0

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE Overzicht Versterken {ondersteunend jeugdbeleid} .................................................................................................................. 3 {sportbeleid dicht bij huis} ...................................................................................................................... 4 {cultuur op maat van iedereen} .............................................................................................................. 5 {veiligheid verzekeren} ............................................................................................................................ 7 Verbinden {betaalbaar wonen} ................................................................................................................................. 8 {meer plekken voor kinderen} ............................................................................................................... 10 {stad ontmoet inwoners } ...................................................................................................................... 11 {ruimte maakt ontmoeten mogelijk } .................................................................................................... 12 {van inspraak tot samenspraak} ............................................................................................................ 13 Verzorgen {zorg voor iedereen} .............................................................................................................................. 14 {internationaal} ..................................................................................................................................... 15 {kwaliteitsvolle dienstverlening} ........................................................................................................... 15 Vooruitzien {veilige mobiliteit} ................................................................................................................................. 16 {aandacht groen en milieu } .................................................................................................................. 18 {creatief ondernemen } ......................................................................................................................... 19 {gezonde financiën } .............................................................................................................................. 20

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {ondersteunend jeugdbeleid}  uitbouw van de site ‘GLS’ als een echte jongerenontmoetingsplaats  gratis hotspots aan de nieuwe bib en in de binnenstad  bouwen van een nieuw kleutergebouw op het Kerelsplein (Tiereliere) Roeselare voert sinds jaar en dag een sterk ondersteunend jeugdbeleid. Peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en studenten moeten zich “bère” thuis voelen in onze stad. Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast worden beschouwd. We willen dat elke jongere in deze stad kan opgroeien in een speelse, veilige en groene omgeving waar ze hun creativiteit volop de vrije loop kunnen laten. Daarnaast veronderstelt een ondersteunend jeugdbeleid ook de nodige aandacht voor kinderopvang, onderwijs, cultuur, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Op het vlak van onderwijs geldt dit in elk geval voor onze academies en voor het flankerend onderwijsbeleid. We willen één en ander in samenhang zien, zodat er zich ook een kruisbestuiving kan voordoen tussen de verschillende stadsdiensten die rond jongeren werken. Een jeugdbeleid dat enkel gericht is op het ondersteunen van verenigingen heeft evenwel weinig zin. We gaan voor samenspraak met alle actoren en in het bijzonder met de jongeren zelf. We willen de dingen participatief aanpakken. Samen met hen willen de stad en het OCMW voor de kwetsbare jongeren een doelgroepenbeleid ontwikkelen. Op die manier bieden we alle betrokkenen de beste kansen.  Aanvullende acties: geïntegreerde werking vakantieopvang (jeugd, sport, cultuur, opvang) - participatie van jongeren (bv. Jongerenpanels 12-18) - uitbouw van een vrijetijdsloket – Roeselare concertstad - inzet jongerenopbouwwerker/straathoekwerker - skatepark in samenwerking met private partners - gebruik mobiele infrastructuur - uitgebreid cultuuraanbod voor jongeren - de jaarlijkse organisatie van een vrijetijdsbeurs - het voorzien in één verhuurreglement met eenvormige tarieven voor al onze infrastructuur - blijvende ondersteuning van jeugdbewegingen op vlak van huisvesting en werking - specifieke maatregelen en stimuli voor maatschappelijke integratie en participatie van kansarme jongeren - link tussen kansarme jeugd en regulier jeugdwerk met aangepaste ondersteuning voor begeleiders 3

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {sportbeleid dicht bij huis}  nieuw zwembad op Schiervelde zowel sportief als recreatief, ruimte voor gevechtssporten op Schiervelde  ‘Sport na School’ uitbreiden voor hogeschoolstudenten en een gelijkaardig concept starten voor senioren  loopcircuits en fitnesstoestellen in de wijken  derde veld op Dosko Beveren en gebruik van voetbalinfrastructuur optimaliseren Sporten is goed voor het lichamelijke en geestelijke welzijn. Sport vergroot ook de verbondenheid tussen mensen. Daarom willen wij inzetten op kwaliteitsvolle, laagdrempelige sportinfrastructuur dicht bij huis. Kleinschalige voorzieningen in de onmiddellijke buurt moeten eenieder ertoe aansporen recreatief te bewegen. Als stad willen wij dat jong en oud hun gading en plaats vinden in het sportaanbod. Dat geldt zeker voor de gezinnen. We pleiten dan ook voor een aanbod dat aangepast en betaalbaar is voor iedereen. De stad wil hierbij de regisseur zijn, maar tegelijk de autonomie van de verenigingen respecteren. We vragen bijzondere aandacht voor een kwalitatieve begeleiding enerzijds en voor jongeren, senioren en groepen die er minder toe komen te sporten anderzijds. De stad blijft ook ambitieus op sportief vlak. Roeselare staat als wielerstad koersvast op de kaart, maar ook in diverse andere disciplines spelen onze sporters op het hoogste niveau. Wij willen hen volop blijven ondersteunen maar verwachten van hen ook maatschappelijke inzet.  Aanvullende acties: inzetbaarheid van (semi-)publieke gebouwen voor sport en vrije tijd - gemeenschappelijke infrastructuur – vrijetijdsloket – het jeugdwerk aansporen om sport in hun werking te integreren - de opwaardering van het stedelijk sportstadion en van het terrein van Club Roeselare in hun onderlinge samenhang - toegankelijkheid sportinfrastructuur sportpark Rumbeke 4

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {cultuur op maat van iedereen}  Ondersteunen van onze vele culturele ambassadeurs  Wielerhelden van toen en nu versterken in het WieMu en de Wielerpiste Defraeye  Respect voor ons erfgoed Roeselare is een levendige, culturele stad. We moeten dit verder ontwikkelen zonder evenwel de voeling met het publiek te verliezen. Eigen talent en talent van buiten de stad zoekt hier een podium. De creativiteit van onze academies moet in een breder netwerk kunnen functioneren. Op die manier zullen alvast in de stad zelf meer plekken van creatieve schepping en presentatie tot stand komen, wat de zichtbaarheid zal vergroten. Niet alleen professionele cultuurmakers ontplooien zich in de stad, honderden amateurs uit eigen streek weten elk jaar opnieuw hun publiek te bekoren. Roeselare kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen en activiteiten, zoals amateurkunsten, muziekensembles, podiumgezelschappen en koren waarbinnen vrijwilligers zich engageren en elkaar ontmoeten. Zij verdienen onze volle steun, zeker daar waar zij systematisch werken aan verbreding, kwaliteit en onderling samenwerken en waar zij zich als partners tonen bij de versterking van onze wijken en zich engageren voor thema’s die onze samenleving beroeren zoals armoede, kwetsbare groepen, milieu, veiligheid, diversiteit… Een nieuw kennis-en leercentrum voor iedereen. Met de nieuwe bibliotheek reikt onze ambitie veel verder dan het samenvoegen van de twee vestigingen in een nieuw gebouw in de stadskern. Niet voor niets sleepte de vzw Het Portaal voor het innovatieve en originele concept van het kennis-en leercentrum 7 miljoen euro aan Vlaamse subsidies in de wacht. Samen met het onderwijs, vormingsorganisaties en het verenigingsleven wordt in het volle stadscentrum een laagdrempelig ontmoetingscentrum ontwikkeld. Daarbij gaat ook aandacht naar het digitaal opvragen van informatie en kennis, het omgaan met nieuwe media en de ontsluiting van waardevolle collecties. De vzw Het Portaal is in die zin ook een partner voor vernieuwende leer-en werkvormen voor het onderwijs, op elk niveau – van basis tot hoger onderwijs – en waar mogelijk ook netoverschrijdend. De bib-nieuwe-stijl krijgt vanaf 2013 een zelfstandige werking via de vzw Het Portaal, met een eigen budget, bestuur en dagelijkse leiding. Deze formule is al 15 jaar succesvol voor het cultuurcentrum De Spil. De nieuwbouw op het Muntplein wordt midden volgend jaar in gebruik genomen. 5

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE  Aanvullende acties: nieuwe bibliotheek, een platform voor levenslang en levensbreed leren in het centrum van de stad, met een sterke dienstverlening in de deelgemeenten en wijken en in sommige instellingen - uitbouw van alternatieve podia, bv. binnenplaats SAMWD – vrijetijdsloket - huisvesting met een polyvalent gebruik voor verenigingen - een kerkenbeleidsplan - oprichting erfgoedhuis - herlokalisatie van de toeristische dienst met een front office in het vernieuwde stationsgebouw - de herbestemming van de nationale bank als locatie voor kwalitatieve tentoonstellingen en als podium voor internationaal erkende Roeselaarse kunstenaars als Blomme en Lambrecht…. - uitbouw Wiemu door uit- en inbreiding op de site en door een nauwe samenwerking met de Wielerpiste en diverse initiatieven buiten de stad (Oudenaarde, Sportimonium…) - kunstenbeleidsplan met een doordacht aankoopbeleid en inbreng in het publieke domein door kunstenaars die sterk met Roeselare verbonden zijn en een internationale faam hebben verworven - opfrissen van het SASK-gebouw - het voorzien in de nodige ruimtes voor het SAMWD - het ontwikkelen van een breder netwerk van creatieve en getalenteerde partners rond de SASK en de SAMWD 6

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {veiligheid verzekeren}  Inzet van mobiele en slimme camera’s  Wijkagenten als spilfiguren in hun wijk  Inschakelen van gemeenschapswachten Mensen willen wonen, werken en winkelen in een veilig Roeselare. Daarom kiezen wij als CD&V voor een krachtdadig en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Preventie, repressie en justitie zijn drie schakels die nauw met elkaar verbonden zijn. De problemen en verwachtingen in onze wijken, zowel in de stad als in de deelgemeenten, moeten worden aangepakt. Overlast moet worden vermeden door een goede samenhang tussen preventieve acties en een repressief beleid. We moeten blijven investeren om verloedering van straten en huizen tegen te gaan. Onze wijkagenten moeten de schakels worden in deze integrale aanpak. Wijkagenten die goed vertrouwd zijn met hun wijk bewijzen hun nut. Dit netwerk moet dan ook verder worden uitgebreid.  Aanvullende acties: actie “straatbeeld” en een doorgedreven strijd tegen overlast - uitbreiding en doordachte inzet van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), inclusief het actief gebruik van bemiddeling en alternatieve straffen - het streng aanpakken van leegstand en de systematische strijd tegen de verloedering van het openbaar domein (zwerfvuil, groenonderhoud…) - de inzet van flexteams in de stad - het bevorderen van ontmoeting en samenwerking in de straten, wijken en deelgemeenten - stedelijk veiligheidsoverleg in functie van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid - een goed gebruik van de preventie- en veiligheidsplannen bij de voorbereiding van allerlei evenementen - het brandweerkorps neemt de lead bij de ontwikkeling van de brandweerzone Midwest 7

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {betaalbaar wonen}  Inzetten op meer sociale koopwoningen  475 extra sociale huurwoningen tegen 2018  Uitbouw energieloket  Stimuleren van verschillende woonvormen Roeselare is de sterkst groeiende stad in onze provincie. Woningen zijn hier nog betaalbaar. Dit moet zo blijven. CD&V vindt het daarom cruciaal om te blijven inzetten op betaalbare woningen en bouwgrond. De mogelijkheden die de Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied en het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) bieden, moeten op een doordachte manier worden benut. De verdere strijd tegen te lange leegstand en verkrotting moet de woonkwaliteit in onze stad verbeteren. Een verfijning van het stelsel van renovatiepremies kan een meer gebiedsgerichte aanpak ondersteunen. Toch blijft er een woningnood in Roeselare. De doelstelling om in deze bestuursperiode 500 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren werd gehaald en zelfs overtroffen. 546 huurwoningen zijn nu al door De Mandel opgeleverd of zijn in opbouw. In het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) worden er nu al 75 extra woningen verhuurd en zijn er onderhandelingen voor nog eens 33 woningen. CD&V heeft de ambitie om dit huuraanbod verder uit te breiden. Tegen 2018 is de realisatie van opnieuw 475 extra huurwoningen voorzien. Het sociaal objectief aan sociale kavels en koopwoningen zal ook gehaald worden. Er wordt binnen de sociale huurwoningen gestreefd naar een sociale mix, met de kans om de sociale woningen te kopen, met de nabijheid van dienstverlening, met culturele kansen en een gezonde vrijetijdsbesteding. Het aanbod van woningen en appartementen moet ook beter worden afgestemd op de maatschappelijke vraag die zich kenmerkt door een enorme diversiteit. Voor mensen in armoede en voor andere doelgroepen die moeilijk aan bod komen op de privémarkt, zullen de stad en het OCMW eveneens inspanningen doen. Hierbij wordt door spreiding sociale integratie nagestreefd. De stad verzekert een goede dienstverlening ten aanzien van huurders en eigenaars met betrekking tot vergunningen, huurwetgeving, premies en energie. 8

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE  Aanvullende acties: duurzame ontwikkeling in nieuwe woongebieden. De ontwikkeling van het gebied tussen de Honzebroekstraat en de Gitsestraat kan een voorbeeldfunctie hebben. De nabijheid van dienstverlening, onderwijs, kinderopvang, speelmogelijkheden en voldoende groene buffering zijn hierbij essentieel - bouw -en verkavelingsvergunningen meer als sturend instrument inzetten om wooncomfort en kwaliteit van de leefomgeving te verhogen - verdere uitbouw van het regionaal Sociaal Verhuurkantoor – minder mobielen taxiproject - woonbegeleiding voor huurders van sociale woningen van de Mandel en van het SVK - huurservice van het OCMW en SVK integreren in één vereniging van OCMW’s - voldoende nood- en doorgangswoningen voor ongewild daklozen - uniek loket van de woondienst dat een goede service voor vragen over energie garandeert - lokaal woonprogramma uitvoeren en bijsturen 9

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {meer plekken voor kinderen}  Realisatie uitbreiding De Vlieger en Speelvogel Rumbeke en inbreiding op de site Octopus om zo een verhoging van de capaciteit te realiseren  Verzelfstandiging stedelijk onderwijs  Kinderopvang faciliteren met alle actoren Roeselare is een belangrijke onderwijsstad. De uitdagingen zijn groot. De stad moet daarom duidelijkheid scheppen in de rol die ze wil vervullen. Enerzijds is de stad inrichter van onderwijs (stedelijke basisscholen) en staat ze in een concurrentiële positie ten aanzien van de andere onderwijsnetten. Anderzijds vervult de stad een regisseursrol en is ze de motor van het flankerend onderwijsbeleid. Daarom moet er binnen de schoot van het college van burgemeester en schepenen een uitsplitsing zijn van beide verantwoordelijkheden. Als inrichter van een eigen kwalitatief onderwijs moet de stad verder werk maken van de afbouw van alle niet-objectieve verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten om zo de vrije keuze ten gronde te garanderen. Het flankerend onderwijs is geen resultaat van een top-down denken, maar sluit aan op de noden die van onderuit worden gedefinieerd. De capaciteitsproblematiek moet verder worden aangepakt in een goed overleg met alle netten. Om de nodige bijkomende plaatsen te creëren zal de stad blijven investeren in haar schoolgebouwen en mede pleitbezorger zijn van de nodige middelen voor de andere onderwijsnetten. De aanwezigheid van hoger onderwijs in de stad biedt zijn eigen opportuniteiten. De stad moet dit onderwijs uitdrukkelijk verwelkomen en ondersteunen door een waaier van initiatieven (een vrijetijdspas, bijzondere faciliteiten…). Roeselare groeit dankzij haar vele nieuwe inwoners. Deze sterke aangroei en de maatschappelijke ontwikkelingen maken ook de vraag naar kinderopvang groter. Samen met onze scholen, private opvanginitiatieven en onthaalgezinnen moet de stad het aanbod uitbreiden en de toegang tot kinderopvang faciliteren via een overlegplatform en een digitaal loket. Creatieve oplossingen zoals de 80 extra plaatsen die momenteel in de vakantie worden gecreëerd, zijn de toekomst. 10

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {stad ontmoet inwoners } Mensen moeten plaatsen hebben waar ze elkaar ontmoeten. Ze doen dit het liefst in de omgeving waar ze wonen. Daarom blijven we verder inzetten op wijkwerking. Ook de ondersteuning van het verenigingsleven is vanzelfsprekend in een warme stad als Roeselare. Het zijn jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen die mensen samenbrengen en het samenhorigheidsgevoel versterken. Roeselare moet ook blijven inzetten op het welzijn van haar inwoners. Het lokaal sociaal beleid is zeer sterk ontwikkeld in onze stad. Een bijzondere aandacht blijft nodig voor verschillende doelgroepen zoals kansarmen en personen met een handicap. Armoede, zowel materieel als geestelijk, is een groeiend maatschappelijk probleem. Het Sociaal Huis WelWel en het OCMW moeten alle middelen inzetten om mensen uit die (vaak verborgen) armoede te halen, samen met alle andere actoren zoals CAW, CLB’s, CGGZ’s en tientallen verenigingen. Het sociaal beleid wordt een rode draad doorheen alle plannen, beleidsnota’s en projecten. Elk jaar ontmoeten we honderden nieuwe inwoners. Zij zijn een meerwaarde en maken de stad sterker! We moeten hen meteen “thuis” laten voelen in Roeselare en hen snel wegwijs maken in de stad. Voor sommigen is dit minder evident omdat taal- en culturele problemen vaak zorgen voor een moeilijke communicatie. We moeten hen sterk stimuleren en via diverse initiatieven (schoolopbouwwerk, basiseducatie, CVO….) helpen om zich in te burgeren en verantwoordelijkheid op te nemen op zowat alle domeinen van ons samenleven.  Aanvullende acties: slimme combinaties uitwerken van wijkhuizen, ontmoetingsruimte en aanbod lokale dienstencentra voor senioren - migranten en asielzoekers correct behandelen in rechten en plichten en begeleiden op het vlak van integratie en tewerkstelling - bijzondere aandacht besteden aan kansarme kinderen in het jeugdwelzijnswerk 11

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {ruimte maakt ontmoeten mogelijk }  Uitwerking masterplannen Oekene en Beveren  Integratie van het vergunningenbeleid in één aanvraag, nl. de omgevingsvergunning  Doorstart heraanleg en masterplan Brugsesteenweg  Kader voor productie alternatieve energie Het stadsbestuur heeft met haar bevoegdheid voor ruimtelijke ordening een belangrijk instrument in handen om voor haar bewoners een kwaliteitsvolle woon-en werkomgeving te garanderen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maakt een goed evenwicht mogelijk tussen kwalitatief wonen, werken, zorgen, ondernemen en ontspannen in Roeselare. Het is dan ook noodzakelijk dat toekomstige uitvoeringsplannen deze leefkwaliteit blijven bewaken.  Aanvullende acties: opmaak gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) op een doordachte manier in de praktijk omzetten met actieve betrokkenheid van burgers, bv Schiervelde – verdere realisatie stadsrandbossen - afbakening bouwvrije zones - gedifferentieerd woonaanbod verstreken – actualisering onroerend erfgoed - Expohallen via publiek-private samenwerking uitbouwen tot locatie voor vergaderingen, incentives, conferenties en beurzen – kantorenclusters – GRUPS voor kwalitatieve en duurzame bedrijventerreinen – visie Zwaaikom uitbouwen – verbinding Vlaams Huis van de Voeding Miummm met kasteeltje Rodenbach en het kanaal 12

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {van inspraak tot samenspraak}  versterking adviesraden  efficiënt opvolgingssysteem vraag/antwoord burgers  valorisatie en herdefiniëring rol gemeenteraad als beleidsondersteuner Adviesraden, evenwichtig samengesteld met mensen uit het verenigingsleven, moeten motoren van inspraak en maatschappelijke participatie zijn. Zij moeten betrokken worden bij de opmaak en de tussentijdse evaluaties van het meerjarenplan. Aanvullend en versterkend moeten inspraak en participatie op buurt- en deelgemeenteniveau n.a.v. projecten georganiseerd worden en kunnen elektronische en sociale media worden ingeschakeld. De burgerparticipatie moet evolueren van inspraak naar samenspraak waarbij het middenveld en de burgers continu en doorheen het hele beleidsproces betrokken worden. Er moeten ook formules worden uitgewerkt waardoor de werking van de gemeenteraad wordt gevaloriseerd en opgewaardeerd. 13

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {zorg voor iedereen}  thuiszorg en ouderenzorg van topkwaliteit bieden  werk maken van een topziekenhuis in de regio  senioren actief betrekken bij het beleid CD&V wil ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten verblijven. We bevorderen daarom aangepast en levenslang wonen, spreiden ouderenwoningen over de wijken in de stad en stimuleren de bouw van assistentiewoningen. Als de zorg thuis voor de ouderen en mantelzorgers te zwaar wordt, is een opname in een woonzorgcentrum aangewezen. Het huidige aantal plaatsen wordt bij voorrang ingezet voor zwaar zorgbehoevende senioren. Door de uitbreiding van de private woonzorgcentra en de realisatie van de nieuwe accommodatie van De Waterdam wordt dit aanbod nog versterkt. Tegelijk willen we nieuwe concepten gerealiseerd zien, waarin huisvesting van ouderen en zorgbehoevenden op een toekomstgerichte en duurzame manier gekoppeld wordt aan zorgverstrekking en levenskwaliteit. Hedendaagse technologieën en domotica zijn hiervan een evident onderdeel en moeten mantelzorgers ondersteunen in hun inzet. Ouderenverenigingen hebben hierin een unieke en onvervangbare rol. Samen met de seniorenadviesraad (SAR) moeten we een beleid maken dat gericht is op basiscomfort, betrokkenheid en toegankelijkheid. De samenwerking van de lokale dienstencentra met de seniorenverenigingen en het volwassenenonderwijs moeten we verder uitdiepen en vergroten. Ons ziekenhuisaanbod is uitgebreid en reikt qua rekrutering verder dan de eigen regio. Zowel het HeiligHartziekenhuis Roeselare-Menen als het Stedelijk Ziekenhuis hebben sterke troeven en zijn complementair. Dit moet samengaan met de uitbouw van woonzorgzones en –netwerken.  Aanvullende acties: het innovatief, kwaliteitsvol en patiëntgericht fusietraject uitvoeren met de gespecialiseerde campus Oekene en een Stadscampus - nieuwe initiatieven stimuleren op het vlak van residentiële ouderenzorg, dagopvang en kortverblijf - nood aan uitbreiding dagverzorgingscentra, o.a. voor mensen met beginnende dementie – uitbouw woonzorgzone 14

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {internationaal} Een stad staat niet op zichzelf. We maken deel uit van een geglobaliseerde samenleving. Onze stedenband met Dogbo maakt de inwoners meer bewust van de Noord-Zuidproblematiek. Wij kunnen hen ondersteunen met initiatieven rond burgerlijke stand, landbouw en zorg. We kijken ook hoe we de nodige (financiële) middelen kunnen voorzien om de stedenband te bestendigen. Ook andere structurele én occasionele initiatieven verdienen onze steun en sympathie. De stad blijft ook inzetten op een voldoende aanbod rond Noord-Zuid voor diverse doelgroepen, zoals jeugd, onderwijs en senioren. Het Noord-Zuidthema vraagt naast duurzame ontwikkeling ook naar een beleidsoverschrijdende aanpak. Fair Trade blijft zichtbaar binnen de stad en de stedelijke communicatie. {kwaliteitsvolle dienstverlening}  Stadsdiensten als eerste aanspreekpunt  Optimaliseren interne klachtenbehandeling De stad moet evolueren naar het eerste aanspreekpunt voor de burger en naar een eerstelijnsloket met een doorverwijsfunctie naar de hogere overheden. Zeker voor de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen moet de gemeente een ‘helpdesk’ voor burgers en bedrijven zijn. Bij de eigen dienstverlening moet de aanspreekbaarheid blijvend voorop staan. Ruime openingsuren die afgestemd zijn op het leef- en werkpatroon van de inwoners zijn daarbij noodzakelijk. Essentieel is dat de gemeente niet alle dienstverlening zelf organiseert maar meer samenwerkt en meer faciliterend optreedt. Het kan niet de bedoeling zijn dat activiteiten die door de eigen diensten of raden inzake sport-, jeugd- of cultuurbeleid worden georganiseerd de vrijwillige inzet en het engagement van het verenigingsleven ondermijnen.  Aanvullende acties: centraal informatie-en meldnummer - interne klachtenbehandeling optimaliseren OCMW: uitbouw onthaalvriendelijk sociaal loket in de nieuwe infrastructuur 15

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {veilige mobiliteit}  Fietsenhaven met openbaar sanitair Botermarkt  Rechtstreekse treinverbinding Gent-Brussel  Autoluwe binnenstad – nieuw circualtieplan  Pleinenplan Een goed en duurzaam mobiliteitsbeleid wil de mensen toelaten zich met een veilig gevoel te verplaatsen in de stad. CD&V volgt het STOP-principe (met als prioriteit stappen, trappen en openbaar vervoer en daarna pas het privévervoer) en vindt dat de inwoners zich in de eerste plaats veilig en comfortabel te voet moeten kunnen verplaatsen. Goede en veilige voetpaden zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast stimuleren wij ook het veilig fietsen. We willen in de toekomst nog meer inzetten op afgescheiden fietspaden en suggestiestroken. Er moeten ook meer gebruiksvriendelijke fietsenstallingen komen in het centrum. Het brede openbaar vervoersnet moet er voor zorgen dat mensen makkelijk de stad kunnen bereiken. Met alle betrokken partners moeten we kijken om bus- en treinverbindingen beter af te stemmen op stedelijke en regionale ontwikkelingen en op de behoeften van de gebruikers. Een rechtstreekse treinverbinding naar Gent en Brussel en het inzetten van beter materieel op de spoorlijn Brugge-Kortrijk is nodig. Het collectieve huis-aan-huis personenvervoer van De Link kan hier een belangrijke aanvullende rol spelen. Na een aantal maanden moet het project worden geëvalueerd en onderzoeken we of uitbreiding wenselijk is. Het nieuwe stationsplein, de heraanleg van de Westlaan-Noordlaan en de sluiting van de kleine ring zijn belangrijke ingrepen in de stad die een grote invloed hebben op de mobiliteit. Een nieuw circulatieplan dat de evolutie naar een autoluwe binnenstad mogelijk maakt, is daarbij noodzakelijk. CD&V staat open en positief tegenover het autovrij maken van de Grote Markt wanneer dit flexibel en op bepaalde tijdstippen van het jaar en in overleg met lokale handelaars en horeca kan gebeuren. Bovendien moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn: welke functies worden best door welk plein gedragen? 16

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE Hoe gaan we de herinrichting van de markt organiseren? Hoe verhoudt het autovrij maken zich met het activeren van de bestaande parkings (Wallenparking, Centrumparking) en de bouw van nieuwe parkings (station, Het Leen)? Hoe faciliteren we fietsers en openbaar vervoer in onze binnenstad? Verder moet de gemeente zorg dragen voor de aanleg en het onderhoud van de landelijke wegen en de landbouwwegen. De afmetingen van hedendaagse landbouwvoertuigen en landbouwmachines, de toename van recreatie en het probleem van zwerfvuil en sluikstorten, zijn hierbij essentiële aandachtpunten.  Aanvullende acties: uitbreiding fietsroutenetwerk in nieuwe bedrijventerreinen en stadsrandbossen - Kleine ring wordt echte stadsboulevard, o.a. door de tunnel spoorweg Koning Leopold III - afgescheiden en vrij liggende fietspaden en suggestiestroken - busbanen in en om de stad om een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer te verzekeren - extra comfortabele en veilige fietsenstallingen in het centrum - de bouw van de parking Het Leen - een betere bewegwijzering naar de reeds bestaande parkings – onderzoek doortrekking Zeger Mailfaitstraat om het verkeer rond de kern van Rumbeke te leiden - heraanleg belangrijke invalswegen, o.a. Izegemsestraat, Sint-Eloois-Winkelsestraat, Moorseelsesteenweg, tweede fase Westlaan-Noordlaan, Spanjestraat, Beversesteenweg en Wijnendalestraat. 17

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {aandacht groen en milieu }  Meer inzetten op openbaar groen en groenonderhoud  Invoering ‘DIFTAR’ op recyclageparken  Elektrische en aardgasvoertuigen in stad en OCMW  Blijvende aanpak fijn stof en geuroverlast We willen blijven werken aan een natuur- en milieuvriendelijke stad. In samenspraak en overleg met alle actoren (bewoners, bedrijven, actiegroepen…) in de stad moeten we ervoor zorgen dat hinder en overlast door geur, stof, lawaai en afval zoveel mogelijk worden beperkt. Dat moet gebeuren via een correct vergunningenbeleid, preventieve acties en een goede handhaving. Deze aanpak heeft duidelijk geloond bij het bestrijden van de geurhinder in Rumbeke maar we moeten waakzaam blijven. Onze stad verdient ook meer groen. Naast het aanleggen van de stadsrandbossen waar mensen recreatief tot rust kunnen komen, willen we ook meer groene plekjes in het centrum en in onze wijken. Volkstuintjes, groendaken of groenterrassen en groene plekjes moeten de binnenstad aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen. We moeten komen tot een echt pleinenplan in onze centra. Hierbij moet een evenwicht worden gevonden tussen leefbaarheid, groen, evenementen, ontmoeten en parkeren. CD&V ziet de Grote Markt en het Stationsplein als ontmoetingsplein of evenementenplein. Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen en woonwijken moeten creatieve oplossingen worden gezocht voor een groene, open ruimte voor jong en oud. We willen niet alleen meer groen, we willen ook duidelijk een goed onderhoud. CD&V wil ook verder blijven inzetten op groenonderhoud en bermbeheer. Een groot deel van de gemeentelijke open ruimte wordt bewerkt en beheerd door de land- en tuinbouwsector. Een goede inpassing in het landschap kunnen we als stad stimuleren door acties voor hoeveverfraaiing op te zetten en door land- en tuinbouwers actief in te schakelen in het landschapsonderhoud. Duurzame mobiliteit blijft een kernmerk van deze stad. Naast het inzetten van elektrische en aardgasvoertuigen in het wagenpark van de stad, willen wij ook zoveel mogelijk faciliteren via elektrische laadpalen en aardgasstations. Autodelen, het aanbieden van huurfietsen en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer moeten duurzame mobiliteit nog aantrekkelijker maken.  Aanvullende acties: link milieu en gezondheid o.a. via actieplan fijn stof en het gebruik van functioneel groen - duurzaam bedrijventerrein o.a. brede en kwalitatieve groenbuffers, een verregaande vorm van zelfbeheer - versnelde realisatie Krommebeekbos en Bergmolenbos - invoering DIFTAR, samengaand met begeleidende preventieve acties - inzetten op duurzame mobiliteit o.a. elektrische en aardgasvoertuigen in stad en OCMW - verhuur van stadsfietsen - aanleg groene buffer centrum Rumbeke met spoor - duurzame ontwikkeling als integraal beleidsdomein 18

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {creatief ondernemen }  Uitbouw educatief centrum “Bergmolens” met Provincie Een stad die leefbaar wil zijn, wil bruisen en wil versterken, moet economisch gezond zijn. Dit vergt binnen de bijzondere aandacht voor de lokale middenstand, de landbouwbedrijven, de diensten en de productiebedrijven, een sterke focus op een kwalitatieve werkgelegenheid . Roeselare scoort hier zeer hoog. Nieuwe creatieve jobs zijn dan ook de beste garantie voor de leefkwaliteit van onze inwoners. CD&V wil daarom de lokale ondernemers ondersteunen door hen een efficiënte dienstverlening aan te bieden. Eenduidige reglementeringen en eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen bieden hen de nodige rechtszekerheid. Daarnaast zal de stad ondernemers alle ruimte geven, bij voorkeur op duurzame, aangepaste bedrijfsterreinen. Bij grootschalige woonontwikkeling moet de stad aandacht hebben voor voldoende voorzieningen en buurtwinkels. De bloeiende lokale middenstand blijft de motor van onze centra. In overleg met de handelaars willen we onze troeven nog meer extern uitspelen door het opstellen van een echt citymarketingsplan. Roeselare moet ook een actief lokalisatiebeleid blijven voeren naar startende ondernemers . We begeleiden hen in het zoeken naar de best geschikte handelsruimtes en proberen zo leegstand aan te pakken en te voorkomen. CD&V staat voor een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid. Dit vereist voldoende overleg en inspraak met de landbouwers. Het landbouwloket blijft hier het eerste aanspreekpunt. Het GRS heeft voor de sector voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Ook bij het uitvoeren van ruimtelijke uitvoeringsplannen moet het agrarische gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop staan. In onze maatschappij zijn mensen vaak vervreemd van land- en tuinbouw. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren vertrouwd blijven met de productie van voedsel en de omgang met dieren. Het Miummm is hiervoor een geschikte plaats. Ook het educatief centrum binnen de ontwikkeling van de Bergmolens kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Land- en tuinbouwbedrijven zijn economisch erg kwetsbaar voor weersomstandigheden. Bij voorkomende schade moet een gemeentelijke schattingscommissie snel en efficiënt ingezet worden. Roeselare kent traditioneel een goed sociaal klimaat door een goede verstandhouding tussen werkgevers en werknemers. De werklust en motivatie van medewerkers in de private en openbare sector is een sterk handelsmerk.  Aanvullende acties: coördinerende rol lokale dienst economie - kernversterkend beleid – uitbouw citymarketing en evenementenbeleid – bedrijventerreinenmanagement - leegstand en hoge huurprijzen ontmoedigen – de organisatie van een boerenmarkt – Stad en OCMW zullen initiatief en verantwoordelijkheidszin van eigen werknemers stimuleren en de tewerkstelling in eigen diensten behouden en versterken – herziening nachtwinkelreglement – één aanspreekpunt mobiliteit en openbare werken – openbare toiletten - citydepot 19

Programma CD&V 2012 – 2018 Bouwen aan een veilig, groen en warm ROESELARE {gezonde financiën } CD&V wil als een goede huisvader de uitgaven van de stad in de hand houden. Noodzakelijke investeringsprojecten zullen met de grootste budgettaire voorzichtigheid gebeuren en worden geplafonneerd. Om dit te bereiken werd reeds een begrotingstraject in evenwicht tot 2018 uitgestippeld. De afgelopen jaren konden we onze hoge schuldenlast met één derde afbouwen. We blijven dit verder doen. Financiële meevallers zullen enkel worden ingezet voor verdere schuldafbouw en voor de pensioenopbouw voor de stadsmedewerkers. De groei van de uitgaven moet worden gedrukt. Dit geldt niet alleen voor de stad zelf, maar ook voor het OCMW, de Spil, de politie en Mirom. On- of onderbenutte delen van het publiek patrimonium kunnen verkocht worden. De opbrengsten die daaruit voortvloeien, zullen duurzaam worden hergeïnvesteerd of worden benut om de financiën van onze stad verder gezond te maken. CD&V vindt het belangrijk om medewerkers te responsabiliseren, onder meer door het invoeren van een enveloppefinanciering en budgethouderschap. 20

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication