0

Februari 2015 Digitaal magazine van Rafaël Nederland ld

In dit nummer ● Foto voorpagina: Een lid van Rafaël RotterdamAlexander op de ‘burendag’ ● De ‘plus’ van 4 Plus Wil je 4Plus Digitaal snel in je e-mailbox - meld je dan aan via 4plus@rafael.nl Heeft u suggesti es of ideeën voor 4Plus Digitaal - geef het door via 4plus@rafael.nl ● Jaarconferentie 2015: terug naar de fundamenten van onze beweging ● Kennen van de buurt op ‘Street level’ ● Eenheid bewaren is de grootste roeping van de kerk ● Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen: - Rafaël Den Haag: begint jaar met doopdienst - Rafaël Rotterdam-Alexander: doorbraak in uitreiken naar de omgeving 8 8 ● Gerechtigheid brengen door trouw te zijn 9 en 10 ● Bemoedigingsdag kinderwerk 10 ● ‘All is lost’ gedachte bij een fi lm ● Bulgarije-reizen vormend voor het team 11 en 12 12 ● ‘Geopende armen’ voor sloppenwijk van Lima 13 ● Column ‘Volg Mij’ dat was (is) het! 13 Colofon Februari 2015 Uitgave: Rafaël Nederland Postbus 51022,1007 EA Amsterdam. Telefoon 088-0019100 Redactie: Piet Brinksma, Jan Radder en Evert Mussche Redactieadres: E-mail: radderj@wxs.nl 3 4 5 6 en 7 Lay-out: Gerhard Lens. Rafaël Nederland is aangesloten bij: ‘Th e International Church of the Foursquare Gospel’ 2 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland

Agenda 5 maart, 20:00 - 22:00 uur School voor Theologie, module V, les 11. 9 maart - 13 maart Retraite. 25 t/m 27 maart Jaarconferentie Rafaël Nederland in Amersfoort. 2 april, 20:00 - 22:00 uur School voor Theologie, module V, les 12. 18 april Impact, De rol van de gemeente in het leiden van mensen in gezonde seksualiteit, ‘t Hoge Licht, Driebergen. 23 - 26 april Foursquare Europa Conferentie. 25 april Bemoedigingsdag kinderwerk. 16 mei Multiply I in Amersfoort. 18 t/m 24 juni Ralph Moore in regio-ontmoetingen. De ‘plus’ van 4 Plus 4 Plus er weer! Nee, een glanzende Voortaan verschijnt niet meer in papieren uitvoering. het familieblad van Rafaël digitaal! Eens per kwartaal een blad boordevol nieuws van en voor de Rafaëlgemeenschappen. Heeft een magazine zin? Waarom zou je een redacti e optuigen? Om het inspannende werk te doen van kopij verzamelen, schrijvers zoeken die arti kelen kunnen en willen produceren. En dat elk kwartaal weer opnieuw! Ja, waarom? Omdat het broodnodig is. Vanwege de ‘plus’ van 4 Plus. Wat is die plus, die meerwaarde dan? Bewaring en versterking van de familieband! Zo simpel is het. Maar we hebben in Rafaël toch de Impactdagen, de regio-ontmoeti ngen, de jaarconferenti e? Zeker ook die zijn hard nodig om het familiegevoel te versterken en te bouwen. Maar niet genoeg. Er is meer nodig. Een magazine dat de ‘gaten’ vult. Met arti kelen die diep graven. Studies. Nieuws uit de gemeenschappen (zodat we van elkaar kunnen leren!). Ik werd heel blij van het arti kel dat Peter de Jong van Rafaël Rott erdam-Alexander opstuurde. Hij meldt een ‘doorbraak’ in het uitreiken naar de wijk waarin deze gemeente acti ef is. Wat hij zegt kan ook andere gemeenschappen op ideeën brengen! Daarom gaan we enthousiast door met 4 Plus maken. Om te blijven wijzen op het grote goed van het familie-zijn. We kunnen niet zonder elkaar. Het is nog alti jd zo dat het geheel meer is dan de som van zijn delen! Dat is de plus van 4 Plus! Jan Radder. P.S.: Abonneren op 4 Plus kan door een e-mail te sturen naar 4Plus@rafael.nl 3 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Van de redaktie

Jaarconferentie 2015: terug naar de fundamenten van onze beweging En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft . God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. (2 Korinti ërs 5:18-20). Thema: Brengers van Herstel Met veel vreugde nodigen we je uit voor de Rafaël-conferenti e 2015! Na vorig jaar het 25-jarig bestaan van onze beweging te hebben gevierd, ervaren we dat de Heilige Geest ons uitdaagt voor een nieuw seizoen van vruchtbaarheid. Het thema van de conferenti e ‘Brengers van herstel’ brengt ons terug naar het fundament van onze beweging en de vier symbolen uit ons logo: Jezus de redder, geneesheer, doper met de Heilige Geest en komende Koning. We willen teruggaan naar dit fundament vanuit een profeti - sche verwachti ng over onze roeping in ons land: waartoe zijn we gered, genezen, gedoopt met de Geest en verwachten we de Koning? Zoals de tekst uit 2 Korinti ërs 5:1820 laat zien, wordt alles wat we van Jezus hebben ontvangen de kern van onze bediening naar de wereld. Uit ons proces van refl ecti e over het DNA en roeping van onze beweging is het duidelijk dat God zich in ons midden heeft getoond als de God van herstel. Nu spoort de Geest ons aan om brengers van herstel te zijn, naar een gebroken wereld! 4 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Nieuw: rondetafel-gesprekken Naast plenair onderwijs en aanbidding zullen we verschillende andere vormen hebben zoals: refl ecti e, seminars, gebed en ti jden van bediening. Nieuw dit jaar zijn de zogenoemde ‘Rondetafel-gesprekken’ in het middagprogramma. Hierdoor maken we het mogelijk onderwerpen uit te diepen door interacti e, voor persoonlijke verdieping, prakti - sche toepassing en bemoediging. Programma De conferenti e begint op woensdagmorgen om 10:30 uur met een plenaire dienst. De registrati e is open vanaf 9:00 uur. In de ochtend zijn er ti jden van gemeenschappelijk gebed en refl ecti e. In de middag zijn er rondetafel-gesprekken en seminars. Op vrijdagmiddag eindigen we om ca. 16:00 uur na een gemeenschappelijke afsluiti ng. Sprekers De gastspreker van dit jaar is Jim Scott . Jim en zijn vrouw Melinda geven leiding aan Foursquare Missions Internati onal, de zendingstak van Foursquare Verenigde Staten. Jim heeft een geweldig overzicht over wat God door onze beweging wereldwijd aan het doen is en hij zal ons met passie uitdagen om te leven voor Gods missie in deze wereld.Naast Jim zullen verschillende sprekers uit onze beweging over het thema spreken. Locati e Ook dit jaar zijn we te gast bij Rafaël Amersfoort. De overnachti ng kun je zelf regelen, waarbij je gebruik kunt maken van een heel scherp arrangement dat we bij het Van der Valk Hotel Amersfoort A1 hebben kunnen regelen. Dit hotel is gelegen op loopafstand van de zaal. Verdere informati e Op onze website: www.rafael.nl vind je alle verdere informati e zoals prijzen, de code voor het boeken van het hotel,het programma, de sprekers en het aanmeldingsformulier. Let op: bij opgave vóór 1 maart a.s. ontvang je een korti ng van 5% en als je 25 jaar of jonger bent nog eens 10% extra korti ng! Conferentie

Kennen van de buurt op ‘Street level’ In de afgelopen maanden zijn er ontmoeti ngen van de staf en van gemeenschappen van Rafaël Nederland in regio’s van Rafaël Nederland gehouden met als doel om terug te blikken op wat God in de laatste 25 jaar in onze beweging heeft gedaan, wat onze waarden zijn en wat onze roeping is. Een van de kostbare conclusies van dit proces is dat God inderdaad Rapha- El (de God van Herstel ) is gebleken. In iedere gemeenschap en in alle bedieningen zijn er vele getuigenissen van Gods vernieuwende en herstellende werk in mensen. In het samen luisteren naar de Heilige Geest om onze roeping in deze ti jd te verstaan voelen we ons uitgedaagd om Gods herstel niet alleen in de individuele mensen binnen onze gemeenschappen te verwachten, maar ook om brengers van herstel van te zijn naar de maatschappij om ons heen: relati es, families, wijken, dorpen, steden in alle generati es en culturen. We zien op verschillende plekken in ons land dat gemeenschappen zoeken naar wegen om dit gestalte te geven. Deze holisti sche roeping om gebruikt te worden om transformati e van het Koninkrijk te zien doorbreken in onze omgeving is voor mij een moti vati e geweest om te gaan studeren (Urban Transformati onal Leadership). Als onderdeel van mijn studie heb ik een uitgebreid onderzoek gedaan naar de buurt waar wij als Rafaël Amsterdam-Noord naar uitreiken (de Banne Buiksloot in Amsterdam-Noord). Samen met anderen hebben we diverse methoden van onderzoek toegepast waarin we de buurt op verschillende niveaus hebben onderzocht, o.a.: de demografi sche gegevens, de structuren en voorzieningen (de je doen, wat kunnen jullie als kleine groep in deze wijk veranderen? Piet Brinksma. “hardware”), de sociale interacti e (de “soft ware”) en de atmosfeer en geestelijke dynamiek (de “ziel”) van de buurt. Tijd nemen voor de wijk Vlak voor de kerst deed ik een vak waarvoor ik dit onderzoek moest evalueren. Hierbij werd ik getroffen door een opmerking van mijn professor, die zei: “in alles wat we doen is het kennen van je buurt op “street level” het allerbelangrijkste”. Dit betekent ti jd nemen om in de wijk aanwezig te zijn, te bidden, te luisteren naar de mensen en naar de Heilige Geest. Dit is de manier om te ontdekken wat God al aan het doen is, waar de noden en gebrokenheid zijn, en waar God ons toeroept om herstellers te zijn. Als reacti e op die opmerking heb ik een zaterdagmiddag genomen om biddend en luisterend door de wijk te lopen (in de regen). Ik ken deze wijk al heel lang en heb er veel voor gebeden, maar deze zaterdagmiddag liet de Heer me dingen zien die ik nog nooit eerder had opgemerkt. Ook ervoer ik dat de vijand me probeerde te ontmoedigen: wat kom Intensief Het was ook intensief om de realiteit van de nood en gebrokenheid van de mensen te ervaren. Jezus besloot om redding te brengen door onder ons te komen wonen (Joh. 1:14). Hij werd onderdeel van onze buurt. Jezus’ belangrijkste voorbereiding, en de basis voor zijn bediening, was het investeren van ti jd en aandacht op “street level”. Voor mij is dat een belangrijke inspirati e. Wat onze strategieën, principes en plannen ook zijn, laten we nooit vergeten dat Gods Koninkrijk vooral baan breekt op street level, daar waar de mensen zijn die we willen bereiken. Een van de relati es die we hebben gekregen door ons onderzoek was een manager van een woningbouwvereniging. In een van de gesprekken stelde hij ons de vraag of wilden helpen onderzoeken wat de beleving van de mensen was in de fl ats in onze wijk die hij beheert. Het zijn de fl ats met de slechtste reputati e van de wijk. In november hebben leden van onze gemeente en Rafaël Rama 88 bewoners geinterviewd. Het was een prachti ge mogelijkheid om te luisteren naar wat er leeft en welke behoeft en er zijn. De manager was zeer onder de indruk van de liefde en toewijding van onze mensen. Hij stuurde mij een e-mail om ons te bedanken, waarin hij zei dat hij blij was met hoe het was gegaan. Maar zei hij: “het beste wat me dit jaar is overkomen is dat ik jullie (de mensen van de gemeente) heb leren kennen”! Piet Brinksma. 5 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Van de voorzitter

Eenheid bewaren is de grootste roeping van de kerk …maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf (Filippenzen 2:2-3). Iedere gemeenschap houdt een keer op te bestaan als er geen eenheid is. Als kerk moeten wij dat weten, omdat van de kerk zo vaak wordt gezegd dat we niet een zijn. Het gevolg: ismes; wetti cisme, kerkisme, calvinisme, pentacostalisme… Meestal worden met die namen oordelen uitgesproken naar anderen. Want de kerk heeft door de eeuwen heen verdeeldheid gekend. Over theologie, dogma’s, liederen, de duur van de preek. Het is als in Korinte: ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Kefas. Ook toen al de geest van verdeeldheid, de geest van competi ti e. Gelukkig zijn er dingen aan het veranderen in de kerk. En niet alles is perfect. Er zijn nog steeds grote verschillen en geschillen. De wereld heeft heel lang de toon gezet. In de kerk is de toon van de wereld veel te lang gevolgd. Vaak onder het mott o: we zijn niet meer onder de wet. Maar onder dat mott o werd genade heel vaak toleranti e. Mensen werden vooral lief voor elkáár. En begonnen centraal te staan in de kerk, waar Jezus centraal hoort te staan. En daarom roept de Bijbel ons, speciaal in deze ti jd, waarin alles zo verdeeld is, op tot eenheid in de Geest van Christus. Om in de wereld van chaos een moti vati e te 6 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland EEENHEID ENH zijn, een wegwijzer tot Christus. En de enige manier om die wegwijzer te zijn is in eenheid. Verdeeldheid maakt stuk We zullen nooit bereiken wat God voor de kerk heeft bedacht, dan alleen door één te zijn. Er is geen evangelie, geen liefde, geen hart van God zichtbaar, dan alleen maar in en door eenheid. En daarom schrijft Paulus de brief aan de Filippenzen over dit eenvoudige onderwerp: eenheid. Omdat hij weet dat verdeeldheid de gemeente stuk kan maken. Weet je dat de kerk geen enkele angst hoeft te hebben voor welke macht van buitenaf, behalve voor onszelf. In ti jd van verdrukking, als gelovigen hun leven geven, lett erlijk en fi guurlijk voor het evangelie van Jezus Christus, groeit de kerk. Alle gevaren van buitenaf brengen gelovigen dichter bij Jezus. Het enige gevaar komt van binnenuit Het enige gevaar voor de kerk, het lichaam van Christus, komt van binnenuit. Jezus zegt: zelfs de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. De hel kan niets doen. De Bijbel zegt dat we een vijand hebben. Met wie we in oorlog zijn. Dat is niet zo’n populair onderwerp, de duivel, mensen houden daar niet zo van om over de duivel te praten. Maar Openbaring 12 spreekt van een oorlog tussen Satan en de kerk van Jezus Christus. Satan die ooit toegang kreeg tot God om Job aan te klagen voor het aangezicht van God. Maar Satan heeft niet meer de mogelijkheid om jou of mij aan te klagen voor Gods troon, want hem is de toegang ontzegd in de hemel en hij is, zegt de Bijbel, op aarde gegooid. En alles wat hij nu nog kan doen, is op aarde. Daar kan hij mensen aanklagen, niet voor God, maar waar dan wel? Studie

In jouw en mijn eigen hart. En daarom zegt Openbaring 12:12: Wee de aarde… Hij is woedend, want hij weet dat hij geen ti jd te verliezen heeft . De Bijbel zegt dat onze wapens geestelijk zijn en bedoeld om bolwerken neer te halen. De redeneringen, de logica, de gedachten die tegen God ingaan. Dingen die in je gedachten opkomen. Die je ontevreden maken. Je teleurstellen. Je pijn doen. Gedachten waardoor je anders gaat kijken naar jezelf en naar anderen; negati ef. Allerlei gedachten die je afl eiden van Jezus. En van aanbidding van Hem. Niemand leeft in gemeenschap met anderen zonder dat er pijn is of teleurstelling. Maar als we de aanmoediging vergeten om een te zijn gaan diezelfde dingen leiden tot verdeeldheid in je hart. Dan zal de gemeenschap van binnenuit worden stuk gemaakt. In Korinte, een gemeente met zoveel gaven van de Geest, bakkeleiden ze over wie de beste gave heeft . Paulus zegt: jullie kleine de eenheid blijft . In een hartshouding van nederigheid. Dat is de sleutel. Paulus vat het zo samen: handel niet uit geldingsdrang. Of eigenwaan, maar acht de ander in alle bescheidenheid belangrijker dan jezelf. Arie van Oudheusden. digt jou? Misschien is een ander daarmee ook wel bemoedigd. Doen we dat als we elkaar ontmoeten? Elkaar bemoedigen? Mag ik het zo zeggen: ik denk dat wij Nederlanders niet zo heel erg sterk zijn in bemoedigen. En misschien is dat wel een woord van de Heer voor de kerk in Nederland om dat wél te doen. Paulus zegt: als er gemeenschap van de Geest is, is dat een ervaring, overbrengen van wat er in je hart is naar het hart van de ander en andersom. De enige manier om wegwijzer naar Jezus te zijn is eenheid baby’s, jullie hebben zoveel gaven van de Geest, maar je bent minder volwassen dan welke gemeente ook, omdat er verdeeldheid is. En daarom noemt Paulus in Filippenzen 2:1 dingen om hen te bemoedigen de eenheid te bewaren. Bemoediging. Troost. Liefde. Gemeenschap in de Geest. Zorg voor elkaar. Want bemoedigen zet aan tot eenheid. De vraag is: wat bemoedigt ons? Wat bemoeIn hartshouding van nederigheid Het grootste probleem dat de kerk alti jd onder ogen moet zien is om die eenheid te bewaren. En de Bijbel zegt niet dat het gemakkelijk is, maar wel dat het eenvoudig is. Wat er voor nodig is, is een toewijding om voortdurend die beslissing te nemen om één te zijn. Te weten waar je kunt toegeven. Op de dingen die niet essenti eel zijn. Zodat Er zijn ti jden dat je op moet staan. Als de waarheid van de Bijbel wordt verdraaid of verloren dreigt te gaan. Dat zijn dagen dat iemand moet opstaan zodat geloof kan worden overgedragen op de volgende generati e. En dat waren in de geschiedenis moeilijke beslissingen en dat is ook vandaag nog zo. Soms lijkt het als iemand opstaat waarvoor hij staat, dat hij dan verdeeldheid zaait. Het probleem is dat we geen onderscheid maken tussen essenti ële en niet-essenti ële zaken. In onze geloofsbelijdenis staat: eenheid in hoofdzaken, in bijzaken vrijheid, in alle dingen liefde. Verdeeldheid over bijzaken ontstaat als dat onderscheid er niet is. Dan komt er verdeeldheid over dingen die er niet toe doen. En verdeeldheid maakt de kerk machteloos naar de wereld.Soms moeten we opstaan tegen de gevaren van misleiding. Ook als dat verdeeldheid brengt. Maar onze grootste roeping is om de eenheid te bewaren die Jezus ons gegeven heeft . En waardig te wandelen in de Geest van Christus. Laten we bidden dat de Heer ons helpt om samen te wandelen in een ti jd dat iedereen zoveel meningen heeft en zoveel media om die mening te venti leren. Dat God ons gebruikt om de dorpen en de steden te bereiken met het zaad van de liefde van Jezus. Als die ene kerk van Christus. Zoekend waar we eenheid kunnen vinden in de hoofdzaken van Christus, nederig van hart, want we zijn geroepen om één te zijn. Arie van Oudheusden. 7 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Studie

Nieuws uit de Rafaël Gemeenschappen Dopen met Iraanse gemeente. Rafaël Den Haag: begint jaar met doopdienst Het nieuwe jaar was nog maar een maand oud en in Rafaël Den Haag werden 18 januari al vijf mensen gedoopt. Dit was een gezamenlijke doopdienst met een Iraanse gemeente die door Rafaël Den Haag wordt ondersteund. De gemeenschap komt al weer een jaar samen in het Rijswijks Lyceum (de voormalige Rijswijkse Schouwburg), Karmozijnstraat 2 in Rijswijk. De gemeenschap heeft daar de beschikking over een ruime zaal met een groot podium. De foto werd opgestuurd door Lida Rodenburgh, de vrouw van voorganger Hans. Rafaël Rott erdam-Alexander: doorbraak in uitreiken naar de omgeving Het afgelopen jaar is voor Rafaël Rott erdam-Alexander een buitengewoon goed jaar geweest. Wat het jaar o.a. zo bijzonder maakte, was de doorbraak in het uitreiken naar mensen buiten de gemeente. Peter de Jong, oudste van de 8 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland gemeenschap: ‘We hebben daar jarenlang naar verlangd, ervoor gebeden en het nodige voor geprobeerd, maar deze doorbraak kwam toch een beetje uit de lucht vallen. Deze doorbraak in het uitreiken ontstond doordat we in de eerste helft van het jaar via de Ontmoeti ngskerk (PKN-kerk in een aangrenzende wijk, in Capelle a.d. IJssel) contact kregen met de zorginstelling Pameijer, die op zoek was naar partners die konden helpen om de veranderingen op te vangen die op stapel stonden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Na enkele verkennende gesprekken zijn we gestart met een barbecue op 5 juli 2014 die bij beide parti jen bijzonder in de smaak is gevallen. De samenwerking is daarna in een verrassend hoog tempo van start gegaan met als resultaat: • Mensen van onze gemeente helpen bij diverse acti viteiten in het Acti viteitencentrum van Pameijer (onder andere beschermend wonen) zoals crea, klus en werk e.d. • Mensen van onze gemeente helpen bij de bijbelclub die voor de cliënten van Pameijer wordt georganiseerd in Wijkcentrum Oriënt. • We zijn betrokken geweest bij de buurtpicknick op 14 september 2014. • We hebben meegewerkt met de organisati e van de burendag op 27 september 2014, waarbij ook Buurtwerk was betrokken (150 bezoekers!). • Onze doordeweekse Avond van Ontmoeti ng mogen we houden in het Acti viteitencentrum. • In de Oosterfl ankkrant is een arti - kel verschenen over onze gemeente, met als thema ‘De enige kerk die kerkt in Oosterfl ank’. • De kerstavond hebben we samen met Pameijer en Buurtwerk georganiseerd in Wijkcentrum Oriënt (70 gasten!). • Sinds de genoemde barbecue bezoeken mensen van de Pameijer (personeel en cliënten) onze dienst op zondagmorgen. • Er zijn plannen voor het organiseren van een Alpha-cursus in Wijkcentrum Oriënt. • Er is intensief overleg ontstaan met andere maatschappelijke organisati es in de wijk Oosterfl ank zoals met Buurtwerk, Dock en Concilia. Dit alles is reden tot grote dankbaarheid aan God die deze doorbraak mogelijk heeft gemaakt! Burendag. Uit de beweging

Gerechtigheid brengen door trouw te zijn Maar Gij, Here, zijt een barmharti g en genadig God, lankmoedigen rijk aan goederti erenheid en trouw. (Psalmen 86:15, NBG). God is rijk aan trouw, rijk aan goedheid. Als Hij iets belooft , doet Hij het ook. Trouw is een woord dat niet veel voorkomt. Huwelijken gaan makkelijk stuk, omdat mensen niet meer geleerd hebben om vol te houden. Want volhouden ondanks tegenslag (tegenwind en storm) is lasti g. Het gaat tegen je gevoel in. En als het niet goed voelt, zo denkt men, ís het niet goed! Toch is dat allerminst waar. Stevige boom Het basiswoord voor trouw stamt af van een woord voor ‘stevige boom’, een terebint. ‘Terebinten der gerechti gheid’ worden de mensen genoemd die God willen volgen. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechti gheid, een planti ng des Heren, tot zijn verheerlijking. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger ti jd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. (Jesaja 61:3-4, NBG) Gerechti gheid brengen doe je door trouw te zijn. Trouw die stevig staat als een eik. Trouw in gebed voor de mensen om je heen, trouw in het bidden voor je kinderen. En God, ja, God is zo trouw dat Hij zijn beloft en waarmaakt. Hij belooft , dat, als je Hem vraagt, Hij je geen stenen voor brood zal geven. Sterker nog, als je bidt naar Zijn wil, dan mag je weten dat Hij de gebeden verhoort. Hij geeft je zelfs de woorden voor de gebeden die je bidt. Dat kun je niet beredeneren. Dat kun je alleen accepteren en er je voordeel mee doen. God is trouw! Aan Israël, maar ook aan ons. Maar zelfs als je niet trouw bent, of het niet kunt zijn, dan blijft Hij trouw: ‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ (2 Timoteüs 2:13, NBG). Hij is de grote, trouwe God, die vasthoudt aan Zijn plan, wat er in de wereld ook gebeurt. Hij is trouw Huis van Gebed was in Maastricht Huis van Gebed was van 28 tot 30 november 2014 in Maastricht voor een gebedsweekend, op uitnodiging van de Bapti stengemeente Maastricht. De start van het weekend was in het huis van oudstenechtpaar Dominique en Mieke Ruijters. Daar werd de groep bijgepraat over de bijzonderheden van de Limburgse hoofdstad. Een groep van acht personen maakte op zaterdag gebedswandelingen door de wijken Heugemerveld en de Vogelaarwijk Nazareth. Centraal in de wijk Heugemerveld staat de Rooms-Katholieke Don Boscokerk. De Bapti stengemeente onderhandelt met het bestuur van die kerk om daar diensten te gaan houden. Deze kerk wordt nu nog maar door een handvol rooms-katholieke gelovigen bezocht. De deelnemers van Huis van Gebed hadden dus meteen een gebedsonderwerp! Gebeden werd ook voor de relati es tussen de kerken, het provinciaal bestuur (de commissaris van de koning, Theo Bovens, is christen!) en de interkerkelijke gebedsgroep in het Provinciehuis. De groep maakte ook kennis met de Bapti stengemeente in de dienst op zondag in Huize Sint Gerlach in Cadier en Keer. De bapti stengemeente Maastricht bleek een ‘mix’ te zijn van echte Limburgers en mensen van ‘boven de rivieren’ die voor hun werk naar Maastricht zijn verhuisd. Overigens was dit al de 2e keer dat Huis van Gebed in Maastricht was. Bidden voor Maastricht. 9 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Gebed

aan Zijn verbond, het verbond met Abraham, maar ook aan Zijn nieuwe verbond dat gesloten werd en bekrachti gd is door het bloed van Jezus, Jezus die aan een kruis geslagen werd, wat mij doet denken aan een boom, een eik, als teken van trouw. Dat is wel mijn interpretati e en dus ook voor mijn verantwoording, maar ik vind het een mooi beeld van Zijn trouw. Als wij bidden, wordt God herinnerd aan Zijn verbond met ons, want Jezus, in Wiens naam wij bidden, pleit voor ons. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. (Romeinen 8:34, NBG). Pleiten is voorspraak doen, vrijpleiten, schuld wegpraten door te laten zien dat er verlossing is op grond van het off er dat Hij gebracht heeft . Vrijspraak vragen! Wij mogen een beroep doen op Zijn trouw en dat mogen wij doen door te bidden in de naam van Jezus. Dat kunnen wij doen voor ons bestuur, voor onze regioleiders, voor onze voorgangers, leiders en voor onze beweging. Wij mogen bidden in plaatsen in Nederland waar we Henk de Ronde. als kerken gevesti gd zijn en waar we nog niet gevesti gd zijn, maar waar God plannen voor heeft . We mogen bidden voor de mensen die nog niet in Jezus geloven! Wat een voorrecht, zeker omdat we weten dat Jezus als advocaat voor ons in de hemel pleit, zodat onze gebeden verhoord worden! Henk de Ronde, bedieningsleider Huis van Gebed. Bestemd voor het Koninkrijk BEMOEDIGINGSDAG 25 APRIL 2015 Als bediening van Rafaël Nederland wil het kinderwerk gemeenten bemoedigen, inspireren, toerusten en uitdagen. Het doel is dat de naam van Jezus centraal komt te staan in de levens van kinderen en dat zij door hun omgeving bemoedigd worden om Hem te volgen. We verlangen ernaar dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt onder de allerkleinsten en dat zij mogen opstaan als generati e om Gods grootheid met tekenen en wonderen bekend te maken. Het thema van deze bemoedigingsdag is ‘Bestemd voor het Koninkrijk’. Als mensen zijn wij gemaakt om te functi oneren in het Koninkrijk van de levende God. Het is voor jong en oud de uitdaging om te laten zien wat voor impact het heeft om te leven in dit Koninkrijk. We willen kinderwerkers, voorgan10 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland koffi e/thee en een lunch. Houd de website van Rafaël Nederland in de gaten voor actuele informati e ten aanzien van het exacte programma. Mocht je je willen opgeven voor deze dag, kun je je opgeven via de website: www.rafael.nl gers, betrokkenen bij het kinderwerk en mensen met een hart voor kinderen uitnodigen om 25 april a.s. te komen naar de bemoedigingsdag. Het zal een dag zijn waar ruimte zal zijn voor aanbidding, onderwijs en interacti e. Er zullen ook verschillende workshops gegeven worden door verschillende gemeenten waar onderwerpen worden behandeld die veel raakvlak hebben met de prakti jk. De kosten voor deze dag bedragen €12,50 incl. Als je vragen hebt, laat het ons weten ! We zullen ons uiterste best doen je verder te helpen. We hopen je 25 april in Amersfoort te ontmoeten. Tot dan ! Namens het kinderteam, Daniël Sloots (bedieningsleider kinderwerk) Gebed

All is Lost’, gedachten bij een film In een vliegtuig zagen mijn vrouw Anita en ik de fi lm ‘All is lost’, met Robert Redford in de hoofdrol, tevens de enige acteur. Deze fi lm wilde ik al een hele ti jd zien. Een oudere man op een zeewaardig jacht, vechtend tegen de elementen: een aanvaring met een drijvende container en een storm. Nu al een klassieker. De fi lm is een metafoor voor iemands worsteling met zichzelf en zijn omgeving. De fi lm begint met een door de voice-over uitgesproken verklaring, wat later de tekst blijkt te zijn die zeezeiler, als hij het gevecht gaat verliezen, schrijft op een stuk papier, dat hij in een fl es stopt en toevertrouwt aan de zee. De tekst luidt ongeveer als volgt: 13th of July, 4 pm I’m sorry. I know that means little at this point. But I am. I tried. I think you would all agree that I tried. To be true. To be strong. To be kind. To love. To be right. But I wasn’t. And I know you knew this, in each of your ways. And I am sorry. All is lost here. Except for soul and body. That is what’s left of me. And I have this rush. It’s inexcusable, really, I know that now. How it could have taken this long to admit that, I’m not sure, but it did. I fought to the end. I’m not sure what that is worth, but know that I did. I have always hoped for more, for you all. I will miss you. I’m sorry. Een ontroerende fi lm. Is dat niet een beeld van ons aller leven? Een prachti ge oude man, een verweerde kop met rossig haar – Redford is hier 77 -- en hij doet vrijwel al zijn stunts zelf. Dit is Robert Redford. voor de zeiler een moment om balans op te maken over zijn leven. Hij is teleurgesteld in zichzelf. Het is goed om regelmati g balans op te maken over je leven. Over je huwelijk. Over je roeping, je bestemming. Is dit het? Ik zelf werd ook een keer geroepen om na te denken over mijn leven. Door de bijna dodelijke ziekte van Anita kwam ik bij zinnen. Onze vrije wil is in de prakti jk beperkt. We laten ons grotendeels leiden door gewoontes, fatsoen, mode, verwachti ngen van anderen, eti quett e, cultuur, achtergrond, opvoeding, milieu, reclame, trends, enzovoort. We denken vrij te zijn, maar we zijn net zo vrij als een vogel in de lucht vrij lijkt. Die heeft vrijheid van handelen, maar geen vrijheid van willen. Hij leeft op zijn insti ncten, gewoonten. We lopen soms als een marmot in een tredmolen. Je staat er versteld van hoe we ons laten leven. Maar we hebben een vrije wil gekregen om keuzes te maken. De keuze vóór of tegen God. Morele keuzes. De keuze om te zoeken naar je bestemming. Kiezen voor gehoorzaamheid aan God, en aan je roeping. Soms moet je leven ingrijpend veranderen. In Handelingen 9 lezen we hoe God Paulus tegen de grond kwakte. Want Paulus was behoorlijk eigenwijs. God is genadig, maar kan ook behoorlijk hardhandig zijn. Paulus was halsstarrig als een paard. Hij sloeg met zijn hielen tegen de prikkels. Hij had zijn hakken in het zand. Ook wij kunnen achteruit schoppen net als een paard. Een blind paard. Soms zijn we een dood paard, niet in beweging te krijgen. Zoetjes gaan de paardenvoetjes. Ook binnen het evangelie kunnen we soms halsstarrig zijn. Dan kan God je bij je lurven pakken. Paulus leerde van zijn val. Later tegen Agrippa vertelt hij zijn bekeringsverhaal en zegt: Ik ben die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest. (Hand. 26:19) Jezus riep zijn discipelen. Sommigen waren vissers, maar Jezus maakte er vissers van mensen van. Levi was een tollenaar, maar werd een apostel. God kan een zwenking aanbrengen in ons leven. Daarom is het goed je af te vragen: waar sta ik? Het is beter zelf balans op te maken over je leven. Over je huwelijk. Je geloofsleven. Je roeping. Dan hoeft God je niet te corrigeren. De man in de fi lm kwam tot de conclusie dat hij gefaald had. Het was het einde van zijn leven. Hij had geen ti jd meer om dingen recht te zett en. God heeft in zijn hoofd hoe je het beste zou kunnen leven. Er staat geschreven: In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond (Psalm 139:16). En we lezen in Efeze 2:10: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft , opdat wij daarin zouden wandelen. 11 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Geestelijk leven

We leggen vaak de nadruk op onze identi teit in Christus. En op geloof. Sola fi des. Je kostje is gekocht. Zodat het lijkt alsof je niets meer hoeft te doen. Want je kunt je redding toch niet verdienen. We zijn echt reformatorisch geschoold. Maar de Bijbel laat zien dat de waarde van je leven grotendeels afh angt van wat je doet in dit leven. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood (Jac. 2:26). In Filippenzen 2:12 lezen we: Blijf je behoudenis bewerken met vreze en beven. Dit vraagt om acti e, alertheid. Geen passiviteit. Liefde zonder werken is dood. Liefde vraagt om acti e. Er zijn boeken die eens geopend zullen worden: het boek des levens én het boek der handelingen. Wat je aan de minsten der mijnen heb gedaan heb je aan Mij gedaan (Matt . 25:40). Van God houden hangt samen met van je naaste houden. Wie zijn broeder die hij ziet niet liefh eeft , hoe kan hij God liefh ebben, die hij niet gezien heeft Europa en Noord Amerika zijn noord, Zuid Amerika, Afrika, Azië zijn zuid. In het noorden is de kerk tanende, in het zuiden is er een opleving van jewelste aan de gang. Daar kunnen wij veel van leren. Hoe komt het? Omdat de mensen daar niet lauw zijn, maar heet! Ap Verwaijen. (1 Joh 4:20). Jezus riep zijn leerlingen op: Ga dan! Acti e! Na Pinksteren beginnen de Handelingen der Apostelen. Handelingen zijn werken. Er komt een nacht, waarin niemand werken kan. We kunnen veel leren van de niet-westerse landen. Vroeger was er de tegenstelling west-oost. Het westen was christelijk, het oosten niet. Nu heb je de tegenstelling noord-zuid. ‘Bulgarije-reizen vormend voor het team Het is bijna niet te vatt en dat op amper tweeënhalf uur vliegen van hier, binnen Europa, een land is waar economische en sociale omstandigheden amper het niveau halen van Nederland in de jaren ‘50. Het was schokkend toen wij in 1992 voor het eerst het land opzochten dat ons nu zo na aan het hart ligt: Bulgarije. ln de afgelopen 23 jaar is er gelukkig veel veranderd. Maar het is onvoorstelbaar dat in de dorpjes en in afgelegen gebieden nog zoveel armoede is. We bezoeken Bulgarije nog steeds; minimaal één keer per jaar. Vanuit een christelijke overtuiging gaan we 12 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland met een team, met vaak jongeren, met een personenbus op weg; via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië naar Bulgarije (soms via Slovenië, Kroati ë, Servië en wat langer geleden via Zwitserland, ltalië, Griekenland). Was de reis in de eerste jaren zeer avontuurlijk; nu is de reis niet in de eerste plaats avontuurlijk, maar vooral vormend voor het team en het blijft genieten van de prachti ge landschappen, steden en verblijfplaatsen en de geleidelijke overgang van de westerse naar de Balkancultuur v.v. De acti viteiten in Bulgarije zijn vooral gericht op ontmoeti ng, relati es, bemoediging. Dat gebeurt door bezoeken van families, vrienden, groepen, kerken en (Roma-)dorpen. We organiseren outreaches, kinderfeesten en een jongerenweek. Creati viteit in drama, onderwijs, spellen is een belangrijk kenmerk. Voorbereidingen voor de reis zijn van groot belang: deelname daaraan wordt als voorwaarde gesteld. De reis is gepland van 31 juli tot 15 augustus. Informati e: albertvanbrunschot@ live.nl Albert en Sjannie van Brunschot. Hoe is het met mijn leven, investeer ik in mijn huwelijk, mijn gezin, in mijn geloofsleven, in mijn gemeente, in mijn omgeving? Wat is mijn legacy? Heb ik de wereld een beetje veranderd? Of is het All is lost? Lijd ik schipbreuk? De wereld is een zinkend schip, Jezus is de reddingboot. Wij zijn de roeiers. Hij is ook de reddingsboei die wij kunnen uitwerpen. Wat een vreugde, God te mogen dienen! Wat een vreugde, mensen te mogen dienen! Wat een feest om te leven! Ap Verwaijen. Geestelijk leven

‘Geopende armen’ voor sloppenwijk van Lima Willem en Erna Vedder uit Rafaël Amersfoort hebben Gods stem verstaan om te gaan werken in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Half juni verhuizen ze naar Lima om mee te gaan helpen bij het project ‘Brazos Abiertos’ van Jeugd met een Opdracht. Brazos Abiertos ‘Brazos Abiertos’ (dat betekent ‘geopende armen’) is een project midden in de sloppenwijk Estrellita naast een vuilnisbelt, waar ongeveer zevenduizend mensen leven onder erbarmewaar voor alle leeft ijden allerlei acti viteiten worden georganiseerd: huiswerkbegeleiding, naaicursussen, kapstersopleiding, sieraden maken, bijbelstudie, ti enerwerk, Spaanse les voor analfabeten en andere evenementen. De kinderen, ti eners en volwassenen worden elke dag met open armen ontvangen, zoals Jezus dit ook zou doen. De mensen uit de wijk en de overheid zijn blij met en dankbaar voor het werk van Brazos Abiertos. Geestelijke vader en moeder zijn Willem en Erna zien er naar uit om het verschil te gaan maken en ze willen een geestelijke vader en moeder zijn voor de kinderen, ti eners en volwassenen. Ze zullen ze vertellen over de lijke omstandigheden. Er is veel mishandeling, verwaarlozing en extreme armoede. Er wonen veel alleenstaande moeders, die vaak een behoorlijk heft ig verleden hebben en erg hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Hierdoor worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Het ontbreekt hen aan hoop dat er ooit verandering komt in hun situati e. Maar de Vedders willen hun vertellen dat Jezus hen ziet en met ontf erming over hen is bewogen! Het project bestaat uit een schooltje voor kinderen van 3 t/m 5 jaar, een kerk en het fungeert als een soort buurthuis oneindige liefde en zorg van Jezus en helpen groeien in hun relati e met Hem. Zodat ze innerlijk hersteld kunnen worden en discipelen worden, die ook weer nieuwe discipelen gaan maken! Naast het leren van de Spaanse taal zullen ze zich bezig houden met evangelisati e, evenementen organiseren, bijbels onderwijs, gebed en pastoraat en het begeleiden van groepen uit het buitenland. Meer informati e over het project staat op www.weloveperu. nl. Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor de nieuwsbrief. ‘Volg Mij’ dat was (is) het! Christelijk Nederland heeft een nieuwe hype. Elke zichzelf respecterende club wijdt er studiedagen, seminars, werkgroepen en prekenseries aan. Er worden boeken over volgeschreven, er woedt een pennenstrijd in de krant (meestal omdat niemand echt goed heeft gelezen wat er stond), en het wachten is op radio en tv die het gaan verslaan. Naar goed gebruik wordt ook bij deze hype een heel eenvoudig idee tot iets heel ingewikkelds gemaakt. Een paar dure woorden, wat controverse over de Bijbelse interpretati e, en zie daar. Een paar jaar geleden gebeurde dat met ‘leiderschap’. Het eenvoudige idee dat ook een kerk goed geleid moet worden, werd een hype. Met als gevolg een brei van modellen, concepten en structuren waarin het soms niet eens meer om God en om mensen draaide. Vandaag is de hype niet ‘leiderschap’ maar ‘discipelschap’. Simpel gezegd: samen Jezus volgen, of je Hem nu al lang, kort of nog nauwelijks kent. En ik geef toe: dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus wat aandacht hiervoor is hartsti kke goed. En dat je daar een boekje over leest en samen over praat: moet je zeker doen. Deze hype kon wel eens heel groot worden – en terecht. Discipelschap is misschien wel het beste dat de kerk kan overkomen. Maar laten we vooral heel dicht bij de eenvoudige kern blijven. Laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Dat deed Jezus ook niet. ‘Volg mij’, zei Hij – en dat was het. Afgesproken? 13 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Column

Verfrissend om af en toe de waaromvraag te stellen Dit jaar word ik veerti g! En ik moet toegeven dat dit voelt als een mijlpaal! Het markeert voor mij een periode van persoonlijke groei en het geeft me nieuwe verwachti ng voor de komende jaren van mijn leven. “Waarom besta ik?”, klinkt misschien niet als een typische vraag voor iemand van mijn leefti jd, maar deze vraag komt grofweg elke ti en jaar bij mij op. En ik heb ontdekt dat de aanleidingen hiervoor en de vorm van deze vraag kunnen verschillen. Dat maakt ook dat ik denk, dat wie je ook bent, wat je ook doet in je leven en welke leeft ijd je ook hebt, niets uitmaken. Zo af en toe dringt deze vraag zich gewoon aan je op. Volgens mij is het onmogelijk om je dit niet af te vragen, want het geeft de noodzaak weer om te weten of je ertoe doet en waarom je doet wat je doet! Deze vraag helpt je te defi niëren wie je eigenlijk bent en wat je hebt te geven aan het leven. Nu kan het zomaar gebeuren dat een onzekere ti ener aan jou deze vraag stelt. Herken je ook, dat zo’n vraag heft ig binnenkomt? Alsof het na-echoot in je eigen hoofd! En wat zeg je dan? Om antwoord te kunnen geven, moet je zelf deze vraag ook hebben gesteld. Middenin veranderingstraject Waarom bestaat Rafaël Nederland? Waarom U-Turn NL? Ook als beweging, als organisati e of als kerk, kunnen we onszelf zo af en toe deze vraag stellen. We zitt en nu middenin een veranderingstraject als beweging. Persoonlijk vind ik dit een boeiend proces, waarbij we ons dingen afvragen die om eerlijke 14 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Paulien de Bruin. antwoorden vragen en wellicht ook dingen blootleggen waarvoor we opnieuw ons hart moeten onderzoeken om het waarom erachter te kunnen verwoorden, in deze ti jd en in de taal van nu! heel duidelijk voor jezelf zijn waar je voor staat en waarvoor je leeft . Door dit samen te doen, kan de wind toch behoorlijk door je eigen geplaveide straatjes stormen. Maar wat overeind blijft staan zijn sterke dragers voor de komende periode. Waarom U-Turn Nederland? Met het kernteam van U-Turn Nederland zijn we zo dit nieuwe jaar begonnen. Samengevat hebben we een kort weekend met elkaar gesproken over waarom wij bestaan. Ook hebben we vooruit gedacht, als individu en gezamenlijk. Dit vraagt om openheid, om onzekerheid te durven omarmen en om je afh ankelijk en kwetsbaar op te stellen naar elkaar, in het vertrouwen dat God de weg zal banen en nieuwe hoop zal geven. In de verwachti ng van de dingen die je nog niet ziet! En de zekerheid dat het nog zal komen! Het is groter dan jijzelf en zelfs groter dan de som van ons samen. Wat overeind blijft zijn sterke dragers Het is toch best verfrissend om jezelf af te vragen waarom je bestaat, en of je er toe doet. Het is als een frisse wind door ons dagelijks bestaan, die ook het stof even kan doen opwaaien, inzicht kan geven in onze vastgeroeste patronen, maar ook in wat onze dieperliggende waarden zijn van waaruit we het leven kleur willen geven. Het kan Maar samen zijn w ie in st t omaat meer te zien van het leven dat God M ij geeft , door een ieder van ons, jong of oud, man of vrouw, jood of nietjood. Dus daarom! Paulien de Bruin Jeugd

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Home


You need flash player to view this online publication