekent de opzegging definitief het einde van het lidmaatschap. 10 beschikbare mensen. Onze laatste oproep heeft voor zover mij bekend nog geen resul

4. a) Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2014: Het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 18 januari 2014, opgenomen in het Wrottersnieuws van december 2014, wordt onveranderd vastgesteld met dank aan de secretaris. b) Het jaarverslag over 2014: Dit verslag is eveneens opgenomen in het Wrottersnieuws en wordt zonder op- of aanmerking goedgekeurd met dank aan de secretaris. 5 Financieel verslag: a) Financieel verslag. Het financieel verslag is opgenomen in het Wrottersnieuws van december 2014. De winst- en verliesrekening over 2014 sluit met een winst van ruim € 800. Dit is een goed resultaat en staat tegenover een begroot verlies van ruim €4800. Dit verschil kan worden verklaard door een hogere winst van de winkel, het niet baggeren van de Zandige Wijk in 2014, lagere energiekosten, lagere onderhoudskosten aan de maaimachine en geen afschrijving op de nieuwe blokhut op de Dwarsvaart, omdat deze nog niet is gebouwd. b) Verslag van de kascommissie: De heren F. de Boer en S. de Graaf hebben de boeken gecontroleerd. De heer de Graaf heeft de plaats ingenomen van J. Veenstra die ziek is. De commissie doet verslag van haar bevindingen en geeft aan dat alles in orde is bevonden. Met steekproeven werden bankafschriften, kasbewijzen en inkoopfacturen gecontroleerd. Deze bleken alle correct verantwoord. De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2013 / 2014. Dit voorstel wordt met een applaus voor de penningmeester ondersteund. De voorzitter bedankt de commissie voor haar gedane werk en bedankt eveneens de penningmeester voor zijn inzet. c) Benoeming nieuwe kascommissie: Als gevolg van de ziekte van de heer Veenstra zijn twee nieuwe leden voor de kascommissie nodig De heer F. de Boer heeft twee keer een kascontrole gedaan en is aftredend. De kascommissie voor 2015 bestaat uit de heren S. de Graaf en H. Poelman. De heer P. Boonstra wordt benoemd als reserve. d) De begroting voor 2015: De begroting voor 2015 gaat uit van een verlies van € 800. Een verlies is gelet op de ruime reserves van de vereniging verantwoord en een contributieverhoging is daarom niet nodig voor 2015. Het belangrijkste verschil met de kosten voor 2014 zijn de hogere kosten voor afschrijving onroerend goed (€ 1000)voor de nieuwe blokhutten op de Dwarsvaart en 't Soethoudt, waarvan wordt aangenomen dat ze in 2015 worden gebouwd. Het resultaat van de winkel en de kas is begroot op ca € 2750 en vormt een wezenlijke bijdrage in de exploitatie van de tuincomplexen. Dit resultaat is mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers waardoor een positief resultaat kan worden gerealiseerd, ondanks het feit dat de leden hun tuinbenodigdheden goedkoop kunnen aanschaffen in de winkel. e) Goedkeuring voorgenomen investeringen. De bouw van een nieuwe blokhut op complex 't Soethoudt. De twee blokhutten op 't Soehoudt beginnen ernstige gebreken te vertonen waardoor vervanging noodzakelijk wordt. Voorgesteld wordt één nieuw vervangend gebouw te bouwen. Dit vraagt een investering die wordt geschat op € 5000. Dit is een schatting omdat er nog geen volledig uitgwerkt plan is. De vergadering gaat akkoord met deze voorgenomen investering. Zonnepanelen op de blokhutwinkel en gedeeltelijke vernieuwing van de dakbedekking op de blokhutwinkel. De hoge energielasten hebben het bestuur doen besluiten zich te laten informeren over de mogelijkheden van zonnepanelen op de blokhutwinkel. Dit is mede ingegeven door het feit dat we op de spaartegoeden van de vereniging maar weinig rente ontvangen. 11

Het plaatsen van 14 zonnepanelen, waarmee ca. 3000 kwh kan worden opgewekt vraagt een investering van ca € 6000. De dakbedekking van de blokhutwinkel bestaat uit dakleer dat er al lang op ligt. Om te voorkomen dat het dakleer een aantal jaren na het plaatsen van de zonnepanelen moet worden vervangen stelt het bestuur voor het dakleer op de plaats waar de zonnepanelen komen voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen te laten vernieuwen. Dit vraagt een investering van ca € 1600. De vergadering geeft toestemming voor beide geplande investeringen. 6. Bestuurszaken. Edze Neurink heeft aangegeven dat hij door zijn huidige werkzaamheden onvoldoende tijd heeft voor zijn bestuursactiviteiten. Daarom heeft hij besloten zijn bestuursfunctie op te zeggen. Hij blijft samen met E. Meetsma nog wel de bouwcommissie vormen. Joop de Vries bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen.Het bestuur stelt voor Joop de Vries als zodanig te benoemen. Verder hebben Derk Hooiveld en Martijn Stienstra zich gemeld als kandidaat bestuurslid. Er is nog één vacature waarin we nog één van beiden formeel kunnen benoemen. Het bestuur stelt in overleg met beide kandidaten voor het komende jaar beide als kandidaat bestuurslid mee te laten draaien met de bedoeling dat ze volgend jaar formeel als bestuurslid worden benoemd. Er zijn dan 2 vacatures omdat T. van Dijk dan aftreedt en niet herkiesbaar is. Namen van tegenkandidaten zijn niet ingediend. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 7. Attentie vrijwilligers. Ook dit jaar worden weer een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit zijn mensen die veel voor de vereniging hebben gedaan en met hun activiteiten hebben moeten stoppen of aan het afbouwen zijn. Vrijwilligers die nog volop actief zijn, zijn overigens niet uitgesloten van deze extra attentie. · Dit jaar zijn dit: De heren Idzenga en Hoekstra die een groot aantal jaren deel hebben uitgemaakt van de vaste bemanning van de blokhutwinkel. Beiden hebben aangegeven daar met ingang van 2015 mee te stoppen. · Jan Akkerman die onze drijvende kracht is achter de website, Halloween en de samenwerking met de school de Kameleon. Ook in onze stand op braderieën en in de jaarlijkse open dagen heeft Jan een groot aandeel. · Dico van Toor is onmisbaar voor het Wrottersnieuws van de vereniging. Daarnaast staat hij ook nog één keer per week in de winkel. De voorzitter bedankt de vier hiervoor vermelde personen voor hun inzet voor de vereniging en overhandigt hen, voor zo ver aanwezig, een cadeaubon. 8. Rondvraag. · Gepleit wordt voor uitsluitend per bank betalen van de huur en contributie. Bespaart de penningmeester veel werk. Verder wordt gewezen op de mogelijkheden van een machtiging (vraagt volgens Klaas Schukken veel van de penningmeester die ieder jaar een geactualiseerd bestand moet aanleveren). Storten van geld bij de bank is duur. · · · · Gerrit Grooten pleit voor het behoud van contant betalen bij inschrijving. Grote voordeel is dat de zaken op moment van inschrijving volledig worden afgehandeld. Is het baggeren van de Zandige Wijk volledig van de baan? Neen, als daarvoor voldoende reden zijn dan kan alsnog worden besloten over te gaan tot baggeren. Mogelijkheden pinapparaat in de winkel?. Hans Kies vraagt aandacht voor slechte behuizing van kippen. Nat en te klein. 12

· · Gelden er ook voorschriften voor de hoogte van de tuinafscheidingen? Ja. · · · · Kan de beplantingsstrook op de Zandige Wijk ook bij de aanliggende tuinen worden betrokken? Neen want dan krijgt deze strook een heel divers aanzien. Op tuin 603 is het (achter op de tuin) een puinhoop. Is deze tuin nog verhuurd? Kan er ook extra parkeerruimte aan het doodlopende pad worden gerealiseerd? Langs de tuinen ter hoogte van de kas van de vereniging ligt een hoge wal van de bagger. Kan daar iets aan worden gedaan? Kan er iets worden gedaan aan de hoge waterstand in de middelste wijk op de Zandige Wijk? Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte af en volgt de pauze met koffie of thee met cake. Na de pauze volgt de inleiding van de heer Jan de Jong over "Vogels in en om de tuin". De heer de Jong is vogelkundig medewerker bij de Leeuwarder Courant. Hij weet ook over gewone vogels een groot aantal wetenswaardigheden te vertellen. Na de lezing volgt de jaarlijkse verloting. Dit keer waren er zo veel prijzen beschikbaar gesteld door de leveranciers van de vereniging en de stichting DBO dat bijna iedereen met een prijsje naar huis ging. Sluiting: Nadat alles is afgehandeld sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis. G. Bargerbos Voorzitter. Openingstijden van het hek op de Zandige Wijk. Het bestuur heeft zich weer eens gebogen over de openingstijden van het hek. Wij hebben het afgelopen jaar zes verschillende perioden gebruikt. Dit betekent veel wisseling in de loop van het seizoen. Verder sluit het hek vaak op een tijdstip dat het al lang donker is. We horen dan ook regelmatig de opmerking waarom het hek zo lang open moet blijven. Belangrijke momenten zijn de overgang van winter- naar zomertijd en andersom. In 2016 zijn dat de weekenden van 26 en 27 maart en 29 en 30 oktober. Het bestuur stelt daarom voor 2016 de volgende openingstijden voor: 30 oktober 27 maart 15 september - 27 maart - 15 september - 30 oktober 7.00 tot 18.00 uur. 5.00 tot 22.30 uur. 7.00 tot 21.00 uur. Dit voorstel, waarmee het aantal wisselingen is terug gebracht van zes naar drie, wordt op 23 januari a.s. aan de ledenvergadering voorgelegd en kan dus nog worden aangepast . De actuele openingstijden staan altijd vermeld op het publicatiebord op de Zandige Wijk. Het bestuur. 13

Het financiele gedeelte is alleen beschikbaar voor leden 14

Het financiele gedeelte is alleen beschikbaar voor leden 15

Toelichting op het resultaat 2015. De kosten onderhoud onroerend goed zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de kosten van het vernieuwing van de dakbedekking onder de zonnepanelen. De kosten voor onderhoud inventaris zijn hoger dan begroot als gevolg van extra onderhoudskosten aan de maaimachine op de Zandige Wijk. Afschrijving onroerend goed is lager dan begroot. Dit komt doordat er in 2015 nog geen afschrijving op de geplande blokhutten op 't Soethoudt en de Dwarsvaart hoeft plaats te vinden omdat deze blokhutten nog niet zijn gebouwd. Belastingen en rechten. Voor 2015 zijn voor deze post baten ingeboekt. Begin dit jaar ontdekten we grote verschillen in de heffingen van de gemeente tussen de verschillende jaren. Overleg met de gemeente heeft er in geresulteerd dat we dit jaar een aanzienlijk bedrag te veel betaalde belasting hebben terug gekregen. Voor gas, licht en water zijn dit jaar de voorschotten nog niet aangepast als gevolg van de zonnepanelen. Het betaalde bedrag ligt daardoor in lijn van de kosten van 2014. De hogere overige baten zijn toe te schrijven aan niet terugbetaalde borg. De meevallers, lagere kosten en het goede resultaat van de winkel en kas resulteerden in een winst van bijna € 6400 euro! Toelichting op de begroting voor 2016. Voor onderhoud inventaris is een vrij hoog bedrag opgevoerd omdat we ook dit jaar weer extra onderhoud aan de maaimachine van de Zandige Wijk verwachten. In het begrote bedrag voor onderhoud complex zijn kosten opgenomen voor de verbetering van enkele bochten van de wegen en onderhoudswerkzaamheden voor de omgeving van de blokhut. In de post afschrijving onroerend goed is € 1000 opgenomen voor de nieuwe blokhutten op 't Soethoudt en de Dwarsvaart. Gas, licht en water zijn waarschijnlijk ruim begroot. Voor PR, educatie en open dagen is wat extra opgevoerd in verband met de geplande overgang naar een nieuwe website. De begroting sluit met een goed verdedigbaar verlies van bijna € 1000. Oproep om gebruik te maken van de zaadlijsten. Bij het Wrottersnieuws van december krijgt u ook de zaadgids van Sluis en de bestellijst (zaadlijst) voor zaden en andere tuinbenodigdheden. Omdat op het moment van verspreiding van de zaadlijst niet alle prijzen voor 2016 bekend zijn, wordt op de bestellijst gewerkt met de prijzen van 2015. De definitieve prijzen kunnen daar volgend jaar iets van afwijken. Wij vragen u zo veel mogelijk gebruik te maken van deze zaadlijst en deze tijdig in te leveren d.w.z. uiterlijk 1 februari maar liefst vroeger. Dit geeft onze vrijwilligers in de winkel voldoende tijd voor het klaar maken van de bestellingen. De zaadlijst kan ingeleverd worden in de brievenbus bij de blokhutwinkel, bij onze inkoper René Visser, Winterkoninkjestraat 21 en op de ledenvergadering. In de winkel kunnen we alle zaden uit de zaadlijst niet op voorraad hebben. Maakt u gebruik van de zaadlijst dan kunt u ook zaden bestellen die niet op de lijsten staan vermeld. U mag er alleen bij tijdige bestelling van uit gaan dat de door u bestelde zaden bij het afhalen van uw bestelling in uw zaadpakket zitten. Het bestuur 16

Toelichting op het voorstel voor de windsingels op de Zandige Wijk. In het september nummer van het Wrottersnieuws heeft u kunnen lezen welke ideeën in het bestuur zijn besproken m.b.t. de windsingels op de Zandige Wijk. Hierop hebben we geen enkele reactie gehad. We kunnen daaruit de conclusie trekken dat dit onderwerp niet leeft bij de leden om vervolgens dit onderwerp verder te laten rusten. Waarom zouden we ons meer werk op de hals halen? Hier hebben we niet voor gekozen. In het septembernummer van het Wrottersnieuws zijn de problemen met de windsingels op de Zandige Wijk als volgt samengevat. · · Er ligt afval in de windsingel. De windsingel is geheel of gedeeltelijk bij de tuin getrokken en de oorspronkelijke beplanting ontbreekt daardoor. · De beplanting in de windsingel heeft niet de goede beplanting. Te veel hoge bomen (esdoorns) en weinig/geen besdragende struiken. De windsingels waar het hier om gaat zijn de windsingels grenzend aan de tuinen aan de buitenkanten van het complex. Deze singels zijn geen onderdeel van de tuin. In artikel 35 van het huishoudelijk rendement is onder het kopje "Rondom eigen tuin" het onderhoud van deze beplantingsstrook als volgt geregeld. "Elk lid is verplicht de aan zijn/haar tuin grenzende borders, groensingels en waterpartijen, alsmede de paden langs de tuin vrij van onkruid te houden en in goede staat te onderhouden. De aangrenzende wijk/sloot moet worden gehekkeld en op diepte worden gehouden". In artikel 36 is verder nog bepaald dat door de vereniging aangebrachte beplanting niet door de leden mag worden verwijderd. Op basis van deze bepalingen kan het bestuur optreden tegen afval in en oneigenlijk gebruik van de windsingel. Voor het omvormen van de windsingels naar een strook met meer besdragende struiken en minder hoge bomen is aanvullend beleid nodig. Daarbij kan worden gekozen voor een meer of minder actieve uitvoering. Bij een minder actieve uitvoering wordt volstaan met het planten van besdragende struiken bij vrijkomende tuinen en op verzoek van de huidige huurder voor zover er beplanting ontbreekt of de huurder in overleg met het bestuur ruimte maakt voor besdragende stuiken. Bij een actieve benadering wordt naast de hiervoor vermelde activiteiten jaarlijks een gedeelte van de beplanting aangepakt. Deze aanpak houdt in dat de bestaande beplanting wordt gekapt en deels wordt vervangen door besdragende struiken. Voor het laatste zal het waarschijnlijk nodig zijn de stobben met chemische middelen te doden, omdat deze niet bereikbaar zijn met een stobbenvrees. Vraag aan de ledenvergadering: Kiezen we voor een windsingel met meer bes dragende struiken en zo ja kiezen we dan voor een meer of minder actieve benadering zoals hiervoor omschreven? ( Bij de keuze voor een actieve benadering stelt het bestuur de uitvoering afhankelijk van de mogelijkheid om te komen tot een goed werkbare uitvoering) Het bestuur 17

Halloweenfeest bij de Wrottersploech Vrijdag 23 oktober was het zover. De 9e editie van het Halloween feest voor kinderen. Dankzij de voorbereiding van vrijwilligers, werd iedereen in een prachtig versierde ruimte ontvangen. Na een inleidend praatje van Karel en Jan, werden de pompoenen uitgedeeld en werden de handen uit de mouwen gestoken. De kinderen konden hulp krijgen van zelf meegebrachte troepen en er waren vrijwilligers om te helpen. Het uithollen moet zorgvuldig gedaan worden. Op die manier kun je langer genieten van de pompoen als sfeerlicht in huis. De pitten en draden konden in bakjes worden gedaan, die tussentijds door vrijwilligers werden geleegd. Was de pompoen droog genoeg van binnen, kon er verder gewerkt worden aan het ontwerp van het gezicht voor de Halloweenpompoen. Iedereen had een andere tactiek en het resultaat is prachtig geworden. Na al dat harde werken was iedereen wel toe aan iets lekkers. Voor de volwassenen was er koffie en thee. De kinderen mochten om de beurt naar voren komen om limonade met een plak pompoencake te halen. Hmm, dat smaakte goed. Voor sommigen de eerste ervaring met deze traktatie! Ook mocht er pompoensoep geproefd worden en ook dat werd door velen gedaan. Met een gevulde maag werd deze creatieve middag vervolgd met een kleurwedstrijd. Naast een aantal van de vrijwilligers, waren er ook meerdere kinderen verkleed en/of geschminkt naar het buitencentrum gekomen. Deze inzet werd beloond met een zakje pompoenpitten of bloemzaden. Het was een geslaagde middag. Voor de editie van 2016 kan iedereen zich verheugen op een speciaal jubileum voor het Halloween-feest. We kijken uit naar jullie opgave en deelname. Iedereen bedankt voor je komst en inzet, op welke wijze dan ook. Tot volgend jaar! Vrijwilligster Saakje van Selderen De mooiste kleurplaten zijn dit jaar gemaakt door Bjorn van der Wiel, Amtrents Kort en Mila Smeenk 18

Verslag minimoestuintjes OBS de Kameleon Ik heb dit hele seizoen veel plezier gehad en veel geleerd we kregen alle vijf een moestuintje met sla, ui, wortels, aardbeien, zonnebloemen, tomaten, rode bieten, radijsjes en aardappels. Elke maandag moesten we komen, maar helaas kwamen de laatste paar maanden drie kinderen bijna niet meer. We kregen in het begin allemaal een schriftje waar we de temperatuur regenwater windrichting en de lucht moesten meten en dan opschrijven. In de zomer toen de meeste kinderen niet meer kwamen kregen we heel veel bramen en rode besjes. Wat ook leuk was we kregen een HELE GROTE courgette mee naar huis die hebben we lekker opgesmuld of door de macaroni gedaan. Ik vond het heel leuk om onkruid te wieden of de planten water te geven, maar ook om heel veel te oogsten. Ook heeft de hele klas van ons pompoen zaadjes mogen zaaien die moesten wij dan verzorgen. daar hebben we op school Halloween gezichten van gemaakt. Op 26 oktober (de laatste keer) kregen we een soort examen daar kregen we vragen zoals: vanaf welke datum mag je pompoenen planten? op 30 oktober kregen wij op school de groene vingers diploma! 2 november was het dan ECHT de laatste keer we gingen de tuitjes opruimen en natuurlijk kregen we ook thee en een koekje in de zomer kregen we limonade met een koekje. we gingen ook tulpen en narcissen planten die we in het voorjaar mogen ophalen. Als laatste gaf ik cakejes met jan bedankt erop . we kregen ook heel veel kalebassen en pompoenen mee naar huis waarmee we een HEERLIJKE pompoencake hebben gebakken met het recept van jan akkerman HEEL erg bedankt voor het leuke seizoen Jan akkerman! liefs Rosella van der Meide. Betaling huur en contributie 2016. Ieder jaar is er helaas een flink aantal leden dat niet op tijd betaald. Dit vraagt van het bestuur tijd die we veel liever aan andere zaken besteden. De contributie bedraagt € 20 en de huur € 15 per are (100 m2). Hiervoor krijgt u geen nota toegestuurd. Graag uw aandacht hiervoor. Als u per bank betaalt dan kunt u de betalingsopdracht nu al vast invoeren in uw computer. De huur een contributie moet voor 1 maart worden betaald!! De voorkeur van het bestuur gaat uit naar betalen per bank en steeds meer leden doen dit. Wij bankieren bij de Rabobank en het banknummer is NL51 RABO0106084739. Omdat niet iedereen per bank wil of kan betalen houden we dit jaar twee zittingen waarop de huur en contributie contant kunnen worden betaald. Deze zittingen zijn op zaterdagmorgen 6 en 20 februari 2014 van 9.00 tot 11.30 uur in het informatiecentrum op de Zandige Wijk. Degene die op de zitting betaalt krijgt zijn lidmaatschapskaart gelijk mee. Degene die op tijd per bank betaald krijgt zijn lidmaatschapskaart met het april nummer van het Wrottersnieuws thuis bezorgt. Informatie over de betaalzitting, betalingen staat achter in dit Wrottersnieuws. Het bestuur. 19

Jaarverslag Wrottersploech 2015. Het jaar 2015 loopt ook al weer op zijn eind. Het was een jaar waarin de gemiddelde temperatuur iets lager was dan normaal. De maand januari begon zacht en te nat. Eind januari hadden we sneeuw. Februari, maart en april waren vrij zonnig met gemiddelde temperaturen. Ook een nat weertype in het voorjaar. We gaan dan weer in de tuin aan het werk, hoewel er nog wel winterse ongemakken zijn als vrieskou en hagel. Daarna werd het droger en vrij zonnig met juli als een vrij warme maand. Augustus was warm , maar ook nogal nat. De herfst was koel en fris met normale hoeveelheden neerslag en zon. In november werd het erg nat en veel akkers zaten vol water. De oogst kan goed genoemd worden. Soms hadden de koolsoorten last van knolvoet en bleven klein van stuk. De vroege aardappelen waren goed en ook de boomvruchten als appels, peren en pruimen gaven volop vrucht. We kunnen terugzien op een mooi tuinjaar met veel opbrengst en een rijke natuur. Omdat Edze Neurink bedankt heeft als bestuurslid en tevens als lid van de Bouwcommissie moest het bestuur uitzien naar vervanging in deze functies. Naar ons idee zijn we daar goed in geslaagd in de personen van Haaije de Roos en Egbert Meetsma voor de Bouwcommissie. Nieuw in het bestuur zijn dit jaar geworden Joop de Vries als opvolger van secretaris Tjibbe van Dijk en Derk Hooiveld als opvolger van penningmeester Klaas Gruppen. Op 22 januari was er een snoeicursus in De Schakel van Groei en Bloei. Het ging over Leifruit en Muurfruit; zie ook www.snoeicursus.nl. Voor deze cursus was veel belangstelling. Op 24 januari hadden we onze goed bezochte ledenvergadering. Op 28 februari hadden we onze eigen snoeicursus in het infocentrum. In juni hebben we mee gedaan met de nationale tuinweek van Groei en Bloei. Door het slechte weer viel de belangstelling tegen. In juli zijn twee goed geslaagde open dagen geweest. Met de Bijenvereniging hebben we gesproken over meer verscheidenheid van planten door het aanbrengen van een weidemengsel. Op 4 september hebben we een barbecue gehad voor vrijwilligers. Met ruim 50 vrijwilligers verliep alles in een goede sfeer. Ook het Halloween feest werd door veel kinderen bezocht en is elk jaar weer een grote belevenis. Naast het controleren van tuinen en het opruimen van rommel, hebben we ook een notitie gemaakt van het aantal kippen op het tuincomlex van de Zandige Wijk om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Ook het verbranden van afval en vuurkorven vraagt de nodige aandacht. Een aantal tuinhuurders heeft hiervan duidelijk overlast en daarom zal er een voorstel komen om het Huishoudelijk Reglement hierover aan te passen. Door het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de blokhut wordt er ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. Het blijkt dat op een aantal plaatsen de windsingel op de Zandige wijk op een oneigenlijke manier wordt gebruikt, namelijk als stortplaats van afval, het houden van kippen of het bijtrekken van de tuin. Het bestuur is geschrokken van de inventarisatie die hierover is gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat de windsingel NIET van de tuinhuurder is, maar van de vereniging. 20

We hebben als bestuur het afgelopen jaar 10 keer vergaderd. Centraal stond het onderhoud van de tuinen en het onderhoud van de windsingel. De verfactiviteiten zijn na een lange rustperiode weer ter hand genomen door de heren Anne Nijboer en Ibele Winter. Om gezondheidsredenen zijn er leden die node moeten stoppen met tuinieren. Helaas zijn het soms ook jonge leden die na 1 of 2 jaar het niet zien zitten met tuinieren en daarom gaan stoppen. Het in 2008 ingestelde borgsysteem heeft dan vaak een duidelijk functie. Gelukkig zijn er steeds weer mensen zowel dames als heren die het tuinieren willen leren of opnieuw willen voortzetten. Het blijft nog steeds een moeilijke zaak om het vrijwilligerskorps op pijl te houden ondanks dat er in elk Wrottersnieuws wel een oproep voor gedaan wordt. Conclusie: Ook in 2015 is het bestuur weer druk geweest met een groot aantal zaken. Daarmee heeft het bestuur geprobeerd het tuinieren voor een ieder mogelijk te maken. Joop de Vries, secretaris. VERSLAG DEMONSTRATIE- TUIN 2015 Weer is een jaar voorbij. Een jaar waarin niet alles naar wens verliep. Om met de aardappelen te beginnen. De Frieslander waren goed en de Irene ook. De Doré waren goede gekiemd. Van de kilo zijn een tiental niet opgekomen. Op de legen plekken heb ik pompoenen gezaaid die goed opkwamen. Een deel heb ik later verplant na het rooien van de Frieslander. De pompoenen (Turkse-mutsen + mini mix, Uchiki kuri) deden het goed. Na de oogst kwam de rot en schimmel erin. De Uchiki kuri bleven goed. Stokslabonen (Westlandse) kwamen goed en rijkelijk op. Na de oogst bleek dat ze allemaal draad hadden, die heb ik niet gegeten. In de zomerwortelen (Amsterdamse bak) zat veel rot op de punten. De uien en de prei waren een succes. Ook de bieten en de sla waren heel goed. De broccoli gaf een rijke oogst. En tot slot; de bloemen waren een lust voor het oog. De conclusie van dit verhaaltje mogen jullie lezers zelf trekken. Ik wens jullie een goed tuinjaar (2016) toe. Met de groeten van Karel Verhagen. VSO Talryk (foto) Bij VSO Talryk is de module houtverwerking begonnen. Op de bijgaande foto is een leerling druk aan het werk. 21

Waar blijven onze nieuwe vrijwilligers? De oproep voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers in het vorige Wrottersnieuws heeft helaas geen enkele reactie opgeleverd. Het dreigt daardoor steeds meer de kant op te gaan zoals beschreven in de bijdrage "Is er een overeenkomst" van een verontrust lid in het Wrottersnieuws. Onze vereniging heeft gelukkig nog steeds een groot aantal vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn echter zeventigers of ouder. We hebben daarom dringend behoefte aan bijvoorbeeld zestigers die tijd hebben e.e.a. te doen voor de Wrottersploech. Jongeren zijn natuurlijk ook van harte welkom. Deze groep heeft echter vaak naast het werk en de tuin weinig tijd voor verenigingsactiviteiten. Wat valt er dan te doen? Het bestuur kent zoals het er nu uitziet in 2016 twee vacatures, waardoor weer meer op de schouders van de vijf nog resterende bestuursleden terecht komt. Het secretariaat vraagt veel tijd. Een tweede secretaris is daarom zeer welkom. Ook voor PR en communicatie is de komende jaren versterking zeer welkom. Bij de winkel kan ook versterking worden mensing van de winkel nu rond met twee mensen van de gebruikt. We zetten de bevrijwilligersbank, die bij ons geen tuin hebben. Verder hebben we geen klussengroep meer. Dit betekent dat klussen waarvoor geen uitstel mogelijk is meestal door het bestuur worden gedaan. Dit is feitelijk geen taak voor het bestuur. Blijft het aantal vrijwilligers teruglopen dan zal het steeds meer nodig zijn werkzaamheden uit te laten voeren. Dit zal een verhoging van de contributie noodzakelijk maken. Er heerst nu te veel een sfeer waarbij van alles van het bestuur wordt verwacht en de leden zelf onvoldoende bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Waarom zouden het bestuur en de huidige vrijwilligers zich blijven inzetten voor de vereniging als er verder weinig ondersteuning vanuit de leden is? Dit blijven ze alleen doen als ze er aardigheid in blijven houden! Een goede bezetting van de groep vrijwilligers is daarvoor een basisvoorwaarde. Het bestuur zou graag weer beschikken over een goed bezette klussengroep die kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het opruimen van tuinen, het uitvoeren van hekkelwerk, werkzaamheden in en aan de windsingel en de omgeving van de blokhut. Ook het op peil bemensing van de maaiploeg, winkel en kas vraagt blijvend aandacht. houden van de We zijn een vereniging met een kleine vierhonderd leden. Met dit aantal moet het toch mogelijk zijn voldoende mensen te vinden voor de klussen die moeten worden uitgevoerd. We zijn samen, bestuur en leden, verantwoordelijk voor het goed functioneren van de nog maar een keer een dringende oproep van het bestuur na te denken over de vraag welke bijdrage u kunt leveren aan de vereniging. Voelt u zich aangesproken, weet u leden die we zouden kunnen benaderen of heeft u nog nadere informatie nodig? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of met de leden die bepaalde werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren.Wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden. Gerrit Bargerbos vereniging. Daarom hierbij 22

Hoe te handelen bij het opzeggen van de tuin. Af en toe komt er bij de secretaris een bericht binnen met de mededeling dat de tuin wordt opgezegd en is of wordt overgenomen door een met name genoemde persoon. Zo kan het natuurlijk niet omdat de vereniging dan geen goede ledenadministratie kan bijhouden. De huur van een tuin moet door de huurder schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris. Dit mag ook een e-mail zijn. De vereniging moet een schriftelijk bewijs hebben van de opzegging. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging controleert het bestuur de tuin. Deze controle heeft tot doel na te gaan of aan de voorschriften in het huishoudelijk reglement, de tuin moet schoon en opgeruimd worden opgeleverd, wordt voldaan. Als dit niet het geval is dan krijgt de opzegger een bericht van de secretaris waarin is vermeld wat hij/zij nog moet doen voordat de opzegging kan worden geaccepteerd. Blijft de opzegger in gebreke dan wordt de borg niet terugbetaald. Voor tuinen die na opzegging wel goed worden opgeleverd wordt de borg terugbetaald. Voor deze terugbetaling is het van belang dat de vereniging over uw banknummer beschikt. Het is daarom handig om in de schriftelijke opzegging uw banknummer te vermelden. Na het opgeruimd opleveren van de tuin wordt de tuin vrijgegeven voor verhuur aan een nieuwe tuinder. Een nieuwe tuinder kan alleen worden ingeschreven door de personen die dit voor de vereniging verzorgen. De namen en telefoonnummers van deze personen staan in het Wrottersnieuws vermeld. Mag u dan niet zelf een opvolger voor uw tuin zoeken? Dat mag best, met uitzondering van 't' Soethoudt omdat voor dat complex een wachtlijst geldt, maar de inschrijving van de opvolger kan pas plaats vinden als de hiervoor beschreven stappen zijn doorlopen. Degene die de inschrijving verzorgt kan de betreffende tuin niet eerder op een nieuwe naam zetten. In veel gevallen is er ook sprake van overname van spullen. Dit is een zaak tussen de opzegger en de nieuwe huurder. De vereniging gaat daar niet tussen zitten. U kunt bij uw opzegging wel aangeven wat u wilt overdragen en eventueel de bijbehorende prijs. Degene die de nieuwe huurders inschrijft kan deze gegevens aan de nieuwe huurder doorgeven en/of de af- en opgaande tuinders met elkaar in contact brengen. Het bestuur Snoeicursus 2016. Ook dit jaar wordt weer voor geïnteresseerde tuinders op ons complex de Zandige Wijk een snoeicursus georganiseerd. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. De cursus wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 februari 2015 in het Informatiecentrum. Het programma ziet er als volgt uit; 9.00 - 9.30 uur 0ntvangst met koffie. 9.30 -10.30 uur Theorie. 10.30-12.00 uur Toepassen theorie in de praktijk. Voor het praktijkgedeelte zijn tuinen nodig waarop de theorie aan de deelnemers kan worden getoond. Leden met een tuin op de Zandige Wijk die hun bomen of struiken willen laten snoeien tijdens dit praktische gedeelte wordt gevraagd dit te melden bij Karel Verhagen (0512-514709 of 0630905270). De cursus staat ook open voor niet-leden. Voor de cursus zelf hoeft u zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Het bestuur 23

INNING CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE Betaling per bank graag vóór 1 maart 2015 ( u krijgt hiervoor géén nota/acceptgirokaart) Rekeningnummer NL51 RABO 0106084739 t.n.v. Penningmeester a.t.v. “de Wrottersploech” met vermelding tuincomplex en tuinnummer. Tevens is er de mogelijkheid de contributie, tuinhuur of donatie in het informatiecentrum op ons tuincomplex “de Zandige Wijk” te betalen en wel op: ZATERDAG 6 en 20 februari 2016 (VAN 9.00 - 11.30 UUR) Gebruik de bestellijst voor zaad. Bij dezen de oproep zo veel mogelijk gebruik te maken van de zaadlijst en deze op tijd in te leveren. ZAADLIJST Inleveren = = Op de Algemene Ledenvergadering In de brievenbus van de Blokhut (tot en met 1 februari 2016) = Op de huurzittingen De zaadlijst kan ook worden ingeleverd bij René Visser op Winterkoninkjestraat 21 9203 BR Drachten. Voorkom teleurstellingen en deponeer uw zaadlijst op tijd op één van de genoemde locaties. ZAADPAKKET Afhalen bestelde zaadpakketten: * zaterdag 20 februari 2016 ( 9.00—11.30 uur) * zaterdag 27 februari 2016 ( 9.00—11.30 uur) * zaterdag 5 maart 2016 (9.00—11.30 uur) Het winkelpersoneel wenst u Prettige feestdagen en veel tuinplezier in 2016 24

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2016 Compost is voortaan via de winkel verkrijgbaar. (Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 30687419) Per m3 Per kruiwagen Per zak Grasmaaien per jaar Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: J. de Vries telefoon 531995 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met : T. van Dijk, Dwarswijk 356 9205CA Drachten Telefoon: 546458 CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * * * * * lidmaatschap tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 € 16.00 € € 1.60 0.80 € 30.00 € 40.00 € 5.00 Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) per are per dag per dag* 25

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com 2e Secretaris* T. van Dijk Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Algemeen adjunkt Lid Dwarswijk 356 9202CA Drachten tvdijk38@upcmail.nl De Wiek 5 9285VD Buitenpost derk376@hotmail.com K.J. Verhagen Wielewalen 3 9201SW Drachten k.verhagen@chello.nl W. Schilder info@scrapitz.nl 2017 514709 2017 0651686913 546458 2016 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2016 ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex “De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos G.Grooten Moezel 111 524228 9204ED DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 517662 522449 522034 26

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2016 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 30687419 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 7 MAART TOT EN MET 26 MAART 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 28 MAART TOT EN MET 28 MEI 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 MEI TOT EN MET 27 AUGUSTUS 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 29 AUGUSTUS TOT EN MET 24 SEPTEMBER 2016 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 26 SEPTEMBER TOT EN MET 29 OKTOBER 2016 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 31 OKTOBER TOT EN MET 19 NOVEMBER 2016 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 Iedere Zaterdagochtend vanaf februari “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM 27

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 28

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication