0

JAARGANG 11 | NUMMER 2 | MEI 2017 Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg: Jaarbericht 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarbericht 2016. Met korte artikelen en feiten en cijfers bieden wij u een kijkje in het dagelijks werk van de GGD. Gezondheidsbevordering en -bescherming, medische milieukunde, infectieziektebestrijding en psychosociale hulpverlening: het zijn basistaken op het gebied van preventieve publieke gezondheid waar de GGD zich met hart en ziel voor inzet. Ook de komende jaren blijft de uitvoering van onze wettelijke taken, én de jeugdgezondheidszorg, centraal staan binnen onze dienstverlening. Gemeenten kunnen rekenen op de GGD als deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar kenniscentrum op het gebied van publieke gezondheid. Door de decentralisaties binnen het sociale domein ontstaan vanuit de gemeenten ook nieuwe en andere vragen aan de GGD. Naast de wettelijke taken kunnen de gemeenten de GGD inzetten voor de uitvoering van taken op het gebied van gezondheid en veiligheid binnen het sociaal domein: de zogenoemde contracttaken. Voorbeelden die u hiervan in dit jaarbericht terugziet zijn: Jongeren op Gezond Gewicht, Veilig Thuis en het terugdringen van schoolziekteverzuim. De nieuwe ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van onze rol en positie. In opdracht van het Algemeen Bestuur is in 2016 een visie op de rol en positie van de GGD ontwikkeld. Deze visie is in december 2016 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op geleide van deze visie werkt de GGD aan een verdere organisatieontwikkeling. Zo werken we aan een toekomstbestendige GGD die slagvaardig, creatief en flexibel is. In een korte animatiefilm vertellen wij u hier graag meer over. Samen met u zorgen we voor een gezond en veilig leefklimaat voor alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Eveline Tijmstra, Wethouder Purmerend Voorzitter Algemeen Bestuur

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Infectieziektebestrijding adviseert bij uitbraak vogelgriep Waterland Het crisisteam van GGD Zaanstreek-Waterland kwam op 9 november 2016 bijeen na een melding van aviaire influenza, vogelgriep, door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Deze was vastgesteld bij een aantal dode kuifeenden die in gemeente Waterland waren aangetroffen. De typering werd dezelfde dag nog bevestigd: H5N8, een type waarbij nog nooit overdracht van vogel naar mens is vastgesteld. Landelijk werd door het ministerie van Economische Zaken een ophokplicht ingesteld voor pluimvee, zowel commercieel als privé gehouden. Deze maatregel verkleint de kans op overdracht naar pluimveebedrijven. Een besmet pluimveebedrijf wordt namelijk direct geruimd, dit heeft een grote economische impact. De GGD houdt zich vanuit Algemene Gezondheidszorg bezig met een grote verscheidenheid aan gezondheidsaspecten in onze samenleving: o.a. de bestrijding van infectieziekten. Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten (micro-organismen genaamd). Mensen kunnen infectieziekten aan andere mensen overdragen. Dit kan direct van mens op mens door hoesten en niezen, maar ook door seksueel contact (SOA). Daarnaast kunnen infectieziekten ook overgebracht worden door het eten van besmet voedsel, het drinken van besmet water, of door contact met dieren. Het voorkomen en bestrijding van infectieziekten wordt gedaan door het geven van voorlichting en adviezen, maar ook door het uitvoeren van bron- en contactonderzoek van meldingsplichtige infectieziekten. De afdeling houdt zich ook bezig met advisering over medische milieukundige vragen en incidenten en de advisering aan reizigers. De uitbraak van vogelgriep leidde tot sterfte van circa 3.000 wilde vogels. Het ruimen van de vogels is uitgevoerd in goede samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat en het Waterschap. De GGD had hierbij een actief coördinerende rol ten aanzien van de mogelijke infectierisico’s. Het nieuws dat er vogelgriep was vastgesteld, werd snel door de nationale media opgepikt. Zowel de GGD als gemeente Waterland communiceerde herhaaldelijk, via persbericht, website en social media, dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Ook beantwoordde de GGD 25 adviesvragen over vogelgriep van burgers, politie en het Waterschap. TOTAAL AANTAL MELDINGEN EN ADVIEZEN INFECTIEZIEKTEN 2016 2015 Meldingsplichtige ziekten Vragen en adviezen TOP 2 VAN MELDINGSPLICHTIGE ZIEKTEN (2016) PERTUSSIS (KINKHOEST) 102 HEPATITIS B 31 199 410 TOP 2 VAN WELKE VRAGEN EN ADVIEZEN (2016) ZIKAVIRUS KINKHOEST 107 40 215 647

Sporten op kunstgras is veilig Na de Zembla uitzending ‘gevaarlijk spel’ van 5 oktober 2016 is onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. De uitzending riep verschillende vragen op van burgers en media, maar ook van de gemeenten. Waaronder de vraag of kunstgrasvelden veilig gebruikt kunnen blijven worden. De GGD heeft de gemeenten tijdens dit proces geadviseerd en ondersteund door het verstrekken van periodieke updates en het bijwonen van informatiebijeenkomsten. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de veiligheid van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De resultaten zijn eind december 2016 gepresenteerd. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden. Het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, is praktisch verwaarloosbaar. Rubbergranulaat bevat veel verschillende stoffen, maar de stoffen komen in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. De conclusie van het RIVM is later ook bevestigd door de onderzoeksresultaten van het European Chemical Agency (ECHA) die begin 2017 zijn verschenen. GGD Zaanstreek-Waterland sluit zich aan bij de conclusie van het RIVM en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten. Niet alleen omdat het veilig is, maar ook gezond: lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het risico voor de gezondheid is praktisch verwaarlooosbaar. De GGD adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten.

jEuGDGEZONDHEIDSZORG Inspectie Kinderopvang ontvangt oorkonde voor regionale samenwerking Inspectie Kinderopvang (IKO) van GGD ZaanstreekWaterland ontving eind november 2016 op het landelijke congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang een oorkonde van GGD GHOR Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor hun initiatief om de samenwerking tussen GGD en gemeenten te verbeteren. IKO werkt regionaal voor alle acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland in de aanpak voor de kinderopvanginspectie. Teamleider Daniëlle Heesbeen: ‘Samen met een ambtenaar van de gemeente Wormerland en Oostzaan concludeerden we dat de regionale overleggen die zij hadden met inspecteurs en ambtenaren niet altijd even constructief waren. De inspecteurs kennen elkaar allemaal, maar de verschillende ambtenaren kenden niet alle inspecteurs en vice versa. IKO zag hier een kans om aan de samenwerking te werken.’ IKO introduceerde in 2015 een jaarlijkse bijeenkomst voor alle ambtenaren en inspecteurs met als doel de werkrelatie tussen hen te verbeteren. Tijdens de eerste De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van -9 maanden tot 19 jaar. Het werk richt zich op het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die de groei en ontwikkeling kunnen verstoren. Dat gebeurt in de signalering, adviseren, zorg bieden, vaccineren, aanbieden van cursussen en ingrijpen als de zorg tekort schiet. Alle kinderen in de regio worden meerdere keren uitgenodigd voor een preventief gezondheidskundig onderzoek. Via de Centra Jong en de Centra voor Jeugd en Gezin worden deze mogelijkheden aan kinderen en ouders aangeboden. bijeenkomst werden afspraken gemaakt over de samenwerking. Bijvoorbeeld over wanneer telefonisch contact de voorkeur heeft boven het sturen van een e-mail. Ook werd afgesproken om elkaar vaker persoonlijk op te zoeken. Tijdens de bijeenkomst in 2016 bekeken de inspecteurs en de ambtenaren onder meer een inhoudelijke casus vanuit juridisch perspectief en werd besloten een bijeenkomst voor kinderopvangorganisaties gezamenlijk verder vorm te geven. Met de jaarlijkse bijeenkomsten wordt invulling gegeven aan het samen leren en ontwikkelen en is de samenwerking tussen GGD en gemeenten duidelijk verbeterd. De kwaliteit van het toezicht en de handhaving op de kinderopvang in de regio neemt hierdoor toe, rapportages worden beter en gemeenten nemen sneller en betere handhavingsbesluiten, waardoor kinderdagverblijven sneller aan de wettelijke eisen gaan voldoen.

BEREIK JEUGDGEZONDHEIDZORG 0-19 JAAR volledige deelname 2 jarigen GEMEENTE Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad 91,1 84 92,9 93,4 93,8 97,5 94,4 94,7 D(K)TP D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen 89,7 90,5 93,8 97,8 93,4 94,4 92,9 93,7 93,8 90,3 95,8 93,1 93,2 95,9 96,8 93,4 voldoende beschermd 10 jarigen BMR volledig afgesloten 10 jarigen 91,8 89,9 97,7 94,1 93,1 95,9 96,8 93,5 OPKOMSTPERCENTAGE VACCINATIES 2016 PER GEMEENTE HPV volledig afgesloten 14 jarigen 48,1 25,3 66,7 62,7 58,4 68,6 72,9 59,3 (bron: RIVM zie: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/adolescente-meisjes#node-hpv-vaccinaties-gemeente-vaccinatiegraad) TOP 3 VAN VRAGEN VAN OUDERS OVER KINDEREN: LUISTEREN/ GEHOORZAMEN/ GRENZEN EN REGELS 1 TOP 3 VAN VRAGEN VAN OUDERS: GRENZEN STELLEN, REGELS 1 ERVARING OUDERSCHAP 2 3 VERSCHIL AANPAK TUSSEN OUDERS ONTWIKKELING EN GEZONDHEID, ETEN, SLAPEN EN ZINDELIJKHEID 2 DRUK/AGRESSIEF GEDRAG 3

TABEL AANTAL INSPECTIES KINDEROPVANG 2016 Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Gastouderbureaus Gastouders Inspectie nieuwe gastouders Inspectie nieuwe kinderopvanglocaties 116 113 7 29 31 27 Extra inzet op schoolziekteverzuim bevordert samenwerking Sinds schooljaar 2015/2016 zet de gemeente Zaanstad extra in op preventie van schoolziekteverzuim op het voortgezet onderwijs (vo). De inzet van aanvullende uren van een jeugdarts van de GGD heeft als doel het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en afstroom naar een lager schoolniveau vanwege schoolziekteverzuim. Dit is een aanvulling op het reguliere aanbod, waarbij de jeugdarts ondersteuning biedt aan jongeren met problemen. De aanvullende inzet van de jeugdarts gericht op preventie van langdurig schoolziekteverzuim blijkt een positief effect te hebben De werkwijze van de preventieve aanpak schoolziekteverzuim is er op gericht in een vroeg stadium schoolziekteverzuim te signaleren en aan te pakken. Tot veertig uur schoolziekteverzuim gaan mentoren op vo-scholen zelf in gesprek met de betreffende leerling. Vanaf tachtig uur schoolziekteverzuim doet de school melding bij de jeugdarts van de GGD. De school blijft regiehouder, de jeugdarts ziet de jongeren en adviseert de school en leerplichtambtenaar over re-integratie. Als het nodig is zet de jeugdarts de juiste hulp in. Begeleiding kan vanuit het jeugdteam of schoolmaatschappelijk werk gedaan worden. 372 leerlingen van het voortgezet onderwijs in Zaanstad zijn in het schooljaar 2015/2016 aangemeld voor het preventieve traject. De extra contactmomenten bevorderen de samenwerking tussen de scholen, jeugdartsen en leerplichtambtenaren. Dit versnelt de aanpak van schoolziekteverzuim.

MAATSCHAPPELIjKE GEZONDHEIDSZORG Maatschappelijke Gezondheidszorg richt de hulpverlening op kinderen, jeugdigen en volwassenen met uiteenlopende problemen. Doel is niet alleen direct hulp bieden, maar ook het voorkomen en verminderen van problematische situaties en toeleiding naar de juiste instanties als men zelf de problematiek niet ervaart. Onder deze afdeling vallen het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, Meldpunt Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en het Straathoekwerk. Regio Zaanstreek-Waterland landelijke proeftuin voor suïcidepreventie GGD Zaanstreek-Waterland werd in juli 2016 verkozen tot één van de zeven proeftuinen van het Suïcide Preventie Actienetwerk (SUPRANET). Dit landelijke programma heef tot doel het onacceptabel hoge aantal suïcides terug te dringen en wordt begeleid en ondersteund door Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het suïcidecijfer in Nederland stijgt sinds 2007 elk jaar met 5%. In 2015 was het aantal mensen dat suïcide pleegde 1.871. Elk jaar doen ongeveer 100.000 mensen een poging tot suïcide, waarvan circa 14.000 op de eerste hulp worden behandeld. Voor mensen tussen twintig en dertig jaar is suïcide nog altijd doodsoorzaak nummer 1 en 10% van de jongeren denkt hier wel eens aan: dat is 1 per klas. In de regio Zaanstreek-Waterland denkt 12% (1 op de 8) van de vierdeklassers en 15% van de tweedeklassers weleens serieus aan suïcide (Bron: Emovo onderzoek 2013-2014). In Zaanstreek-Waterland bestaat de aanpak van de proeftuin uit: • Het aanbieden van gatekeeperstrainingen aan professionals, gericht op het herkennen van suïcidalegedachten, deze bespreekbaar maken en mensen gericht door te verwijzen. • Het in kaart brengen van de zorgketen en het maken van samenwerkingsafspraken. • Het op- en inrichten van een meldpunt suïcide: een centrale plek om mensen aan te melden na een suïcidepoging. Zij kunnen actief benaderd worden om hen zo nodig naar verdere hulp te leiden. Het beoogde doel van de aanpak: • Gezondheidswinst door suïcide te voorkomen, bijvoorbeeld door mensen met suïcidale gedachten gericht te verwijzen naar passende hulp. Maar ook door het doorbreken van het taboe om te praten over suïcidale gedachten. • Ketenaansluiting: afstemming en samenwerkin met betrokken partners om de zorgketen sluitend te maken. Hierbij hoort ook het inventariseren van lacunes en knelpunten in het zorgaanbod en bij verwijzen. • Mensen sneller leiden naar passende vervolghulp; uit landelijk onderzoek blijkt dat 70% van de suïcidepogers die op de SEH belanden uiteindelijk niet aankomen bij vervolghulp. Belangrijk is het doorbreken van het taboe om over suïcide te praten. De GGD streeft ernaar met deze aanpak een significatie bijdrage te leveren aan het laten dalen van het aantal suïcide en suïcidepogingen in deze regio.

Snel hulp voor personen met verward gedrag De maatschappij komt dagelijks in aanraking met personen met verward gedrag. Dit zijn vaak zorgmijders die door de hulpverlening lastig te bereiken zijn. Sinds 2015 werkt de politie nauw samen met de GGD om deze personen te begeleiden naar passende zorg. Deze samenwerking onder de titel Vroegsignalering is gestart als pilot project, maar is inmiddels een vast onderdeel van het takenpakket van de GGD. Meer dan tweehonderd personen die nog niet bekend waren bij de hulpverlening kwamen in 2016 via deze werkwijze in beeld. Landelijke cijfers laten een verdubbeling zien van het aantal politiemeldingen over incidenten met een OGGZkenmerk (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) sinds 2012. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de transities in het zorgdomein, de daarmee samenhangende veranderingen binnen de GGZ en de toename in de ambulante zorg. Het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB) van de GGD heeft een goede en sterke relatie met de politie. Het MOB en wijkagenten uit de regio voeren al jaren op structurele basis overleg. De Vroegsignalering van personen met verward gedrag is in 2015 gestart in samenwerking met de psychiatrie en verslavingszorg. Dit houdt in dat de politie alle OGGZ-gerelateerde meldingen doorstuurt naar het MOB. Het MOB onderzoekt of er al hulpverleners betrokken zijn bij de gemelde personen en legt hier contact mee. Bij het ontbreken van een zorgkader wordt de persoon naar reguliere zorg toe geleid. De aanpak is succesvol. In 2016 werden in onze regio meer dan duizend meldingen gedaan over ongeveer zevenhonderd personen. Meer dan 30% daarvan, ruim tweehonderd personen, was nog niet bekend met een vorm van hulpverlening en werd door het MOB naar passende zorg geleid. Bijna 70% was al in zorg. MOB zocht contact met deze zorgaanbieders over de situatie en het zorgkader werd hersteld. AANTAL MELDINGEN MELDPUNT OVERLAST & BEMOEIZORG 2016 PER GEMEENTE AANTAL Top 3 van problematiek Vroegsignalering: GEMEENTE PSYCHISCHE PROBLEMATIEK 15 Beemster VERSLAVING WOONPROBLEMATIEK Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Zaanstad Waterland Wormerland Zwervend in regio Buiten regio Totaal 31 17 32 227 452 26 34 22 29 885 14 48 16 13 291 399 31 25 7 59 903 MELDINGEN AANTAL MELDINGEN VROEGSIGNALERING

EPIDEMIOLOGIE, BELEID, GEZONDHEIDSBEVORDERING RESPONSPERCENTAGE GEZONDHEIDMONITORS 2016 Doelgroep Ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar Volwassenen vanaf 19 jaar Senioren vanaf 65 jaar 50% 37% 61% PERCENTAGE OVERGEWICHT EN OBESITAS JEUGDIGEN PER CONTACTMOMENT EN GEMEENTE 2016 2 jaar Conactmoment: Gemiddelde leeftijd: Beemster Edam-Volendam Landsmeer Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Oostzaan Totaal 2,0 jaar 8 3 12 7 5 8 9 5 8 3,9 jaar 3,6 jaar 5 8 9 9 5 8 11 10 10 5-jarige 5,8 jaar - 9 14 11 9 5 11 13 10 10 13 16 20 13 11 19 20 17 Aantal kinderen (N) is kleiner dan 5. Percentage wordt hierbij niet weergegeven. Klas 2 VO Groep 7 10,7 jaar 13,7 jaar 13 15 10 17 12 14 19 13 17 Klas 4 VO 15,9 jaar 12 19 15 22 24 10 20 16 20 Epidemiologie, Beleid & Gezondheidsbevordering brengt de gezondheidstoestand van de bevolking in Zaanstreek-Waterland in kaart door het uitvoeren van de gezondheidsmonitor. Op basis van de gegevens uit de gezondheidsmonitor adviseert de GGD gemeenten en ketenpartners. Daarnaast verkent zij de huidige en toekomstige gezondheidsproblemen en de omstandigheden die daar invloed op hebben. En tot slot onderneemt de afdeling activiteiten die de gezondheid bevorderen. 2016 WELKE GEZONDHEIDSTHEMA’S KOMEN AAN BOD? Genotmiddelen: Seksualiteit: Gewicht: Overige thema’s: Ik pas (geen alcohol), opgroeien zonder alcohol, stoptober, rookvrije schoolpleinen, gamen lentekriebels, lang leve de liefde, sexting&grooming, Je lijf, je lief, seks on je 25ste les je dorst, JOGG Poetsbus

Verbinden van professionals voor gezond gewicht bij jongeren Het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)Zaanstad richt zich met een integrale aanpak op een gezonde omgeving voor kinderen en hun ouders. Naast preventie wordt extra zorg besteed aan de ondersteuning van gezinnen met overgewicht en obesitas. In 2016 is gestart met onder meer de scholing en verbinding van professionals in multidisciplinaire netwerken. Professionals zoals huisartsen en gymleraren hebben een belangrijke rol in het signaleren van overgewicht bij jongeren en het motiveren van ouders om te werken aan een gezonde leefstijl van het gezin. JOGG-Zaanstad verbindt deze professionals binnen twee gezondheidsnetwerken. Elk netwerk heeft een werkgroep die bestaat uit medewerkers van Sportbedrijf Zaanstad, de Sociale Wijkteams, de Jeugdteams, de Centra Jong (een jeugdarts en -verpleegkundige), gymleraren, diëtisten, een huisarts, een fysiotherapeut en een verloskundige. Doordat zij op de hoogte zijn van elkaars taken verwijzen zij een kind met overgewicht sneller door naar de juiste (zorg)professional. Deze aanpak is mogelijk dankzij een subsidie uit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra dat projecten stimuleert die bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Heldere communicatie is een belangrijke succesfactor bij gezonde leefstijl initiatieven. Sinds 2016 werden daarom honderdvijftig Zaanse professionals getraind in het communiceren met mensen met een lage sociaaleconomische status en/of migratieachtergrond die gezondheidsachterstanden hebben. Ze leerden een gezonde leefstijl in begrijpelijke taal bespreekbaar te maken met de ouders. Meer informatie over deze aanpak is te vinden op www.joggzaanstad.nl. Professionals die binnen gezondheidsnetwerken aan elkaar zijn verbonden, verwijzen een kind met overgewicht sneller door naar de juiste zorg.

Werken aan gezondheid op school Een lespakket over voeding, een brochure over mediawijsheid of een digiles over genotmiddelen. Scholen worden overspoeld door aanbieders van projecten en lesmateriaal op het gebied van gezondheid op school. Gezonde School brengt hier verandering in: een vraaggerichte werkwijze die schoolgezondheid structureel en integraal stimuleert. De adviseurs gezondheidsbevordering van de GGD adviseren en begeleiden scholen naar het worden van een Gezonde School. Een belangrijk streven, want gezonde leerlingen presteren beter. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort, sluit aan bij de wensen en behoeften van de school en brengt focus. Zo kunnen scholen kiezen voor één of meerdere thema’s waarop zij zich specifiek richten in hun aanpak, zoals voeding, mediawijsheid, bewegen & sport. Scholen die structureel en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen op minimaal één van de thema’s, kunnen een vignet Gezonde School aanvragen, het kwaliteitskeurmerk, met bijbehorend themacertificaat. Hierna mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Daarnaast biedt Gezonde School ook handvatten voor de invulling van een deel van de wettelijke taken van scholen op het gebied van gezondheid, zoals aandacht besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Om scholen te stimuleren een Gezonde School te worden, biedt het RIVM het ‘Ondersteuningsaanbod’ Gezonde School. Dit houdt in dat de GGD voor elke aangemelde school vijftien begeleidingsuren beschikbaar heeft om samen met de school toe te werken naar een Gezonde School vignet. In 2016 zijn er in de regio zeven vignetten Gezonde school uitgereikt, waarvan zes voor het primair onderwijs en één voor de ROC-vestiging in Zaandam. In de gemeente Edam-Volendam werken alle acht basisscholen toe naar een Gezonde School. Dit doen zij onder meer door samenwerking in het project Gezonde SchoolGezonde school stimuleert structureel en intergraal de schoolgezondheid. Belangrijk, want gezonde leerlingen presteren beter. pleinen: het leuker, zinvoller en plezieriger buiten spelen en de mogelijkheid bieden om ook buiten les te krijgen. De GGD zet ook in 2017 hoog in om alle scholen te informeren over de aanpak en hen te stimuleren een Gezonde School te worden. De gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland organiseren in samenwerking met JOGG-Zaanstad en de GGD in september 2017 een inspiratiesessie Gezonde School voor de regio Zaanstreek-Waterland.

Bereikbaarheid Veilig Thuis ingericht op sterke stijging aantal meldingen De GGD is in de regio ZaanstreekWaterland verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor alle bewoners (jong en oud, omstanders, slachtoffers en plegers) en professionals (hulpverleners, politie, artsen etc.) die te maken hebben met of getuige zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het aantal adviesaanvragen en het aantal meldingen bij Veilig Thuis steeg aanzienlijk in 2016 ten opzichte van 2015. Het aantal adviesaanvragen is verdubbeld en het aantal meldingen steeg met 20%.De toename van het aantal advies aanvragen en meldingen aan het meldpunt komt voort uit de grotere bekendheid van Veilig Thuis. Veilig Thuis verwerkte in 2016 ruim 2801 meldingen van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling uit de regio. Er kwamen 3.921 telefonische meldingen binnen via het landelijke nummer 0800-2000 en het meldpunt bracht 1.278 keer een advies uit. Veilig Thuis was het eerste halfjaar van 2016 niet berekend op de hogere instroom van meldingen, maar met extra inspanningen zijn de ontstane wachtlijsten weggewerkt. Zo is de formatie structureel op orde gebracht en de inrichting van de organisatie aangepast. Dit heeft het positieve gevolg gehad dat er de laatste vijf maanden van 2016 geen wachtlijsten meer waren en Veilig Thuis de instroom van zaken adequaat kon verwerken. Er is in 2016 ingezet op het vergroten en verbeteren van de bereikbaarheid (24/7) van Veilig Thuis voor bewoners van de regio. Het meldpunt zocht hiervoor de samenwerking met Veilig Thuis Amsterdam. Ook is er geïnvesteerd in de samenwerking met ketenpartners, jeugdteams en sociaal wijkteams. Dit alles met het doel om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken. Colofon Adresgegevens GGD Zaanstreek-Waterland Postbus 2056, 1500 GB Zaandam Tel. (0900) 254 54 54 Fax. (075) 616 30 16 Redactie Sevgi Extra Ghislaine van Nooijen Kooij Diana Nierop Voor opmerkingen en vragen over het jaarbericht kunt u mailen naar info@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Jaarbericht 2016 Volg ons nu op Twitter via @GGDZW Ontwerp en drukwerk Aranea Grafimedia, Zaandam www.ggdzw.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication