10

BREDA MAAKT KLIMAATDOELEN BETAALBAAR Klimaatmaatregelen inpassen in het reguliere onderhoud van panden maakt verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zeer betaalbaar. De gemeente Breda heeft een totaalaanpak voor bijna al het gemeentelijk vastgoed bedacht, waardoor Breda veel eerder de doelstellingen uit het Energieakkoord zal halen dan landelijk is afgesproken. En het kost maar anderhalf miljoen euro extra. K limaatmaatregelen doorrekenen en nauwkeurig plannen in het reguliere onderhoud. Dat is een van de geheimen van Breda. Een andere noviteit is dat Breda verduurzaming van bijna al het gemeentelijk vastgoed als één project beschouwt, waardoor fi nancieel makkelijker kan worden gestuurd op effi ciëntie van energiemaatregelen. Bijvoorbeeld door iets meer te investeren in een gebouw waar de effecten op energiegebruik het grootst zijn. ‘We hebben ons gemeentelijk vastgoed geïnventariseerd, met het landelijke Energieakkoord als uitgangspunt’, vertelt wethouder Paul de Beer (fi nanciën, duurzaamheid en vastgoedbeheer) van Breda. ‘Onze doelstelling is een CO2-neutrale stad in 2044 in plaats van het jaar 2050, waar het Energieakkoord van uitgaat. Door snelle verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen willen we het goede voorbeeld aan onze stad geven en leveren we zelf ook een bijdrage aan de doelstelling.’ En het is goed betaalbaar, vertelt De Beer. Voor verduur zaming van gemeentelijk vastgoed is 18,6 miljoen euro uitgetrokken, waarvan onder andere 6,7 miljoen uit de reguliere onderhoudskosten komt en 9,9 miljoen uit toekomstige energiebesparing. De Beer: ‘We hebben een goede systematiek gevonden, waarin duurzaamheidsmaatregelen rendabel worden door inzet van de onderhoudsbudgetten. We pakken nu verduurzaming effectief aan via 90 procent rendabele middelen. Daar hoeven we slechts 10 procent onrendabele top aan toe te voegen, een bedrag van 1,5 miljoen euro.’ ‘Sommige gemeenten kiezen voor het aanpakken van één of twee aansprekende gebouwen. Wat wij doen is zeldzaam, we “middelen” de doelstellingen van het Energieakkoord over bijna heel ons gemeentelijk vastgoed en verbinden dit met een onderliggende, sluitende businesscase. Het was wel pionieren, want het kostte tijd om tot een aanpak te komen met realistische doelstellingen, een kloppend fi nancieel plaatje en praktische uitvoerbaarheid’, vertelt De Beer. BUSINESSCASE Beleidsambtenaar Judith van Nuland (projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed) heeft zich vastgebeten in het maken van de businesscase, met het Energieakkoord als uitgangspunt. De ambitie van het Energieakkoord is dat in 2020 het totale Nederlandse gebouwenbestand gemiddeld twee energielabelstappen hoger moet zijn, in 2030 gemiddeld een label A heeft en alle gebouwen energieneutraal zijn in 2050. ‘Wij hebben dit echter aangepast’, vertelt Van Nuland. ‘Breda gaat bij de eerste twee doelstellingen uit van een gemiddelde over het hele gebouwenbestand, om zo re kening te houden met de grote variatie aan gebouwen. Ook de monumenten nemen we daarin mee. En voor energieneutraliteit houden we 2044 aan, omdat de gemeente Breda een hogere ambitie heeft dan het Energieakkoord.’ 'Begin gewoon met rekenen' Nadat eerst in de ‘Visie op vastgoed’ de kernportefeuille van de gemeente Breda was bepaald, liet Van Nuland de 69 gemeentelijke gebouwen in Breda onderzoeken op mogelijkheden voor verduurzaming. Deze 69 gebouwen staan nu in het Bredase uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed, uit 2016. De resterende panden waren te klein, zoals kleedruimtes bij sportverenigingen, of zouden in de naaste toekomst toch worden verkocht. 10 MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication