0

Oktober 2015 Digitaal magazine van Rafaël Nederland ld Ontvangers en instrumenten van herstel Wie geeft mensen die geen Nederlands spreken een Gemeente? Huis van gebed op Terschelling Digitaal studeren voorziet in een behoefte

In dit nummer: ● ● Wil je 4Plus Digitaal snel in je e-mailbox - meld je dan aan via 4plus@rafael.nl ● ● ● Heeft u suggesti es of ideeën voor 4Plus Digitaal - geef het door via 4plus@rafael.nl Foto voorpagina: foto Van de redakti e De hemel op aarde (column) Ontvangers en instrumenten van herstel Wie geeft mensen die geen Nederlands spreken een gemeente? Pag 3 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Colofon Oktober 2015 Uitgave: Rafaël Nederland Postbus 51022,1007 EA Amsterdam. Telefoon 088-0019100 Redacti eadres: E-mail: radderj@wxs.nl Redacti e: Piet Brinksma, Jan Radder, Evert Mussche en Ap Verwaijen Layout: Gerhard Lens Rafaël Nederland is aangesloten bij: ‘The Internati onal Church of the Foursquare Gospel’ 2 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland

Agenda 3 oktober, Werkvergadering, Driebergen, ‘t Hoge Licht 23-25 oktober, U-Turn 6 november 14:00 uur, 7 november 15:00 uur Driebergen, ‘t Hoge Licht, Impact met Gary Matzdorf. 14 november U-Turn Experiencedag 16 t/m 18 maart 2016 Conferenti e in Amersfoort De hemel op aarde Ze zat pal achter me, in haar eigen kerk, op haar vaste plekje. Ik was slechts op bezoek, samen met een groep studenten van een bijbelstudieweekend. We zongen een stuk of wat gezangen, met van die onnavolgbare melodieen. Maar toen kwam er wat bekenders: ‘Jezus vol liefde, U wilt ons leiden…’ En achter mij hoorde ik haar uit volle borst meezingen. Niet zomaar, maar echt voluit. Nu is dat op zich prima, maar het punt was: ze zong een beetje, hoe zal ik het zeggen, anders. Niet heel erg zuiver. Nou vooruit: ze zong zo vals als een kraai. Maar het rare was: het stoorde me niet. Integendeel, het raakte me. De overtuiging waarmee deze zuster - op leeft ijd, uit een traditi onele kerk - zong, was ontroerend: ze legde haar hele ziel en zaligheid erin, en ze genoot. En ik dus ook, ondanks de auditi eve uitdaging. Nu was het thema van dat bijbelstudieweekend ‘hemel en eeuwigheid’. We hadden het net de avond ervoor gehad over ervaringen van echte aanbidding, van inti eme fellowship, van goedheid, van pure schoonheid. Van die momenten waarvan je weet: dit is door God gegeven, dit is de hemel op aarde. En we vroegen onszelf af: nemen we die momenten wel serieus genoeg? Ik werd dus op m’n wenken bediend, de volgende ochtend. Een momentje van de hemel op aarde. En ik realiseerde me: in de hemel wordt dus vals gezongen. Van de redactie Voor u ligt (of ‘staat’, als u het leest op een tablet) de nieuwste digitale versie van 4Plus. Het was wel even spannend hoe de overgang van een gedrukt blad naar een digitale versie zou uitpakken. Op de eerste digitale 4Plus is positi ef gereageerd. Voor ons als redacti e een sti mulans om op deze weg door te gaan! Ook dit nummer biedt weer een scala aan arti kelen en wetenswaardigheden over de Rafaël-familie. Met nieuws van Rafaël Nederland, maar ook uit plaatselijke gemeenschappen. We vonden het belangrijk om nog even terug te komen op de gezegende Rafaël Jaarconferenti e. Speciaal aanbevolen een arti kel over de School van Theologie. Die voorziet steeds meer in de behoeft e aan goed en degelijk theologisch onderwijs. Je kunt het volgen in Amersfoort, maar ook gewoon thuis achter je laptop. Als redacti e proberen we zoveel mogelijk voeling te houden met wat er in de beweging gebeurt. Maar de kans bestaat alti jd dat we iets missen! Om dat te voorkomen vragen we onze lezers ons een seintje te geven bij een ontwikkeling of nieuws in de gemeenschappen. Bedenk daarbij dat we van elkaar kunnen leren! Dus mail of bel met de redacti e wanneer u iets leuks of lezenswaardigs te melden heeft voor 4Plus. Des te meer nutti ge informati e we over elkaar lezen, des te soepeler zullen ook de onderlinge relati es zich ontwikkelen! Beschikt u over een ‘vlott e pen’ dan bent u van harte welkom om de redacti e van 4Plus, te komen versterken. Neem dan contact op met de redacti e via 4Plus@rafael.nl. Of als u zich (grati s) wilt abonneren; ook dit kan via bovenstaand e-mailadres. 3 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Van de redactie

Ontvangers én instrumenten van herstel Aan de hand van het thema ‘Brengers van herstel’ werd in maart de jaarlijkse Rafaëlconferenti e gehouden. Voorafgaand aan de conferenti e is er binnen Rafaël op alle niveaus gesproken over hoe we God hebben zien werken in ons midden in de afgelopen 25 jaar en wat we als beweging zien als onze waarden en roeping. Hieruit kwam zeer duidelijk naar voren dat Hij een God van herstel is. In ons besef van roeping kwam naar voren dat op basis van wat God gedaan heeft , het de uitdaging is om niet alleen ontvángers Vertalen naar eigen context... uitgewerkt waren gebaseerd op de vier Foursquaresymbolen: Jezus de Redder, de Geneesheer, de Doper met de Heilige Geest en de komende Koning. De boodschappen dat we leren leven als discipelen en dat we anderen tot discipelen van Hem maken. Omdat Jezus niet alleen gestorven is voor onze zonden, maar ook onze geneesheer is, zijn we gezonden om instrumenten van heelheid in de meest ruime zin van het woord te zijn voor de gebroken mensen om ons heen. We werden uitgedaagd om onbevangen te leven vanuit de overstromende volheid van de Heilige Geest, waardoor Gods regen van genade en transformati e, niet alleen binnen de kerkmuren, maar ook in onze omgeving zal worden ervaren. Tenslott e is er de hoop van de levende Koning, die komt, wat ons leven in een heel ander perspecti ef zet. Deze vreugde en hoop mogen we vertalen naar tekenen van hoop die opgemerkt en ontvangen kunnen worden door de wereld om ons heen. Tijdens de conferenti e hebben de deelnemers intensief over deze uitdagingen gesproken en hebben ze een bijzondere bemoediging en bekrachti ging van Gods Geest ervaren om die te van herstel van God te zijn, maar ook instruménten, waarin God zijn herstel kan brengen naar mensen, gezinnen, families, buurten en steden. Het thema van de conferenti e was een kernachti ge samenvatti ng van waar God ons toe roept! De plenaire sessies van de conferenti e waarin dit thema werd 4 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland gingen in op de vraag wat deze vier geweldige geloofspijlers betekenen voor onze missie naar de wereld als brengers van herstel. Instrumenten van heelheid Door het werk van het Kruis, zijn wij verzoend met God, om vandaaruit als ambassadeurs van verzoening in deze wereld gezonden te zijn. Ook betekent het leven vanuit het kruis vertalen naar ieders unieke context. Mocht je niet op de conferenti e zijn geweest, maar de boodschappen van de conferenti e willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar kantoor@rafael.nl. Dan stuurt Marjon Ooms je een link en password toe. Piet Brinksma Jaarconferentie

‘Wie geeft mensen die geen Nederlands spreken een gemeente?’ Ze sprak geen woord Spaans en toch sti chtt e Aimee Semple McPherson drieënzesti g gemeenten voor Spaansprekenden! Hoe kan dat?! Jim Scott , directeur van Foursquare Missions, viel van de ene verbazing in de andere toen hij als onderwerp voor zijn dissertati e (*) de geschiedenis van de Spaansprekende gemeente koos die samenkomt in de beroemde Angelus Temple in Los Angeles, de ‘moederkerk’ van Foursquare, gesti cht door Aimee Semple McPherson. Jim heeft een grote interesse voor de grote Spaansprekende gemeenschap in Los Angeles. Hij spreekt zowel Engels als Spaans. In de jaarconferenti e gaf Jim een seminar over dit facet van het leven van Aimee. Bij het graven in de geschiedenis van Angelus Temple ontdekte Jim dat er heel veel is geschreven over de wonderen in de bediening van McPherson, haar revoluti onaire manier van preken, het feit dat ze een miljoen dollar kostende megakerk liet bouwen, die bij de ingebruikname in 1923 helemaal was afb etaald, maar geen lett er over haar missiologie en ecclessiologie! Toch onderwerpen die je hard nodig hebt bij het sti chten van gemeenten. Hebben we hier te maken met een nog niet ontdekt ‘geheim’ van de sti chter van Foursquare! Het riep bij Jim de vraag op: zegt dit iets over het DNA van Foursquare en dus ook van ons als Rafaël? En daaraan gekoppeld nog een vraag: zouden wij vandaag de dag een kerk kunnen sti chten voor een taal(groep) die we niet spreken? Aimee Semple McPherson deed het: drieënzesti g keer! Hoe? Om een antwoord op die vraag te vinden moest Jim ontdekken hoe Aimee dacht over missiologie (de zending, de ‘buitenkant’ van de kerk) en haar opvatti ng over ecclessiologie (de ‘binnenkant’ van de kerk). De eerste ti en jaar van haar bediening waren gewijd aan zending (in China) en evangelisati e. Na de opening van Angelus Temple met zijn ruim vijfduizend zitplaatsen verlegt ze haar werkterrein. Ze gaat minder reizen en preekt 22 keer per week! Toegewijd aan Wereldevangelisati e.. Geen kerkmuren! Kerkmuren bestonden niet voor haar. Op de hoeksteen van de Angelus Temple staat ‘Toegewijd aan de zaak van interdenominati onele wereldevangelisati e’. ‘Angelus Temple... Op de dag van de inwijding van de Temple liepen vertegenwoordigers van zeventi g denominati es met Aimee naar het podium. Heel veel Spaansprekende leiders van de grote Mexicaanse gemeenschap kwamen in de diensten in de Angelus Temple. De acteur Anthony Quinn (Ierse vader en Mexicaanse moeder) speelt saxofoon in de band van Angelus Temple. Aimee haalde die leiders binnen. Tussen 1923 en 1944 sti chtt e, sponsorde of adopteerde ze die 63 gemeenten. De Spaanssprekende leiders werden getraind in de twee voor hen gesti chte Bijbelscholen van Foursquare. Omdat de diensten voor Spaansprekenden niet meer konden worden ingepast in de 22 diensten kocht Aimee een gebouw en gaf dat aan de Spaansprekende kerk. Later liet ze nog een gebouw neerzetten (vandaag de dag komt er weer een Spaanssprekende gemeente samen in de Temple). Ze hielp met materialen, eten, werk. Aimee’s principe was: delen wat je hebt. Maar bovenal behandelde ze de Mexicanen als gelijken wat in het Los Angeles van die ti jd ongewoon was. De Spaanssprekende gemeente groeide tot duizend mensen. 5 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Jaarconferentie

Vervolg pagina 5: ‘Wie geeft mensen die geen Nederlands spreken een gemeente?’ In vijf staten werden Spaanssprekende missies gesti cht. In Los Angeles woonden ook veel Japanners, Armenen, Duitsers. Dus sti chtt e ze ook voor die talen gemeentes. Voor de Joden kwam er een Messiaanse gemeente. Al in 1927 voerde L.I.F.E. Bible College van Foursquare Spaans als verplicht vak in voor alle eerstejaars studenten! Jim Scott noemt Aimee Semple McPherson ‘een voorbeeld van missionaire passie en vrucht’. Zit het nog in ons DNA dat we gemeenten sti chten voor mensen die andere talen spreken dan de onze, vraagt hij zich af. ‘Moeten er mensen naar de hel gaan omdat ze geen Nederlands spreken? Wat doen we daar aan? Wie geeft ze dan een kerk?’ J.R. (*) Aimee Semple McPherson and Spanish-Speaking Ministry in Los Angeles: Lessons for the 21st-Century Foursquare Church. Rafaël Den Haag start huiskerk voor Farsi-sprekenden In 2013 is Rafaël Den Haag met een huiskerk gestart waar het Farsi de voertaal is. De gemeente wordt geleid door Soroosch Torabi en Hans Rodenburgh. Hans Rodenburgh meldt dat er om de twee weken een samenkomst is in een zaal van een kerk niet ver van de ruimte waar Rafaël Den Haag op zondag samenkomt. ‘We hebben een ti jd van aanbidding’ we delen het woord, allemaal in het Farsi; maar ook elkaar ontmoeten is belangrijk. Regelmati g eten we met elkaar en hebben we gezamenlijke doopdiensten. In februari hadden we onze eerste tweetalige samenkomst. In oktober volgt de tweede. Het is de bedoeling in 2016 eenmaal per kwartaal een tweetalige dienst op zondag te houden. Regelmati g komen er mensen met een moslimachtergrond tot geloof en die worden dan door de Iraanse leiders opgevangen en begeleid. In de regio Den Haag-Rott erdam wonen tussen de 10 en 25.000 Farsisprekende mensen die we graag willen bereiken. We zijn dankbaar dat we een bijdraEen foto van de laatste doopdienst waarin een aantal Iraniërs werden gedoopt....... ge mogen leveren aan het verspreiden van het evangelie onder Farsisprekende mannen en vrouwen.” Rafaël Gemeente Den Haag zorgt er voor dat de huiskerk fi nancieel kan draaien. Interkerkelijke samenwerking in Meppel krijgt vervolg ‘evenement’ in het Wilhelminapark In 2014 waren er in Meppel negen kerken (waaronder Rafaël Gemeente Sion) die samenwerkten in het project ‘De 10 mooiste Bijbelverhalen’. Op 22 juni 2014 was er in het Wilhelminapark in Meppel de climax van dit project met de bekendmaking van wat de Meppelaars het mooiste bijbelverhaal vonden: de geboorte van de Here Jezus. De kerngroep die het project vorm gaf wilde graag doorgaan met deze unieke interkerkelijke samenwerking. Met als resultaat een nieuwe naam en nieuwe plannen. Onder de naam ‘Een Missie in Meppel’. 6 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Of anders gezegd: De Tien Mooiste Bijbelverhalen gaan op reis! Rob Favier... ‘Een Missie in Meppel’ wil elk jaar een evenement organiseren dat voor iedereen toegankelijk moet zijn – jong en oud, gelovig of niet-gelovig! Met als resultaat een op zondag 28 juni. Het thema was ‘Op Reis’. Er werden Bijbelverhalen rond dit thema uitgebeeld; er was een Lagerhuisdebat en een opvoeddebat, waarin je mee kon praten over actuele zaken. Voor de kinderen was er een kinderplein en de jeugd kon zich uitleven in diverse sporten. Verder was er een muziekpodium, de handpop Mo en een zandkunstenares. Het klapstuk van het event was een optreden van Rob Favier, de zingende dominee/cabareti er. Uit de beweging

Huis van Gebed was op Terschelling De acti viteiten van Huis van Gebed van Rafaël Nederland strekken zich uit tot de uitersten van ons land. Was het vorige reisdoel Maastricht, op 28 februari scheepte een groep van derti en personen zich in Harlingen in op de veerboot van Rederij Doeksen naar Terschelling, voor een gebedsweekend ter ondersteuning van Evangelische kerk Rafaël Terschelling. Derti g jaar geleden begon het echtpaar Henk en Wil Askes op het schitt erende Waddeneiland met sing-ins in de maanden juli en augustus, die erg werden gewaardeerd door de vakanti egangers. Een ‘zomerkerk’ die uitgroeide tot permanente diensten op zondagmorgen in Dorpshuis Ons Huis in Terschelling-West, het grootste dorp op Terschelling, met 2500 inwoners. In de maanden juni tot augustus worden de morgendiensten verplaatst naar de aula van Scholengemeenschap ‘t Schylger Jouw in Midsland. Op 12,19,26 juli, 2,9 en 16 augustus zijn er ’s avonds singins op dat adres, die op een grote toeloop kunnen rekenen. Buiten dat organiseert het echtpaar Askes kinderclubs voor honderden kinderen. Ook evangeliseerden ze op campings, stonden met een evangelische boekenkraam op de braderie, zongen met jeugdgroepen bij de Brandaris en op campings, draaiden evangelische fi lms en organiseerden gospelconcerten! In 2002 verhuisde het echtpaar van Amersfoort naar Terschelling om daar een pioniergemeente te beginnen in West-Terschelling. Deze gemeenschap is (nog) bescheiden van omvang en is daarom dankbaar voor ondersteuning van ‘de vaste wal’. Ons huis, Terschelling-West... Voetwassing Het weekend begon met een voetwassing van de leden van de gemeenschap door enkele deelnemers van het Huis van Gebed. Op zaterdag begon de groep met voorbede in de terminal van Rederij Doeksen, het punt waarop vakanti egangers het eiland betreden. Daarna werd per bus het eiland verkend en werd op bepaalde strategische punten voorbede gedaan, onder andere bij de Zeevaartschool Terschelling. De hand van de Heer Henk de Ronde, bedieningsleider van het huis van gebed, sprak in de zondagmorgendienst. In de ti jd van bediening, na de dienst, werd gebeden met een vrouw met wie Wil Askes eerder had gesproken over banden met het voorgeslacht en een vloek als gevolg van alcoholverslaving bij de grootvader van de vrouw, die zich voortzett e in het nageslacht. Op aandringen om zich daarvoor te laten bedienen reageerde die persoon aarzelend. Na enig aandringen bleek ze daartoe nu wel bereid. Nadat met haar was gebden zei ze later tegen Wil: ‘Ja, jij was er ook bij, want je hield jouw hand op mijn rug.’ Wil: ‘Nee, ik stond heel ergens anders, ik heb geen hand op je rug gehad. ’De persoon waar mee was gebeden geloofde dat niet. ‘Ik voelde echt een hand op mijn rug.’ Waarop Wil antwoordde: ‘O, dan is dat de hand van de Heer geweest. Die bevesti gde dat het goed was dat jij nu voor gebed naar voren kwam! Anders kan ik het niet bedenken.’ De komende gebedsreis van HvG voert naar de Friese gemeente Jubbega. Van 9 tot 11 oktober dient Huis van Gebed daar de gemeente Rafaël De Vallei. J.R. 7 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Uit de beweging

Bemoediging en inspiratie op dag voor kinderwerkers Het is alweer even geleden, maar wat was het een inspirerende dag, de bemoedigingsdag voor kinderwerkers van Rafaël Nederland op 25 april! We werden hartelijk ontvangen in het gebouw van Rafaël Amersfoort, waar we met kinderwerkers uit heel Nederland hebben mogen genieten van een heerlijke ti jd van aanbidding en gehoord hebben wat het betekent om een Koningskind te zijn en we elkaar in kleine groepjes hebben mogen leren bemoedigen met een profeti sch woord. Heel erg spannend, maar ook heel speciaal! Veel mensen mochten bevesti gd worden in datgene waar ze mee bezig waren of ontvingen een bemoedigend woord. Na de lunch waren er twee rondes met workshops. Wat heel bijzonder was, is dat de workshops veelal gegeven werden door kinderwerkers uit Rafaël Gemeenschappen. Zij vertelden over wat ze in hun gemeente hebben mogen ontwikkelen, of wat ze daar hebben geleerd. Over omgaan met ‘bijzondere’ kinderen, aanbidding met kinderen en er werd een prachti g programma voor crèchekinderen gepresenteerd. Ook was er een workshop over kinderpastoraat. Het was een heerlijke dag waarin we hebben ervaren dat we zelf ook bijzondere Koningskinderen zijn. Op deze bemoedigingsdag werden we weer opgebouwd en deden we weer nieuwe ideeën op om onze kinderen te laten ervaren dat zij Koningskinderen zijn! Zie ook onze facebookpagina ‘Rafaël Nederland Kinderwerk’ voor meer foto’s en informati e over deze dag. Roelienke van der Snoek. Workshop omgaan met bijzondere kinderen... Uit dromen ontstonden nieuwe ideeën voor U-Turn 1. Vind je het ook leuk om over de toekomst na te denken? Om plannen te maken en daar even in weg te dromen? Niet te ver weg dromen hoor, geniet ook van wat er nu in je leven gebeurt. Ik neem bijvoorbeeld in de vakanti eti jd de ti jd om eens sti l te staan bij specifi eke vragen. Dingen die trouwens vaak te maken hebben met de toekomst. Die van mijzelf, maar ook met die van 8 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland jullie! Hùh? Met die van ons?! Jazeker. Want de toekomst is toch van ons............… Ik zou graag samen met jou eens willen dromen over onze toekomst! Met het kernteam van U-Turn Nederland zijn we dit jaar begonnen om samen hardop te dromen. Hieruit zijn een aantal nieuwe ideeën ontstaan, waarvan we er dit jaar ook drie willen uitvoeren: 2. Een ontmoeti ngsdag met jongerenwerkers op 26 september; Een U-Turnexperience, speciaal voor 18-25 jarigen op 14 november; 3. Én voor ti eners van 12-18 jaar het U-Turn NL weekend, van 23-25 oktober. Thema: Ken je mij? Groeten namens het kernteam van U-Turn Nederland, Paulien de Bruin Jeugd en kinderwerk

Cris van Dusseldorp verder met Redwoods People Services In het bestuur van Rafaël Nederland had Cris van Dusseldorp de portefeuille gemeentesti chti ng. Hád, want op de jaarconferenti e van RN heeft hij afscheid genomen als bestuurslid en eind mei legde hij ook het voorgangerschap van Oase Arnhem neer. Tijd voor een terugblik op negen jaar mee besturen, coördineren gemeentesti chti ng en vijft ien jaar als voorganger. Vanaf maart 2014 was Cris als bestuurslid ook betrokken bij de voorbereiding van de beweging naar een nieuw model van leiderschap door een Nati onaal Leidersteam. ‘Het oude model met een nati onaal leider ging knellen, ondanks dat iedereen zijn uiterste best deed. De druk om te veranderen nam toe’, zegt Cris. ‘Dat helpt en moti veert om radicale besluiten te nemen om te willen veranderen.’ In het nieuwe model is meer plaats voor gedeeld leiderschap en het Nati onaal Leidersteam zal als geestelijk leidersteam meer bedieningsgericht zijn. Nog een hele slag te maken Hoe gaat het verder met Multi ply, als ‘traject tot missionaire gemeenschapsvorming’ waarvoor hij de laatste jaren ook verantwoordelijk was? Cris: ‘We ronden het af en of er een vervolg komt weet ik niet. Omdat er geen nieuwe aanmeldingen binnen kwamen, terwijl we toch een heel goede ti jd met elkaar hebben gehad. Wat zich aandient daar ga je mee aan de slag, daar werk je mee. En tegelijkerti jd is er nog een hele slag te slaan.’ Samen doen is nu het mott o. ‘De ti jd van de superman, de supervrouw, is voorbij. Het is uitzonderlijk dat je nog een pionier vindt die het wel eventjes gaat doen. Dus dat betekent samen een team vormen.’ In Arnhem ziet Cris heel mooie initi ati even. Ook binnen Rafaël Nederland kan hij op mooie ontwikkelingen wijzen. Present in eigen dorp Er breekt voor Cris een heel nieuwe fase aan. Samen met Michelle, zijn vrouw, heeft hij Redwoods (dat staat voor de Sequoia, de hoogste boomsoort op aarde) People Services opgericht, een bedrijf voor training, coaching, supervisie en therapie. Aan de Christelijke Hogeschool Ede heeft hij daarvoor een post HBO-opleiding supervisie en coaching gedaan. De aanvragen voor coaching en supervisie nemen een snelle vlucht. Ook met trainingen is Cris bezig, in samenwerking met anderen. Goede ti jd met Multi ply... getraind. Voor elke vier deelnemers is er een coach. Om ervaringsgerichte oefeningen te doen. Het gaat er om heel te worden in je zielenleven en je geestelijke leven.’ ‘Tijd van ‘superman’ en ‘supervrouw is voorbij’ ‘We hebben een prakti jkruimte in Westervoort, in het centrum, waarin we samenwerken met een niet-gelovige Marokkaanse vrouw, een schoonheidsspecialiste. Ze is een ontzett end leuk mens. Samen delen we de ruimte. Heel leuk om op die manier present te zijn in ons eigen dorp.’ Groundwork Training, een aparte sti chti ng van Michelle, voor herstel van emoti onele en geestelijke gezondheid blijft ook doorgaan. Dat wordt gedaan in driedaagse seminars door het land heen verspreid. ‘Daar zijn tachti g coaches voor Groundwork wordt het komende schooljaar uitgebreid met een Partner/Relati e/ therapie-opleiding en de CIT – vierjarige Psychotherapie-opleiding. Deze zal van start gaan in september 2016. Cris is daarbij betrokken als coach, trainer, mentor, co-docent, contentmanager (eindverantwoordelijke ti jdens de driedaagse trainingen). Cris bemerkt een enorme honger naar de Heilige Geest in de (traditi - onele) kerken. J.R. 9 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Training

Studie Digitaal theologie studeren voorziet in een behoefte Wat leuk dat ik de gelegenheid krijg je bij te praten over de opleiding theologie, die wij inmiddels al vele jaren hebben binnen Rafaël. Een opleiding die wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwilligers, waaronder Riek Brinksma en Jaap Schep als vaste leraren, aangevuld met gastsprekers. Het heeft ons hart je te dienen met prakti sch toepasbare en levende theologie. Onderwijs dat eerst en vooral door onszelf is heengegaan. Onderwijs dat ons heeft veranderd. Wij geloven dat het bestuderen van Gods Woord – Zijn liefdesbrief aan ons – levensveranderend is. Ook geloven we dat de Heilige Geest hierin alle ruimte mag krijgen om Zijn werk in ons te doen. Tot twee jaar geleden boden we het onderwijs alleen aan in Amersfoort. Mooie, centraal gelegen locati e maar een forse afstand als je in het zuiden of noorden van het land woont. In de prakti jk kwamen de meeste deelnemers dan ook uit de regio midden-Nederland. Modules V en VI digitaal Wij willen echter heel graag iedereen in Nederland (en daarbuiten) dienen met ons onderwijs. Dit is nu mogelijk! Vanaf vorig jaar is het mogelijk digitaal deel te nemen aan de opleiding. Als je buiten de regio midden-Nederland woont, of nooit kan op de donderdagavonden dan is dit de kans om het onderwijs te volgen. Dat dit echt in een behoeft e voorziet bleek afgelopen jaar. Bijna de helft van alle deelnemers nam digitaal deel aan module V! Graag bieden wij dan ook de komende nieuwe module VI zowel in Amersfoort als ook weer digitaal aan. 10 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Jezus, de komende Koning Vanaf september verdiepen we ons in het onderwerp: Jezus, de terugkomende Koning. We zijn er in onze voorbereiding bij bepaald om echt te focussen op Jezus en Jezus alleen. Al heel snel hebben wij bij thema’s als de eindti jd en de wederkomst allerlei plaatjes in ons hoofd over de toekomst. Films die we gezien hebben, boeken die we gelezen hebben. Het beïnvloedt ons in onze kijk op wat er nog gaat komen. Heel graag willen we eerst en vooral naar Jezus kijken. Wie is Hij? Wie is onze terugkomende Koning? Wat is de lijn door de hele Bijbel heen? We hopen je mee te nemen op een mooie verrassende reis. Bij deze dan ook de uitnodiging je in te schrijven voor deze module! Je bent van harte welkom. Ook als groep deelnemen Je kunt alleen deelnemen maar ook als groep. Verder is het mogelijk te kiezen tussen student of toehoorder. Als student maak je na elke les huiswerk en doe je na afl oop van het seizoen examen. Als toehoorder neem je deel aan de lessen en lever je een reacti e op een refl ecti e of stelling in. Hierin mag je zelf kiezen wat bij jou als persoon of bij jouw situati e of ambiti e het beste past. Als je een diploma wilt halen; dat is ook mogelijk! Na zes modules als student te hebben deelgenomen en alle onderdelen voldoende te hebben afgerond, ontvang je van ons een basisdiploma theologie. Omdat we een gecerti fi ceerd Foursquare-insti tuut zijn wordt dit diploma binnen Foursquare op waarde geschat. Mocht je meer willen weten over wat we doen, wie we zijn en wat we te bieden hebben, kijk dan eens rond op onze site: htt p://theologie. rafael.nl Daar vind je alle informati e over de diverse modules en de mogelijkheid om je in te schrijven. Heb je na het lezen van de site nog vragen, dan kun je ons bereiken op het mailadres van de opleiding: theologie@ rafaelnederlandinsti tuut.nl Als dit past bij je behoeft e neem contact op met je voorganger/oudsten en als het past, geef je op! Hartelijke groet en Gods zegen, Jaap Schep

Genesis Proces heel geschikt voor kleine groepen Wie ben je? Wat is je ware identi teit? Hoe heeft God je bedoeld? Waarom doen we juist die dingen, die we niet willen doen? Bekende vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. En omdat het herkenbare vragen zijn, is het een geweldige uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Het zijn vragen die uitvoerig aanbod komen in het Genesis Proces. Het Genesis Proces is gericht op verandering van mensen vanuit bijbels perspecti ef. Maar om je gedrag te kunnen veranderen, moet je eerst veranderen wie je bent! Het Genesis Proces beschrijft dit proces in twee werkboeken die - en dat is het mooie - in kleine groepen (celgroepen of kringen) kunnen worden gebruikt zonder dat dit door professionals wordt geleid. Omdat het Genesis Proces prachti g aansluit bij de waarden en roeping van onze beweging heeft Rafaël Nederland al enige jaren geleden de rechten verworven om het Genesis Proces te vertalen en in Nederland uit te geven. Een aantal gemeenschappen heeft dit in afgelopen jaren gebruikt en er in de afgelopen Een geweldige uitdaging dus om ermee aan de slag te gaan. Ook in Rafaël Gemeente Sion Meppel hebben we de afgelopen jaren dit proces met elkaar doorgemaakt. En we hebben ervaren dat het tot verbluff ende resultaten heeft geleid, juist omdat het zo herkenbaar voor iedereen is. Wanneer je geïnteresseerd bent in het Genesis jaren kostbare vruchten van gezien. Beide werkboeken bevatt en op de Bijbel gebaseerde principes, opdrachten, gereedschappen en huiswerk waarmee de deelnemers eenvoudig aan de slag kunnen gaan. Of het nu gaat om angsten, boosheid, alcohol, drugs, eetverslaving, een negati eve kriti sche houding, of geestelijke stagnati e: het Genesis Proces kan je helpen nieuwe vrijheid te vinden die blijvend is. Proces, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je op weg helpen om hiermee aan de slag te gaan. De werkboeken zijn beschikbaar via Rafaël Nederland. Evert Mussche evertmussche@gmail.com of 06-48646103. Ook op de website www.rafael.nl vind je informati e. 11 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland Studie

Buurtvrij geassocieerd met Rafaël Nederland Op de jaarvergadering van Rafaël Nederland werd Sti chti ng Buurtvrij welkom geheten als geassocieerde partner van Rafaël Nederland. Piet Brinksma en Hans Vermeulen zitt en in het bestuur van deze sti chti ng. Het Wijkinloophuis en Buurtvrij trekken samen op om ondersteuning te bieden aan mensen in de wijk. Het is het verlangen van Buurtvrij dat de mensen in de wijk zich tot God zullen bekeren. Buurtvrij wil naast mensen gaan staan in woord en daad, door middel van prakti - sche hulpverlening en ondersteuning bij geloof-en zingevingsvragen. Huisbezoeken Er worden verschillende acti viteiten georganiseerd. Elke doordeweekse ochtend is er vrije inloop mogelijkheid in het Wijkinloophuis. Mensen kunnen dan terecht voor een Buurtpastor Walter Willigenburg... praatje en een kop koffi e. Verder zijn er diverse acti viteiten, zoals de Groeigroep Kerckebosch waar verschillende thema’s uit het dagelijks leven besproken worden. Er vinden huisbezoeken plaats, buurtpastor Walter Willigenburg houdt spreekuur voor vragen over zingeving, gedragsvragen en vragen over hoe te handelen in moeilijke situati es. En er worden tweewekelijks maalti jden aangeboden. Leden van kerken in Zeis-Oost zijn hierbij betrokken als vrijwilliger. Ook in Amsterdam is Buurtvrij acti ef: in de wijk De Banne is een onderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek is de behoeft e van christenen en kerken om op duurzame wijze betrokken te zijn bij het welzijn van de Banne Buiksloot. Vanuit het geloof dat God aan een ieder zijn shalom wil geven. Als resultaat van dit onderzoek zijn een aantal kansen op korte termijn naar voren gekomen. Zie voor meer informati e over Buurtvrij de website www.buurtvrij.nl ‘Stralen in de Schaduw’ Leven na een hersenbloeding Matt anja Oosterhuis is een vrouw van 29 jaar, lid van Rafaël Gemeenschap Amsterdam-Noord, die een autobiografi sch boek heeft geschreven. Zij beschrijft haar jeugd die ze deels in Afrika heeft doorgebracht als kind van een zendelingenechtpaar en hoe ze opgroeide, studeerde en reisde. Het verhaal neemt een totaal andere wending als ze van een reislusti ge, zelfstandige jonge vrouw van de ene op de andere dag door een hersenbloeding verandert in een volkomen afh ankelijke pati ënt. In ‘Stralen in de schaduw’ vertelt ze hoe ze hiermee is omgegaan. Hoe ze heeft geworsteld en heeft doorgezet, maar vooral 12 4Plus | Digitaal magazine van Rafaël Nederland ook hoe ze haar hoop en een rotsvast vertrouwen in haar Schepper en Heer behield. Het is een vlot geschreven en eerlijk boek, doorspekt met humor. Het boek raakt je en vertelt ook wat de bron in het leven is, waardoor het voor ieder mogelijk is om te overwinnen. Matt anja Oosterhuis geeft aan hoe geloof in God en zijn nabijheid in ons leven het mogelijk maakt om zelfs in de grootste worstelingen van het leven een stralend mens te zijn. Piet en Riek Brinksma ‘Stralen in de Schaduw’ Leven na een hersenbloeding 2015 Novapress. Studie

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication