0

WROTTERSNIEUWS DECEMBER 2016 Amat eur Tuinders Vereniging DE WROTTERSPLOECH Algemene Ledenvergadering Zaterdag 28 JANUARI 2017 13.30 uur De Schakel Klokhuislaan 12 DRACHTEN INFORMATIE NIEUWS MEDEDELINGEN Banknummer NL51 RABO0106084739 Denkt u er om dat de contributie vóór 1 maart 2017 betaald is?

INHOUDSOPGAVE Voorwoord December 2016 3 Yn petear/ snoeicursus 2017/van de redactie Uitnodiging 60e alg. jaarvergadering Ledenbestand/verhuurde ares/oproep /verslag 59e Alg.Jaarv. Financieel resultaat en begroting/ talryk Toelichting agenda/pootaardappelen/voorstel huish.regl/ Halloween/oproep bestellingen Jaarverslag/oproep personeel blokhutwinkel Oproep klussengroep/waterbeheer/hoogte beplanting/ plaats aardappelen/ Betaling Huur en contributie Zakelijke info: tarieven. adressen, openingstijden etc. 4/5 6/7 8/12 Schooltuinen/oproep besdragende struiken/opmerkelijk/kerstworkshop 13/15 Balans/Winst en Verliesrekening 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/31 De BLOKHUTWINKEL Uw adres voor al uw tuinbenodigdheden zoals: Zaai en pootgoed Plantgoed Gereedschap Bemesting Goede kwaliteit en redelijke prijs Voor wie: Leden en donateurs Wanneer: Zie voor openingstijden elders in dit nieuws. (De winst van de blokhut is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging) Bezoek ook eens de Website van de Wrottersploech: www.wrottersploech.nl Bankrekeningnummer Wrottersploech NL51RABO0106084739 2

Voorwoord. Nog twee weken en dan is het kerst. De hoogste tijd voor het schrijven van het voorwoord voor het Wrottersnieuws van december. Aan het eind van dit tuinjaar mogen we de conclusie trekken dat 2016 een redelijk tuinjaar is geweest. Het was wel een jaar met sterk wisselende omstandigheden. Er waren enkele perioden waarin weinig plezier was te beleven aan de tuin. Waar we ook weinig plezier aan hebben beleefd waren de vernielingen en diefstal op de Zandige Wijk. De politie heeft ondanks een grote inzet helaas geen daders kunnen aanhouden. We hopen dat een dergelijke inbraakgolf ons volgend jaar bespaard blijft. Met ons nieuwe camerasysteem hebben we goed zicht op wat zich rond het hek afspeelt. Vernielingen aan het hek hebben we nu in ieder geval in beeld. In dit Wrottersnieuws vindt u de agenda voor ledenvergadering op 28 januari. Naast de vaste agendapunten staat het voorstel om eenmalig gebruik van Round Up toe te staan op sterk verwaarloosde tuinen op de agenda. Verder zijn een aantal voorstellen voor aanpassing van het huishoudelijk reglement geagendeerd, waaronder het voorstel het gebruik van kachels op de tuin te verbieden. Met deze kachels wordt nog steeds te veel hinder veroorzaakt voor de andere tuinders. Verheugend is dat we op de komende ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden kunnen voordragen voor benoeming. Dit betekent dat we 2017 van start kunnen gaan met 6 bestuursleden. Het op peil houden van onze vrijwilligersgroep blijft onze aandacht vragen. We zullen ook de komende jaren te maken krijgen met het terugtreden van vrijwilligers i.v.m. het bereiken van een hoge leeftijd en/of afnemende gezondheid. U treft in dit Wrottersnieuws weer een aantal oproepen voor klussen die binnen onze vereniging moeten worden gedaan. Speciale aandacht vraag ik voor de vorming van een nieuwe klussengroep. Actief zijn voor de vereniging geeft veel voldoening en kan ook heel gezellig zijn. In wens u goede feestdagen en alvast een goed 2017 en hopelijk zien we elkaar op de komende ledenvergadering. Gerrit Bargerbos. Voorzitter. Foto: Wrottersploech Facebook Frank Meijer 3

Túnkje by de Wrottersploech is uniek. Yn it Fakblêd foar natuerlik túnkjen “De Tuinliefhebber” fan nr. 4 jiergong 2016 lês ik dat it túnkjen yn ferskate lânnen fan Europa tige ferskillend is. Yn Engelân is is it alinne mar moestúnkje; der binne gjin hokjes en ek neat foar de sier “ strictly not done “! It komt foar dat túnkjers dêr yn it geheim op in ferburgen plakje hiel foarsichtich dochs blommen kweke foar de faas. Yn Eastenryk mei hast alles: túnen mei grutte filla’s fan tonnen euro’s!! Yn Sweden is it iepenbiere groun: moarns de joggers, letter op de dei memmen mei berneweinen, yn de middeisskoft minsken dy’t skoftsje fan it wurk en letter op de dei boartsjende bern en jouns minsken dy’t efkes kuierje wolle. En hoe is it by ús? Kin eltsenien syn gong gean? De Sânige Wyk is iepenbier terrein en eltsenien kinne der komme as it hek iepen is. Mar mei eltse túnkjer alles mar dwaan wat hy of sy wol? Der binne túnkjers dy’t altiten de kachel oan ha (“it is myn hobby!”) of alles nei syn tún ta slepe en der hast in museum fan meitsje. Dochs kin men net sûnder regels oars wurdt it in soadsje… It Bestjoer kin net alles regelje en de skuld krije as it mis giet. Eltsenien hat ferantwurdlikens. Kin dat net dan moat men yngripe en bijgelyks de kachels ferbiede. It moat sa wêze dat eltsenien komme kin en rekken hâld mei de oare túnkers. Dan kin it gesellich wêze en is túnkjen yn de frije natuer tige nei ’t sin. Fan de sekretaris Joop de Vries. Snoeicursus 2017 Ook in 2017 gaan we voor geïnteresseerde tuinders op ons complex de Zandige Wijk weer een snoeicursus organiseren. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. De cursus wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 maart 2017 in het Informatiecentrum. Het programma ziet er als volgt uit; 9.00 - 9.30 uur Ontvangst met koffie. 9.30 - 10.30 uur Theorie. 10.30 - 12.00 uur Toepassen theorie in de praktijk. Voor het praktijkgedeelte zijn tuinen nodig waarop de theorie aan de deelnemers kan worden getoond. Leden met een tuin op de Zandige Wijk die hun bomen of struiken willen laten snoeien tijdens dit praktische gedeelte wordt gevraagd dit te melden bij Gerrit Bargerbos (0512-540093) of Joop de Vries (0512-510236). Een e-mail mag ook. De cursus staat ook open voor niet-leden. Voor de cursus zelf hoeft u zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Het bestuur 4

Van de redactie: Wat een jaar weer. In het septembernummer werd er al genoeg geschreven over de wisselvallige opbrengsten. Op dit moment zijn we bezig met groente die wel een zeer goede opbrengst had. De boerenkool. Heerlijk weer die winterse kost en zeker zoals vandaag als ik dit wrot. Helder zonnig weer na een nacht met nachtvorst van –6,5 Dan krijg je weer een beetje zin in de winter. En dan zeg ik persoonlijk een beetje, want eigenlijk ben ik helemaal geen wintermens. Voorjaar en najaar hebben mijn voorkeur. We zijn dan ook in september pas op vakantie geweest. Dit keer met het vliegtuig…..ook niet mijn ding, maar goed om de gezinsleden een plezier te doen……. We waren in Macedonië en hebben ook een trip naar Albanië gedaan. Voor de omgeving een aanrader om eens te beleven, maar ook een omgeving om je eens diep te schamen als je eens wat te klagen hebt. Deze mensen hebben wat te klagen! Wat een armoede! Nee, dan maar een keer een mislukte oogst hier, even niet iets extra’s. Wij hebben genoeg te eten en goede warme behuizing. We hadden van de winkelploeg weer de jaarlijkse vergadering. We vroegen ons af of iedereen wel weet dat er een winkel is. En of iedereen wel weet dat de bemensing van de winkel steeds grijzer wordt, we kunnen wel wat jonge hulp gebruiken. Natuurlijk kun je elders soms de spullen goedkoper krijgen, maar het winkeltje is lekker vlak bij de tuin voor in ieder geval de tuinierders op de Zandige Wijk. En het is ook nog eens leuk om anderen tegen te komen die je anders nooit ziet. Kom eens langs zou ik zeggen. De vernieuwde website van de Wrottersploech is al weer een tijdje in de lucht. Hier en daar moet nog wat veranderd worden, maar dan blijft er een site over met alle benodigde informatie en ook wat beelden van activiteiten die er elk jaar zijn. Dico van Toor De redactie Gerrit Bargerbos Joop de Vries Dico van Toor tel: 0512-540093 e-mail jitgerb@gmail.com tel: 0512-510236 e-mail: joopdv@gmail.com tel: 0512-518064 e-mail: dico.van.toor@gmail.com De mannen en vrouwen van de Blokhutwinkel en de kas 5

Uitnodiging voor de 60ste Algemene Ledenvergadering van de Amateur Tuinders Vereniging “de Wrottersploech” DATUM PLAATS AANVANG : : : ZATERDAG 28 JANUARI 2017 DE SCHAKEL KLOKHUISLAAN 12 DRACHTEN 13.30 UUR ___________________________________________________________________________ AGENDA 1 Opening 2. 3. 4. Vaststellen van de agenda Ingekomen stukken a. Verslag algemene ledenvergadering 23 januari 2016 - tekstueel - b. 5. Financiën a. b. c. d. 6. naar aanleiding van Jaarverslag 2016 - - - - financieel verslag 2016 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) verslag commissie controle financiën 2016 begroting 2017 (zie toelichting in dit Wrottersnieuws) benoeming commissie controle financiën 2017 Aanschaf maaimachine voor de Zandige Wijk. Toelichting: Onze maaimachine op de Zandige Wijk is 8 jaar in gebruik en heeft een flink aantal draaiuren op de teller staan. Het onderhoud neemt toe en de bedrijfszeker heid neemt af. Het bestuur stelt daarom voor de machine te vervangen door een nieuwe vrijwel identieke machine. Verder stelt het bestuur voor deze machine met een klepelapparaat uit te rusten waardoor de frequentie van het maaien van de niet uitgegeven tuinen kan worden verlaagd. Het bestuur stel verder voor de huidige machine in te zetten op 't Soethoudt en de machine van het 't Soethoudt, die inmiddels ca 15 jaar is, in te ruilen. Dit vraagt een investering van ca. € 12000. 7. 8. Aanpassingen huishoudelijk reglement. Een nadere toelichting op de voorstellen en de motivering vindt u in de toelichting op de agenda van de ledenvergadering. Eénmalig gebruik van Round Up op sterk vervuilde tuinen toestaan. De toelichting op dit voorstel vindt u in de toelichting op de agenda van de vergadering. 6

9. Bestuurszaken - - Aftredend K. Verhagen, niet herkiesbaar. W. Schilder, niet herkiesbaar. Toetredend K. van der Vegt K. Ferbeek A.J. Wijnstra Karel Verhagen is één van de oudste leden van de vereniging. Hij heeft ook heel lang in het bestuur gezeten en was van plan zijn bestuurswerk op deze vergadering te beëindigen. Helaas heeft hij er om gezondheidsredenen feitelijk al een jaar eerder mee moeten stoppen. Hij is nog wel steeds actief voor onze vereniging! Willem Schilder heeft aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk omdat hij daar naast zijn werk, zijn privé verplichtingen en het onderhoud van zijn tuin te weinig tijd voor kan vrijmaken. De drie toetredende bestuursleden hebben zich het afgelopen jaar gemeld voor een bestuursfunctie en draaien inmiddels al mee in het bestuur. Namen van tegenkandidaten kunnen tot 21 januari worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. Deze kandidaatstelling moet door 25 leden worden ondersteund en een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 10. 11. 12. Rondvraag Pauze Inleiding: Onderwerp “ Het kweken van daglelies”. Martin Aardema, lid van onze vereniging, kweekt op de Zandige Wijk daglelies die hij o.a. via het internet naar een groot deel van Europa verkoopt. Hij wil ons graag vertellen over zijn tot een deeltijdbaan uitgegroeide hobby die bestaat uit verzamelen, vermeerderen en het ontwikkelen van nieuwe variëteiten. 13. Verloting 14. Sluiting 7

Ontwikkeling van het ledenbestand en de verhuurde ares Leden Dwarsvaart ‘t Soethoudt Zandige Wijk donateurs 2009 32 41 294 40 2010 33 42 282 42 2011 31 46 287 35 2012 28 46 298 33 2013 28 46 306 39 2014 28 44 302 39 2015 28 45 308 40 2016 29 46 296 31 Verhuurde ares Dwarsvaart ‘t Soethoudt Zandige Wijk 2009 52 70 1060 2010 54 73 1000 2011 55 72 1016 2012 54 72 1284 2013 51 72 1252 2014 50.5 72 1289 2015 50 72 1279 2016 50 72 1158 Oproep voor ondersteuning bij de schooltuinen. Naast de tuin van Jan Akkerman liggen twee tuinen waarop pompoenen worden geteeld en minimoestuintjes zijn aangelegd. De ene tuin is van de school van de Kameleon en de andere is van de vereniging. De minimoestuintjes, bestaande uit zogenaamde vierkante meter bakken, zijn van kinderen van de Kameleon. Deze kinderen komen gedurende het hele tuinseizoen na schooltijd één keer per week naar de tuin op de Zandige Wijk en verzorgen daar onder begeleiding van Jan Akkerman en Karel Verhagen hun tuintjes. De kinderen komen zo in aanraking met alle facetten van het tuinieren. Het onderhoud van deze tuinen vraagt te veel tijd van Jan en Karel. Zij zijn op zoek naar iemand die hun bij het onderhoud van de tuin wil helpen. De werkzaamheden zullen o.a. betrekking hebben op het klaar maken van de tuin in het voorjaar voor het planten en zaaien en onderhoudswerkzaamheden in de vakantieperiode. Verdere informatie over de werkzaamheden wil Jan Akkerman u graag verstrekken. Hij is telefonisch te bereiken onder nummer 0615486396 Heeft u wel wat tijd over dan is dit misschien iets voor u. Jan en Karel maar ook de kinderen zullen uw hulp zeer op prijs stellen. Gerrit Bargerbos 8

Verslag van de 59ste Algemene Ledenvergadering van de a.t.v. “De Wrottersploech” op 23 januari 2016 om 13.30 uur in De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. 1. Opening. De voorzitter, G. Bargerbos, opent de vergadering en kan weer een behoorlijk aantal leden welkom heten. Hij wenst iedereen de beste wensen en vooral een goede gezondheid. Dat de gezondheid snel kan veranderen heeft hij vorig jaar ervaren. De woensdag na de ledenvergadering is hij 's avonds in het MCL beland met een hartaanval. Vandaag is Karel Verhagen niet aanwezig. Hij is vorige week in Nij Smellinghe geopereerd. Er is een niet meer werkende nier verwijderd. Daarin zat een kwaadaardig gezwel. Er zijn verder geen uitzaaiingen gevonden. Karel legt zijn bestuurfuncties neer. Dat is een jaar eerder dan zijn bedoeling was. Hij heeft al zijn energie nodig voor zijn herstel en mogelijk houdt hij nog een klein volkstuintje. Vorig jaar heeft de voorzitter in zijn inleiding o.a. stilgestaan bij de aanslag in Parijs en het feit dat tegenover rechten ook plichten staan. De plicht met elkaar rekening te houden, naar elkaar te luisteren en elkaar proberen te begrijpen. De wereld is er helaas niet beter op geworden. Er worden steeds weer aanslagen uitgevoerd en we hebben een groot vluchtelingenprobleem. Het (politieke) debat verhardt steeds meer. We zijn bezig met een nieuwe website waarop we ook ons Wrottersnieuws hopen te zetten. De oude website is o.a. te bewerkelijk en maakt gebruik van verouderde programmatuur. Daarnaast blijft er eerst in ieder geval nog een papieren versie van het WN. Verder hebben we nog facebook voor het snelle nieuws en uitwisseling van informatie tussen leden. Het aantal leden van onze vereniging blijft stabiel. Dit ondanks het feit dat de belangstelling voor tuinieren en het telen van eigen groente toeneemt. De praktijk blijkt vaak echter weerbarstiger dan de theorie. Een deel van de nieuwe leden haakt daarom vlot weer af. De zonnecollectoren die we vorig jaar hebben geplaatst hebben tot nu tot ca 2250 kwh opgeleverd. Op jaarbasis komen we ongeveer op 3000 kwh. Gerrit Grooten, die hier vanmiddag in verband met zijn andere hobby niet aanwezig kan zijn, heeft aangegeven dat hij de tuinuitgifte voor de Zandige Wijk nog een jaar wil verzorgen. Hij heeft het dan 10 jaar gedaan. We zullen dus in de loop van dit jaar een opvolger voor hem moeten vinden. Ten slotte merkt de voorzitter nog op dat het bestuur zich in de steek gelaten voelt. Op onze oproep voor aanvulling van het bestuur heeft niemand gereageerd. Wij hebben echter dringend aanvulling nodig. Na het aftreden van Klaas en Tjibbe blijven we met z'n vijven over. Daar komt Karel Verhagen dus bij. Toen waren er nog maar vier. Wij hebben dringend behoefte aan een opvolger van Karel en iemand die de secretaris kan ondersteunen. Tot zover de opening van de ledenvergadering. Voordat er verder wordt gegaan met de vergadering worden de aanwezigen verzocht te gaan staan en een ogenblik stilte te houden ter nagedachtenis aan degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. 9

2. Vaststellen agenda. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Bericht van verhindering van Gerrit Grooten, de fam. Van Houten, Karel Verhagen, de heer Bruinenberg en Willem Schilder. De familie Van Houten heeft opmerkingen ingestuurd over twee geagendeerde agendapunten. Dit neemt de voorzitter bij die punten mee. 4. a) Verslag algemene ledenvergadering van 24 januari 2015. Het verslag is opgenomen in het Wrottersnieuws van december 2015. Het verslag wordt onveranderd vastgesteld met dank aan de secretaris. b) Het Jaarverslag over 2015. Dit verslag is ook opgenomen in het Wrottersnieuws en wordt zonder op- of aanmerking goedgekeurd met dank aan de secretaris. 5. Financiën. a) Het Financieel verslag is opgenomen in het Wrottersnieuws van december 2015. Ondanks de hogere kosten voor onderhoud onroerend goed, vervanging deel dakbedekking, en onderhoud inventaris, hogere kosten voor de maaimachine, zijn de meevallers voor onderhoud complex, afschrijving onroerend goed (nog geen nieuwe blokhutten op de Dwersfeart en ’t Soethoudt), en de baten voor belastingen en rechten en hogere overige baten (niet terugbetaalde borg) zo hoog dat we 2015 kunnen afsluiten met een positief resultaat van 6400 euro. De baten voor belastingen zijn een gevolg van te veel betaalde belastingen in het verleden. Dit hebben we ontdekt doordat de gemeente de afgelopen jaren sterk verschillende aanslagen oplegde. Na overleg bleek dat we teveel hadden betaald. b) Verslag van de kascommissie. De heren Poelman en De Graaf hebben de boeken gecontroleerd. De commissie doet verslag van haar bevindingen en geeft aan dat alles in orde is bevonden. Met steekproeven werden bankafschriften, kasbewijzen en inkoopfacturen gecontroleerd en er werden geen onvolkomenheden gevonden. De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2014 / 2015. Dit voorstel wordt met applaus voor de penningmeester ondersteund. De voorzitter bedankt de commissie voor haar gedane werk en bedankt eveneens de oude penningmeester Klaas Gruppen en de nieuwe penningmeester Derk Hooiveld voor hun inzet. De nieuwe kascommissie voor 2016 bestaat uit de heren Boonstra en Poelman. De heer De Graaf heeft twee jaar de kascontrole gedaan. De heer R. Kort wordt benoemd als reserve. c) Begroting 2016. De begroting van 2016 is opgenomen in het Wrottersnieuws van december 2015 en gaat uit van een verlies van €1000,In onderhoud inventaris hebben we rekening gehouden met extra kosten voor onderhoud van de maaimachine. In onderhoud complex zijn kosten opgenomen voor verharding van enkele bochten met grasbetontegels en groot onderhoud voor de omgeving van de blokhut. In de post onroerend goed hebben we weer afschrijving voor twee nieuwe blokhutten opgenomen. Deze blokhutten op complex Dwersfeart en ’t Soethoudt zullen dit jaar wel gebouwd worden. Enkele bochten op de zandige Wijk zullen worden aangepast met grasbetontegels en ook de omgeving van de blokhut zal worden aangepakt. Voor de blokhut op de Dwersfeart moet het bestemmingsplan worden aangepast en dit is nog niet rond. 10

Er wordt opgemerkt dat een grote tractor de bermen heeft vernield en dat de vernieler moet betalen voor de aangerichte schade. Ook het maaien van de bermen geeft veel problemen. De voorzitter merkt op dat er binnenkort overleg is met SDBO die werkzaamheden op het complex zal kunnen uitvoeren. De vergadering geeft toestemming voor het vaststellen van de begroting 2016. 6. Openingstijden van het hek op de Zandige Wijk. We krijgen hierover regelmatig opmerkingen. Vaak wil men dat het hek zo lang mogelijk open blijft. Anderen vragen waarom het hek 's avonds zo lang open is. We hebben geprobeerd om tot een vereenvoudiging te komen. De familie Van Houten heeft voorgesteld om het hek in maart om 20.00 uur te sluiten omdat de zon pas na 18.00 uur ondergaat. Dit wordt overgenomen. De nieuwe openingstijden zijn: 30/10 – 1/3 1/3 – 27/3 27/3 – 15/9 15/9 – 30/10 7.00 – 18.00 uur 7.00 – 20.00 uur 5.00 – 22.30 uur 7.00 – 21.00 uur Bovenstaande tijden worden vermeld op het mededelingenbord. 7. Windsingels op de Zandige Wijk. Een toelichting op het voorstel over de windsingel staat in het Wrottersnieuws van september en december 2015. In het september nummer hebben we gevraagd naar uw mening. Daarop hebben we geen enkele reactie ontvangen. Er is op blz 17 van Wrottersnieuws december 2015 wel een belangrijke zin weggevallen. Bij de keuze voor een actieve benadering stelt het bestuur de uitvoering afhankelijk van de mogelijkheid om te komen tot een goed werkbare uitvoering. Kort samengevat komt het voorstel neer op herstel van de windsingel waar de windsingel geheel of deels is verdwenen en het planten van besdragende struiken in de windsingel. Dit laatste is goed voor de biodiversiteit ( soortenrijkdom) en het ziet er ook mooier uit. Keuze voor meer besdragende struiken en zo ja kiezen we dan voor een minder of meer actieve benadering, waarbij het bestuur het laatste afhankelijk stelt van een werkbare uitvoering. Dit is namelijk nogal een ingrijpend gebeuren. Bij een minder actieve uitvoering beperken we ons tot herstel in de vrijkomende tuinen en planten van besdragende struiken op verzoek. Er wordt gekozen voor meer besdragende struiken als meidoorn, krent, lijsterbes en hazelaar. Ook is men voor minder actieve benadering. De huurders kunnen zelf struiken inplanten. Een voorstel is om centraal in te kopen. Vrijkomende tuinen zullen als eersten worden aangepakt. 8. Aanpassing huishoudelijk reglement. In het Wrottersnieuws van december 2015 staat een toelichting. We ontvangen regelmatig klachten over last van vuur op de tuin. Soms gaat het zo ver dat mensen naar huis gaan omdat het op de tuin niet meer te harden is. Het bestuur stelt daarom voor vuur op de tuin te beperken tot het gebruik van barbecue en kacheltjes. Open vuur en het gebruik van vuurkorven is dan verboden. Afval moet dan in alle gevallen worden afgevoerd naar huis. De vergadering gaat akkoord met het voorstel dat aan lid e artikel 41 wordt toegevoegd dat het gebruik van vuurkorven, tonnen en andere vormen van open vuur niet zijn toegestaan, met uitzondering van barbecue en kachel, mits er geen hinder wordt veroorzaakt. 11

9. Bestuurszaken. Dit jaar helaas twee leden die aftredend en niet herkiesbaar zijn. Klaas Gruppen en Tjibbe van Dijk. Eigenlijk zijn het drie omdat Karel Verhagen zijn activiteiten ook met onmiddellijke ingang moet beëindigen. Klaas heeft zes jaar het penningmeesterschap vervuld. Hij wilde vorig jaar al definitief terug treden. Omdat er nog geen opvolger was heeft hij afgelopen jaar de financiële zaken nog waargenomen. Halverwege het jaar gaf Derk Hooiveld aan het penningmeesterschap wel over te willen nemen. Klaas heeft hem ingewerkt en samen hebben ze het financiële jaar 2015 afgerond. Klaas vindt en vond dat het na twee zittingsperioden van 3 jaar tijd wordt voor iemand anders. De voorzitter is dat eigenlijk wel met hem eens, na 6 of misschien 8 jaar zou het normaal moeten zijn dat bestuursfuncties worden overgenomen door een ander lid. Dat geldt zeker voor een vereniging met zoveel leden als de Wrottersploech. Klaas heeft het penningmeesterschap op een heel goede manier vervuld. Daarvoor heel hartelijk bedankt!! Tjibbe heeft 9 jaar vol gemaakt als secretaris. Tjibbe was zeer actief. Hij hield en houdt van aanpakken en verwacht dat ook van anderen. Hij kent veel leden en heeft ook veel leden achter de broek gezeten. We zullen hem missen. Ook Tjibbe heeft gezegd dat wij mede als gevolg van het vertrek van Karel nog wel een beroep op hem mogen doen voor bepaalde zaken. Het moet echter geen gewoonte worden dat we een beroep blijven doen op aftredende bestuursleden. Tjibbe heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat je voor de vereniging hebt verzet. Dan komen we aan de benoeming van Derk Hooiveld tot penningmeester. Derk is inmiddels goed ingewerkt. Hij wordt officieel door de vergadering benoemd. 10. Rondvraag. Door een lid wordt opgemerkt dat er paarden op het complex rondliepen die veel schade hebben aangericht. Na melding kan deze schade worden doorgegeven aan de eigenaar van de paarden, die daarvoor een beroep kan doen op zijn WA-verzekering. Ook wordt opgemerkt dat er geen winteruien in de zaadcatalogus staan. Dit betekent dat Sluis die niet levert. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte af en volgt een pauze met koffie of thee met cake. Na de pauze volgt een inleiding van de heer Jacob Bijlsma over “Natuur in de Fryske Wâlden” . De heer Jacob Bijlsma is gepensioneerd boswachter van SBB. Aan de hand van dia’s en een filmpje over de Noardlike Fryske Wâlden vertelt Jacob Bijlsma een groot aantal voorvallen o.a. over de vogelspotters bij de roodkeelnachtegaal die zeldzaam is in Nederland. Het herkennen van vogels en vogelgeluiden komt uitvoerig aan de orde, waarbij hij voor de liefhebbers opmerkt dat er door hem twee avonden Vogelherkenningscursussen worden gegeven. In aansluiting op onze aanpak over de windsingels vertelt hij ook over landschapsbeheer. Landschapskenmerken als elzenwallen en ruige wallen zijn belangrijk en moeten worden onderhouden. Tot slot doet hij een oproep om vooral ook kinderen erbij te betrekken door hen bijvoorbeeld een verrekijker te geven. Na de lezing volgt de jaarlijkse verloting. Er waren weer vele prijzen door de leveranciers van de vereniging en de tuincentra Hans Menken, Tuindorado en Intratuin beschikbaar gesteld waardoor velen met een prijsje naar huis gingen. Sluiting. Nadat alles is afgehandeld, sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis. J. de Vries, secretaris. 12

Schooltuinen van OBS de Kameleon . In april zijn we met 25 kinderen van groep 6 gestart met het zetten van 2 pompoenpitten in een boterkuipje gevuld met potgrond. Na ongeveer 5 weken hebben ze de plantjes in hun tuin gezet, en nu maar wachten wat de natuur er dit jaar weer van maakt. Er waren ook dit jaar weer 5 kinderen die wel eens een seizoen op de tuin wilden komen om hun eigen groeten en fruit te kweken. Het ging dit jaar niet allemaal goed met de planten, wat volgens mij meer met het weer te maken had dan met de kundigheid van de kinderen, De oogst van de aardbeien was meer dan goed, maar de sjalotjes en de aardappelen deden het minder dan voorgaande jaren. Ook de opbrengst van de pompoenen viel wat tegen ze waren klein en minder in aantal. Toch waren er nog genoeg om op school in oktober er een mooie Halloween van te maken. Tot slot hebben 3 kinderen de toets “Groene Vingers” gemaakt en zijn allen hiervoor geslaagd. Op de laatste dag hebben we nog narcis bollen in de schooltuin geplant, zo kunnen de kinderen volgend voorjaar nog een bloemetje komen halen. Mede door de hulp van Diny de Vries kunnen we met veel plezier terug kijken op een geslaagd seizoen. Jan Akkerman Op de foto staan Safar, Daniël en Gretha. 13

OBS de Kameleon (vervolg) Bij de tuin hebben we veel geleerd. Maar het ging niet alleen de planten enzovoort. We hebben ook veel lol gehad en we hadden altijd iets te bespreken. En ik vond het in ieder geval leuk, ik hoop de anderen ook. Maar ik vond het wel jammer dat soms niet iedereen er was. Ondanks dat was het geweldig. M.V.G. Daniël Sikkema Meester jan: Het was heel leuk op de tuin, heb veel geleerd over hoe het tuinieren werkt, zoals pompoenzaden zaaien en het oogsten en verzorgen van groeneten. Daarom zou ik het heel leuk vinden om nog een keer naar de tuin te komen om nog meer te leren over tuinieren. Groetjes Safar Zariefie Herhaling oproep belangstelling besdragende struiken. In het septembernummer van het Wrottersnieuws is leden die meer besdragende struiken in de windsingel achter hun tuin willen hebben gevraagd dit te melden bij het bestuur. Tot nu hebben zich hiervoor slechts vier leden gemeld. Daarom vragen we hiervoor nog een keer uw aandacht. Het doel van de aanplant van besdragende stuiken is verhoging van de biodiversiteit. Met vergroting van de biodiversiteit wordt bedoeld dat het aantal soorten dieren en planten wordt vergroot. Op de vergadering is gekozen voor de minder actieve benadering. Dit betekent dat de aanplant van besdragende struiken voor zo ver mogelijk wordt toegepast in de windsingel achter vrijkomende tuinen. Ook kan aanplant plaats vinden bij tuinen van leden die graag meer besdragende stuiken in de singel achter hun tuin willen hebben. Bij besdragende beplanting moet u denken aan meidoorn, lijsterbes, hazelnoot, vlier en krent. Het plantmateriaal wordt door de vereniging gratis ter beschikking gesteld. Belangstelling? Meldt dit even bij het bestuur. Het bestuur Opmerkelijk op een tuin van ‘t Soethoudt: 3 seizoenen aan 1 kievitsbonenplant: de bloesem, een groene boon en een rijpe (droge) boon. Ingezonden: Nico en Antje Smits 14

♪ ♫ ♪ The most wonderful time of the year ♫ ♪ ♫ Maandag 12-12-2016 was er een kerstworkshop. Het maken van een kerststukje wel te verstaan. Een leuk initiatief van een aantal wrottersploech-leden en met veel succes; binnen 1 ½ week was de workshop volgeboekt. Lies Honselaar-Akkerman had de materialen meegenomen en na een korte uitleg gingen we van start. Leuk om met volwassenen onder elkaar creatief bezig te zijn met het maken van een kerststukje. Sommige deelnemers hadden al ervaring met het schikken en hadden hun eigen gereedschap meegenomen, maar aan materialen hadden we geen gebrek. Het lag allemaal voor ons klaar: oase, mos, varens, twee geverfde kalbassen enzovoort, enzovoort. Na een uurtje aan de slag te zijn waren we klaar en wat een resultaten…. Hadden we echt allemaal dezelfde materialen? Hmm, eens kijken oase, mos, varens lampje en kalbassen…. Ja toch wel maar toch ieder een andere resultaat. Voor degenen die er niet waren er is hoop. Op maandag 3 april 2017 is er een workshop voor het maken van een lentestukje. Wilt u er bij zijn? Er zijn 15 plaatsen beschikbaar en VOL=VOL U kunt zich aanmelden bij Saakje van Zelderen: 06-14235064 of Jan Akkerman: 0512-520157 Pieter Voogt Foto’s Jan Akkerman (Op onze website staan meerdere foto’s) 15

Het financiële gedeelte is alleen beschikbaar voor de leden. 16

Het financiële gedeelte is alleen beschikbaar voor de leden. 17

Financieel resultaat 2016 en begroting 2017. Resultaat 2016. Het eindresultaat voor 2016 is een verlies van €.2226 Er was een verlies begroot van € 976 Aan de kostenkant waren de posten onderhoud inventaris en onderhoud complex hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten voor het onderhoud van de maaimachine (inventaris) en het verharden van enkele bochten en het opknappen van de omgeving van de blokhutwinkel (complex). De post afschrijving onroerend goed is lager dan begroot omdat de nieuwe blokhut op 't Soethoudt pas dit jaar is geplaatst en de nieuwe blokhut op de Dwersfeart in 2017 wordt aangeschaft. Voor beide was in de begroting voor 2016 rekening gehouden met afschrijving. Verder weken de resultaten niet sterk af van de begroting. We zien de omzet van de winkel helaas langzaam afnemen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het minder trouw worden van de leden aan de eigen winkel. Gelukkig realiseren we nog steeds een mooie winst. De meeste omzet wordt gehaald met zaad, messtoffen en plantjes. Begroting 2017. Voor 2017 is een verlies begroot van €. 3151 Onderhoud inventaris is verlaagd i.v.m. de voorgestelde aanschaf van een nieuwe maaimachine. De post afschrijving gaat omhoog door dezelfde maaimachine, twee nieuwe blokhutten en de bewakingscamera's. Verder is bij de post kosten leden en attenties rekening gehouden met de barbecue die om de twee jaar voor de vrijwilligers wordt georganiseerd. De inkoop en de verkoop van de winkel zijn beide iets verhoogd omdat volgend jaar plantjes worden ingekocht bij Douma in Burgum. De hogere kosten voor de plantjes worden gecompenseerd door de verkoopprijs te verhogen van 12 naar 15 cent. Een onzekere post is verder de te ontvangen rente omdat niet bekend is hoe de rente wordt berekend over een deposito die volgend jaar vrijvalt. Deze rente is niet in de begroting meegenomen. 18

Verslag Land tuinbouw Talryk No stress Wat doen we hier op de tuin? Hout bewerking We oogsten groenten en fruit en noten. We bewerken de grond. Wat doen we bij hout verwerking? Wij kloven wij versnipperen en maken er e.v.t producten om te verkopen van zoals fakkels. Hout wordt vooral gebruikt voor de houtkachel. En we versnipperen takken in een hakselaar. Wat doen we met de oogst? De oogst gebruiken we voor de soep of voor de catering en soms wordt het verkocht. We oogsten bv Sla Boerenkool Paprika . We spitten de grond voor de oogst. We verspreiden de houtsnippers. En we doen de bladeren op de composthoop. Bij fruit appels peren en druiven. En we verwerken walnoten. Wat doen we met onze grond? We spitten de grond voor de oogst. We verspreiden de houtsnippers. En we doen de bladeren op de composthoop 19 ingezonden door Talryk (red.)

Toelichting op de agenda van de ledenvergadering 2017. Toelichting agendapunt 9: Eenmalig gebruik van Round Up op sterk vervuilde tuinen. Het komt helaas regelmatig voor dat stoppende leden hun tuin ernstig vervuild achterlaten. Het lukt deze tuinders niet hun tuin goed op te Ieveren. De vervuiling heeft betrekking op afval en vervallen bouwsels en veel onkruid zoals kweek en zevenblad. Het afval moet worden afgevoerd. Kweek en zevenblad zijn hardnekkige onkruiden die ook na een diepe grondbewerking, zoals bijvoorbeeld het omzetten van een tuin door Peter Jutte, een plaag blijven voor een nieuwe tuinder. Het bestuur is tegen het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor de vrijkomende tuinen met veel kweek en/of zevenblad is eenmalig gebruik van Round Up echter een effectieve methode voor het bestrijden van deze onkruiden. Door deze tuinen na de behandeling met Roud Up regelmatig te maaien tot het moment van uitgifte worden tuinen verkregen die voor de nieuwe huurder aantrekkelijk zijn. Het bestuur vraagt daarom aan de leden eenmalig gebruik van Round Up voor deze tuinen toe te staan. Het bestuur. Pootaardappelen Texla . Texel heeft een eigen aardappelras: de Texla. Dit ras is ontwikkeld door de Texelaar Gelein Jansen. Het bijzondere eraan is dat deze soort nagenoeg resistent is tegen de beruchte schimmelziekte, de Phytophtera. Doordat de Texla geen gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft, is het een uitermate geschikte aardappel voor in volkstuinen. Daarnaast is de smaak geliefd. De vastkoker doet het erg goed in salades en om te bakken. Maar ook gekookt met een lekkere jus is deze soort niet te versmaden. Dit jaar in het bijzonder voor de pootaardappelen: We gaan krap inkopen. Wilt u verzekerd zijn van pootaardappelen dan dus bestellen met de zaadlijst! Dit ras behoort tot de mogelijkheden. Ook toen al: een lekkere aardappel is een schilderij waard……..(red.) 20

Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement met toelichting. Opstallen artikel 30 lid 1. In lid 1 wordt het plaatsen van opstallen op het complex de Dwersfeart niet toegestaan. Voorstel dit verbod laten vervallen. Voor de Dwersfeart toevoegen dat de totaal toegestane oppervlakte aan opstallen 150 m2 bedraagt. Toelichting :Hiermee wordt aangesloten bij het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente voor dit gebied. Voorstel de laatste zin van lid 1 vervangen door: Dit besluit is als bijlage Opstallen aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd. Artikel 38. Voorstel een lid 2 toe te voegen. Leden die hun contributie en huur niet voor 1 maart voldoen krijgen in april een schriftelijke oproep om dit alsnog voor 15 mei te doen. Van degene die dan nog in gebreke blijft wordt het lidmaatschap en de huur van de tuin per 1 juli opgezegd en vervalt het recht op terugbetaling van de borg. Toelichting: Het bestuur besteedt op dit moment te veel tijd aan het innen van niet op tijd betaalde huur en contributie en stelt daarom voor met één schriftelijke herinnering te volstaan. Artikel 41 lid e. Toevoegen dat ook het gebruik van kachels op de tuin verboden is. Toelichting: Het bestuur hoort regelmatig dat tuinders die op de tuin bezig zijn overlast ondervinden van de stank/rook van kachels en daarom naar huis gaan. Het bestuur heeft daarom besloten de ledenvergadering te laten beslissen over het toestaan van het gebruik van kachels op de tuin. Het verbranden van afval en het gebruik van een vuurkorf was al verboden. Bijlage opstallen. Aan artikel 2 toevoegen: Op de Dwersfeart zijn tuinhuisjes niet toegestaan. Aan artikel 3 toevoegen. Op de Dwersfeart zijn alleen kassen toegestaan op de tuinen langs de beide lange zijkanten van het complex. Aan artikel 4 toevoegen. Voor de Dwersfeart geldt een maximum van 1 kas per tuin. Artikel 7 vervangen door. De afstand van de opstal tot de zijgrens van een tuin moet minimaal 1 meter zijn. Voor de Zandige Wijk betreft dit de standaardtuin van 2 are. Toelichting: De toevoeging dat wordt uitgegaan van de grenzen van de standaardtuin maakt het mogelijk dat tuinen van 4 of 6 are later weer op te delen zijn in tuinen van 2 are waarbij voldaan wordt aan de afstand van de opstallen tot de zijgrens van 1 meter. Artikel 8 vervangen door. De afstand van de opstal tot de voor- en achterkant van tuin bedraagt 1 meter. Voor de Zandige Wijk mag aan de voorkant ook worden gekozen voor een afstand van 4 meter. Een kas op de Dwersfeart mag alleen achter op de tuin worden geplaatst. Artikel 14. De toegestane maten voor een tomatenkasje aanpassen aan wat er op de markt verkrijgbaar is. Hoogte 2 meter, breedte 1.20 meter en lengte 2 meter. 21

Halloween of pompoenfeest Overgewaaid uit Amerika waar de kinderen verkleed en met uitgeholde pompoenen langs de deuren gaan viert de Wrottersploech elk jaar in de herfstvakantie de oogst van de pompoenen. Kinderen van 4 t/m 12 worden met of zonder ouders uitgenodigd om pompoenen uit te hollen en van fraaie en enge gezichten te voorzien. Het lampje in de uitgeholde pompoen zorgt voor een spookachtig licht door de gaten in de pompoen. Het is echt een feest om bij te griezelen zodat kinderen verkleed komen in heksen- en spokenkleding. Het informatiecentrum is spookachtig versierd door een zestal vrijwilligers van de Wrottersploech met spinnenlampions, slingers, ballonnen en heksenpoppen. Als de kinderen binnenkomen staat de pompoensoep al op het stel, de pompoencake ligt uitnodigend op schalen op de bar. Er is plaats voor 60 kinderen aan lange tafels waarover landbouwplastic en krantenpapier is uitgespreid. Er komen 44 kinderen en 16 ouders. Het is dus uitverkocht. Karel Verhagen, de nestor van de vrijwilligers, doet het openingswoord. Welkom. We gaan pompoenen uithollen, dan is er pauze en dan komt er een kleurwedstrijd waar je een prijs mee kunt verdienen. Doe de troep in de bakjes we komen het ophalen. En nu gaat Jan Akkerman uitleggen hoe je een pompoen kan uithollen. Zorgvuldig legt Jan uit hoe kinderen met een zaagtandmesje, kindvriendelijk, al zagend een kapje van de pompoen kunnen halen. De rand kan gekarteld of glad gezaagd worden. Het voorbeeld heeft hij in de hand. Met de meegenomen lepel kan ieder kind de inhoud met zaden van de pompoen eruit halen. Met de viltstiften kan een gezicht getekend worden en vervolgens uitgesneden. Het hoedje wordt bekleed met aluminiumfolie en komt op prikkertjes boven de holle pompoen met lichtje. Het folie is tegen het uitdrogen van het hoedje anders valt het hoedje na een paar dagen in de pompoen. Dan gaat het los. Leeftijd voor leeftijd halen de kinderen pompoenen op en er wordt hard gewerkt door ouders en kinderen. Er lopen wel 8 à 9 vrijwilligers rond die voordoen en advies geven. Het is hard werken want hier zit een kind dat probeert te snijden met het zaagmesje, daar gebruikt een kind een lepel verkeerd en de bakjes met pompoeninhoud raken snel vol. Maar de kinderen genieten in hun spoken- griezel- en heksenkleding. De meeste pompoenen zijn dan ook na een uur omgetoverd tot een lichtgevend masker. Dan is er pauze met thee, koffie, limonade en pompoencake. Ook de pompoensoep is warm en de vrijfwilligers van de winkel komen even buurten en een kop soep eten. Eerst krijgen de ouders soep, zij kunnen thuis voor hun kroost de soep namaken. De kinderen die willen mogen ook een kopje. 22

Kinderen kennen geen geduld, dus de eerste kleurplaten liggen al op de natte kranten om gekleurd te worden. Toch maar even wachten tot de vrijwilligers de natte kranten verwijderd hebben en dan mogen de kinderen van de tafel die het eerst schoon is een kleurplaat halen. Ook de kleurplaten zijn op leeftijd gestapeld. Dus vragen hoe oud je bent en niet vergeten je naam adres en leeftijd in te vullen op de plaat. Met ijver wordt er doorgewerkt en vele potloden worden geslepen. Tijdens het kleuren worden de theelichtjes in de pompoenen aangestoken. Alle kinderen mogen naar voren komen voor een groepsfoto. Op de website www.wrottersploech bij het tapje foto’s is deze foto te bewonderen. Het feest is bijna voorbij. De laatste kleurplaten worden ingeleverd. Staat de naam erop? Adres? Leeftijd? Een enkel kind blijft nog om een kleurplaat af te maken en mee te helpen met opruimen. Kinderen, ouders en vrijwilligers bedankt, het was een mooi feest.! Ingezonden door Diny de Vries. (red,) Oproep om gebruik te maken van de bestellijst voor zaden. Ook dit jaar krijgt u bij het Wrottersnieuws van december de zaadgids van Sluis en de bestellijst (zaadlijst) voor zaden en andere tuinbenodigdheden. Omdat op het moment van verspreiding van de zaadlijst niet alle prijzen voor 2017 bekend zijn, wordt op de bestellijst gewerkt met de prijzen van 2016. De definitieve prijzen kunnen daar volgend jaar iets van afwijken. Wij vragen u zo veel mogelijk gebruik te maken van deze zaadlijst en deze tijdig in te leveren d.w.z. uiterlijk 1 februari . Inlevering op de huurzittingen is dus te laat. Dit geeft onze vrijwilligers in de winkel voldoende tijd voor het klaar maken van de bestellingen. De zaadlijst kan ingeleverd worden in de brievenbus bij de blokhutwinkel, bij onze inkoper René Visser, Winterkoninkjestraat 21 en op de ledenvergadering. In de winkel hebben we alle zaden uit de zaadlijst niet op voorraad. Maakt u gebruik van de zaadlijst dan kunt u ook zaden bestellen die niet op de lijsten staan vermeld. U kunt er alleen bij tijdige bestelling van uit gaan dat de door u bestelde zaden bij het afhalen van uw bestelling in uw zaadpakket zitten. Dit geldt dit jaar in het bijzonder voor de pootaardappelen. We gaan dit jaar krap inkopen. Wilt u verzekerd zijn van pootaardappelen dan dus bestellen met de zaadlijst!! Het bestuur. 23

Jaarverslag Wrottersploech 2016. Nog enkele weken en het jaar 2016 is al weer voorbij. Een jaar met wisselende weersomstandigheden, dat vooral voor nieuwe tuinders niet gemakkelijk is geweest. De eerste maanden van het jaar waren vrij zacht met een gemiddelde temperatuur van 4/5 graden Celsius. Er waren enkele vorstdagen en ook was er ijzel. Het voorjaar was schraal met soms veel regen. Ook kwamen hagel- en natte sneeuwbuien voor die veel schade veroorzaakten aan de kassen. Voor het werken in de moestuin was het geen pretje; beginnende gewassen kwamen slecht in groei. In mei was het eerst koel weer en weinig regen. De boontjes en ook de wortels groeiden erg traag of zelfs helemaal niet! De zomer begon op sommige plaatsen erg nat. Door stevige buien stonden tuinen gedeeltelijk onder water waarvan bijvoorbeeld de aardappelen veel last hadden. In augustus en september kwam een omslag in het weer met vrij zonnige en droge perioden. September was zelfs uitzonderlijk met weinig zonloze dagen. De herfst verliep met rustig najaarsweer; vrij koud, vrij droog en zonnig. In de ochtend was er soms mist. Over het algemeen kan gezegd worden dat de oogst dit jaar redelijk was. De fruitbomen gaven een goede opbrengst. Het bestuur raakte in de loop van het jaar een drietal leden kwijt door ziekte en door drukke werkzaamheden. Na een duidelijke oproep in het Wrottersnieuws en op het mededelingenbord zijn er gelukkig weer nieuwe kandidaat bestuursleden bijgekomen die op de jaarvergadering van 28 januari 2017 zullen worden voorgedragen voor benoeming. Het onderhoud van de tuincomplexen heeft voortdurend zorg nodig. Ook de windsingels rondom de Zandige Wijk worden soms niet goed onderhouden of erger gebruikt als dumpplek voor afval. Op 23 januari hadden we onze Ledenvergadering in De Schakel aan de Klokhuislaan. De zaal was goed bezet; een teken dat de leden meeleven met het wel en wee van de vereniging. Het voorstel van het bestuur voor een minder actieve benadering van de windsingel bij de aanplant met besdragende struiken werd met grote meerderheid aangenomen. Op 27 februari was er weer een snoeicursus van onze vereniging; ook deze cursus werd goed bezocht. Op 21 oktober was er weer een druk bezochte Halloween. In 2016 zijn enkele bochten op de Zandige Wijk verhard, is een nieuwe blokhut op 't Soethoudt gerealiseerd, is de omgeving rond de blokhutwinkel opgeknapt en is op de Dwersfeart een nieuwe afrastering geplaatst. Het afgelopen tuinjaar is niet zonder ongemak verlopen. Vanaf maart tot en met de zomer is er veel diefstal op het complex van de Zandige Wijk geweest. In het Wrottersnieuws van september jl. is hieraan de nodige aandacht besteed. Bij het hek zijn twee camera’s geplaatst en is er steeds contact met de politie onderhouden. Tot nu toe heeft dit helaas, ondanks actieve inzet van de politie, niet geleid tot aanhouding van daders. Ook de overlast door drankgebruik en klachten over kachels met veel rook heeft veel aandacht gehad. Soms ging men naar huis omdat de rook te veel last veroorzaakte. Verder zijn er een behoorlijk aantal brieven verstuurd naar tuinders die hun tuin niet goed hebben onderhouden en bijvoorbeeld zonder vergunning hokjes bouwden. Op 26 november zijn een aantal nieuwe leden uitgenodigd om over hun ervaringen in het eerste jaar te praten. In goed overleg is besloten om het volgend tuinseizoen het onderhoud beter te doen. 24

Er is een nieuwe website gekomen. Iedereen kan zien en lezen dat de Wrottersploech een actieve tuindersvereniging is. Veel vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet om alles goed te laten verlopen. Hiervoor hartelijk dank. Het bestuur heeft dit jaar 10x vergaderd. Helaas hebben ook veel leden hun tuin moeten beëindigen door ziekte of ouderdom. Van de mogelijkheid om de Stichting De Bijzondere Onderneming in te schakelen voor het onderhoud van de tuinen, werd goed gebruik gemaakt. Via het mailadres info@houtskuorre.nl kan men in contact komen met Frank Meijer om tegen een vergoeding werkzaamheden op de tuin te laten uitvoeren. Joop de Vries, secretaris. Oproep voor aanvulling bemanning van de blokhutwinkel. De bemanning van de blokhutwinkel wordt weer krapper doordat enkele leden van de winkelgroep hebben aangegeven voor het komende jaar niet meer beschikbaar te zijn. Het bestuur is daarom op zoek naar leden die ons willen helpen de blokhutwinkel open te houden. Het is geen zwaar werk en er hoeft ook niet hard te worden gewerkt. Enkele vrijwilligers in de winkel hebben geen tuin meer. Ze willen hun taak in de winkel echter zo lang mogelijk volhouden. Zo houden zij o.a. hun sociale contacten in stand. Gezelligheid viert vaak de boventoon. Leden die een keer beginnen met dit werk willen er daarom vaak zo lang mogelijk mee doorgaan. Leden die geïnteresseerd zijn kunnen kontact opnemen met een bestuurslid. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met iemand van de winkelvrijwilligers, bijvoorbeeld Hendrik Wouda, de coördinator van de winkelgroep. Het bestuur 25

Oproep leden voor een nieuwe klussengroep. In het verleden had de vereniging een actieve klussengroep. Deze groep werd o.a. ingezet voor klussen zoals onderhoudswerkzaamheden en het opruimen van tuinen die niet schoon en opgeruimd worden opgeleverd. Jaren lang heeft deze groep, onder leiding van Jacob Veenstra, bijvoorbeeld ook het onderhoud van de windsingels verzorgd. De klussengroep bestaat niet meer, omdat het grootste deel van de leden van de groep de voorkomende werkzaamheden niet meer kunnen doen. Dit betekent dat het bestuur zelf de handen uit de mouwen moet steken als er iets moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld enige tijd geleden bij de aanleg van een camerasysteem en de afrondende werkzaamheden bij de verharding van enkele bochten. Het bestuur voelt zich niet te goed voor het uitvoeren van dit soort werk maar is wel van mening dat de prioriteit voor het bestuur ligt bij het besturen van de vereniging en niet bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden op de Zandige Wijk. Het bestuur hoopt daarom een nieuwe klussengroep te kunnen vormen bestaande uit ongeveer vijf á zeven personen. Wij denken aan gepensioneerden en mensen zonder werk die in staat zijn lichamelijk werk doen. Hoe groter de groep wordt hoe meer de werkzaamheden over de leden van de groep kunnen worden verdeeld. De ervaringen van mij zelf en de leden van de oude klussengroep is dat het klussen heel gezellig kan zijn en de nodige voldoening geeft. Is dit iets voor u? Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. Gerrit Bargerbos Oproep voor opvolger voor het waterbeheer op de Zandige Wijk. De heer Poelstra is voor het bestuur aanspreekpunt voor het waterbeheer op de Zandige Wijk. Het waterpeil op de Zandige Wijk kan worden geregeld met de stuwtjes die op verschillende plaatsen op het complex aanwezig zijn. Door een extra plank of een plank minder kan het peil in een vak hoger of lager worden ingesteld. Leden die wensen hebben m.b.t. het waterpeil nemen hierover contact op met de degene die door het bestuur is aangesteld als eerste aanspreekpunt voor het waterbeheer. De heer Poelstra heeft aangegeven dat hij, nadat hij een groot aantal jaren de coördinatie van het waterbeheer heeft verzorgd, hiermee wil stoppen. Het bestuur zoekt daarom een tuinder op de Zandige Wijk die deze taak wil overnemen. Leden die hiervoor belangstelling hebben wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur. Het bestuur 26

Hoogte beplanting langs de tuinen. In het huishoudelijk reglement is met betrekking tot beplanting op en langs de tuinen vastgelegd dat deze geen overlast mag veroorzaken voor de naastliggende tuin. Zie artikel 37 , bomen en struiken en artikel 16 ,afscheidingen, van de bijlage Opstallen. Op de Zandige Wijk is en situatie gegroeid waarbij hieraan in een aanzienlijk aantal gevallen niet wordt voldaan. Er zijn tuinen die volledig zijn omgeven door een hoge coniferen heg. Het bestuur treedt tot nu toe op tegen hoge schuttingen aan de voorkant van de tuin waardoor de tuin vanaf de weg aan het zicht wordt onttrokken. Verder wil het bestuur hoge beplanting bij wisseling van huurder verwijderen. Bij deze vragen we onze leden te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan met hoge schaduw veroorzakende beplanting. Een hoogte van maximaal 1.50 m geeft ook voldoende beschutting. Het bestuur. Plaats van de aardappelen op de Zandige Wijk. Wettelijk is voorgeschreven dat aardappelen ieder jaar op een andere plaats van de tuin moeten worden geteeld. Aardappelen mogen één keer in de drie jaar op dezelfde plaats staan. Dit is om ziektes te voorkomen. Om hier toezicht op te kunnen houden moeten de aardappelen op de Zandige Wijk per jaar allemaal op noordzijde, in het midden of op de zuidzijde van de tuin staan. De zuidzijde is de kant van het vliegveld en de noordzijde is de kant van de Folgeralaan. In 2017 is de voorgeschreven plaats voor de aardappelen de Zuidzijde. (Voor 't Soethoudt en de Dwersfeart kunnen de beheerders u informeren over de plaats van de aardappelen op de tuinen). Het bestuur Betaling huur en contributie 2017. Ieder jaar is er helaas een flink aantal leden dat niet op tijd betaald. Dit vraagt van het bestuur tijd die we veel liever aan andere zaken besteden. De contributie bedraagt € 20 en de huur € 15 per are (100 m2). Hiervoor krijgt u geen nota toegestuurd. Graag uw aandacht hiervoor. De huur en contributie moeten voor 1 maart worden betaald!! Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld in het huishoudelijk reglement op te nemen dat degene die niet op tijd betaald voortaan nog één schriftelijke herinnering ontvangt. Degene die dan nog niet betaald heeft wordt met ingang van 1 juli van het lopende jaar het lidmaatschap en de huur van de tuin opgezegd. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar betalen per bank en steeds meer leden doen dit. Wij bankieren bij de Rabobank en het banknummer is NL51 RABO0106084739. Tip: Voer uw betaalopdracht in de computer in met een uitvoeringsdatum in de tweede helft van februari op het moment dat u dit leest. Vergeten kan dan niet meer! Bij de betaling wel tuincomplex en tuinnummer vermelden!! Dit om te voorkomen dat het voor de penningmeester een grote puzzel wordt. Omdat niet iedereen per bank wil of kan betalen houden we dit jaar twee zittingen waarop de huur en contributie contant kunnen worden betaald. Deze zittingen zijn op zaterdagmorgen 11 en 18 februari 2017 van 9.00 tot 11.30 uur in het informatiecentrum op de Zandige Wijk. Degene die op de zitting betaalt krijgt zijn lidmaatschapkaart gelijk mee. Degene die op tijd per bank betaald krijgt zijn lidmaatschapskaart met het april nummer van het Wrottersnieuws thuis bezorgd. Informatie over de betaalzittingen, betalingen staat ook achter in dit Wrottersnieuws. Het bestuur. 27

INNING CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE Betaling per bank graag vóór 1 maart 2017 ( u krijgt hiervoor géén nota/acceptgirokaart) Rekeningnummer NL51 RABO 0106084739 t.n.v. Penningmeester a.t.v. “de Wrottersploech” met vermelding tuincomplex en tuinnummer. Tevens is er de mogelijkheid de contributie, tuinhuur of donatie in het informatiecentrum op ons tuincomplex “de Zandige Wijk” te betalen en wel op: ZATERDAG 11 en 18 februari 2017 Gebruik de bestellijst voor zaad. Bij dezen de oproep zo veel mogelijk gebruik te maken van de zaadlijst en deze op tijd in te leveren. ZAADLIJST Inleveren (VAN 9.00 - 11.30 UUR) = = Op de Algemene Ledenvergadering In de brievenbus van de Blokhut (tot en met 1 februari 2017) De zaadlijst kan ook worden ingeleverd bij René Visser op Winterkoninkjestraat 21 9203 BR Drachten. Voorkom teleurstellingen en deponeer uw zaadlijst op tijd op één van de genoemde locaties. ZAADPAKKET Afhalen bestelde zaadpakketten: * zaterdag 18 februari 2017 ( 9.00—11.30 uur) * zaterdag 25 februari 2017 ( 9.00—11.30 uur) * zaterdag 4 maart 2017 (9.00—11.30 uur) Het winkelpersoneel wenst u Prettige feestdagen en veel tuinplezier in 2017 28

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 Verhuur informatiecentrum (alleen voor leden) Verhuur aanhangwagen € 40.00 € 5.00 per dag per dag* Reserveren Aanhangwagen (niet op zon– en feestdagen) Aanvragen reserveren tussen 18.00 en 19.00 uur bij: Tj. Van Dijk telefoon 546458 (even weken) S. Schiphof telefoon 510660 (oneven weken) Vereist zijn het vertoon van rijbewijs en ledenkaart. Afhalen 9.00 uur en terugbrengen om 17.00 uur. En natuurlijk SCHOON. De gebruiker is tijdens het gebruik verantwoordelijk voor de aanhangwagen. Vóór en na het gebruik wordt de aanhangwagen door de gebruiker en de verhuurder gecontroleerd op schade. Verhuur informatiecentrum Voor leden van onze vereniging is het informatiecentrum op ons tuincomplex de “Zandige Wijk” beschikbaar voor het vieren van een feestelijke gebeurtenis. De huurprijs is hiervoor € 40.= per dag. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor inlichtingen en/of reservering kunt u contact opnemen met : Lloyd Hofwijks, Oud Ambacht 154 9201XG Drachten Telefoon: 0512-850104 CONTRIBUTIE/ TUINHUUR EN DONATIE * * * * * lidmaatschap tuinhuur per are borg per are nieuwe leden – ( eenmalig voor statuten / huishoudelijk reglement) jaarlijkse bijdrage donateurs € 20.00 € 15.00 € 20.00 € 2.50 € 12.50 29

SAMENSTELLING BESTUUR FUNKTIE Voorzitter * NAAM ADRES G. Bargerbos Secretaris* J. de Vries Tarweland 84 9205EL Drachten jitgerb@gmail.com Middelwijk 172a 9202GW Drachten joopdv@gmail.com Penningmeester* D. Hooiveld * is tevens lid dagelijks bestuur Algemeen adjunkt Lid Hanebalken 92 9285VD Buitenpost derk376@hotmail.com K.J. Verhagen Wielewalen 3 9201SW Drachten k.verhagen@chello.nl W. Schilder info@scrapitz.nl 2017 514709 2017 06 51686913 2018 510236 2018 TELEFOON AFTREDEND 540093 2019 ADRESSEN TER INFORMATIE Tuinuitgifte (Tuincomplex De Zandige Wijk’) Tuinuitgifte (Tuincomplex “t Soethoudt”) Contactpersoon (tuincomplex “De Darsvaart”) J.Nijboer Bouwzaken H. de Roos Kor van der Vegt Helling 67 521382 9202TP DRACHTEN Mw. W. Gunther Dollard 97 522034 9204CM DRACHTEN Het Blauwgras 26-2 545661 9203HM DRACHTEN “t Leger 27 9202VV Drachten deroos27@hetnet.nl E. Meetsma Stelpswijk 7 9202BD Drachten info@debetuining.nl 517662 522449 30

OPENINGSTIJDEN BLOKHUTWINKEL SEIZOEN 2017 (onder voorbehoud) (Op feestdagen winkel gesloten) Tijdens openingstijden telefoon: 06 - 10125261 PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag PERIODE Maandag Woensdag Zaterdag PERIODE Maandag Zaterdag PERIODE 6 MAART TOT EN MET 25 MAART 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 27 MAART TOT EN MET 27 MEI 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 29 MEI TOT EN MET 26 AUGUSTUS 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 28 AUGUSTUS TOT EN MET 23 SEPTEMBER 2017 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00 9.00 - 11.30 25 SEPTEMBER TOT EN MET 28 OKTOBER 2017 9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 30 OKTOBER TOT EN MET 18 NOVEMBER 2017 Zaterdag 9.00 – 11.30 uur 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 Iedere Zaterdagochtend tijdens openingsperiode van de winkel “SPREEKUUR” van 10.00– 11.00 uur in de BESTUURSUNIT of het INFORMATIECENTRUM 31

PETS & CO Talsma Raai 1, Drachten T 0512-512494 Email: info@talsmapetsenco.nl A.Th. de Boer en Zn B.V. Jade 34 9207 GL Drachten Tel: (0512)518205 Fax: (0512)514528 Email: info@deboerdrachten.nl http://www.deboerdrachten.nl/ 32

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication